การจัดการ
Download
1 / 42

น.ท.วัชรพงศ์ ขำวิไล หน.ยุทธศาสตร์ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ - PowerPoint PPT Presentation


 • 457 Views
 • Uploaded on

การจัดการ กระบวนการ Process Management : PM ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA). หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการกระบวนการ. น.ท.วัชรพงศ์ ขำวิไล หน.ยุทธศาสตร์ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ. หมวด 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'น.ท.วัชรพงศ์ ขำวิไล หน.ยุทธศาสตร์ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ' - orrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การจัดการกระบวนการ

Process Management : PM

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(Public sector Management Quality Award : PMQA)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการ

น.ท.วัชรพงศ์ ขำวิไล

หน.ยุทธศาสตร์

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ


หมวด 1

การนำองค์กรในการกำหนดนโยบายและสร้างระบบการทำงานขององค์กรคำนึงถึงและเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลผลิตหรือบริการที่องค์กรนำส่งได้

หมวด 5

การบริหารกำลังคนให้พอเหมาะกับงาน และการพัฒนาขีดสมรรถนะที่เหมาะสม กับงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ดี ปลอดภัย และสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดการกระบวนการ

หมวด 4

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการ และสารสนเทศในเชิงเปรียบเทียบได้ตรงกับกระบวนการทำงานขององค์กร และมีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

หมวด 2

การวางแผนและกลยุทธ์ขององค์กรจะต้องคำนึงถึงทรัพยากร สมรรถนะและกระบวนการทำงานหลักขององค์กร รวมทั้งสามารถนำแผนไปปฏิบัติและปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง

หมวด 3

ประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการสร้างผลผลิตหรือบริการให้ตรงกับความต้องการ


หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ

การจัดการกระบวนการ

(หมวด 6) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(Public sector Management Quality Award : PMQA)


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

แนวคิดของการจัดการกระบวนการ คือ การระดมทรัพยากรในการดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากร วัสดุ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของวัตถุประสงค์หลักขององค์การ

สินค้า

กระบวนการผลิต

บริการ


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

 • การจัดการกระบวนการ เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของระบบการบริหารคุณภาพ เนื่องจาก

 • เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดของส่วนราชการที่นำส่งให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • เกี่ยวข้องกับการติดตาม ควบคุม ดูแล ให้กระบวนการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐาน

 • เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการ และมาตรฐานการทำงาน อย่างต่อเนื่อง


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

Function

ฝ่าย 1

ฝ่าย 2

ฝ่าย 3

ฝ่าย 4

กระบวนการ

การให้บริการ

ลูกค้า

เป้าหมายของกระบวนการ

การสื่อสาร

ลูกค้า

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน

การแก้ไขปัญหา

ลูกค้า

วัตถุประสงค์ของฝ่ายงาน

ผู้บังคับบัญชา


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ความหมายของกระบวนการ :

Controls

INPUT

Process

OUTPUT

ขั้นตอน 1

ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 3

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ

กระบวนการผลิต/การให้บริการ

Mechanisms

 • กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ

 • โดยทั่วไปกระบวนการ ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มาทำงานร่วมกันตามขั้นตอน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ความหมายของกระบวนการ :

 • กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือบริการให้แก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

 • การวางแผนกระบวนการจะช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพรวม และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของแต่ละกระบวนการ ซึ่งแต่ละกระบวนการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระ โดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่น

 • การมองกระบวนการเป็นชิ้นย่อยๆ แยกออกจากกัน โดยขาดมุมมองที่เป็นระบบ ถึงแม้ว่าจะปรับปรุงกระบวนการย่อยให้มีประสิทธิภาพหรือได้ผลลัพธ์ที่ดีเพียงใด ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าภาพรวมการประกอบการขององค์กรจะดี

,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ประเภทของกระบวนการ :

 • กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาหรือทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน กระบวนการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • เป็นกระบวนการสำคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของการจัดสรรทรัพยากรและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแผ่นดิน


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ประเภทของกระบวนการ :

 • กระบวนการสนับสนุน หมายถึง กระบวนการที่สนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าขององค์กร พนักงานและการปฏิบัติงานประจำวัน รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล และการบริหารทั่วไป

 • การออกแบบกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

 • กระบวนการสนับสนุน ที่สำคัญ :

  • การเงินและการบัญชี

  • การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

  • กฎหมาย

  • การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การบริหารโครงการ

  • การบริหารงานทั่วไป


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ระดับชั้นของกระบวนการ :

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ต้องพิจารณากำหนดระดับชั้นของการวิเคราะห์เพื่อทอนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ลงมาจนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการและความรับผิดชอบในการปรับปรุงงาน

กลุ่มงาน

ระดับ 1

Level 1

ระบบงาน

ระดับ 2

ระดับ 3

Level 2

กระบวนการ

Level 3 and Below

กระบวนการย่อย


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

การวิเคราะห์และการจัดการกระบวนการหลายระดับชั้น :

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

Core Process(Level 1)

InboundLogistics

OutboundLogistics

Marketing & Sales

Operations

Service

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

Sub Processes(Level 2)

1 st

2 nd

3 rd

4 th

5 th

Start

Stop

KPI

KPI

KPI

KPI

Sub-Sub Processes(Level 3 and Below)

Start

1 st

2 nd

3 rd

5 th

Stop

KPI

4 th


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ :


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

คำแนะนำในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ :

 • การระบุกระบวนการสร้างคุณค่านี้มีความยากง่ายแตกต่างกันไปตามขนาด ความซับซ้อนของพันธกิจ และผลลัพธ์ของส่วนราชการ

 • ควรใช้วิธีการที่เข้าใจง่ายและสามารถสร้างความมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มได้ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือที่สลับซับซ้อน

 • บันทึกแนวทางในการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ผลจากเครื่องมือต่างๆ เพื่อการถ่ายทอดและการทำซ้ำได้


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ :

SIPOC Model /Value Chain

 • SIPOC Model เป็นหลักการที่อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้ำส่งมอบคุณค่าไปยังปลายน้ำเป็นระบบ ตั้งแต่ Supplier (ผู้ส่งมอบ) นำส่ง Inputs (ปัจจัยนำเข้า) ที่จำเป็นต่อ Process (กระบวนการ) เพื่อแปรรูปหรือผลิต สินค้า/บริการ Outputs (ผลผลิต) ในการนำส่งหรือให้บริการแก่ Customer (ลูกค้า/ผู้รับบริการ) ให้ตรงกับความต้องการ

 • Value Chain มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์และการจำแนกองค์ประกอบตาม SIPOC Model


SIPOC Model/

Value chain model

ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร

1

Customers

สินค้าหรือบริการคืออะไร

Outcome

2

3

ความต้องการคืออะไร

Outputs

กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร

4

Process

ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร

5

Inputs

ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร

6

Suppliers


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ :

SIPOC Model

Process description :

Process Map :


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

เครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการ :

Value Chain Analysis : Micheal E. Porter

ค่านิยมของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพ

ราคาสมเหตุสมผล

บริการรวดเร็ว

พฤติกรรมบริการที่ดี


การจัดการกระบวนการ : ภาคปฏิบัติ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SIPOC Model: กระทรวงพลังงาน


การจัดการกระบวนการ : ภาคปฏิบัติ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการระดับสอง : กระทรวงพลังงาน

Value Stream Mapping


การจัดการกระบวนการ : ภาคปฏิบัติ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการระดับสอง : กระทรวงพลังงาน


การจัดการกระบวนการ : ภาคปฏิบัติ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการระดับสอง : กระทรวงพลังงาน


การจัดการกระบวนการ : ภาคปฏิบัติ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SIPOC Model: กองทัพเรือนิวซีแลนด์

Strategic Stakeholder (Mission Delivery) Performance

(a) Navy Mission Outputs

Value Creation System

(b) Operational Readiness

(d) Logistic Support

(e) Share Service Delivery

(f) leadership

(g) Career and Training System

(c) Capability Development

Input : Enabling and Support Systems

(h) People

(i) Resources


การวิเคราะห์กระบวนการของกองทัพเรือ/SIPOC Model

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ฯ

พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ฯ

นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ฯ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ฯ

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อธิปไตยทางทะเลและทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ

ความมั่นคงภายในประเทศ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การช่วยเหลือประชาชน

การพัฒนาประเทศและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

การปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ

สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง

สถานการณ์ทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

แนวนโยบายของรัฐบาล

สภาพเศรษฐกิจ

กระแสการเมืองและประชาสังคม

ระบบการเมืองระหว่างประเทศ

SUPPLIER

INPUT

PROCESS

OUTPUT

CUSTOMER

รัฐบาล

การเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และ องค์ยุทธวิธี(การเตรียมกำลัง)

กำลังรบมีความพร้อม

ประชาชน

บุคคลจากภายนอก

อธิปไตย ความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการพิทักษ์รักษา

สถาบันฯ

ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์

รัฐบาล

กระทรวงกลาโหม

การปฏิบัติงานตามภารกิจ

(การใช้กำลัง)

STAKEHOLDER

องค์ความรู้

กระทรวงกลาโหม

กองทัพไทย

เหล่าทัพ

สมช. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ภาคเอกชนต่างๆ

ชาติพันธมิตร ประเทศเพื่อนบ้าน และองค์กรระหว่างประเทศ

การติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความ

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และสามารถสนับสนุนรัฐบาลได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

งบประมาณ

การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน

สถาบันฯ ได้รับการเทิดทูนและปกป้อง

คู่เปรียบเทียบ/คู่แข่ง

การกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการกองทัพ

ประเด็นการเปรียบเทียบ :ด้านกำลังรบที่สมดุลทันสมัย

ด้านการบริหารและคุณภาพการบริหารจัดการ

หรือประเด็นอื่นๆ ตามที่กำหนด

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การส่งกำลังบำรุง

การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ

การข่าวกรอง และข้อมูลสำคัญ


การวิเคราะห์กระบวนการของกองทัพเรือ/Value Chain

การกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการกองทัพ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบงานสนับสนุน

การส่งกำลังบำรุง

การจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศ

การข่าวกรอง และข้อมูลสำคัญ

พันธกิจกองทัพเรือ

การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพร้อมขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี

การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ระบบงานหลัก


หลักการและแนวคิดการจัดการกระบวนการ

(Process Management : Public sector Management Quality Award : PMQA)

ระดับชั้นของกระบวนการ :

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ต้องพิจารณากำหนดระดับชั้นของการวิเคราะห์เพื่อทอนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ลงมาจนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการและความรับผิดชอบในการปรับปรุงงาน

กลุ่มงาน

ระดับ 1

Level 1

ระบบงาน

ระดับ 2

ระดับ 3

Level 2

กระบวนการ

Level 3 and Below

กระบวนการย่อย
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน

(หมวด 6) การจัดการกระบวนการ

(Fundamental Level: FL)


เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

“คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด” การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554


เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

“คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด” การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554


เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

“คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด” การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554


เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

“คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด” การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554


เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

“คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด” การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554


ad