positive thinking enhancing lifestyle n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็เปลี่ยน (Positive thinking-enhancing lifestyle) PowerPoint Presentation
Download Presentation
แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็เปลี่ยน (Positive thinking-enhancing lifestyle)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็เปลี่ยน (Positive thinking-enhancing lifestyle) - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็เปลี่ยน (Positive thinking-enhancing lifestyle). ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และการบริหารองค์กร. Positive Training+. ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์เหล่านี้ บ้างหรือไม่. รู้สึกปรับตัวยาก กับปัญหาในที่ทำงาน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็เปลี่ยน (Positive thinking-enhancing lifestyle)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
positive thinking enhancing lifestyle

แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็เปลี่ยน(Positive thinking-enhancing lifestyle)

ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

และการบริหารองค์กร

Positive Training+

slide2
ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหล่านี้ บ้างหรือไม่

รู้สึกปรับตัวยาก

กับปัญหาในที่ทำงาน

ยืดหยุ่นและรับมือกับ

ภาระงาน & อารมณ์คนได้ดี

ให้เกียรติและทำงานอย่าง

มีความสุขร่วมกัน

ไม่รับฟังกันเท่าที่ควร

ขาดการทำงานเป็นทีม

positive training
กระบวนการฝึกอบรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Training)

จิตวิทยาเชิงบวก, พฤติกรรมองค์กร ,

จิตวิทยาการให้คำปรึกษา,

การฝึกอบรมแบบพัฒนาขีดความสามารถ

ขีดความสามารถใหม่

ขีดความสามารถเดิม

จิตวิญญาณ/ตัวตน

จิตวิญญาณ/ตัวตน

ปํจจัยเอื้อต่อการพัฒนา (PaRT model)

ค.พร้อมของผู้เรียน (การเข้าใจยอมรับ, ความพร้อมที่จะเปลี่ยน, การสังเกตเรียนรู้, การเข้าส่วนร่วม,

ค.คาดหวังของผู้เรียน, การตั้งเป้าหมาย, การประยุกต์ใช้ความรู้)

สัมพันธภาพระหว่างกัน (การเปิดเผยตนเอง, การช่วยเหลือกันและกัน)

เทคนิค (การฝึกเสมือนจริง, สถานการณ์จำลอง, ทักษะเชิงจิตวิทยา)

slide4
ใครเหมือนฉันบ้าง? กรุณาให้คะแนนสำรวจตนเองตามจริง
 • เมื่อฉันรู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธ ฉันควบคุมและระงับได้เร็ว
 • ฉันรู้ตัวเมื่อตนเองแสดงพฤติกรรมปกป้องตนเอง
 • ฉันสามารถทบทวนตนเองเพื่อปรับระดับอารมณ์ตนเองอย่างได้ผล
 • ฉันรู้เท่าทันความคิดลบที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนมาคิดบวกได้อย่างรวดเร็ว
 • ยามรู้สึกท้อถอย ฉันเสริมพลังแรงใจให้ตนเองโดยระลึกถึงเป้าหมายในอนาคต
 • แม้งานจะไม่น่าสนใจ แต่ฉันสามารถทำงานนั้นได้อย่างมีความสุข
 • ฉันรู้ถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของตนเองต่อผู้อื่น
 • ฉันช่วยให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับอารมณ์ได้
 • ฉันช่วยคนที่มีความคิดขัดแย้งกันให้สามารถเห็นพ้องตกลงกันได้
 • แม้อีกฝ่ายจะไม่พอใจฉัน ฉันก็ยังปฏิบัติต่อเขาด้วยใจปรารถนาดี

มีข้อใดที่ท่านตั้งใจจะพัฒนาตนเองบ้าง?

slide5
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ): ความหมาย & องค์ประกอบ

จัดการอารมณ์

ตระหนักรู้

อารมณ์

อารมณ์ตนอง

อารมณ์ผู้อื่น

Source: Adapted from Weisinger, Hendrie.

Emotional Intelligence at Work. (1998:214-215). San Francisco: Jossey-Bass.

shore positive organization behavior
พฤติกรรมองค์กรเชิงบวก: SHORE(Positive organization behavior)

Source: Luthans, Fred. (2005:267-302). Organizational behavior. 10th ed. Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin.

slide7
ในเรื่องแค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็เปลี่ยนท่านคาดหวังอะไร
 • อยากให้ตนเองได้รับการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไร
 • จะนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร
slide8

อบรมแล้ว

ท่านจะทำอะไรได้บ้าง

slide9
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้

1

2

3

competency development
การพัฒนาขีดความสามารถ & ปัจจัยเอื้อ(Competency Development)

++

4 ชำนาญและสอนคนอื่นได้

3 ชำนาญและสร้างสรรค์

+

2 พอจะทำได้ด้วยตนเอง

การสอนต่อ

1 เริ่มฝึกฝน

+

0

++

การประยุกต์ใช้จริง

ปํจจัยเอื้อต่อการพัฒนา (PaRT model)

ค.พร้อมของผู้เรียน (การเข้าใจยอมรับ, ความพร้อมที่จะเปลี่ยน, การสังเกตเรียนรู้, การเข้าส่วนร่วม,

ค.คาดหวังของผู้เรียน, การตั้งเป้าหมาย, การประยุกต์ใช้ความรู้)

สัมพันธภาพระหว่างกัน (การเปิดเผยตนเอง, การช่วยเหลือกันและกัน)

เทคนิค (การฝึกเสมือนจริง, สถานการณ์จำลอง, ทักษะเชิงจิตวิทยา)

slide11
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้

1

slide12
ในช่วงที่ผ่านมา เมื่อเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่านตอบสนองอย่างไร

กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

 • แม้ดูเหมือนปัญหาจะยากเกินกำลัง แต่ฉันเชื่อว่าจะคลี่คลายได้ในที่สุด
 • แม้จะยังแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ฉันก็ได้เรียนรู้บางอย่างจากปัญหานี้
 • บางคนเจอหนักกว่านี้ ยังอยู่ได้ ฉันก็ต้องอยู่ได้

หากท่านไม่ได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง

อาจใช้ “ทักษะมองโลกในแง่ดี” ช่วยได้

ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism)

slide13
ท้อเป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชรท่านคิดว่าความยากลำบากมีประโยชน์บ้างหรือไม่ท่านคิดว่าความยากลำบากมีประโยชน์บ้างหรือไม่

Movies1@2.5

ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism)

slide14
จับ 2-3 คน ปรึกษากันว่าภาพยนตร์ให้ข้อคิดอะไร
 • Forrest Gump ตอนเด็กขาพิการ ตอนออกเรือจับกุ้งไม่ได้ เขาตอบสนองอย่างไร เพราะเหตุใด จะประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานที่ทำ
 • แม้ Forrest Gump จะมีไอคิวสู้เพื่อนสาวและผู้หมวดแดนไม่ได้ แต่อะไรทำให้ Forrest Gump ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข จะประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานที่ทำ
 • แม้ผู้หมวดแดนจะสูญเสียขา แต่เขาสามารถพูดได้ว่า “ฉันยังไม่เคยขอบคุณนายเลย ที่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้” ผู้หมวดแดนพูดด้วยความรู้สึกอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับมุมมองต่อชีวิตของเขา จะประยุกต์ใช้อย่างไรกับงานที่ทำ

Movies1@2.5

ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism)

optim optimism
ทักษะมองโลกในแง่ดี :OPTIM (Optimism)

ปัจจัยเอื้อ: ความเชื่อในสมรรถนะของตน ความหวัง ความศรัทธา

ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism)

optim optimism1
ทักษะมองโลกในแง่ดี :OPTIM (Optimism)

ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism)

slide17
โมเดล นักไต่เขา 3 ประเภท

ความอดทน

Endurance

สูง

นักปีนเขา

(Climber)

นักตั้งแคมป์

(Camper)

คนขี้แพ้

(Quitter)

ความเป็นเจ้าของ

Ownership

ต่ำ

สูง

ต่ำ

Source: Adapted from Stoltz, Paul G. 1997. Adversity Quotient:

Turning Obstacles into Opportunities.

ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism)

slide18

ท่านมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย มากกว่ากัน?

กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

 • หากแมวดำวิ่งตัดหน้ารถ ฉันจะกังวลมาก ว่าอาจจะประสบเคราะห์ร้าย
 • เมื่อชีวิตของฉันผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ฉันยังรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ทำนัก
 • ฉันคิดว่าการบรรลุเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องที่ยาก ฉันจึงไม่กล้าตั้งความหวังอะไรนัก
 • ฉันกังวลว่าเรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นซ้ำกับฉัน จนทำให้นอนไม่หลับ
 • ฉันไม่มั่นใจนักว่าได้ตัดสินใจเลือกทางเดินที่ถูกต้องให้กับตนเองแล้ว
 • ในยามสงบ ฉันมักคิดไปว่า คลื่นลมสงบก่อนเกิดพายุ
 • เมื่อฉันเข้าประกวดอะไรบางอย่าง ฉันคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นผู้ชนะ
 • ถ้าฉันไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรก ฉันยิ่งมุ่งมั่นและพยายามต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ
 • ฉันเชื่อว่าต้องมีสักวันเป็นวันของเรา ที่จะเป็นผู้ชนะ
 • ฉันมีเวลาชื่นชม ย้อนนับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ

ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism)

slide19
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้

2

slide20
ในช่วงที่ผ่านมา ท่านรู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่แก้ไขได้ยาก

กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

 • ฉันมักคิดไปในทางลบ แง่ร้าย ทำให้รู้สึกหนักใจและวิตกกังวลกับปัญหา
 • ฉันก็ทำตามหน้าที่ไปเรื่อยๆ พอให้ผ่านไปวันๆแบบเข้าเกียร์ว่าง
 • ฉันปล่อยปัญหาไว้อย่างนั้น และหาอะไรทำเพลินๆ พยายามไม่คิดถึงมันอีก

หากท่าน √ ข้อใดข้อหนึ่ง

อาจใช้ “ทักษะคิดมุ่งทางออก” ช่วยได้

ทักษะคิดมุ่งทางออก (Solution-focused thinking)

slide21
อย่างไหนจะช่วยแก้ปัญหาได้มากกว่ากัน ระหว่างคิดกังวลกับปัญหา กับ คิดมุ่งหาทางออก

แม้ถูกขนาบรอบข้าง

แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว

Movies1@33.04

ทักษะคิดมุ่งทางออก (Solution-focused thinking)

slide22
ท่านได้ข้อคิดอะไรจากภาพยนตร์ท่านได้ข้อคิดอะไรจากภาพยนตร์
 • วิกฤตที่เกิดขึ้นกับยานอวกาศคืออะไร อาจหมายถึงอะไรในชีวิตหรือการทำงานของท่าน
 • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เขาตอบสนองอย่างไร
 • ท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัด เขาช่วยกันอย่างไร
 • การคิดตามหลักวิชาแบบเดิม มีข้อจำกัดอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้น
 • การคิดนอกกรอบ คิดแตกต่าง คิดมุ่งทางออก มีข้อดีอย่างไร
 • ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ประยุกต์กับงานที่ทำอย่างไร

Movies1@33.04

ทักษะคิดมุ่งทางออก (Solution-focused thinking)

solve solution focused thinking
ทักษะ การคิดมุ่งทางออก: SOLVE(Solution-focused thinking)

ปัจจัยเอื้อ: คิดนอกกรอบ ประสบการณ์เชิงบวก ความหวัง ใช้เหตุผล

ทักษะคิดมุ่งทางออก (Solution-focused thinking)

slide24
จับกลุ่มหรือคิดเอง โดยนึกถึงปัญหาที่แก้ไขยากแล้วฝึกทักษะ

ทักษะคิดมุ่งทางออก (Solution-focused thinking)

slide25

Source: Adapted from Sharry, John. (2001:6-37). Solution-Focused Groupwork. London: Sage Publications.

slide26
เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้เราเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างวันนี้

3

slide27
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่

กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

 • เมื่อฉันมีเรื่องคาใจ ฉันทำเป็นไม่สนใจโดยหาอะไรทำเพลินๆและไม่คิดถึงมันอีก
 • มีบางเรื่องฉันเก็บไว้ในใจ และไม่ได้ปรึกษาใคร
 • บางเรื่องฉันรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจ แต่ฉันก็ต้องทำ
 • ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย แม้กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

หากท่านได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง

อาจใช้ “ทักษะซ้ายขวาหารือ”ช่วยได้

ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk)

slide28
ช่วงที่ผ่านมา อารมณ์ใดที่ส่งผลต่อชีวิตของท่านมากกว่ากัน ระหว่าง อารมณ์ดี กับ อารมณ์เสีย

จงรักษาใจด้วยความระวังระไวรอบด้าน

เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ

ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk)

self talk
ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk)

ปัจจัยเอื้อ: การระบายอารมณ์ความรู้สึก คำถามกระตุ้นการตระหนักรู้ การตัดสินใจอย่างมีสติ

ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk)

self talk mechanism
โมเดล กลไกซ้ายขวาหารือ(Self talk mechanism)

ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk)

slide31
ช่วงเดือนที่ผ่านมา ท่านดูแลจิตใจตัวเองอย่างไรบ้าง
 • ฉันติดต่อพูดคุยกับบุคคลสำคัญในชีวิตฉันอยู่เสมอ
 • ฉันใช้เวลาพักผ่อนพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นกันเอง
 • ฉันให้รางวัลตนเอง เมื่อประสบความสำเร็จหรือทำได้ดี
 • ฉันบอกได้ว่าตนเองเก่งหรือโดดเด่นด้านใด
 • ฉันสัมผัสและเรียนรู้อารมณ์ตนเองทั้งเชิงบวก & เชิงลบ
 • ฉันมีเวลาละเล่นกับเด็กๆ หรือ สัตว์เลี้ยงน่ารักบ่อยๆ
 • ฉันให้เวลาตนเองในการฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์
 • ฉันได้ชื่นชมกับธรรมชาติและสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 • ฉันหัวเราะ มีอารมณ์ขัน มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ
 • ฉันมีวิธีให้กำลังใจตนเอง ค้นหาสิ่งดีๆ ท่ามกลางปัญหาเป็น

มีข้อใดที่ท่านตั้งใจจะพัฒนาตนเองบ้าง?

ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk)

slide32
สัปดาห์ที่ผ่านอารมณ์ของท่าน เป็นอย่างไรบ้าง

กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน

ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk)

slide33
โปรดเลือกทักษะเพื่อรับมือกับเรื่องเหล่านี้ (1 ปัญหาอาจเลือกใช้ได้มากกว่า 1 ทักษะ)
 • เมื่อเจอวิกฤตที่เกินกำลังของตน
 • เมื่อทำงานผิดพลาด รู้สึกท้อถอย
 • เมื่อกังวลบางเรื่อง จนนอนไม่หลับ
 • เมื่อถูกปฏิเสธจากเพื่อนร่วมงาน
 • เมื่อผลการปฏิบัติงานลดลง ต้องเร่งปรับปรุงแก้ปัญหา
slide34

ข้อใดที่ท่านน่าจะได้ใช้ข้อใดที่ท่านน่าจะได้ใช้

& พัฒนาให้มากขึ้น

อยากให้ตนเองได้รับ

การพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไร

จะนำความรู้ในเรื่องนี้ไป

ใช้ประโยชน์อย่างไร

slide35
ถามตอบรอบรู้
 • เพื่อบรรลุสิ่งที่ท่านคาดหวังในครั้งนี้ ท่านอยากทราบอะไรเพิ่ม
 • เพื่อใช้ทักษะได้ดียิ่งขึ้น ท่านอยากทราบอะไรเพิ่ม
 • เพื่อรับมือกับโจทย์ท้าทายใหม่ๆ ในชีวิตจริง ท่านต้องการทราบอะไรเพิ่ม
slide36
ข้อคิดเพื่อการทำงานสำเร็จอย่างมีความสุขดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์

“มือของท่านจับทำการงานอะไร

จงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลัง”

จงรักษาใจของท่าน ด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ

slide37
เชิญร่วมแวะชม&แสดงความคิดเห็นเชิญร่วมแวะชม&แสดงความคิดเห็น

ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป (หรือติดต่อบริษัทมีบริการจัดส่งฟรีจำนวนมาก)

 • องค์กรพอเพียง
 • 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง
 • เปิดปมบุคลิก

02 942 2420