Download
penningpolitisk rapport 2008 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Penningpolitisk rapport 2008:2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Penningpolitisk rapport 2008:2

Penningpolitisk rapport 2008:2

96 Views Download Presentation
Download Presentation

Penningpolitisk rapport 2008:2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Penningpolitisk rapport 2008:2

 2. Reporäntan höjs till 4,5 procent • Reporäntan behöver höjas ytterligare under året För att klara inflationsmålet på två procent

 3. Reporäntan höjs och räntebanan justeras upp • Inflationen ökar snabbare än väntat • Kraftig ökning av oljepriset och fortsatt hög nivå • Inflationsförväntningarna för höga

 4. Penningpolitiska avvägningar Finansiell oro Dämpad tillväxti Sverige och internationellt Inflationen över målet Oljepriset Inflationsförväntningarna

 5. Reporäntan höjs och räntebanan justeras uppProcent, kvartalsmedelvärden Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källa: Riksbanken

 6. Inflationen ökar snabbare än väntat KPI, årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

 7. Kraftig ökning av oljepriset och fortsatt hög nivåUSD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

 8. Inflationsförväntningarna för högaOlika aktörers inflationsförväntningar på två års siktÅrlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB

 9. Fortsatt finansiell oroSkillnad mellan interbankräntor och förväntade styrräntor, räntepunkter Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbank ränta och tre månaders overnight index swap. Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

 10. Hushållen har blivit mer pessimistiskaKonfidensindikatorer för hushållen, nettotal Källor: EU-kommissionen, Conference Board och Konjunkturinstitutet

 11. Svagare BNP-tillväxt i SverigeKvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

 12. Sysselsättningen har ökat starktTusentals personer, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källor: SCB och Riksbanken

 13. Risker i ränteprognosen + Högre inflation och lägre tillväxt - Fallande råvarupriser - Finansiell oro

 14. ReporäntaProcent Källa: Riksbanken

 15. Reporäntan en prognos - inte ett löfteProcent, kvartalsmedelvärden Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos Källa: Riksbanken

 16. Nominell och real reporäntaProcent Källor: Konjunkturinstitutet, Prospera Research AB och Riksbanken