konflikty w organizacji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFLIKTY W ORGANIZACJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFLIKTY W ORGANIZACJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

KONFLIKTY W ORGANIZACJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

KONFLIKTY W ORGANIZACJI. WYKŁAD I AGRESJA. Homo homini… czyli rozważania o naturze ludzkiej. Autorem powiedzenia o ludziach i wilkach jest Plautus, rzymski dramatopisarz, żyjący na przełomie III i II w.p.n.e.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONFLIKTY W ORGANIZACJI' - orson-roth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konflikty w organizacji

KONFLIKTY W ORGANIZACJI

WYKŁAD I

AGRESJA

homo homini czyli rozwa ania o naturze ludzkiej
Homo homini… czyli rozważania o naturze ludzkiej
 • Autorem powiedzenia o ludziach i wilkach jest Plautus, rzymski dramatopisarz, żyjący na przełomie III i II w.p.n.e.
 • Starotestamentowa i babilońska zasada „oko za oko, ząb za ząb” – czyli prawo oparte na priorytecie zemsty.
 • Łagodniejsze wersje – chrześcijańskie, judaistyczne i islamskie – „nie rób drugiemu, co tobie niemiłe”.
 • A jednak…
  • Historia ludzkości, to historia przemocy, wojen, konfliktów zbrojnych, gwałtów, rabunków, zdrad, rewolucji.
  • Od 5600 lat (udokumentowane dzieje naszego gatunku) – 14.500 wojen (Wojciszke 2006)
slide3

Agresja i inne pojęcia

 • Agresja, to celowe zachowanie mające na celu wyrządzenie krzywdy (sprawienie cierpienia) drugiej osobie lub grupie osób

(zachowanie, celowość/intencjonalność, krzywda)

 • Gniew, to emocja doświadczana na ogół z dużą intensywnością, występująca w sytuacji braku możliwości zrealizowania przez jednostkę swoich ważnych celów.
 • Frustracja, to stan znacznego pobudzenia spowodowanego uniemożliwieniem jednostce lub grupie zaspokojenia jej potrzeb i zablokowania celowego zachowania – prowadzi do agresji (walki) lub frustracji (ucieczki, wycofania się).
r ne kategorie agresji
Różne kategorie agresji
 • Agresja emocjonalna (agresja wroga) – wywołana gniewem, zazdrością, strachem lub jeszcze innymi stanami emocjonalnymi.
 • Agresja instrumentalna – zachowanie, którego celem jest osiągnięcie własnych wymiernych korzyści, a krzywdzenie innych ludzi jest tylko środkiem do tego celu.
 • Agresja bezpośrednia – związana z bezpośrednim kontaktem i walką, prowokacją oraz zadawaniem bólu fizycznego lub psychicznego ofierze.
 • Agresja pośrednia – krzywdzenie innych bez bezpośredniego kontaktu z ofiarą (wygłaszanie i rozpowszechnianie kłamliwych negatywnych opinii o kimś, stawianie go w złym świetle, insynuacje, niszczenie jego dóbr).
autoagresja
Autoagresja
 • Autoagresja – działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody.
 • Autoagresja bywa elementem takich zaburzeń, jak osobowość typu borderline, psychopatia, czy schizofrenia.
 • Wyróżnia się następujące typy autoagresji:
  • bezpośrednią – gdy dochodzi do samookaleczania samooskarżania
  • pośrednią – gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych

oraz:

  • werbalną – polega na zaniżaniu samooceny, krytyce siebie i swojego zachowania
  • niewerbalną – to samookaleczenia, uszkadzanie ciała
r d a agresji agresja jako instynkt
Źródła agresji - agresja jako instynkt
 • Niezbędny element ludzkiej natury, biologicznie determinowany, trudno kontrolowalny popęd (Eros i Thanatos w koncepcji Freuda);
  • Metafora „hydrauliczna”;
  • Prace etologa – Konrada Lorenza; założenie o automatycznych wyzwalaczach agresji , bezwarunkowych bodźcach.
  • Krytyka –
   • u wyższych zwierząt (ssaków) genetycznie determinowany jest jedynie potencjał zachowań, a nie bezwarunkowa zależność;
   • u wyższych zwierząt i ludzi nie obserwuje się spontanicznych zachowań agresywnych wynikających z kumulowania „agresywnej energii”,
   • analogie pomiędzy ludźmi a niższymi zwierzętami: rybami, ptakami są nieuprawnione.
r d a agresji agresja jako reakcja na frustracj
Źródła agresji - agresja jako reakcja na frustrację
 • Dollard i współpracownicy z Yale University w latach 30 ogłosili teorię związków pomiędzy frustracją a agresją: każde zachowanie agresywne jest efektem frustracji, a każda frustracja rodzi tendencję do agresji.
 • Relacja: frustracja – agresja nie jest relacją prostą i mogą wystąpić w jej ramach: przemieszczenie agresji (na cel słabiej sankcjonowany społecznie) oraz zmiana postaci agresji (na zachowania słabiej zagrożone karą) (
 • Klasyczny przykład w ramach tej teorii: związek liczby linczów białych amerykańskich farmerów z Południa USA dokonywanych na Czarnoskórych, z ceną bawełny; korelacja 0,67.
 • Krytyka:
  • efektem frustracji jest regresja, mobilizacja, fiksacja, apatia;
  • frustracja (blokada realizacji celu) może zostać uznana za sprawiedliwą, bądź uzasadnioną;
  • konieczność współwystępowania tzw. sygnałów wywoławczych agresji, tj. bodźców skojarzonych z czynnikami wywołującymi gniew (tzw. efekt broni)
r d a agresji agresja jako efekt uczenia si
Źródła agresji - agresja jako efekt uczenia się
 • Nabywanie i utrwalanie zachowań agresywnych poprzez warunkowanie sprawcze (nasilenie częstotliwość i intensywność zachowań, które jednostka uważa za skuteczne i które przynoszą także inne nagrody oprócz zrealizowanego celu). Istotnie, nagrody (zewnętrzne i wewnętrzne) silnie wpływają na zachowania agresywne.
 • Agresja jako efekt modelowania, tj. społecznego uczenia się (badania Bandury, Ross i Ross – bobo doll study).
 • Agresja jest kontrolowana poznawczo – przez percepcję ewentualnych kar i nagród za zachowanie.
czynniki wp ywaj ce na poziom agresji
Czynniki wpływające na poziom agresji
 • Prowokacja – najsilniejszy psychologiczny wyznacznik agresji. Prowokowany musi być przekonany o osobistej odpowiedzialności prowokatora, celowości jego działań oraz przewidywania przez niego skutków.
 • Pobudzenie emocjonalne – nasila oddziaływanie prowokacji, redukuje kontrolę poznawczą. Pobudzenie może być przesunięte w interpretacji jednostki z jednego źródła na inne.
 • Przemoc w mediach – słaba korelacja częstości oglądanych agresywnych treści z agresywnymi zachowaniami, choć nie jest dowiedziony związek przyczynowy (przyczyna: do niedawna większość zachowań agresywnych była albo nieskuteczna, albo karana, to się zmieniło).
 • Normy i oczekiwania społeczne (dehumanizacja, stygmatyzacja, etykietowania ofiar; kwestia obserwatorów aktów agresji oraz stanu samoobserwacyjnej kontroli).
 • Karanie agresji na dłuższą metę okazuje się, niestety mało skuteczne, kluczowa jest bowiem nieuchronność kary, o którą trudno, a nie jej surowość, którą łatwiej zapewnić.
katharsis czyli roz adowanie
Katharsis, czyli rozładowanie
 • Stara idea, obecna już u Arystotelesa i pitagorejczyków, aktualnie bardzo silnie wyznawana, lecz jest to…mit!!!
  • PRZEJAWIANIE AGRESJI NASILA SKŁONNOŚĆ DO STOSOWANIA PRZEMOCY WOBEC TEJ SAMEJ OFIARY
  • UDZIAŁ W AGRESYWNYCH GRACH, SPORTACH I ĆWICZENIACH NIE OBNIŻA AGRESJI, ALE ZWYKLE JĄ NASILA
  • PRZEMOC RODZI DALSZĄ PRZEMOC (SPIRALA PRZEMOCY)
co robi
Co robić?
 • Z powodu złożonych przyczyn występowania agresji, jej redukowanie również powinno być wieloaspektowe, dokonywane za pomocą tzw. złożonych interwencji psychologicznych.
 • Np. program Pattersona stosowany w rodzinach ze spiralą wzajemnego przymusu, polegający głównie na uczeniu rodziców przerwania spirali przymusu poprzez asertywne komunikowanie, negocjowanie i nagradzanie dzieci za zachowania prospołeczne.
 • Inną metodą jest uczenie poznawczej kontroli i opanowywania złości za pomocą myśli i mówienia do siebie w kolejnych etapach:
   • przygotowanie do prowokacji,
   • stawienie czoła prowokacji,
   • opanowywanie zdenerwowania,
   • refleksja po czasie