slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
องค์ประกอบเอกสาร การนำเสนอ การทบทวน แผนพัฒ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

องค์ประกอบเอกสาร การนำเสนอ การทบทวน แผนพัฒ - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

รูปแบบเอกสารนำเสนอ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด. องค์ประกอบเอกสาร การนำเสนอ การทบทวน แผนพัฒนา จังหวัด มีดังนี้ ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนา ตัวชี้วัดพร้อมคำอธิบาย SWOT วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด และ เป้าหมาย ที่จะ ดำเนินการ ใน แต่ละปี ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ Action Plan. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'องค์ประกอบเอกสาร การนำเสนอ การทบทวน แผนพัฒ' - cora-briggs


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

รูปแบบเอกสารนำเสนอ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

 • องค์ประกอบเอกสาร การนำเสนอ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด มีดังนี้
  • ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนา
  • ตัวชี้วัดพร้อมคำอธิบาย
  • SWOT
  • วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ที่จะดำเนินการ
  • ในแต่ละปี
  • ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ
  • Action Plan

1

slide2
จังหวัด.............: ภาพรวมตัวชี้วัดการพัฒนา

ตัวอย่าง

2

slide3

จังหวัด............... : การทบทวนข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา

ตัวอย่าง

3

slide4

จังหวัด............... : ผลการทบทวนสภาวะแวดล้อม (SWOT)

ตัวอย่าง

 • ขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 • ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบประชากรส่วนใหญ่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
 • ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกทำลาย
 • ไม่มีระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง
 • ไม่มีเส้นทางเลี่ยงเมืองทางทิศใต้
 • การจัดระเบียบการจราจรบริเวณมีความแออัด
 • การเข้าถึง IT น้อย และผลิตภาพแรงงานต่ำ

S

W

 • เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปศุสัตว์)
 • มีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เป็นประตูสู่ประเทศอินโดจีน ตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันตก-ตะวันออก: EWEC
 • มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
 • มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม พื้นเมือง 8 เผ่า
 • มีโรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรรองรับ
 • อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
 • การเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขตและข้อตกลง ด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนาม สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาค
 • การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองแฝดสามระหว่าง มุกดาหาร - สะหวันนะเขต (ลาว) - กวางตริ (เวียดนาม) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
 • นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนและประเทศภูมิภาคอินโดจีน
 • นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่
 • ศูนย์การศึกษาอาเซียน

O

T

 • การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สินค้าการเกษตร สินค้าสิ่งทอราคาถูกจากจีน เวียดนาม
 • ข้อจำกัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอื้ออำนวย ต่อการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
 • มีปัญหาการลักลอบเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว ตามแนวชายแดน
 • ประเทศเวียดนามมีการตั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาด วันละ 600,000 บาเรล ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าพลังงาน

4

objective

ตัวอย่าง

วัตถุประสงค์ (Objective)

วิสัยทัศน์:เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน

 • สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว
 • เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน
 • เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
 • ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 :การพัฒนาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การพัฒนาการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 :การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

5

slide6

ตัวอย่าง

การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละปี
slide7

ตัวอย่าง

การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละปี
slide8

ตัวอย่าง

การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละปี

หมายเหตุ : การกำหนดค่าเป้าหมายควรพิจารณาจากเป้าหมายของประเทศ เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน รวมทั้งศักยภาพของจังหวัดโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา

slide9

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ตัวอย่าง

9

slide10

จังหวัด.................

ตัวอย่าง

10

slide12

แผนปฏิบัติการประจำปี ............................. จังหวัด......................

ตัวอย่าง

 • ยุทธศาสตร์ :……………………………………………………………………………

* หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการนี้ควรรวมทั้งแผนงาน/โครงการที่เสนอของบประมาณและที่ไม่จำเป็นต้องเสนอของบประมาณในการดำเนินการ อาทิเช่น แผนงาน/โครงการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดำเนินการเองได้

12

slide13

แผนงาน : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว

ตัวอย่าง

ต้นน้ำ : การผลิต

กลางน้ำ : การแปรรูป

ปลายน้ำ : การตลาด

Value Chain

ส่งเสริมการผลิต

ข้าวหอมมะลิปลอดภัย

และได้มาตรฐาน

GAP

ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า

และบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวชุมชน

เชื่อมโยงเครือข่าย

ด้านการตลาดสินค้า

ข้าวคุณภาพของ

จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมหลัก

อบรมอาสาสมัครเกษตร (GAP) อาสา

สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าว

ชุมชน

เพิ่มช่องทางการตลาด

กิจกรรมย่อย

อบรมเกษตรกรตามกระบวนการ

โรงเรียนเกษตร

สนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดข้าวหอมมะลิ,เมล็ดปุ๋ยพืชสด)

13