ประวัติกระทรวงสาธารณสุข - PowerPoint PPT Presentation

ostinmannual
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ประวัติกระทรวงสาธารณสุข PowerPoint Presentation
Download Presentation
ประวัติกระทรวงสาธารณสุข

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
ประวัติกระทรวงสาธารณสุข
297 Views
Download Presentation

ประวัติกระทรวงสาธารณสุข

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข

 2. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 25 ธันวาคม 2431 พระพุทธเจ้าหลวงทรงตั้ง “กรมการพยาบาล” ขึ้น กรมพยาบาลมีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาแพทย์ ควบคุมโรงพยาบาลอื่น ๆ และจัดการปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชน ปี 2448 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบกรมพยาบาล

 3. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ และพบเห็นการรักษาพยาบาลป้องกันโรค ตลอดจนวิธีปลูกฝี จึงได้ถวายรายงานขึ้นนำกราบบังคมทูลเกี่ยวกับความเห็นว่าควรจะรีบจัดวางการป้องกันโรคสำคัญ 4 อย่าง คือ โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้พิศม์ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งกรมพยาบาลขึ้น มีเจ้ากรมพยาบาลคนแรกคือ พระยาอมรฤทธิธำรง (ฉี บุนนาค)

 4. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข ต่อมากระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์จะปรับปรุง กิจการของกรมพยาบาลให้กว้างขวางและก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขอพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อกรมพยาบาลเป็น กรมประชาภิบาล และได้รับพระบรมราชานุญาตตามสำเนาพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2459

 5. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2461 ได้ประกาศตั้งกรมสาธารณสุข โดยเปลี่ยนจากกรมประชาภิบาล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข

 6. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2485 ได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุข ขึ้นเป็น กระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องที่ได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตอนที่ 16 เล่ม 59 วันที่ 10 มีนาคม 2485 กระทรวงสาธารณสุขจึงถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน

 7. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข • เมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นแล้วทางราชการ ได้กำหนดรูปคบเพลิงมีปีก และมีงูพันคบเพลิง เป็นเครื่องหมาย ของกระทรวงสาธารณสุข • โดยมีเครื่องหมายที่แสดงถึงอาชีพ อยู่ 2 ชนิด คือ • 1. คธากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) เทพเจ้าแห่งแพทย์สมัยกรีก • 2. ไม้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ Cadkuccus ของเทพเจ้าอะพอลโล (Appollo)

 8. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข • 1.คธาของเอสกูลาปิอุสซึ่งมีงูพันอยู่โดยรอบนั้น • แพทยสมาคมอเมริกัน ได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำสมาคมอยู่แล้ว • ตำนานของเครื่องหมายนี้มีว่า ในสมัยประมาณ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล • ในขณะที่เอสกูลา ปิอุส กำลังทำการบำบัดโรค ให้แก่ผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งมีนามว่ากลอคุส (Glovcus) ภายในสถานที่ทำงาน ของเขานั้นมีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามา และขึ้นพันคธาของหมอ โดยการณ์ปรากฎเช่นนี้ จึงเป็นที่เชื่อถือกันในครั้งนั้นว่า งูตัวนั้นได้บันดาลให้หมอ เอสกูลาปิอุส มีความเฉลียวฉลาด สามารถในการบำบัดโรคยิ่งนัก เพราะในสมัยโบราณนับถือว่า งูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบันดาลให้เกิด ความมั่งคั่งสมบูรณ์ ของบ้านเมือง และทำให้โรคต่าง ๆ หายได้ งูในกาลก่อนจึงนับว่าเป็น เครื่องหมายแห่งสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด อำนาจและสุขภาพอันดี • ส่วนคธานั้นคือ เครื่องหมายแห่งการป้องกันภัยต่าง ๆ และเป็นประดุจเครื่องนำ และช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ศึกษา ในทางวิทยาศาสตร์

 9. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข • ส่วนไม้ศักดิ์สิทธิ์ (Caduccus) ซึ่งมีลักษณะเป็นคธาเกลี้ยง มีปีก และมีงูพันอยู่ 2 ตัว • มีตำนานว่าเมื่อประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล วันหนึ่งในขณะที่เทพเจ้าอะปอลโลกำลังท่องเที่ยวอยู่ในดาร์คาเดีย (Arcadia) ได้พบงู 2 ตัว กำลังกัดกันอยู่ โดยมิประสงค์จะให้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อสู้และประหัดประหารกันอะปอลโลจึงได้ใช้ไม้เท้าที่ถือนั้นแยกงูทั้งสองออกจากกันไม้เท้านั้นจึงได้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความสงบตั้งแต่นั้นมา • ภายหลังได้มีผู้เติมปีก 2 ข้าง ติดกับหัวไม้เท้านั้น ซึ่งแสดงถึงความว่องไวและปราดเปรียว • เครื่องหมายคธามีปีกและงูพัน 2 ตัวนี้ เริ่มนำมาใช้เป็นเครื่องหมายของผู้มีวิชาชีพแพทย์ โดย เซอร์วิลลเลียม บัตต์ส (Sir William Butts) นายแพทย์ประจำพระองค์ พระเจ้าเฮ็นรี่ที่ 8 ประมาณในเวลาใกล้ ๆ กันนั้น คือ ในราวคริสศตวรรษที่ 16 โยฮันน์ โฟรเบน (Johann Froben) ผู้มีอาชีพสำคัญในทางพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแพทย์ ได้ใช้เครื่องหมายนี้พิมพ์ที่ปกหนังสือเป็นเครื่องหมายการค้าของเขา

 10. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข • “Caduccus”คธาชนิดหนึ่ง มีรูปงูพันอยู่สองตัว ปลายคธามีรูปปีก 2 ปีก นักปราชญ์โบราณชาวตะวันตก กล่าวว่า ไม้คธานี้เป็นคธาที่มีอำนาจประหลาด คือ เป็นเครื่องหมายแห่งความประพฤติดี เป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองเฟื่องฟู และเป็นเครื่องหมายแห่งการค้าขาย • ความหมายของคธา มีดังนี้ • 1.ตัวคธา เปรียบด้วยตัวอำนาจ • 2.งู เปรียบด้วยความรอบรู้ • 3.ปีกสองปีก เปรียบด้วยความขยันขันแข็ง คล่องแคล่วทะมัดทะแมง

 11. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข • ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี • ได้มีการรวมกิจการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น • กรมสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห์ กองสุขาภิบาล โรงเรียนของกรมพลศึกษา การสาธารณสุขและการแพทย์ของเทศบาล แผนกอนามัย และสุขาภิบาลของกรมราชทัณฑ์ กองเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมไทยของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงการเศรษฐกิจ และกิจการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับแพทยศาสตร์เหล่านี้ให้มารวมอยู่ ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเดียว • โดยสถาปนาขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2485 • และจัดหาที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุขใหม่ คือ วังศุโขทัย

 12. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข • วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 • กระทรวงสาธารณสุขได้ย้ายมาอยู่ที่วังศุโขทัย โดยเช่าอาคาร ต่าง ๆ จาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ค่าเช่าเดือนละ 5,000บาท กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่วังศุโขทัย เป็นเวลานานถึง 8 ปี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10 ท่าน จนกระทั่งในสมัยที่ • พระยาบริรักษเวชชการ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักงานพระราชวังจัดเตรียมวังศุโขทัย ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี • พระยาบริรักษเวชชการ จึงได้เสนอขออนุมัติซื้อวังเทวะเวสม์ เพื่อเป็นที่ทำการของกระทรวงสาธารณสุขต่อมา

 13. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดซื้อวังเทวะเวสม์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมเงินจาก โรงงานยาสูบ กรมสรรพสามิต มาจ่ายก่อน 2,500,000 บาท และ ต่อมาได้ซื้อเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,580,000 บาท ได้อาคารรวม 6 หลัง มีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา และจากนั้นได้ย้ายที่ทำการออกจากวังศุโขทัย มาอยู่วังเทวะเวสม์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493

 14. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำการกระทรวงสาธารณสุข ณ วังเทวะเวสม์ เริ่มเกิดปัญหาความแออัดทั้งในด้านสถานที่ทำงานและการจราจร นับวันปัญหาก็ยิ่งพอกพูนมากขึ้น ผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะย้ายกระทรวงฯ เพื่อแก้ปัญหาความแออัด ประกอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกระกระทรวงฯ มีความประสงค์จะขยายพื้นที่ปฏิบัติงาน ในปี พ. ศ. 2526 ทั้ง 2 หน่วยงานเห็นชอบและตกลงกันว่ากระทรวงสาธารณสุขจะย้ายไป ปลูกสร้างใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการในการเสนอโครงการย้ายกระทรวง การก่อสร้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งใหม่ได้เริ่มดำเนินการในปี พ. ศ. 2534

 15. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข โดยขอใช้ที่ดินส่วนหนึ่งประมาณ 400 ไร่ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่ดินดังกล่าว ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคจิต ธนบุรี (โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา) ได้มองเห็นการณ์ไกลจัดซื้อไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโรงพยาบาลและสร้างนิคมโรคจิต

 16. ประวัติกระทรวงสาธารณสุขประวัติกระทรวงสาธารณสุข ปี พ. ศ.2537 การก่อสร้างที่ทำการกระทรวงสาธารณสุข ในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย หน่วยงานได้ย้ายจากที่ทำการ วังเทวะเวสม์ มาปฏิบัติงานใน สำนักงานแห่งใหม่ ประมาณกลางเดือนกันยายน พ. ศ.2537 ที่มา เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขwww.moph.go.th

 17. จบแล้วสวัสดี