Nota 3
Download
1 / 44

Nota 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Nota 3. Mengenal pasti masalah kajian. Apa itu masalah kajian dan mengapa ia penting? Dimana anda menjumpai “masalah?” Bagaimana bezakannya daripada bahagian lain?” Bolehkah dan patutkan masalah dikaji? Bagaimana masalah berbeza bagi kajian kuantitatif dan kualitatif?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nota 3' - candid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nota 3

Nota 3

Mengenal pasti masalah kajian


Konsep utama

Apa itu masalah kajian dan mengapa ia penting?

Dimana anda menjumpai “masalah?”

Bagaimana bezakannya daripada bahagian lain?”

Bolehkah dan patutkan masalah dikaji?

Bagaimana masalah berbeza bagi kajian kuantitatif dan kualitatif?

Apakah lima elemen dalam bahagian pernyataan masalah?

Bagaimana menulis bahagian ini dalam kajian anda?

Konsep utama


Kenapa masalah kajian itu penting
Kenapa masalah kajian itu penting?

 • Memantapkan kepentingan topik

 • Menimbulkan minat pembaca

 • Memfokus perhatian pembaca ke atas bagaimana kajian akan menambah literatur


Dimana masalah kajian diletakkan
Dimana masalah kajian diletakkan?

 • Padababpendahuluan:

  • Apakahisuataumasalah yang inginditangani?

  • Apakahpertimbangandanconcerndibelakangkajian?

  • Kenapakajianingindijalankan?

  • Kenapakajianinipenting?


Bagaimana ia berbeza dari bahagian lain
Bagaimana ia berbeza dari bahagian lain?

 • Masalah kajian adalah isu atau masalah dalam kajian

 • Topik kajian ialah bidang yang ingin dikaji.

 • Tujuanadalah tujuan atau objektif kajian

 • Soalan kajian adalah soalan yang ingin dicari jawapannya oleh pengkaji.


Perbezaan antara topik masalah tujuan dan persoalan kajian
Perbezaan antara Topik, Masalah, Tujuan dan Persoalan kajian

Umum

Topik

Pembelajaran jarak jauh

Masalah

kajian

Kurang pelajar

Mengkaji mengapa pelajar tidak mengikuti PJJ di kelas komuniti

Pernyataan

tujuan

Adakah penggunaan teknologi laman web dalam bilik darjah tidak menggalakkan pelajar mengikti pembelajaran jarak jauh?

Soalan

Kajian

Spesifik


Adakah masalah perlu dan boleh dikaji
Adakah masalah perlu dan boleh dikaji?

 • Bolehkah masalah dikaji?

  • Adakah anda mempunyai akses kepada lokasi kajian?

  • Adakah anda mempunyai masa, sumber dan kemahiran untuk menjalankan kajian?

 • Patutkah masalah dikaji?

  • Adakah ia menambah pengetahuan?

  • Adakah ia menyumbang kepada amalan?


Bagaimana masalah kajian berbeza untuk kajian kuantitatif dan kualitatif

GUna kuantitatifjika masalah kajian memerlukan anda

Mengukur pembolehubah

Mentaksir kesan pembilehubah ke atas hasil

Menguji teori atau penjelasan umum

Menggunakan hasil ke atas bilangan orang yang ramai

Guna kualitatifjika masalah kajian memerlukan anda

Mempelajari tentang pandangan orang yang ingin dikaji

Menilai proses

Menjana teori berdasarkan perspektif peserta

Mendapatkan maklumat yang terperinci tentang bilangan orang atau tempat yang sedikit.

Bagaimana masalah kajian berbeza untuk kajian kuantitatif dan kualitatif?


Lima elemen dalam pernyataan masalah

URUTAN IDEA

Apa yang

diperolehi oleh

audiens jika

Kekurangan

bukti diatasi

Kekurangan

dari segi

bukti

Isu

pendidikan

Bukti

kepada isu

TopiK

Subject

Area

 • A Concern

 • A Problem

 • Something

 • that needs a

 • solution

 • Evidence from

 • the literature

 • Evidence from

 • practical

 • experiences

 • In this body of

 • evidence, what is

 • missing?

 • What do we

 • need to know

 • more about?

 • How will addressing

 • what we need to

 • know help:

 • researchers

 • educators

 • policy makers

 • individuals like

 • those in the study

Lima elemen dalam pernyataan masalah


Nota 3

5.2 PERANCANGAN KAJIAN

 • Selepas topik kajian dikenalpasti, kita perlu menentukan tujuan, objektif, soalan dan hipotesis kajian.

2. Kedua, rancang kaedah dan tatacara kajian yang hendak dijalankan.

 • Rancangan kajian ini akan memberi gambaran tentangsiapakah responden, apakah variabel, jenis data dan alat-alat kajian.

4. Setelah topik kajian dikenalpasti, pilih bentuk kajian yang sesuai sama ada kaedah kualitatif @ kuantitatif.


Nota 3

5.2 PERANCANGAN KAJIAN

5.2.1 SOALAN & DATA KAJIAN

 • Soalan-soalan kajian adalah soalan-soalan yang kita tanya, jawapannya boleh digunakan untuk mencapai tujuan kajian dijalankan.

2. Soalan-soalan ini hanya boleh dijawab dengan menganalisis data kajian selepas data dikutip.

Tatacara terperinci untuk melaksanakan kajian.

1. Tatacara Pengutipan Data

2. Analisis Data yang Dikutip

3. Pembentangan Dapatan Kajian


Nota 3

PENGENALAN :TinjauanLiteratur- bertujuanuntukkitamemahamibidangkajiandenganlebihmendalam.- meliputipenjelasantentangkonseppenting, teori- teori yang berkaitanserta model danprinsip yang dapatdiamalkandalamkajiankita.- memberikitapengetahuantentangkaedahkajian yang lebihsesuaidanjugamasalah yang mungkinkitahadapisemasakajiandilakukan.


Nota 3

MEMAHAMI BIDANG KAJIANLangkah-langkahyanagakankitaambiluntukmenelitiliteraturdankajianberkaitan.1. Dapatkanbahanberkaitandaripadatesisdalambidangkajian, jurnal, buku, internet, laporankajiandi Malaysia dsb.2. Menyaringbahan-bahanini yang berkaitrapatdengantopikkajiandandikelaskanmengikutbabkajiandantopik-topiknya.3. Baca bahan yang disaringdansediakanabstrak yang mengandunginamapengarang, tahunkajiandijalankan, topikkajian, tempatkajiandijalankan, metodologikajian, hasilkajiandankesimpulannya.


Nota 3

4. Rekodkan maklumat sumber bahan seperti nama pengarang, tahun, topik artikal, penerbit dan tempat diterbitkan untuk menulis petikan dan rujukan dalam cadangan kajian.5. Tinjauan literatur memerlukan banyak teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan.


Rumusan tentang kajian lepas
RumusantentangKajianLepas

 • Apabila menganalisis kajian-kajian lepas, anda memberi perhatian kepada kronologi ( susunan ) kajian-kajian untuk menentukan perkaedahan atau dapatan kajian.

 • Anda perlu meneliti dan melaporkan kajian terkini ( dalam lingkungan lima tahun )

 • Anda perlu memberi perhatian kepada skop, saiz sampel, reka bentuk, dan alat kajian, kaedah penganalisisan data dan dapatan kajian.


Nota 3

 • Peringatan : banyak faktor yang memberi kesan kepada keputusan kajian.

  • Contoh : saiz sampel yang kecil akan merendahkan kesahan luaran berbanding dengan saiz sampel yang besar.

 • Kaedah eksperimen boleh membuktikan sebab dan kesan bagi sesuatu fenomena.

 • Dalam rumusan daripada dapatan-dapatan kajian lepas, anda perlu menyatakan kajian mana yang menghasilkan dapatan-dapatan yang sama dan yang berbeza.

  - Seterusnya, anda perlu memberi pendapat dan membuat kesimpulan tentang kajian-kajian lepas yang ditinjau.


Nota 3

PERANCANGAN keputusan kajian. KAJIAN

REKA BENTUK KAJIAN

Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana:

i. Sampel kajian dibahagikan kepada kumpulan

ii. Apakah rawatan yang akan diberikan

iii. Apakah dan bagaimanakah data dikutip


Nota 3

PERANCANGAN KAJIAN keputusan kajian.

REKA BENTUK KAJIAN

Kuantitatif1. Eksperimen2. Kuasi-eksperimen3. Kolerasi4. Tinjauan

Gabungan Kualitatif dan Kuantitatif1. Kaedah bercampur2. Kajian Tindakan

Kualitatif1. Teori grounded2. Etnografi3. Naratif


Nota 3

PERANCANGAN KAJIAN keputusan kajian.

POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN

 • PopulasidanSampelKajian – “Populasiadalahkumpulansasaranpengkaji, iaitukumpulankepadasiapahasilkajianakandigeneralisasikan”. Gay danAirasian (2003)

 • Sampel Kajian – Responden-responden kajian yang dipilih mewakili populasi.


Nota 3

PERANCANGAN keputusan kajian. KAJIAN

POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN

PemilihanSampel

Rawak Mudah

Rawak Berstrata

Sistematik

Kelompok


Nota 3

PERANCANGAN keputusan kajian. KAJIAN

POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN

RawakMudah

1. Persampelan Rawak Mudah (PRM) – satu proses pemilihan sampel di mana semua individu dalam populasi tertentu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

 • Langkah-langkah - i. Kenalpasti populasi & berikan definisinya. (e.g. Tahun 1) ii. Tentukan bilangan ahli populasi & senaraikan nama mereka (e.g. 250 orang) iii. Berikan turutan nombor (e.g. 000 – 249) iv. Tentukan saiz sampel (e.g. 50 orang @ 20%)


Nota 3

Rawak keputusan kajian. Berstrata

 • Persampelan Rawak Berstrata (PRB) – satu proses pemilihan sampel iaitu populasi kajian dibahagikan kepada beberapa strata / kumpulan kecil: e.g. murid lelaki pandai (MLP) murid lelaki lemah (MLL) murid perempuan pandai (MPP) murid perempuan lemah (MPL)

 • Langkah-langkah - i & ii. sama seperti PRM iii. Bahagikan populasi kpd strata tertentu (MLP,MLL,MPP,MPL) iv. Tentukan bil. Ahli populasi dlm setiap strata (MLP-50 org, MLL-70 org, MPP-100 org, MPL-30 org) v. Berikan no. kpd setiap ahli populasi dlm setiap strata (MLP 00-49, MLL 00 – 69, MPP 00 – 99, MPL 00 – 29) vi. Tentukan saiz sampel setiap strata (10 org MLP, 14 orang MLL, 20 org MPP, 6 org MPL, iaitu 20% daripada populasi dalam setiap strata.


Nota 3

PERANCANGAN keputusan kajian. KAJIAN

5.2.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN

Sistematik

 • Persampelan Sistematik (PS) – satu proses pemilihan sampel iaitu setiap ahli populasi diberikan nombor berturutan, dan sampel dipilih dengan mengambil ahli populasi yang bernombor dengan selang tertentu:e.g. nombor 5, 10, 15, 20…..sehingga saiz sampel yang dikehendaki diperoleh.

 • Langkah-langkah - i, ii, iii, iv sama seperti PRM v. Utk mendapatkan selang nombor, bahagikan saiz populasi dengan saiz sampel (e.g. 250 / 50 = 5) vi. Untuk mendapatkan sampel, kita boleh memilih ahli-ahli nombor 4, 9, 14, 19,….249; yang akhirnya kita akan dapat 50 orang murid sampel.


Nota 3

POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN keputusan kajian.

Kelompok

 • Persampelan Kelompok(PK) – satu proses pemilihan sampel iaitu ahli-ahli populasi berada dalam kumpulan-kumpulan tertentu, dan pemilihan sampel dibuat dengan: i. memilih beberapa kumpulan secara rawak ii. mengambil semua ahli daripada kumpulan sebagai sampel kajian.


Nota 3

INSTRUMEN keputusan kajian. KAJIAN

 • Pengutipan data kajianmemerlukaninstrumenkajian yang sesuaiuntukmenjawabsoalan-soalankajian.Prosespembinaanalatkajianterbahagikepadaduabahagian.

PEMBINAAN INSURUMENKAJIAN

Menentukan Objektif

Menentukan Kandungan


Nota 3

PEMBINAAN keputusan kajian. INSTRUMEN KAJIAN

MenentukanObjektif

SesuatuujianperludibinamengikutobjektifnyaObjektifTingkahLaku yang ingindiukurperludinyatakandenganjelasdaniahendaklahbolehdicapai.

MenentukanKandungan

Ujian yang berkesanialahujian yang mempunyaikebolehpercayaandankesahankandungan yang tinggi, iaituberupayamengukurkandungansecaratekaldantepat.


Nota 3

KEBOLEHPERCAYAAN keputusan kajian.

Terdapat 3 jeniskebolehpercayaaniaitu:i. Kestabilan (stability) ii. Kesetaraan (equivalence) iii. Ketekalandalaman (internal consistency)

Kebolehpercayaan

Kesetaraan

Kestabilan

KetekalanDalaman


Nota 3

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN keputusan kajian.

Kestabilan

Ialah ukuran ketekalan (consistency) mengikut peredaran masa bagi sampel yang sama.Ini bermakna alat/ujian yang boleh dipercayai akan memberikan skor yang sama dari semasa ke semasa bagi responden yang sama.


Nota 3

KEBOLEHPERCAYAAN keputusan kajian. & KESAHAN

Kesetaraan

Ialah ukuran kesetaraan antara skor bagi 2 ujian yang setara, iaitu ujian yang berbeza, tetapi mengukur kandungan yang sama.Ujian yang boleh dipercayai akan memberikan skor yang sama sekiranya responden yang sama mengambil 2 ujian yang berbeza tetapi setara.


Nota 3

KEBOLEHPERCAYAAN keputusan kajian. & KESAHAN

Ketekalan Dalaman

Ialah ukuran ketekalan antara skor separuh daripada ujian dengan skor separuh lagi ujian bagi ujian yang sama.Ujian yang boleh dipercayai akan memberikan skor yang sama bagi responden yang sama sekiranya ujian tersebut dibahagikan kepada 2 bahagian


Nota 3

KEBOLEHPERCAYAAN keputusan kajian. & KESAHAN

Kesahan Kandungan

Ialah ukuran sejauh / setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur kandungan bidang yang hendak diukur.Sekiranya kesahan kandungan rendah maka markah yang diperoleh tidak menunjukkan keupayaan sebenar responden bagi kandungan yang diukur.


Nota 3

KEBOLEHPERCAYAAN keputusan kajian. & KESAHAN

Kesahan Hubungan Kriteria

Terdiri daripada 2 bentuk iaitu: i. Kesahan serentak – sejauh mana sesuatu alat ukur itu berupaya menghasilkan skor yang mempunyai hubungan dengan skor yang dihasilkan oleh alat lain yang diambil serentak.

i. Kesahan ramalan – sejauh mana sesuatu alat ukur itu berupaya menghasilkan skor yang mempunyai hubungan dengan skor yang dihasilkan oleh alat lain yang diambil kemudian.


Nota 3

KEBOLEHPERCAYAAN & KESAHAN keputusan kajian.

Kesahan Konstruk

Kesahan Konstruk – Ukuran sejauh / setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk / gagasan berasaskan teori psikologi tertentu.e.g. alat yang dibina untuk mengukur konstruk “rajin” sepatutnya dapat mengukur konstruk itu dengan baik.


Nota 3

KAJIAN RINTIS keputusan kajian.

 • Kajian Rintis – Kajian yang dibuat sebelum kajian sebenar dijalankan bertujuan untuk memastikan alat-alat kajian mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin berlaku semasa kajian sebenar dijalankan.


Nota 3

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA keputusan kajian.

PengumpulanData

Teknik yang digunakanuntukmengumpulkan data dalampenelitianinimenurutPattaBundu (2008:6) dilakukandenganujian, observasi (Pengamatan), danwawancara.

a.    Ujian/ soalselidik

adalahserangkaianpertanyaanataulatihanataualat lain yang digunakanuntukmengukurapa yang hendakdiukur yang dimilikiolehindividuataukelompok. Iadilakukanuntukmengumpulkanmaklumatdan data. ujiandilakukanpadaawalpenelitian, padaakhirsetiaptindakan, danakhirsetelahdiberikantreatment.


Nota 3

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA keputusan kajian.

b.    Pemerhatian

Pemerhatianadalahcaramengumpulkan data denganmengadakancatatanterhadapapa yang menjadisasaran.

c.    Temubual

Temubualadalahtekhnikpengumpulan data/informasitertentu yang dilaksanakandengantekniksoaljawabsecaralisan.


Nota 3

PENGANALISISAN DATA keputusan kajian.

Data perludimasukkankedalam fail dandisemaksebelumanalisisdibuat

Analisis data kualitatifdankuantitatifadalahberbeza


Nota 3

MENGUKUR VARIABEL KAJIAN keputusan kajian.

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH

SIKAP TERHADAP SEKOLAH

PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR

GAYA PENGAJARAN GURU

KEMAHIRAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL

LATAR BELAKANG SOSIO EKONOMI IBU BAPA


Nota 3

PENGANALISISAN DATA KUALITATIF keputusan kajian.

MENYEDIA DAN MENYUSUN DATA UNTUK DIANALISIS

MENGHURAI DAN MEMBINA TEMA DARIPADA DATA

MELAPORKAN DAPATAN KAJIAN

MENAFSIRKAN DAPATAN KAJIAN

SAHKAN KETEPATAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DAPATAN KAJIAN


Nota 3

KODKAN TEKS SEBAGAI HURAIAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM LAPORAN KAJIAN

KODKAN TEKS SEBAGAI TEMA UNTUK DIGUNAKAN DALAM LAPORAN KAJIAN

Iteratif

MENGEKODKAN DATA

Serentak

MENYEDIAKAN DATA UNTUK DIANALISIS

MEMBACA DATA

MENGUTIP DATA

PROSES KUALITATIF PENGANALISISAN DATA


Penganalisisan data kuantitatif
PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF KAJIAN

1. UBAH DATA KUALITATIF KEPADA KUANTITATIF

BERI SKOR NUMERIK KEPADA SETIAP RESPON

PILIH PROGRAM KOMPUTER STATISTIK YANG AKAN DIGUNAKAN

DATA SETIAP RESPONDEN KAJIAN DIMASUKKAN KE DALAM PENGKALAN DATA KOMPUTER


Penganalisisan data kuantitatif1
PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF KAJIAN

2.TENTUKAN UKURAN SETIAP VARIABEL KAJIAN YANG DIGUNAKAN

ADAKAH DIUKUR GUNA SKOR SATU ITEM ?

ADAKAH DIUKUR GUNA SKOR KOMPOSIT BEBERAPA ITEM ?


Nota 3

PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF KAJIAN

3. PROGRAMKAN KOMPUTER UNTUK BERIKAN KEKERAPAN BAGI SETIAP SKOR

UNTUK MENYEMAK JIKA TERDAPAT SKOR TERSALAH MASUK

GEORGE MALLERY, 2001 – JIKA PENGKALAN DATA ADA DATA HILANG, GUNAKAN PURATA KUMPULAN BAGI MENGGANTIKAN DATA TERSEBUT

PROGRAMKAN PENGIRAAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEMUA VARIABEL SEPERTI JUMLAH SKOR, SKOR PURATA, PERBEZAAN SKOR ATAU SKOR LOG


Penganalisisan data kuantitatif2
PENGANALISISAN DATA KUANTITATIF KAJIAN

4. MEMILIH ANALISIS STATISTIK YANG SESUAI UNTUK MENJELASKAN PROFIL / LATAR BELAKANG RESPONDEN DAN MENJAWAB SOALAN-SOALAN KAJIAN

ANALISIS STATISTIK

STATISTIK DESKRIPTIF

STATISTIK INFERENTIAL

MENJELASKAN CIRI-CIRI BERKAITAN SAMPEL DENGAN MENGGUNAKAN STATISTIK KEKERAPAN, PERATUS, MIN, DAN SISIHAN PIAWAI UNTUK JELASKAN PROFIL . LATAR BLKG RESPONDEN

MENJELASKAN CIRI-CIRI BERKAITAN POPULASI DENGAN MENGGUNAKAN DATA STATISTIK LANJUTAN SEPERTI KUASA DUA, KORELASI, REGRESI, UJIAN-t, ANALISIS VARIANS DAN KOVARIANS UNTUK MENGUJI HIPOTESIS