kurtulu sava i hazirlik d nem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 99

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ. 1. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan ordu komutanları ve valilere gönderdiği genelgede "İşgalleri protesto eden gösteri ve mitinglerin düzenlenmesini" istemiştir. Bu istekle Mustafa Kemal Paşa'nın; I. İstanbul'daki hükümetin yasal olmadığını gös­termek,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kurtulu sava i hazirlik d nem
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide2
1. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan ordu komutanları ve valilere gönderdiği genelgede "İşgalleri protesto eden gösteri ve mitinglerin düzenlenmesini" istemiştir.
 • Bu istekle Mustafa Kemal Paşa'nın;
 • I. İstanbul'daki hükümetin yasal olmadığını gös­termek,
 • II. Halkın ulusal bilinç kazanmasını sağlamak,
 • III. Dünya kamuoyunun tepkisini Anadolu'daki iş­gallere çekmek,
 • amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savu­nulabilir?
 • A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide3

2. Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleştirilen aşağı­daki olaylardan hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Havza Genelgesi - İşgalcilere karşı miting ve protestoların yapılması

B) Erzurum Kongresi - Temsil Kurulu'nun oluşturul­ması

C) Sivas Kongresi - Ulusal Cemiyetlerin birleştiril­mesi

D) Amasya Görüşmesi - İstanbul Hükûmeti'nin Temsil Kurulu'nu siyasî bir güç olarak kabul et­mesi

E) İstanbul’un işgali - Temsil Kurulu'nun Ankara'ya gelmesi

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide4
3. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliği gö­revini kabul ederek Anadolu'ya geçmesinde;
 • I. Mondros Mütarekesi'ni Anadolu'dan daha kolay uygulayabileceğini düşünmesi,
 • II. Ulusal iradenin İstanbul'dan özgürce belirlene­meyeceğine inanması,
 • III. Padişah ve İstanbul Hükûmeti'nin Anadolu'yu önemsemekte olduğunu görmesi,
 • gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide5
4. Amasya Genelgesi'nde "İstanbul Hükümeti, üzeri­ne aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getireme­mektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gös­teriyor." maddesi yer almıştır.
 • Sadece bu madde dikkate alınarak değerlendir­me yapılacak olunursa aşağıdakilerden hangisi­ni söylemek daha doğru olur?
 • A) Padişahın Anadolu'daki otoritesine destek olun­duğu
 • B) Osmanlı Devleti'nin Anadolu ile işbirliği yaptığı
 • C) Osmanlı yönetiminin bağımsızlığın sağlanması için çalışmadığı
 • D) Anadolu'daki dağınık güçlerin birleşmesi gerek­tiği
 • E) itilaf Devletleri'yle bir an önce anlaşma yapılma­sının istendiği

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide6
5. Amasya Genelgesi'nde "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." hükmüne yer verilmiştir.
 • Amasya Genelgesi'nde yer alan bu hüküm;
 • I. Ulusal egemenlik,
 • II. Bağımsızlık,
 • III. Bölgesel kurtuluş,
 • kavramlarından hangilerinin önemsendiğine ka­nıt olarak gösterilebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide7
6. Balıkesir Kongresi kararlarından biri de "her vatanda­şın askerlik göreviyle yükümlü olduğu, bu yükümlü­lükten kaçınılamayacağı ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin sürgüne gönderileceği" şeklindedir.
 • Kongrenin bu kararı göz önüne alındığında aşa­ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 • A) Balıkesir Kongresi Yunan işgallerine karşı sa­vunmanın gereğine inanmaktadır.
 • B) Ülkenin öz savunma ihtiyacını karşılamak, bu ülkede yaşayan vatandaşların sorumluluğudur.
 • C) Batı Anadolu'da düşmana karşı savaşacak güç, askerî açıdan henüz yeterli değildir.
 • D) Balıkesir Kongresi bir nevi seferberlik ilân etmiştir.
 • E) Balıkesir Kongresi Osmanlı yönetimini redde­den bir anlayışa yönelmiştir.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide8
7. Amasya Genelgesi'nde; "askeri ve milli teşkilatların hiç bir surette dağıtılmaması, komutanlığın terk ve başkasına devredilmemesi" kararı yer almıştır.
 • Amasya Genelgesi'nin bu kararı ile;
 • I. Düzenli bir ordu kurma,
 • II. Silahlı mücadeleye girişme,
 • III. Yeni bir meclis kurma,
 • durumlarından hangilerinin amaçlandığı söyle­nebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide9
8. "Vatanın bağımsızlığını korumaya İstanbul'daki hükü­metin gücü yetmediği takdirde, amacı gerçekleştir­mek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükü­met, Millî Kongre tarafından seçilecektir. Kongre top­lanmamış ise seçimi Temsil Heyeti yapacaktır."
 • Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki maddesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
 • A) Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaştığının
 • B) Manda ve himayenin kabul edilmeyeceğinin
 • C) Saltanatın her koşulda korunacağının
 • D) Millî mücadelenin bir merkezde toplanması yo­lunda önemli bir adımın atıldığının
 • E) Millî sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunun

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide10
9. Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişliği görevini kabul ettikten sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği görü­lür. Yaptığı ilk incelemelerle ilgili İstanbul'a gönderdiği raporlarda, işgalcilere karşı olan direnişi ne kendisinin ne de başka bir gücün önleyemeyeceğini belirtir.
 • Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir gös­tergesi olarak alınamaz?
 • A) İşgallere karşı ulusal bilincin yükseldiğinin
 • B) İşgallere karşı koyma düşüncesinin geliştiğinin
 • C) İşgal karşıtı hareketlerin önemsenmesi gerektiği­nin
 • D) Resmi görevinin dışına çıkabileceğinin
 • E) İtilâf Devletleriyle yakın ilişkilerin kurulması ge­rektiğinin

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide11
10. Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs 1919'da Havza'dan ordu komutanları ve valilere bir genelge göndererek "Ordunun dağıtılmamasını ve silahların teslim edil­memesini" istemiştir.
 • Mustafa Kemal Paşanın bu genelge ile;
 • I. Bölgesel örgütlenmeye,
 • II. Ulusal mücadelenin gerekliliğine,
 • III. Mondros Mütarekesi hükümlerine,
 • hangilerine karşı çıktığı ileri sürülebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide12
11. Amasya Genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçe ve yöntemini belirtmesinin yanı sıra ulusal egemenlik kavramını ilk defa vurgulayan bir belge özelliği taşır.
 • Bu belgenin aşağıdaki hangi hükmü, ulusal ege­menliğe atılan ilk adım olduğunu gösterir?
 • A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kara­rı kurtaracaktır.
 • B) İstanbul Hükümeti, Türk milletine karşı olan gö­rev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir.
 • C) Sivas'ta bir ulusal kongre toplanmalıdır.
 • D) Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlike­dedir.
 • E) Osmanlı Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide13
12. Mustafa Kemal, İstanbul'un işgali ve Mebusan Mec­lisi'nin kapatılması üzerine ulusal bir meclisin kurul­ması için Temsil Heyeti adına illere ve ordu komu­tanlıklarına bir genelge göndererek, seçimler yapıl­masını istemiştir.
 • Bu çalışmanın aşağıdakilerden hangisini ger­çekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?
 • A) Ulusal iradenin yurdun geleceğine el koyması
 • B) Ordu ile halk arasındaki ilişkinin düzenlenmesi
 • C) Saltanat rejiminin kesin olarak sona erdirilmesi
 • D) İstanbul'un işgalden kurtulması
 • E) Padişah Vahdettin'in tutsak duruma düşmesinin engellenmesi

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide14
13. Erzurum Kongresi'nde "İstanbul’daki hükümet ülkeyi işgalden kurtaramazsa geçici bir hükümet kurulacak­tır" kararı alınmıştır.
 • Kongrede oluşturulması düşünülen hükümetin geçici nitelikte olacağının belirtilmesi;
 • I. İtilaf Devletleri'ne hoş görünmek,
 • II. Doğabilecek tepkileri önlemek,
 • III. İstanbul Hükümeti ile iyi ilişkiler kurmak,
 • amaçlarından hangilerine yönelik bir önlem ala­rak düşünülebilir?
 • A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide15
14. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde;
 • I. Ulusun bağımsızlığını ulusun kendi azim ve ka­rarı kurtaracaktır,
 • II. Mebusan Meclisi derhal toplanmalı ve hükümet çalışmaları Meclis denetiminde yapılmalıdır,
 • III. Ulusal güçleri etken, ulusal iradeyi egemen kıl­mak esastır,
 • Bu kararlardan hangilerinde saltanat yönetimine karşı bir tutumun var olduğu ileri sürülebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide16
15. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki hükümlerin­den hangisi "Ulusal Egemenlik" ilkesinin benim­sendiğini gösteren en güçlü kanıttır?
 • A) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlike­dedir.
 • B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.
 • C) Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kara­rı kurtaracaktır.
 • D) Sivas'ta genel bir kongre toplanacaktır.
 • E) Çalışmalar ulusal bir sır gibi saklanacaktır.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide17
16. "Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Millî ka­rarlarının alınması üzerine itilâf Devletleri, Anado­lu'daki direnişi yok etmek amacıyla İstanbul'u işgal etmişlerdir."
 • Aşağıdakilerden hangisi bu işgal üzerine Musta­fa Kemal'in Anadolu'da aldığı önlemlerden biri değildir?
 • A) Temsil Kurulu'nun Sivas'ta çalışmalarına devam etmesi
 • B) İstanbul ile haberleşmenin kestirilmesi
 • C) Demiryollarının tahrip edilmesi
 • D) Devletin ve öteki malî kuruluşların servetlerinin dondurulması
 • E) Anadolu'daki İtilâf Devletleri subaylarının tutuk­lanması

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide18
17. Amasya Protokolü'nde, Mebuslar Meclisi'nin açılma­sı için milletvekili seçimlerinin serbestçe ve müdaha­lesiz olarak yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Bu karar aşağıdakilerden hangisine yönelik ola­rak değerlendirilebilir?
 • A) İtilaf Devletleri ile bir barış antlaşması yapılma­sına
 • B) Ülkenin geleceğini ulusal iradenin belirlemesine
 • C) Monarşik rejime son verilmesine
 • D) Ulusal egemenlikle bağdaşmayan kurumların sona ermesine
 • E) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

tbmm d nem
TBMM DÖNEMİ

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide20
1. TBMM'nin;
 • I. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını imzala­ması,
 • II. Londra Konferansına İstanbul Hükümeti ile bir­likte katılması,
 • III. Sevr Antlaşması'nı imzalayan Damat Ferit Paşa'yı vatandaşlıktan çıkarması,
 • eylemlerinden hangileri İstanbul'daki hükümeti yasa dışı ilan etme kararıyla bağdaşmaz?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide21
2. TBMM'de 24 Nisan 1920'de kabul edilen bir kanunla Rüsum-u Ağnam (Hayvan Vergisi) dört katına çıkarıl­mıştır.
 • 24 Nisan 1920de kabul edilen bu kanunun;
 • I. Halkı ekonomik alanda kontrol altında tutmak,
 • II. Kurtuluş mücadelesine kaynak oluşturmak,
 • III. İstanbul Hükümeti'ni ekonomik yönden zayıflat­mak,
 • amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöne­lik olduğu savunulabilir?
 • A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide22
3. Damat Ferit Hükümeti'nin TBMM'ye karşı başlat­tığı kışkırtmalarda, aşağıdakilerden hangisi pro­paganda aracı olarak kullanılmamıştır?
 • A) Halife'ye başkaldıranların dinsiz olduğunun öne sürülmesi
 • B) Kuva-i Milliyecilerin eşkıyalar olduğunun söylen­mesi
 • C) Padişaha karşı saldırılar yapıldığının duyurulması
 • D) Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Bolşevik oldu­ğunun öne sürülmesi
 • E) Tam bağımsızlığın sağlanacağının açıklanması

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide23
4. Eylül 1920'de İngiliz Yüksek Komiserliği'nin bir rapo­runda "Yunanlılara ölçüsüz tavizler vereceğimize, daha çok Anadolu'da çıkan isyanlara güvenmeliyiz." ifadesi yer almaktadır.
 • Buna göre İngiltere'nin politikası hakkında aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
 • A) Yunanistan'a tam anlamıyla güvenmemektedir.
 • B) Eğitilmemiş Anadolu halkının daha kolay kandırılabileceğini düşünmektedir.
 • C) Böl, parçala yönet politikasını uygulamak iste­mektedir.
 • D) Anadolu'nun işgali konusunda kamuoyundan ge­len tepkileri yok saymaktadır.
 • E) İngiltere, Yunanistan’ı kendi çıkarları doğrultusunda kullanma amacındadır.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide24
5. Balıkesir ve çevresinde TBMM'ye karşı ayaklanan Ahmet Anvazur, ingilizlerden önemli ölçüde silah ve cephane desteği almıştır.
 • Yalnız bu bilgiye dayanarak;
 • I. TBMM'nin çalışmalarını engelleyici eylemler ya­şanmıştır,
 • II. İngiltere TBMM'ye karşı düşmanca tutum içindedir,
 • III. Anadolu'da gelişen milli direniş hareketi zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşmıştır,
 • yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide25
6. TBMM Hükümeti, İtilaf Devletleri'nin doğrudan çağır­maması durumunda Londra Konferansı'na katılma­yacağını bildirmiştir.
 • TBMM Hükûmeti'nin, bu tutumuyla;
 • I. İtilaf Devletleri tarafından tanınmak,
 • II. Rusya'nın diplomatik desteğini sağlamak,
 • III. Osmanlı Hükümeti ile ilişkilerini geliştirmek,
 • gibi durumlardan hangilerini amaçlamış olduğu savunulabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve III E) I. II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide26
7. Birinci TBMM döneminde meclis başkanı aynı za­manda hükümet başkanlığı görevini de yürütmüştür.
 • Bu iki görevin birbirinden ayrılması;
 • I. Saltanatın kaldırılması,
 • II. Cumhuriyetin ilan edilmesi,
 • III. Halifeliğin kaldırılması,
 • gibi gelişmelerden hangileri ile gerçekleşmiştir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide27
8. Ulusal güçleri birleştirme ve mücadeleyi halka mal etme yönünde gerçekleştirilen eylemlerden hangisi diğerlerine oranla daha etkili olmuştur?
 • A) Sivas Kongresi'nin düzenlenmesi
 • B) TBMM'nin açılması
 • C) Erzurum Kongresi'nin toplanması
 • D) Amasya Tamimi'nin yayınlanması
 • E) Havza Genelgesi'nin ilan edilmesi

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide28
9. Ülkeyi olağanüstü durumdan kurtarmak için her türlü karar ve uygulamayı gerçekleştiren TBMM, 20 Ocak 1921'de kabul ettiği anayasada "ülkeyi TBMM yöne­tir" hükmüne yer vermiştir.
 • TBMM'nin kabul ettiği anayasada bu hükmün yer almasının;
 • I. TBMM'yi İstanbul Hükümeti ile eşitlemek,
 • II. TBMM'nin padişah ve halifeye olan bağlılığını göstermek,
 • III. TBMM'nin yaptığı işi yasallaştırmak,
 • amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöne­lik olduğu savunulabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide29
10. Mebusan Meclisi'nden gelen üyelerin Ankara'da açılan TBMM'nin doğal üyesi sayılmaları, seçilerek gelmiş ol­malarıyla ilişkilidir.
 • TBMM'nin millî iradeye saygılı olduğunu kanıtla­yan bu gelişme, TBMM'nin aşağıdaki hangi kara­rına dayandırılabilir?
 • A) Mecliste beliren ulusal iradeyi vatanın geleceği­ne egemen kılmak esastır.
 • B) TBMM, yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir.
 • C) Meclisin içinden seçilecek kurul, hükümet işleri­ne bakar.
 • D) TBMM'nin üstünde bir güç yoktur.
 • E) Bir padişah kaymakamı atamak doğru değildir.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide30
11. TBMM tarafından alınan ilk kararlardan biri, "Meclis­te beliren ulusal iradenin, vatanın geleceğine el koy­duğunu kabul etmek temel ilkedir. TBMM'nin üzerin­de hiçbir güç ve makam yoktur." şeklindeydi.
 • Buna göre,
 • I. Ulusal iradenin her şeyin üzerinde bir güç olduğu kabul edildi.
 • II. Üyeleri halk tarafından belirlenen TBMM'nin yine halkı temsil ettiği ortaya konuldu.
 • III. Ülkenin kaderini belirleme yetkisinin TBMM'ye ait olduğu ilan edildi.
 • gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide31
12. Günümüz çağdaş ve modern diplomasisi, siyasal ilişkilerde bağımsız ve egemen bir devletin, uluslara­rası bir kural olan "devletlerin eşitliği" ilkesine uyul­masını isteyebileceği gibi kendisinin de uyması ge­rektiğinin altını çizer.
 • Buna göre aşağıdaki hangi antlaşmanın hazırlan­masında bu ilkeye uyulmadığı söylenebilir?
 • A) Lozan Barış Antlaşması
 • B) Mudanya Mütarekesi
 • C) Ankara Antlaşması
 • D) Moskova Antlaşması
 • E) Sevr Barış Antlaşması

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide32
13. İstanbul Hükümeti;
 • I. Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal'i askerlik görevinden aldı,
 • II. Sivas Kongresi'ni dağıtmak istedi,
 • III. TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkardı,
 • Bu bilgilere göre İstanbul hükümeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A) Ulusal egemenliğe karşı olmuştur.
 • B) Cemiyetlerin birleşmesine karşı çıkmıştır.
 • C) İşgallere karşı direnme yanlısı olmamıştır.
 • D) Ulusal mücadeleye destek çıkmıştır.
 • E) Vatanın kurtarılmasında olumsuz rol oynamıştır.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide33
14. Mebusan Meclisi'ne katılan delegelerin çoğunlu­ğunun saltanat ve hilafete bağlı olması,
 • I. Bağımsızlığa yönelik kararların alınması,
 • II. Meclis içinde birlik ve beraberliğin sağlanması,
 • III. Rejimin değiştirilmesine yönelik düşüncelerin açıklanması,
 • gibi durumlardan hangilerini engellemiştir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide34
15. 1 Kasım 1922'de saltanat kurumu kaldırıldıktan sonra Vahdettin halife unvanı ile yurt dışına kaçtı. Bu gelişme üzerine TBMM halifelik unvanını Vahdettin'den alarak Osmanlı soyundan olan Abdülmecit efendiye verdi.
 • TBMM'nin Vahdettin'den halifelik unvanını alma­sındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İngiltere'nin halifelik kurumundan rahatsız olması
 • B) Abdülmecit efendinin Cumhuriyet yönetimini desteklemesi
 • C) Halifelik kurumunun yurtdışında işlevini yerine getirememesi
 • D) Halifeliğin emperyalistlerin çıkarlarına alet olma­sının engellenmesi
 • E) Halifeliğin Araplarda olmasının istenmesi

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

cepheler ve antla malar
CEPHELERVEANTLAŞMALAR

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide36
1. TBMM'in kurduğu düzenli ordunun Batı Cephesi'nde konuşlandırılmasının;
 • I. Batıdaki tehlikenin daha büyük olması,
 • II. Doğuda herhangi bir işgal eyleminin oluşmaması,
 • III. Doğu illerinin Osmanlı hükümeti tarafından ko­runuyor olması,
 • gibi durumlardan hangileriyle ilişkili olduğu sa­vunulabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide37
2. TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep­hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Güm-rü Antlaşması'yla sonuçlanmış, Misak-ı Milli'nin Hk sınırı burada çizilmiştir.
 • Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir?
 • A) Hiyanet-i Vataniye yasasının
 • B) Sevr Antlaşmasının
 • C) Meclis Hükümeti sisteminin
 • D) Brest - Litovsk Antlaşması'nın
 • E) Erzurum Kongresi kararlarının

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide38
3. II. İnönü Savaşı'nın TBMM ordusunun başarısıy­la sonuçlanmasından sonra;
 • İtalya, Anadoluda işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmeye başladı.
 • Fransa, TBMM Hükümeti ile görüşme yapması için Ankara'ya bir heyet gönderdi.
 • Bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğ-rulamaz?
 • A) TBMM'nin diplomatik etkinliğinin arkasında as­keri başarılarının olduğunu
 • B) İtalya'nın Anadolu'daki politikalarını sorgulama­ya başladığını
 • C) II. İnönü Savaşı'ndan sonra TBMM'nin uluslar arası etkinliğinin arttığını
 • D) Fransa'nın TBMM ile diplomatik ilişki kurmaya çalıştığını
 • E) İngiltere, Fransa ve İtalya’nın görüş birliği için olduğunu

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide39
4. TBMM ordusu İnönü'de Yunanlılarla savaşırken, Ge­diz'de Çerkez Ethem birliklerinin isyanıyla karşılaşıl­mıştır.
 • Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan bu gelişme­ler;
 • I. TBMM zaman zaman iç sorunlarla da karşılaş­maktadır,
 • II. Çerkez Ethem'in isyanında İstanbul Hüküme­ti'nin etkisi vardır,
 • III. Vatanın kurtarılması aşamasında TBMM farklı sorunlar yaşamıştır,
 • yargılarından hangilerinin kanıtı olarak gösterile­bilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide40
5. Ulusal Kurtuluş Savaşfmızın sürdüğü yıllarda Sovyet Rusya;
 • I. Dışişleri Bakanı'nın 16 Mart 1921 'de TBMM Hü­kümeti adına italya, İngiltere ve Fransa ile gö­rüşmeler yapmasını protesto etmiştir.
 • II. TBMM Hükümetinin 20 Ekim 1921 'de Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması'nı protesto etmiştir.
 • Sovyet Rusya'nın bu davranışlarından nasıl bir sonuç çıkarılabilir?
 • A) TBMM Hükümeti'nin Batı ile sıkı ilişki kurmasını istemediği
 • B) Türkiye'deki ulusçuluk akımlarından çekindiği
 • C) TBMM Hükümeti'ni dışarda ve içerde güçsüz bı­rakmak istediği
 • D) TBMM Hükümeti'ni bu devletlere karşı koruma­ya çalıştığı
 • E) Bağımsız bir Türk Devleti'nin kurulmasını iste­mediği

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide41
6. Kurtuluş Savaşı sırasında;
 • I. Doğu cephesindeki birliklerin batıya kaydırılması,
 • II. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yayınlanması,
 • III. Londra Koferansı'na TBMM adına temsilci gön­derilmesi,
 • gibi girişimlerden hangilerinin, Misak-ı Milli'nin dünyaya duyurulmasında daha etkili olduğu söy­lenebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide42
7. İtilaf Devletleri, Yunan ordularının Sakarya Sava-şı'nda yenilmesinin üzerine ateşkes önerisinde bu­lunmuş ve bu önerilerde Türk ve Yunan kuvvetleri arasında oluşturulacak bölgeye denetim amacıyla asker yerleştirmek istediklerini belirtmişlerdir.
 • İtilaf Devletleri'nin bu isteklerinin;
 • I. Yunanistan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtar­mak,
 • II. Yunan ordusunu olası Türk saldırısına karşı koru­mak,
 • III. Osmanlı yönetimi ile TBMM arasındaki görüş ay­rılıklarını derinleştirmek,
 • amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöne­lik olduğu savunulabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide43
8. 5 Ağustos 1921'de Başkomutanlık yetkisi alan Mus­tafa Kemal Paşa, yasa olarak belirlenen Tekalif-i Mil­liye Emirleri'ni çıkarmış, bu emirleri uygulamıştır.
 • Bu bilgilerde Mustafa Kemal Paşa'nın;
 • I. Yargı,
 • II. Yürütme,
 • III. Yasama,
 • yetkilerinden hangilerini kullandığına yönelik bir kanıt yoktur?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide44
9. Sakarya Savaşı'ndan önce Mustafa Kemal Pa­şa'nın TBMM'den Başkomutanlık yetkisi isteme­sinin;
 • I. Kararlar ve uygulamalarda zaman kaybını önle­mek,
 • II. Hazırlıkları engelleyecek tartışmalara girmemek,
 • III. Ordunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırmak,
 • amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savu­nulabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide45
10. Londra Konferansı'na TBMM Hükümeti temsilcisi olarak katılan Bekir Sami Bey, İngiltere, Fransa ve İtalya ile tam bağımsızlık ilkesi ile uyuşmayan antlaş­malar imzalamıştır. Bu antlaşmalar TBMM tarafından kabul edilmemiş ve Bekir Sami Bey Dışişleri Bakan­lığı görevinden alınmıştır.
 • Bu tutumu, Bekir Sami Bey'in;
 • I. Savaşın bir an önce bitmesinden yana olduğu,
 • II. Kurtuluş Savaşı'nın amacını yeterince kavraya­madığı,
 • III. Diplomaside önemli bir yeteneğe sahip olduğu,
 • gibi özelliklerinden hangilerini taşıdığının kanıtı olarak gösterilebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide46
11. Kurtuluş Savaşı'nda, I. inönü Savaşı sonunda Mos­kova Antlaşması, Sakarya Savaşı sonunda Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz sonunda ise Mudanya Mütarekesi imzalandı.
 • Bu bilgiler, aşağıdaki yargılardan hangisinin ka­nıtı olarak gösterilebilir?
 • A) I. İnönü Savaşı düzenli ordunun ilk zaferidir.
 • B) Mudanya Mütarekesi ile Batı Cephesi savaşları sona ermiştir.
 • C) Kurtuluş Savaşı egemenliğin kaynağını da de­ğiştiren bir özelliğe sahiptir.
 • D) Siyasal başarılar askerî başarıların sonucudur.
 • E) Kurtuluş Savaşı tarihi aynı zamanda antlaşma­lar tarihidir.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide47
12. TBMM'nin 20 Ocak 1921'de kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye'nin;
 • I. Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir. Hü­kümet, TBMM Hükümeti adını alır.
 • II. Meclis içinden seçilecek bir kurul, hükümet işle­rini yerine getirir. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.
 • III. TBMM, illerden seçilen üyelerden oluşur. Se­çimler iki yılda bir yapılır.
 • maddelerinden hangileri yürütme yetkisinin doğ­rudan TBMM tarafından kullanıldığının kanıtı ola­rak gösterilebilir?
 • A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide48
13. Yeni Türk devletinin itilaf Devletleri tarafından res­men tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması, Türk halkının bağımsızlık yolunda akıttığı kanla yazılmıştır.
 • Bu yorum;
 • I. Siyasal zaferlerin kazanılmasında askeri başarı­ların belirleyici olduğu,
 • II. Ulusal bağımsızlığın, yine ulusal azim ve karar­lılığa dayalı olduğu,
 • III. Emperyalist devletlerin, Türk halkının haklı da­vasına boyun eğmek zorunda kaldıkları,
 • ifadelerinden hangilerini destekler niteliktedir?
 • A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
 • D) II ve III E) I, II, III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide49
14. Lozan Konferansı'na, boğazlarla ilgili konularda TBMM'ye destek vermek amacıyla Sovyet Rusya ve Bulgaristan delegeleri de katılmışlardır
 • Yalnız bu bilgiye dayanılarak;
 • I. Sovyet Rusya ve Bulgaristan, boğazların deneti­minin TBMM'de olmasını arzulamışlardır,
 • II. Boğazların statüsü, Karadeniz'e kıyısı olan dev­letleri yakından ilgilendirmektedir,
 • III. Konferansta görüşülen diğer konular, Sovyet Rus­ya ve Bulgaristan tarafından onaylanmamıştır,
 • yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 • D) I ve III E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide50
15. Lozan Konferansı'nda alınan;
 • I. Osmanlı Devleti'nden kalan borçların Türkiye'ye düşen kısmının, TBMM tarafından üstlenilmesi,
 • II. itilaf Devletleri'nin, I. Dünya Savaşı nedeniyle ta­lep ettikleri tazminatın TBMM tarafından kabul edilmemesi,
 • III. Kapitülasyonların, bütün sonuçları ile birlikte uy­gulamadan kaldırılması,
 • kararlarından hangilerinin Duyûn-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılmasında etkili olduğu söylene­bilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 • D) I ve III E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide51
16. Yunan ordusunun kesin yenilgisinden sonra, tek iş­galci güç olarak Anadolu'da kalan İngiltere, karşı kar­şıya kaldığı iç ve dış baskıların da etkisiyle, Türklerle yeni bir savaşı göze alamamıştır.
 • İngiltere'nin bu tutumunda;
 • I. Emperyalizme karşı olan Sovyet Rusya'nın, bir savaş durumunda Türklerin yanında yer alacağı­nı açıklaması,
 • II. İngiliz sömürge halklarının artık savaşmak iste­memesi,
 • III. Savaşlardan bıkan İngiliz halkının Loyd George Hükümeti'ne baskı yapması,
 • gibi olgulardan hangilerinin belirleyici olduğu savunulabilir?
 • A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide52
17. Lozan Antlaşması'nda boğazlar, başkanlığını bir Türk'ün yaptığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir." hükmüne yer verilmiştir.
 • Bu hüküm göz önüne alınarak;
 • I. Türkiye, Lozan'da bütün isteklerini kabul ettirmiştir,
 • II. Lozan Antlaşması ile Türkiye var olan bütün so­runlarını çözmüştür,
 • III. Türkiye Lozan'da bazı konularda taviz vermek zorunda kalmıştır,
 • yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide53
18. Lozan Antlaşması'nda; Ortodoks Patrikhanesi'nin İstanbul'da kalması kabul edilirken, sadece Türki­ye'deki Ortodoks Hıristiyanların dini işlerini yürüt­mekle yükümlü olacağı da belirtilmiştir.
 • Yalnız bu bilgiye dayanarak;
 • I. Ortodoks Hıristiyanlar, Katolik Kilisesi'nin deneti­mi altına alınmıştır,
 • II. Ortodoks patriğinin, dinsel yetki alanı daraltılmış­tır,
 • III. İstanbul patriğinin, Ortodokslar üzerindeki etkin­liği zayıflatılmıştır,
 • yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

cumhur yet d nem
CUMHURİYET DÖNEMİ

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide55
1. İçeriye dönük yenilikleri daha kolay gerçekleştirmek amacıyla Mustafa Kemal Paşa, II. Meclis'e Halk Fır-kası'nı kurarak örgütlü bir biçimde katılmıştır.
 • Yalnız bu bilgiye dayanarak;
 • I. II. Meclis'in önemli bir işlevi içe dönük yenilikle­ri gerçekleştirmektir,
 • II. II. Meclis, bazı yönleriyle I. meclisten farklı özel­likler taşımaktadır,
 • III. II. Meclisin üye sayısı I. meclisten daha fazladır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide56
2. Siyasal ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa ol­sun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kaza­nılan zaferler yaşayamaz, az zamanda söner"
 • Mustafa Kemal'in bu sözünden aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?
 • A) Her türlü üretim devlet tarafından yapılmalıdır.
 • B) Ekonomik ilişkiler siyasal ilişkileri etkiler.
 • C) Siyasal alanda bağımsızlık ekonomik alandaki bağımsızlıkla bütünleştiği zaman anlam kazanır.
 • D) Ekonomik açıdan güçlü olan devlet siyasal açı­dan da güçlü olur.
 • E) Siyasal zaferin kalıcılığı, ekonomik alandaki ba­şarıya bağlıdır.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide57
3. 1 Kasım 1922'de saltanat ve hilafet makamlarının birbirinden ayrılmasına ve saltanatın kaldırılmasına ilişkin yasa TBMM'de oybirliği ile kabul edilmiştir.
 • Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden han­gisine ulaşılabilir?
 • A) Müslümanların dinsel liderliğinin Türklerin elin­den çıktığına
 • B) Vahdettin'in dinsel kimliğinin sona erdiğine
 • C) Müslüman ülkelerin bu karara karşı çıktığına
 • D) Halifenin siyasal yetkilerinin sona erdiğine
 • E) Osmanlı Devleti'nin devam ettiğine

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide58
4. I. Lozan Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırıl-
 • ması,
 • II. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması, Bu iki önemli adım;
 • I. Ekonomiyi dışa bağımlılıktan kurtarmak,
 • II. Devletçilik ilkesini yerleştirmek,
 • III. Özel girişimcileri sanayi alanında yatırıma teşvik etmek,
 • hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide59
5. I. Hiç bir devletin toprak bütünlüğünü tehdit etme-
 • mek
 • II. Hiç bir devletin içişlerine karışmamak
 • III. Başka devletlerin de kendi haklarına ve bağım­sızlığına saygı göstermesini beklemek
 • Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış poli­tika ilkelerinden bazıları yukarıda verilmiştir.
 • Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeleri daha çok ifa­de etmektedir?
 • A) Yurtta Sulh Cihanda Sulh
 • B) Çağdaşlaşma ve batılılaşma
 • C) İnsan ve insanlık sevgisi
 • D) Ulusal birlik ve beraberlik
 • E) Akılcılık ve bilimcilik

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide60
6. Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan "Nüfus Değişimi Sorunu" Mustafa Kemal ile Venizelos'un çabalarıyla çözümlenmiş, bu şekilde başlayan dostluk ilişkileri, Balkan devletleri arasında Balkan Antantı'nın oluşmasını sağlamıştır.
 • Yalnız bu bilgiye dayanarak;
 • I. Cumhuriyet döneminde Türk-Yunan anlaşmaz­lığı sürmüştür,
 • II. Nüfus sorunu diplomatik görüşmeler sonucu çö­zümlenmiştir,
 • III. Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki sorunların çözümü yeni bütünleşmeleri hazırlamıştır,
 • yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide61
7. İngiltere, Mondros Mütarekesi'nden sonra öncelikle petrol yatakları bakımından zengin olan Musul'u işgal etti. Lozan Görüşmeleri'nde Türkiye ve İngiltere, Mu­sul konusunda anlaşamadılar. Şeyh Sait Ayaklanma-sı'nı destekleyen İngilizler Musul'u Türkiye'ye verme­ye yanaşmadı.
 • Yalnız bu bilgiye dayanarak;
 • I. İngiliz sömürgeciliği Ortadoğu'nun hammadde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamıştır,
 • II. Lozan Konferansı'nda Türkiye-lrak sınırı çizile­memiştir,
 • III. İngilizler çıkarlarını korumak için Türkiye'nin iç sorunlarından yararlanmak istemiştir,
 • yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 • D) II ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide62
8. I. TBMM'nin açılması,
 • II. Cumhuriyet'in ilan edilmesi,
 • III. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması,
 • gelişmelerinden hangilerinin "egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur" ilkesiyle ilişkili olduğu savunu­labilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız M C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide63
9. Türkiye Cumhuriyetinde;
 • I. Medreselerin kapatılması,
 • II. Türk Tarih Kurumu'nun açılması,
 • III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi,
 • gelişmeleri yaşanmıştır.
 • Bu gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devle-ti'nde yaşanan geleneksel eğitim kurumlarında yetişenlerle, batılı okullarda yetişenler arasında­ki kültür çatışmalarını önlemeye yönelik olduğu savunulabilir?
 • A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 • D) I ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide64
10. Cumhuriyetin ilanından sonra;
 • Uzunluk ölçüsü olarak, arşın ve endaze yerine metre,
 • Ağırlık ölçüsü olarak, okka yerine kilogram ka­bul edilmiştir.
 • Yapılan bu düzenlemelerin;
 • I. Ekonomik ve ticari işlemleri kolaylaştırmak,
 • II. Ulusal ekonomiyi kurmak,
 • III. Yurdun her yerinde kullanılan, çağdaş bir ölçü sistemi oluşturmak,
 • gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye yö­nelik olduğu savunulabilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide65
11. Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşa­masını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alan­lardaki yenilikleri gerçekleştirmektir.
 • Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağ­daşlaşmaya bir örnek olamaz?
 • A) Saltanatın kaldırılması
 • B) Tarımda traktörün kullanılması
 • C) Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi
 • D) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
 • E) Beş yıllık kalkınma planının hazırlanması

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide66
12. Cumhuriyet'in ilanından sonra;
 • - Yeni Türk harflerinin kabul edilmesiyle okuma ve yazma daha kolay öğrenilmiş,
 • Türk Tarih Kurumu'nun açılmasıyla, Türklerin ta­rihsel kökenlerini araştırma olanağı yaratılmıştır,
 • Yalnız bu bilgilere dayanarak;
 • I. Toplumun eğitim ve kültür seviyesi yükseltilmek istenmiştir,
 • II. Ümmet anlayışına son vererek, topluma ulus bi­linci kazandırılmaya çalışılmıştır,
 • III. Eğitim - öğretime, demokratik ve laik bir kimlik kazandırılmaya çalışılmıştır,
 • yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
 • A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 • D) I ve III E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide67
13. Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM'ye karşı ayaklananla­rı yargılamak için kurulan İstiklal Mahkemeleri, Cumhu­riyetin ilanından sonra, yönetim karşıtı ayaklanma ve eylemleri yargılama görevini yerine getirmiştir.
 • Bu bilgiler;
 • I. İstiklal Mahkemeleri Kurtuluş Savaşı'ndan son­ra da görev yapmıştır,
 • II. Cumhuriyet ve laiklik karşıtı gruplar bu mahke­melerde yargılanmıştır,
 • III. Mahkeme üyeleri milletvekilleri arasından seçil­miştir,
 • yargılarından hangilerini doğrular?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide68
14. Osmanlı Devleti'nde, sarayda ve ulema çevresinde kullanılan bilim, edebiyat ve resmi yazışma dili Arap­ça ve Farsça'ya dayanırken, halkın konuştuğu dil Türkçe idi. Bu durum, aydınlar ile halk arasındaki ko­pukluğun en önemli boyutunu oluşturmaktaydı.
 • Ulusçuluk anlayışını önemseyen Türkiye Cum­huriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği,
 • I. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması,
 • II. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi,
 • III. Türk Dil Kurumu'nun açılması,
 • yeniliklerinden hangilerinin bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olduğu söylenebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide69
15. Yeni Türk Devleti'nde 1921'de yürürlüğe giren Ana-yasa'ya göre, bakanların meclis tarafından teker te­ker seçilmesi ve onaylanması gerekiyordu. Ancak meclis içindeki ayrılıklar o kadar artmıştı ki, hiçbir aday istediği bakanlık için çoğunluk sağlayamıyordu. Bu, mecliste bir hükümet bunalımına yol açmıştır.
 • Yeni Türk Devleti'nin kurucuları, bu bunalımın aşılması için öncelikle aşağıdakilerden hangisi­ne karar vermişlerdir?
 • A) Saltanatın kaldırılmasına
 • B) Halk Fırkası'nın kurulmasına
 • C) Cumhuriyet'in ilânına
 • D) Halifeliğin kaldırılmasına
 • E) 1924'te yeni bir anayasa hazırlanmasıyla

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide70
16. Aşar Vergisi'nin kaldırılması, Ziraat Bankası'nın ku­rulması, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin açılması, Yük­sek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması ile tarımsal üreti­mi artırmak, tarımla uğraşanların yaşam standartları­nı yükseltmek ve tarımı gelir sağlayıcı bir duruma ge­tirmek hedeflenmiştir.
 • Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge­sidir?
 • A) Ekonomik girişimlerin tarımla sınırlandırıldığının
 • B) Devletçilik politikasına işlerlik kazandırdığının
 • C) Sanayileşmeye yönelik çalışmaların bir süre için ertelendiğinin
 • D) Halkın tamamen refaha kavuştuturulduğunun
 • E) Türk çiftçisinin olanaklarını artırma çalışmaları­nın yapıldığının

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide71
17. Mustafa Kemal Atatürk "Samimi ve meşru olmak şar­tıyla her türlü düşünceye saygılıyız" der.
 • Atatürk'ün bu sözünün;
 • I. Çok partili demokratik hayata geçme,
 • II. Ekonomik alanda devletçi politika izleme,
 • III. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıma,
 • çalışmalarından hangilerine temel oluşturduğu ileri sürülebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve III E) I, II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide72
18. Kurtuluş Savaşı'nın yürütülmesi ve inkılâpların gerçekleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisine bağlı kalınmıştır?
 • A) Tümüyle saltanata bağlı kalınmış, son dönemde padişaha karşı gelinmiştir.
 • B) Yapılacaklar saptanarak, evrelere ayrılmış, adım adım ilerlenerek amaca ulaşılmıştır.
 • C) Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında saltanata bağlı kalınmış, sonra saltanat kaldırılmıştır.
 • D) Her şey baştan itibaren açık seçik konulmuş ve öncelik, yeni bir devletin kurulması olarak belir­lenmiştir.
 • E) Gelişmeler tamamen olayların oluş sürecine bı­rakılmış, olaylar geliştikçe yeni politikalar belir­lenmiştir.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

atat rk lkeler
ATATÜRK İLKELERİ

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide74
1. Halkçılık, halkın halk tarafından, halk için yönetilme­sidir. Devletin her eyleminde halkın çıkarlarını gözet­mesi ve bunu yaparken dil ve ırk farkı gözetmemesi-dir, Türk halkının mutluluğu için çalışmak, ortak geç­miş ve geleceğe halkla birlikte inanmaktır.
 • Buna göre Halkçılık;
 • I. Devletçilik II. Laiklik
 • III. Milliyetçilik IV. İnkılapçılık
 • V. Cumhuriyetçilik
 • ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
 • A) I ve IV B) III ve V C) IV ve V
 • D) III ve IV E) II ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide75
2. Mondros Mütarekesinden sonra başlayan işgallere Türk ulusu bölgesel örgütler oluşturarak karşı koy­maya çalışmıştır.
 • Bu durum Türk ulusunun hangi Atatürk ilkesini benimsemiş olduğuna kanıt olarak gösterilebi­lir?
 • A) Laiklik B) Milliyetçilik
 • C) Halkçılık D) Cumhuriyetçilik
 • E) Devletçilik

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide76
3. "Bir ulusun bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gerçeklerine ters düşmemesine bağlıdır."
 • Bu görüş dikkate alındığında, aşağıdaki ilkeler­den hangisine bağlılık bir zorunluluktur?
 • A) Halkçılık B) Lâiklik
 • C) İnkilapçılık D) Cumhuriyetçilik
 • E) Devletçilik

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide77
4. Aşağıdakilerden hangisi halkçılıkla yakından ilgi­lidir?
 • A) Toprak reformu çalışmalarının yapılması
 • B) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
 • C) iş Bankası'nın kurulması
 • D) Milletler Cemiyeti'ne girilmesi
 • E) İlk beş yıllık kalkınma plânının hazır-lanması

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide78
5. Mustafa Kemal'in, Türk dilini yabancı dillerin bo­yunduruğundan kurtarmaya çalışması, onun aşağıdaki ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
 • A) Halkçılık B) Milliyetçilik
 • C) Ulusal Egemenlik D) Lâiklik
 • E) Cumhuriyetçilik

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide79
6. "Türkiye'de yörecilik, derebeylik, ağalık, aile ve top­luluk ayrıcalığı fikirleri yoktur."
 • Atatürk'ün yukarıdaki sözlerle dile getirdiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) inkılâpçılık
 • C) Milliyetçilik
 • D) Lâiklik
 • E) Halkçılık

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide80
7. I. 29 Nisan 1930 - ilk yargıçlar: Nezahat ve Bey
 • han Hanım
 • II. 16 Mart 1931 - İlk kadın operatör : Dr. Suat Ha­nım
 • III. 12 Aralık 1932 - İlk kadın dışişleri memuru: Adile Maksuti
 • gibi gelişmeler ile Türk kadınları kamusal alanda gö­rev almaya başlamıştır.
 • Bu durumu Atatürk İlkeleri'nden hangisi ifade et­mektedir?
 • A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik
 • C) Halkçılık D) Devletçilik
 • E) İnkılapçılık

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide81
8. Atatürk Dönemi'nde girişilen çok partili hayat denemeleri aşağıdaki ilkelerden özellikle hangi­lerinin zorunlu bir gereği olarak düşünülebilir?
 • A) Cumhuriyetçilik - Halkçılık
 • B) Laiklik - Halkçılık
 • C) Devletçilik - Cumhuriyetçilik
 • D) Milliyetçilik - İnkılapçılık
 • E) Halkçılık – Milliyetçilik

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide82
9. Türk toplumuna yalnız ümmet olduğu yani aynı dine bağlı olduğu anlatılmış, ulus olduğu gerçeğine ilişkin hususlar ortaya konmamıştı.
 • Aşağıdaki verilen örneklerden hangisinde, üm­metçilik anlayışından çok, ulusçuluk hâkimdir?
 • A) I. Dünya Savaşı B) Tunus'un işgali
 • C) Kurtuluş Savaşı D) Mısır'ın işgali
 • E) Trablusgarp Savaşı

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide83
10. I. "Türkiyede yörecilik, derebeylik, ağalık, aile ve
 • topluluk ayrıcalığı yoktur."
 • II. "Artık duramayız, daima ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz."
 • III. "Türk dili yabancı dillerin boyunduruğundan kurtulmalıdır."
 • Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangi­leri kapsamında değerlendirilmelidir?
 • _I______ IIIII
 • A) Halkçılık İnkilapçılık Milliyetçilik
 • B) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Devletçilik
 • C) Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik
 • D) Lâiklik İnkilapçılık Halkçılık
 • E) Cumhuriyetçilik Lâiklik Devletçilik

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide84
11. I. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun çıkarılması
 • II. Beş yıllık Kalkınma Planı'nın kabul edilmesi
 • III. Sanayiyi Özendirme Yasası'nın çıkarılması
 • Bu gelişmelerden hangilerinin laiklik ilkesi ile il­gili olduğu söylenebilir?
 • A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 • D) I ve II E) I ve III

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide85
12. Türkiye'de;
 • I. Demokrasisiz toplum yapısını kabul etmeyen,
 • II. Toplumsal hayata akılcı ve bilimsel değişiklikler getirmeyi öngören,
 • III. Dinîn, sadece kendi alanına yönelik etkinlikte bulunmasını isteyen,
 • Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Devletçilik B) Milliyetçilik
 • C) Laiklik D) İnkilapçılık
 • E) Halkçılık

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide86
13. "Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığı­nı göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devle­tin eline almak.............."
 • Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938'de bir konuşma­sından alınan bu parça, aşağıdaki hangi ilkenin uygulanması gereğini ortaya koymaktadır?
 • A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık
 • C) Milliyetçilik D) Devletçilik
 • E) İnkılâpçılık

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide87
14. "Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Millet hayatı teh­likeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir."
 • Atatürk'ün savaş konusunda söylediği bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşır?
 • A) Yenilik çalışmalarının gerekliliğiyle
 • B) Batılılaşma anlayışının önemiyle
 • C) Savaşın haklı olması gerektiğiyle
 • D) Ulusal egemenliği gerçekleştirme zorunluluğuyla
 • E) Barışçı politikaların gereksizliğiyle

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide88
15. "Yönetim kaynağı, bütün bir ulusun özgür iradesine dayanmalıdır."
 • Dünyada Fransız İhtilâlimden sonra yaygınlaşan bu ilke, seçeneklerin hangisinde bütünleyeni ile birlikte verilmiştir?
 • A) Ulusal Bağımsızlık - Milliyetçilik
 • B) Barışçılık - Halkçılık
 • C) İnsan ve İnsanlık Sevgisi - Halkçılık
 • D) Ulusal Egemenlik - Cumhuriyetçilik
 • E) Akılcılık ve Bilimcilik - Lâiklik

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

m ll g venl k
MİLLİ GÜVENLİK

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide90
1. TBMM tarafından çıkarılan yasalar aşağıdakiler-den hangisi ile yürürlüğe girer?
 • A) Yasa önerisinin meclise verilmesiyle
 • B) Komisyonların öneriyi oylamasıyla
 • C) Genel Kurul'da kabul edilmesiyle
 • D) Cumhurbaşkanı'nın yasayı incelemesiyle
 • E) Yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide91
2. Mustafa Kemal ilk TBMM'de "Komutan ne kadar de­ğerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa hiçbir varlık gös­teremez" demiştir.
 • Mustafa Kemal, bu sözüyle aşağıdakilerden han­gisinin önemini vurgulamıştır?
 • A) Silah miktarının
 • B) Haberleşme araçlarının
 • C) Savaş yerinin
 • D) Askerlik eğitiminin
 • E) Sivil savunmanın

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide92
3. Toplumda birbirinden farklı ekonomik ve sosyal du­rumda olan insan gruplarında yer alan ve bireylerden güçsüz olanların ekonomik yönden insanca yaşa­malarını sağlamak için devletçe sosyal ve ekonomik tedbirler alınmasını sağlayan hak ve ödevler vardır.
 • Bu hak ve ödevler dolayısıyla devlet aşağıdakiler­den hangisini sağlama yükümlülüğünde değildir?
 • A) Ailenin Korunması
 • B) Eğitim ve Öğrenim Hakkı
 • C) Çalışma Hakkı
 • D) Sosyal Güvenlik Hakkı
 • E) Evlenme Hakkı

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide93
4. Türkiye'nin stratejik önemini arttıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A) Boğazların denetimini elinde tutması
 • B) Asya ile Avrupa arasında bağlantıyı sağlaması
 • C) Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de kıyıları bu­lunması
 • D) Askere almada farklı yöntemler uygulanması
 • E) Ortadoğu'daki zengin petrol yataklarına yakın ol­ması

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide94
5. I. Savaş sırasında halkın can ve mal güvenli­ğinin sağlanması,
 • II. Doğal afetlerde ve büyük yangınlarda kayıpların azaltılmaya çalışılması,
 • III. Savaşta, cephe gerisindeki halkın gerektiği bi­çimde örgütlenmesi,
 • aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevlerin­dendir?
 • A) Sivil Savunma Örgütü'nün
 • B) Bakanlar Kurulu'nun
 • C) Milli Savunma Bakanlığı'nın
 • D) Milli Güvenlik Kurulu'nun
 • E) Kuvvet Komutanlıklan'nin

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide95
6. Bakanlar Kurulu'nun veya bakanların her birinin aldığı kararlardan dolayı mağdur olan vatandaş­ların şikâyetlerinin değerlendirildiği kurum aşa­ğıdakilerden hangisidir?
 • A) Mahkemeler
 • B) Cumhurbaşkanlığı
 • C) TBMM Başkanlığı
 • D) Ana Muhalefet Partisi Lideri
 • E) Millî Güvenlik Kurulu

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide96
7. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın işleyişine bakıldığında bu teşkilattaki bazı uygulamaların devletlerin eşitliği ilkesine uymadığı görülmektedir.
 • Aşağıdakilerden hangisi bu eşitsizliğin gösterge­sidir.
 • A) Vesayet Konseyi'nin kurulması
 • B) Beş büyük devlete veto hakkı tanınması
 • C) Çatışma olan yerlerin bazılarına barış gücü gön­derilmesi
 • D) Genel Kurul'da her üye devlete bir oy hakkı ta­nınması
 • E) Karşılaşılan sorunların bazılarını çözmek için Adalet Divanı'nın toplanması

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide97
8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri arasında yer almaz?
 • A) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş hali ilanı için görüş tespit eder.
 • B) Milli Güvenlik kapsamına giren konularda yapı­lan ve yapılacak milletlerarası antlaşmalar hak­kında görüş tespit eder.
 • C) Milli Güç unsurlarının milli hedefler yönünde güç­lenmesini sağlayacak temel esasları tespit eder.
 • D) Milli hedeflerin, milli plân ve programların ger­çekleştirilmesine ilişkin tedbirleri belirler.
 • E) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki her türlü atama ve temler konusunda görüş tespit eder.

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide98
9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerî yasalarına göre, sağlıklı her erkek vatandaş 20 yaşına girdiği ocak ayının birinci gününden itibaren Askerlik çağı başlar ve bu süre 46 yaşına kadar devam eder.
 • Askerlik yapacak kişinin, terhis tarihinden asker­lik çağı sonuna kadar geçireceği süre aşağıdaki hangi askerî kavramla ifade edilir?
 • A) İlk yoklama B) Muvazzaflık
 • C) Son yoklama D) Yedeklik
 • E) Yükümlülük

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ

slide99
10. "1991 Ocak ayında sıcak savaşa dönüşen Körfez Krizi, Irak'ın geri çekilmesiyle sonuçlandı. Ancak Kör­fez Krizi değişik sorunlara ve yeni dengelere de yol açtı. Birleşmiş Milletlerin almış olduğu yaptırım karar­ları değişik ülkeleri yakından ilgilendirdi."
 • Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Körfez Krizinde oynadığı rolü en iyi açıklar?
 • A) Petrol bölgelerinin güvenliğini sağlaması
 • B) Azınlıklara ulusal devlet hakkının verilmesi ge­rektiğini belirtmesi
 • C) Ekonomik kararlarda tüm dünya ülkelerini bağla­yıcı karakterdeki özelliği
 • D) Totaliter rejimlerin demokrasiye geçmelerini sağlaması
 • E) Uluslararası hukukun çiğnenemeyeceğini gös­termesi

SANDIKLI İMAM HATİP LİSESİ