positive thinking n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง ( Positive Thinking) PowerPoint Presentation
Download Presentation
คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง ( Positive Thinking)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง ( Positive Thinking) - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง ( Positive Thinking). ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา & ครอบครัว. 14 กุมภาพันธ์ 2008. ผู้นำการฝึกอบรมด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่. อย่างไหน ปิดกั้น การ คิด เชิง สร้างสรรค์มากกว่ากัน ระหว่าง ชอบคิดคนเดียว กับ ชอบคิดแง่ลบ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง ( Positive Thinking)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
positive thinking

คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง(Positive Thinking)

ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

& ครอบครัว

14 กุมภาพันธ์ 2008

ผู้นำการฝึกอบรมด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่

slide2
อย่างไหนปิดกั้นการคิดเชิงสร้างสรรค์มากกว่ากัน ระหว่าง ชอบคิดคนเดียว กับ ชอบคิดแง่ลบ

จงสร้างนวัตกรรม

หรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

slide3

การบริหารจัดการสมัยใหม่, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, ทุนทางจิตวิทยา,

ศาสตร์ด้านการคิด, การฝึกอบรมแบบพัฒนาขีดความสามารถ

3 ขั้นเปลี่ยนแปลงจิตใจ

2 ขั้นเข้าใจ

ขีดความสามารถเดิม

1 ขั้นเชื่อมใจ

ขีดความสามารถใหม่

ประเมินผล

ปัจจัยเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง: การคาดหวัง, การเข้าใจยอมรับ,

การเปิดเผยตนเอง, ความพร้อมที่จะเปลี่ยน,การสังเกตเรียนรู้ซึ่งกันและกัน,

การฝึกเสมือนจริง, การเข้าส่วนร่วม, การประยุกต์ใช้ความรู้,

การช่วยเหลือกันและกัน, สถานการณ์เสมือนจริง

กระบวนการฝึกอบรมด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่กระบวนการฝึกอบรมด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
slide4

พฤติกรรม

ความรู้

ทักษะ

การ

ตระหนักรู้

วิธีคิด

ทัศนคติ

ค่านิยม

แรงจูงใจ

ตัวตน/จิตวิญญาณ

การฝึกอบรมด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่พัฒนาขีดความสามารถได้อย่างไรการฝึกอบรมด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่พัฒนาขีดความสามารถได้อย่างไร
slide5
ใครเหมือนฉันบ้าง?
 • ชอบคิดเลข คิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • ชอบทักทายทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ
 • ชอบแก้ปัญหา เผชิญสิ่งท้าทาย ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
 • ชอบสังเกตอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
 • ชอบงานศิลปะ วาดรูป ออกแบบ ดนตรี วรรณกรรมภาษา
 • ชอบกีฬา แสดงละคร การเคลื่อนไหว

1ระบุตัวเรา 2แนะนำตัว (5 คน) 3สัมภาษณ์ 4 ขอลายเซ็นต์

mega intelligence aspeak
มหอัจฉริยภาพ (Mega Intelligence :ASPEAK)

Source: Adapted from Albrecht, Karl.(2007:31). Practical Intelligence.

CA: Jossey-Bass

slide7

มั่นคง

1) ความเชื่อในสมรรถนะของตน

2) ความหวัง

เน้นภายใน

เน้นภายนอก

4) ความหยุ่นตัว

3) การมองโลกในแง่ดี

ยืดหยุ่น

คิดเชิงบวกนั้นเป็นไฉน ?

เป็นความสามารถในการประสานการทำงานของสมอง 2 ซีกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน

slide8
ในเรื่องคิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมองท่านคาดหวังอะไรในเรื่องคิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมองท่านคาดหวังอะไร

อยากให้ตนเองได้รับการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไร

จะนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

อยากเห็นบรรยากาศการทำงานเป็นอย่างไรเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาในเรื่องนี้

slide9
เก่งคิด

เก่งบริหารตนเอง

คิดเชิงบวก...นั้นเป็นไฉน

องค์ประกอบและความหมาย

การพัฒนาขีดความสามารถในการคิดเชิงบวก

ทักษะคิดมุ่งพัฒนา

ทักษะคิดมุ่งทางออก

ทักษะมองโลกในแง่ดี

ทักษะทบทวนตนเอง

ทักษะฉันอยู่นี่

อบรมแล้ว ท่านจะทำอะไรได้บ้าง
slide10
ปัจจัยเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
slide11
คิดเชิงบวก: จากใน สู่ นอก (1)

ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตน (Self efficacy)เป็นความมั่นใจว่าความสามารถของตนเพียงพอในการรับมือและเอาชนะสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ

ความหยุ่นตัว (Resiliency) เป็นความสามารถด้านบวกในการต้านทานและรับมือกับความเครียดและอุปสรรคปัญหา อีกทั้งสามารถรื้อฟื้นตนเองกลับสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วหลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

slide12
คิดเชิงบวก: จากใน สู่ นอก (2)

ความหวัง (Hope) เป็นความรู้สึกด้านบวกต่อจุดมุ่งหมาย (Goal) ว่าจะสำเร็จได้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นพากเพียร (Willpower) ในการค้นหาและทำตามกระบวนวิธี (Waypower) เพื่อมุ่งสู่จุดหมายนั้น

การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นความสามารถในการคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีท่ามกลางอุปสรรคปัญหา เป็นมุมมองที่เชื่อว่าโลก บุคคล และเหตุการณ์นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ดีต่อกัน จึงย่อมเกิดผลอันดีในที่สุด

slide13
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)

ระดับขีดความสามารถ: 1= เริ่มฝึกฝน, 2=พอจะทำได้ด้วยตนเอง

3=ชำนาญและสร้างสรรค์, 4=ชำนาญและสอนคนอื่นได้

องค์ฯ หมายถึง องค์ประกอบ4 ด้านของการคิดเชิงบวก

S = Self efficacy ค.เชื่อในสมรรถนะของตน

H =Hope ความหวัง

O =Optimism การมองโลกในแง่ดี

R =Resiliency ความหยุ่นตัว

competency level
ระดับขีดความสามารถ (Competency level)

มาก

4

3

ความสามารถในการสอนคนอื่น

2

1

น้อย

น้อย

มาก

ความเชี่ยวชาญ

ระดับขีดความสามารถ: 1=เริ่มฝึกฝน, 2=พอจะทำได้ด้วยตนเอง,

3=ชำนาญและสร้างสรรค์, 4=ชำนาญและสอนคนอื่นได้

slide15
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)

ระดับขีดความสามารถ: 1= เริ่มฝึกฝน, 2=พอจะทำได้ด้วยตนเอง

3=ชำนาญและสร้างสรรค์, 4=ชำนาญและสอนคนอื่นได้

องค์ฯ หมายถึง องค์ประกอบ4 ด้านของการคิดเชิงบวก

S = Self efficacy ค.เชื่อในสมรรถนะของตน

H =Hope ความหวัง

O =Optimism การมองโลกในแง่ดี

R =Resiliency ความหยุ่นตัว

slide16
ในช่วงที่ผ่านมา ท่านส่งเสริมให้เกิดความคิดดีๆ ในองค์กรเป็นอย่างไรบ้าง
 • กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน
 • ไม่ว่าจะเป็นความคิดเล็กหรือใหญ่ หากจะเกิดประโยชน์ต่องานและองค์กร ฉันรับฟังเสมอ
 • ฉันมีวิธีกระตุ้น ส่งเสริม รวบรวมและพัฒนาความคิดใหม่ๆจากทีมงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
 • ฉันได้รับความคิดใหม่ๆจากพนักงานทุกสัปดาห์

หากท่านไม่ได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ ”ทักษะคิดมุ่งพัฒนา” ช่วยได้

slide17
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานและองค์กร ท่านจะเลือกปรึกษาใคร ระหว่าง นักวิชาการเจ้าทฤษฎี กับ ผู้ปฏิบัติงานจริง

แผนงานของดวงความคิด

เป็นของนักคิด

แต่คำตอบของลิ้น

มาจากนักปฏิบัติ

slide19
ถามเชิงบวกสำหรับบุคลากรทุกระดับถามเชิงบวกสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 • ถ้าเปลี่ยนได้ อยากให้การทำงานเป็นอย่างไรในวันนี้
 • หากย้อนเวลากลับไปได้ จะทำอะไรเพิ่มเพื่องานจะออกมาดียิ่งขึ้น
 • วันนี้มีอะไรที่รู้สึกไม่ได้ดังใจ อยากให้เป็นอย่างไร
 • ฉันจะสนุกและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น หาก...
 • ฉันอยากให้งานที่ทำ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการ...
slide20
ถามเชิงบวกสำหรับแต่ละระดับถามเชิงบวกสำหรับแต่ละระดับ

คำถามสำหรับผู้บริหาร

 • ทำอย่างไรให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ทำอย่างไรให้ผลผลิตที่ออกมา ลดค่าใช้จ่ายลงได้อีก ปริมาณสูงขึ้น คุณภาพได้มาตรฐาน

คำถามสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 • วันนี้เกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้อะไร จะป้องกันอย่างไร
 • ทำอย่างไรให้งานเสร็จออกมา รวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น สะอาดขึ้น เป็นระเบียบขึ้น
 • ฉันและเพื่อนจะทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หาก...
slide21
นึกถึงการทำงานช่วงที่ผ่านมาแล้วจับคู่ปรึกษากันนึกถึงการทำงานช่วงที่ผ่านมาแล้วจับคู่ปรึกษากัน
 • ถ้าเปลี่ยนได้ อยากให้การทำงานเป็นอย่างไรในวันนี้
 • หากย้อนเวลากลับไปได้ จะทำอะไรเพิ่มเพื่องานจะออกมาดียิ่งขึ้น
 • วันนี้มีอะไรที่รู้สึกไม่ได้ดังใจ อยากให้เป็นอย่างไร
 • ทำอย่างไรให้งานเสร็จออกมา รวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น สะอาดขึ้น เป็นระเบียบขึ้น
 • ฉันและเพื่อนจะทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หาก...
slide22

1 คาดหวังค.คิดใหม่ๆทุกวัน

2 ถามเชิงบวก

3 พัฒนา&ทดลองใช้

ทำงานอย่างมีสติ&กระตือรือร้นคิดบวก

ได้ค.คิดใหม่ๆเพื่อปรับปรุงตนเอง&องค์กร

องค์กรสำเร็จ&พนักงานผูกพัน

ปัจจัยเอื้อ: การมีส่วนร่วม การยกย่องให้เกียรติ ค.กล้าแสดงออก

โมเดล กระบวนการคิดมุ่งพัฒนา
slide23
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)

ระดับขีดความสามารถ: 1= เริ่มฝึกฝน, 2=พอจะทำได้ด้วยตนเอง

3=ชำนาญและสร้างสรรค์, 4=ชำนาญและสอนคนอื่นได้

องค์ฯ หมายถึง องค์ประกอบ4 ด้านของการคิดเชิงบวก

S = Self efficacy ค.เชื่อในสมรรถนะของตน

H =Hope ความหวัง

O =Optimism การมองโลกในแง่ดี

R =Resiliency ความหยุ่นตัว

slide24
ในช่วงที่ผ่านมา ท่านรู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่แก้ไขได้ยาก
 • กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน
 • ฉันมักคิดไปในทางลบ แง่ร้าย ทำให้รู้สึกหนักใจและวิตกกังวลกับปัญหา
 • ฉันจำกัดตัวเองและทำเฉพาะเท่าที่ทำได้ จะได้ไม่หนักหรือเหนื่อยจนเกินไป
 • ฉันปล่อยปัญหาไว้อย่างนั้น และหาอะไรทำเพลินๆ พยายามไม่คิดถึงมันอีก
 • หากท่าน √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ ”ทักษะคิดมุ่งทางออก” ช่วยได้
slide25
แม้ถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวข้อคิด นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Movies1@27.25 (3ตอน) ,การส่งของให้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ

slide26
ทักษะ การคิดมุ่งทางออก
slide27
จับ 2-3 คน (หรือตามฝ่าย) นึกถึงเรื่องที่หาทางแก้ไขยังไม่พบ แล้วปรึกษากัน
 • ถ้าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขไปแล้ว วันนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร
 • ถ้าเปลี่ยนบางอย่างได้ อาจหมายถึงต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้
 • หากวิธีเดิมใช้ไม่ได้ผล มีวิธีอื่นๆอะไรบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่คาดหวังไว้
 • เราเคยแก้ปัญหาคล้ายๆกันนี้ได้มาก่อน ตอนนั้นทำอย่างไร
 • มีช่วงใดบ้างที่ปลอดปัญหานี้ เกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้น
slide28
โมเดล การคิดมุ่งทางออก

1 คำถามอัศจรรย์

5 ถามช่วงปลอดปัญหา

2 คำถามปลดล็อค

คิดมุ่งทางออก

บุคคล&องค์กร

ปรับตัวได้

4 ถามวิธีที่เคยใช้ได้ผล

3 ถามทางเลือกอื่น

ปัจจัยเอื้อ: คิดนอกกรอบ การระดมสมอง ความหวัง ใช้เหตุผล

slide29
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)

ระดับขีดความสามารถ: 1= เริ่มฝึกฝน, 2=พอจะทำได้ด้วยตนเอง

3=ชำนาญและสร้างสรรค์, 4=ชำนาญและสอนคนอื่นได้

องค์ฯ หมายถึง องค์ประกอบ4 ด้านของการคิดเชิงบวก

S = Self efficacy ค.เชื่อในสมรรถนะของตน

H =Hope ความหวัง

O =Optimism การมองโลกในแง่ดี

R =Resiliency ความหยุ่นตัว

slide30
ในช่วงที่ผ่านมา เมื่อเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่านตอบสนองอย่างไร
 • กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน
 • แม้ดูเหมือนปัญหาจะยากเกินกำลัง แต่ฉันเชื่อว่าจะคลี่คลายได้ในที่สุด
 • แม้จะยังแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ฉันก็ได้เรียนรู้บางอย่างจากปัญหานี้
 • บางคนเจอหนักกว่านี้ ยังอยู่ได้ ฉันก็ต้องอยู่ได้

หากท่านไม่ได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ ” ทักษะมองโลกในแง่ดี” ช่วยได้

slide31
ท้อเป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชรท่านคิดว่าความยากลำบากมีประโยชน์บ้างหรือไม่ท่านคิดว่าความยากลำบากมีประโยชน์บ้างหรือไม่

Movies1@2.5

slide32
จับ 2-3 คน ปรึกษากันว่าภาพยนตร์ให้ข้อคิดอะไร
 • เมื่อ Forrest Gump ขาพิการ จับปลาไม่ได้ เขาตอบสนองอย่างไร เพราะเหตุใด จะประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานที่ทำ
 • แม้ Forrest Gump จะมีไอคิวสู้เพื่อนสาวและผู้หมวดแดนไม่ได้ แต่อะไรทำให้ Forrest Gump ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข จะประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานที่ทำ
 • แม้ผู้หมวดแดนจะสูญเสียขา แต่เขาสามารถพูดได้ว่า “ฉันยังไม่เคยขอบคุณนายเลย ที่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้” ผู้หมวดแดนพูดด้วยค.รู้สึกอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับมุมมองต่อชีวิตของเขา จะประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานที่ทำ

Movies1@2.5

1 2 3
นึกถึงปัญหาอุปสรรคที่กังวลใจอย่างมาก 1 เรื่อง แล้วจับกลุ่ม2-3 คนหรือตามฝ่าย ปรึกษากัน

1 ถ้าหนักกว่านี้ อาจเป็นอย่างไร (ยังดีนะที่มันยังไม่เกิดขึ้น)

2 มีใครหรือที่ใดพอจะสนับสนุนช่วยเหลือได้อีกบ้าง

3 มีอะไรบ้างที่เราพอจะทำได้แก้ไขได้ ในตอนนี้ แม้จะไม่มากก็ตาม

4 เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เราเรียนรู้อะไร ฝึกฝนเราในเรื่องอะไร

5เรื่องที่เกิด เริ่มขึ้นเมื่อใด และคาดว่าจะบรรเทาและสิ้นสุดลงเมื่อใด

slide35
โมเดล นักไต่เขา 3 ประเภท

ความอดทน

Endurance

สูง

นักปีนเขา

(Climber)

ปานกลาง

นักตั้งแคมป์

(Camper)

คนขี้แพ้

(Quitter)

ความเป็นเจ้าของ

Ownership

ต่ำ

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

Source: Adapted from Stoltz, Paul G. 1997. Adversity Quotient:

Turning Obstacles into Opportunities.

slide36
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)

ระดับขีดความสามารถ: 1= เริ่มฝึกฝน, 2=พอจะทำได้ด้วยตนเอง

3=ชำนาญและสร้างสรรค์, 4=ชำนาญและสอนคนอื่นได้

องค์ฯ หมายถึง องค์ประกอบ4 ด้านของการคิดเชิงบวก

S = Self efficacy ค.เชื่อในสมรรถนะของตน

H =Hope ความหวัง

O =Optimism การมองโลกในแง่ดี

R =Resiliency ความหยุ่นตัว

slide37
ในช่วงที่ผ่านมา ท่านทำอย่างไรเมื่อไม่สบายใจ
 • กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

1. เมื่อฉันมีเรื่องคาใจ ฉันทำเป็นไม่สนใจโดยหาอะไรทำเพลินๆและไม่คิดถึงมันอีก

2. มีบางเรื่องฉันเก็บไว้ในใจ และไม่ได้ปรึกษาใคร

3. บางเรื่องฉันรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจ แต่ฉันก็ต้องทำ

 • หากท่าน √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ ”ทักษะทบทวนตนเอง” ช่วยได้
slide38
คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาคนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขา

พลุ่งออกมาเต็มที่ แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆ

ข้อคิด นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
slide40
ลองทำดูนึกถึงเรื่องคาใจ 1 เรื่อง

ฝึกทักษะิ

1 มือซ้ายรู้สึก

2 มือขวาพูดให้ฉุกคิด

3 ตัดสินใจอย่างไร

slide41

3 ประสานมือ

ประสานใจ

2 มือขวาพูดให้ฉุกคิด

1 มือซ้ายพูดความรู้สึก

คลายขุ่นเคืองใจ&พบทางออก

ปัจจัยเอื้อ: การคลี่คลายอารมณ์ความรู้สึก การเข้าใจผู้อื่น

โมเดล ทบทวนตนเอง
slide42
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้(1)

ระดับขีดความสามารถ: 1= เริ่มฝึกฝน, 2=พอจะทำได้ด้วยตนเอง

3=ชำนาญและสร้างสรรค์, 4=ชำนาญและสอนคนอื่นได้

องค์ฯ หมายถึง องค์ประกอบ4 ด้านของการคิดเชิงบวก

S = Self efficacy ค.เชื่อในสมรรถนะของตน

H =Hope ความหวัง

O =Optimism การมองโลกในแง่ดี

R =Resiliency ความหยุ่นตัว

slide43
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง
 • กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน
 • ปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ ท้ายทอย หลังหรือไหล่
 • รู้สึกเพลีย อยากอยู่เฉยๆ ไม่อยากจะทำอะไร
 • มีเรื่องให้คิด จนนอนหลับได้ยาก
 • หากท่าน √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ ”ทักษะฉันอยู่นี่” ช่วยได้
slide44
จิตใจที่ร่าเริงเป็นยาอย่างดีจิตใจที่ร่าเริงเป็นยาอย่างดี

แต่จิตใจที่หมดมานะ ทำให้กระดูกแห้ง

ข้อคิด นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
slide46
ลองทำดู

ฝึกทักษะิ

1 ได้ยิน

2 กล้ามเนื้อ

3 ความคิด

4 ความรู้สึก

5 หายใจ

slide47

1 หลับตา

4 สูดลมหายใจ

2 จดจ่อ

ผ่อนคลาย&สงบสดชื่น

3 พูดเบาๆ

ปัจจัยเอื้อ: การตระหนักรู้ กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

โมเดล ผ่อนคลายฉับพลัน
slide48
เมื่อคิดไม่ตก ทีมงานคิดไม่ออก

เมื่อรู้สึกกังวลใจ จนคิดอะไรไม่ค่อยออก

เมื่อต้องวางแผนพัฒนางานในฝ่าย ในองค์กร

เมื่อรู้สึกหงุดหงิด เครียดง่าย เพลียง่าย

เมื่อหัวหน้าหรือทีมงานเจ้าอารมณ์

เมื่อคิดมากจนนอนไม่หลับ

ทักษะคิดมุ่งพัฒนา

ทักษะคิดมุ่งทางออก

ทักษะมองโลกในแง่ดี

ทักษะทบทวนตนเอง

ทักษะฉันอยู่นี่

โปรดเลือกทักษะเพื่อรับมือกับเรื่องเหล่านี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ทักษะ)
slide49
เก่งคิด

เก่งบริหารตนเอง

คิดเชิงบวก...นั้นเป็นไฉน

องค์ประกอบและความหมาย

การพัฒนาขีดความสามารถในการคิดเชิงบวก

ทักษะคิดมุ่งพัฒนา

ทักษะคิดมุ่งทางออก

ทักษะมองโลกในแง่ดี

ทักษะทบทวนตนเอง

ทักษะฉันอยู่นี่

เลือกหัวข้อที่คิดว่าตนเองน่าจะได้ใช้ & จะกลับไปพัฒนาให้มากขึ้น
slide50
ข้อคิดเพื่อความสำเร็จดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์
 • มือของท่านจับทำการงานอะไร จงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลัง
 • สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดี
slide51
เชิญร่วมแวะชม&แสดงความคิดเห็นเชิญร่วมแวะชม&แสดงความคิดเห็น

www.oknation.net/

blog/youthana

yparanan@hotmail.com

ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 • องค์กรพอเพียง
 • 24 ทักษะสู่การบริหาร

อย่างพอเพียง

 • เปิดปมบุคลิก