dav ne pasti pri obdav itvi kapitalskih dobi kov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Davčne pasti pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Davčne pasti pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Davčne pasti pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Davčne pasti pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov. Petra Mlakar. Vsebina: Opredelitev kapitala Odsvojitev kapitala Vrednosti kapitala Obdavčitev kapitala. Kaj se šteje za kapital: Nepremičnina, (pridobljena po 1.1.2002)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Davčne pasti pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov' - osias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Vsebina:
  • Opredelitev kapitala
  • Odsvojitev kapitala
  • Vrednosti kapitala
  • Obdavčitev kapitala
slide3
Kaj se šteje za kapital:
  • Nepremičnina, (pridobljena po 1.1.2002)
  • Vrednostni papirji, deleži v podjetju, zadrugi, drugih oblikah organiziranja…
  • Investicijski kuponi

Šteje se, da je prodaja realizirana ob odsvojitvi kapitala, ne glede na plačilo.

slide4
Oproščena odsvojitev kapitala:
 • Po 20 letih lastništva;
 • Odtujitev certifikatskih delnic oz. deležev
 • Odsvojitev stanovanja ali stanovanjske hiše – ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem, pod pogoji:
  • prijavljeno stalno prebivališče in
  • ga je imel v lasti ter
  • je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo in
  • ga ni uporabljal za dejavnost;
slide5
Oproščena odsvojitev kapitala
 • Odsvojitev investicijskih kuponov, pridobljenih z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja ob pogoju, da so bile delnice pridobljene v postopku lastninskega preoblikovanja
 • Odsvojitev dolžniških vrednostnih papirjev
 • Odsvojitev deleža, pridobljenega na podlagi naložb tveganega kapitala
slide6
Obdavčljiva odsvojitev kapitala:
 • Prodaja kapitala
 • Dajanje kapitala v dar (prenos - odlog obdavčitve dobička)
 • Zamenjava kapitala (prenos obdavčitve)
 • Izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja družbe, izstop družbenika
 • Zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja lastniškega kapitala družbe
slide7
Neobdavčljiva odsvojitev kapitala:
 • Dedovanje
 • Odsvojitev nepremičnine zaradi dosmrtnega preživljanja
 • Prenos zaradi razlastitve
 • Prenos zaradi zastavitve
 • Zamenjava vrednostnih papirjev brez spremembe razmerij in ni denarnega toka
slide8
Neobdavčljiva odsvojitev kapitala:
 • Zamenjava prednostnih z navadnimi delnicami brez denarnega toka
 • Zamenjava obveznic z delnicami istega podjetja brez denarnega toka
 • Prenos kapitala v postopkih prisilne poravnave obveznih dajatev
slide9
Dobiček iz kapitala
 • Davčna osnova:
  • Razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi (možna naknadna ocenitev, če gre za dediščine ali darila!!)
  • Izguba se lahko pokriva za zniževanje ostalega kapitalskega dobička in se lahko pod odločenimi pogoji prenaša v naslednja leta,
  • RAZEN:
   • Če v roku 30 dni PRED ali PO odsvojitvi pridobi pravico ali obveznost do nakupa istovrstnega kapitala ALI
   • Če zavezančev družinski član, ali pravna oseba, kjer ima pretežni delež, pridobi istovrstni kapital
slide10
Pridobitvena vrednost:
  • nabavna vrednost povečana za stroške
 • Odsvojitvena vrednost:
  • prodajna vrednost, zmanjšana za stroške
slide11
Pridobitvena vrednost:
 • pogodbena vrednost; če te ni, pa dokazljiva vrednost na dan pridobitve,
 • v primeru darilne pogodbe, dedovanja: vrednost, ki je bila podlaga za odmero davka na dediščine in darila; če davek ni bil odmerjen, se upošteva primerljiva tržna cena v času pridobitve,
 • pridobitev kot boniteta: primerljiva tržna cena na dan izvršitev pravice oz. na dan pridobitve kapitala,
slide12
Pridobitvena vrednost:
 • nabavna vrednost 0, kadar je osnovni vložek iz sredstev družbe,oz. nominalna vrednost povečanja OK v letu 2005 in 2006
 • prenos kapitala v svoje gospodinjstvo ali ob prenehanju dejavnosti - primerljiva tržna cena na dan prenosa,
 • pripisani dobiček po plačilu dohodnine ob povečanju kapitalskega deleža v osebni družbi,
 • Za vrednostne papirje in deleže, pridobljene PRED 1.1.2003 je nabavna vrednost tržna (ali knjigovodska) vrednost na dan 1.1.2006
slide13
Stroški ob pridobitvi/odtujitvi:
 • vrednost investicij in vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost, če jih je plačal zavezanec,(ne velja ob prodajni vrednosti)
 • znesek pripadajočih davkov,
 • stroški cenitve do 188 €,
 • normirani stroški v višini 1% kapitala.
slide14
Čas pridobitve kapitala:
  • Datum sklenitve pogodbe oz. drugega pravnega posla
  • Datum pravnomočnost sodne odločbe
  • Datum dokončnosti odločbe upravnega organa
  • Ostalo: datum, razviden iz drugih dokazil
slide15
Čas pridobitve nepremičnin:
  • Datum gradbenega dovoljenja, če gradi sam
  • Datum pogodbe med izvajalcem in investitorjem
  • Datum dejanskega prevzema, če je ne prevzame v roku dveh let od podpisa pogodbe
  • Razlika v datumu pridobitve zemljišča in datumu pridobitve nepremičnine: kot datum pridobitve se šteje datum pridobitve objekta
  • Solastninska pravica in razdelitev kapitala: datum prvotne pridobitve
slide16
Čas odsvojitve kapitala:
  • Datum sklenitve pogodbe
  • Datum pravnomočnost sodne odločbe
  • Datum dokončnosti odločbe upravnega organa
  • Ostalo: datum, razviden iz drugih dokazil
slide17
Davčna stopnja:
  • 20% do dopolnjenih 5 let lastništva
  • 15% od 5 do dopolnjenih 10 let lastništva
  • 10% do 10 do dopolnjenih 15 let lastništva
  • 5% od 15 do dopolnjenih 20 let lastništva
  • Brez obdavčitve po poteku 20 let lastništva
slide18
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti:
  • KDAJ:
   • Podaritev zakoncu ali otroku (lasten otrok, posvojenec in pastorek)
   • Zamenjavi deležev v okviru zamenjave, združitev, delitev,.. po ZDDPO-2
  • Kako:
   • Davčni organ ugotovi SAM na podlagi priglasitve odsvojitve
   • Odlog do naslednje obdavčljive odsvojitve, “kapitalski” rok teče od dneva daritve oz. zamenjave
slide19
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti:
  • Nabavna vrednost:
   • podaritev: nabavna vrednost v času pridobitve darovalca
   • Zamenjava: nabavna vrednost zamenjanih deležev v času njihove pridobitve
  • Čas pridobitve:
   • podaritev: datum, ko je darovalec prejel kapital
   • Zamenjava: datum, ko so bili pridobljeni zamenjani deleži
slide21
Podatki:
 • Imamo družbo z omejeno odgovornostjo in z enim družbenikom. Družba je bila ustanovljena 30.1.2000 z osnovnim kapitalom 2,1 mio SIT.
 • Lastnik se bo upokojil, zato bo družbo likvidiral po skrajšanem postopku.
 • Za ugotovitev davčne obveznosti oz. višine davka na kapitalski dobiček potrebujemo še naslednje podatke:
 • Vrednost družbe na dan 1.1.2006: ne razpolagamo s tržno (ocenjeno) vrednostjo, zato uporabimo knjigovodsko vrednost, ki je razvidna iz bilance stanja in znaša 35.000 EUR.
slide22
Vrednost ob odsvojitvi – likvidaciji: primerljiva tržna cena: družba ima le denar na računu, nerazporejene dobičke, kapitalske rezerve. Nima osnovnih sredstev, finančnih naložb, .. ki bi jih bilo potrebno oceniti, zato predpostavljamo, da je knjigovodska vrednost družbe ob likvidaciji tudi enaka pošteni vrednosti kapitala, ki znaša 50.000 EUR
slide23
Izračun kapitalskega dobička:
 • Nabavna vrednost: 35.000 EUR
 • Vrednost ob odsvojitvi:50.000 EUR
 • Kapitalski dobiček: 15.000 EUR
 • Stopnja davka: 15% (dopolnjenih 5 let lastništva)
 • Davek: 2.250 EUR
slide24
2. Primer:
 • Podatki so takšni, kot v primeru 1, razlika je v tem, da se podjetje ne likvidira, pač pa ga družbenik podari svoji hčerki.
 • Gre za odlog ugotavljanja kapitalskega dobička do trenutka, ko bo hčerka odsvojila podjetje (likvidirala, prodala…)
 • Da pa družbenik ne bo plačal davka pri podaritvi, mora podaritev priglasiti davčnemu organu. Le-ta o oprostitvi odloča na podlagi vloge.