Logistics platforms for improved strategic flexibility - PowerPoint PPT Presentation

logistics platforms for improved strategic flexibility n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Logistics platforms for improved strategic flexibility PowerPoint Presentation
Download Presentation
Logistics platforms for improved strategic flexibility

play fullscreen
1 / 14
Logistics platforms for improved strategic flexibility
178 Views
Download Presentation
osman
Download Presentation

Logistics platforms for improved strategic flexibility

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Logistics platforms for improved strategic flexibility Litteraturseminarium 2013-10-31 Grupp6 Sandra Aggemo Patricia Bengtson Sofia Gutå MikaelaWahlund Abrahamsson, M, Aldin, N ochStahre, F (2003), "Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility", International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 3

 2. syfte Hur kan organisationer strukturera och organisera sin logistik?

 3. avgränsning • Fokus på distribution, tar inte upp hela logistiksystemet. • Internt perspektiv.

 4. tre typer av logistik

 5. Typ 1: Decentraliserad logistik ansluten till produktion och marknadsföring • Huvudfokus: Optimering av logistikaktiviteter. • Prioritet inom logistik: Intern effektivitet och resursutnyttjande. Kundservice relaterad till geografiskdistans till kunder. • Struktur och organisation: Logistik tight kopplad till produktion och försäljning. Decentraliserat. • Flexibilitet: Operationell flexibilitet. • Lokal expertis – Marknadsfokus. • Risk för suboptimering.

 6. Typ 2: Centraliserad logistik och direkt distribution • Direkt distribution – Orderledtid – Produkttillgänglighet. • Internt fokus med låg interaktion i supplychain. • Huvudfokus: Logistikstruktur. • Prioritet i logistik: Minimera kostnader – skalfördelar. Kundservice relaterad till tid till kunder och tillgänglighet. • Struktur och organisation: Centraliserad logistik och centraliserat beslutsfattande. • Flexibilitet: Operationell flexibilitet från förmågan att bemöta unika kundkrav.

 7. Typ 3: Logistikplattformar som en resursbas för marknadsutveckling • Externa relationer och ökat kundfokus. • Hantera lyhördhet viktigare än kostnadsminimering och korta ledtider. • Huvudfokus: Dynamiska förmågor. • Prioritet i logistik: Logistik som en resursbas för nya marknadspositioner och marknadsstrategier. Utveckla nya erbjudanden till nyckelkunder. • Struktur och organisation: Centraliserad logistik och standardiserade processer med anpassningar till marknadssegment. • Flexibilitet: Strategisk flexibilitet. Förmåga att ompositionera sig på marknaden snabbare och mer kostnadseffektivt än konkurrenterna.

 8. Logiken bakom logistikplattformar • En mer dynamisk omvärld kräver att företag har strategiska valmöjligheter och strategisk flexibilitet. • Logistikplattformar ska stötta strategier som:- Bredda sortimentet- Nya marknadskanaler- Geografisk expansion- Tillgodose globala kunders behov så väl som lokala- Förvärv- Nedskärningar när det behövs

 9. The luna/bergman & Beving Tools case • Leverantör av verktyg och maskiner. Är transaktionsintensivt (hanterar 20,000 orderrader per dag från ett sortiment på 120,000 produkter). • Typ 1: - Lokala, självständiga och kostnadsrationaliserande distributionscenter. - Långa ledtider och dålig tillgänglighet. • Typ 2: - Ökade krav från marknaden.- Mer centraliserat logistiksystem.- IT-system. • Typ 3: - Kunderna har starkare inflytande. - Olika segment och olika marknader kräver flexibilitet.- Toolstore. - Typ 3 är inte tillfullo implementerad.

 10. Flexibel kapacitet Kapacitet Kapacitet Fast kapacitet Flexibelkapacitet Fast ledtid Flexibel ledtid Ledtid Ledtid Figur 2. Fast jämfört med flexibelkapacitet (Modifierad)

 11. Flexibilitetskrav och struktur TYP 3 TYP 2 TYP 1 Decentraliserat logistiskt ansvar relaterat till logistisk verksamhet Decentraliserat logistiskt ansvar relaterat till logistiskt system Centraliserat logistiskt ansvar relaterat till ”affärssystem”

 12. Gränssnitt mellan produktion-logistik-marknadsföring Produktion Marknadsföring Statiskkontext Typ 1 Marknadsföring Logistik Produktion Mindredynamiskkontext Typ 2 Logistik Marknadsföring Produktion Dynamiskkontext Typ 3 Figur 4. Gränssnittmellanproduktion -logistik-marknadsföring (Modifierad)

 13. Reflektioner kring logistiska plattformar

 14. Tack för oss! Frågor?