Open arms projekat
Download
1 / 16

Open Arms Projekat - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Open Arms Projekat. Softversko rešenje. Biznis plan - uvod. Glavne ideje obuhvaćene Open Arms projektom ( i finansiranjem ) : Prikupljanje podataka Unos i čuvanje , pretraga i editovanje ličnih podataka na nivou sloga (record) Manipulacije podacima na organizovan način

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Open Arms Projekat' - orenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Open arms projekat

Open Arms Projekat

Softverskorešenje


Biznis plan uvod
Biznis plan - uvod

 • Glavneidejeobuhvaćene Open Arms projektom (ifinansiranjem) :

  • Prikupljanjepodataka

  • Unosičuvanje, pretragaieditovanjeličnihpodatakananivousloga (record)

  • Manipulacijepodacimanaorganizovannačin

  • Jednostavnaupotreba

  • Izbegavanjepapirologije

  • Struktuiranjepodataka

  • Rad aplikacijenezavisno od Interneta (autonomijasvakogCenter)

  • Automatizacijaizveštavanja

  • Dodavanjedrugihfunkcionalnosti (pretraga, šabloni…)


Klju ni faktori
Ključnifaktori

 • Pilot projekat

  • PrepoznatCenter Jabuka, Pancevo

  • Ključnezainteresovanestrane– samizaposleniizCentra

  • Zahtevi samog Open Arms projekta – osnovni set

  • Osnovni set proširenzahtevimazasvakodnevnuupotrebu:

   • Ulazniparametrizačuvanjeličnihslogova

   • Editovanje/Izmenakorisnika

   • Pretragabazekorisnikanaosnovurazličitihkriterijuma (slobodnailipredefinisanapretraga)

   • Izveštavanjezadalju, internuupotrebuilikaodeozakonskihobabeza

   • Predefinisanišablonikaodeomesečnih, kvartalnihiligodišnjihizveštajakaMinistarstvima


Projektni plan obim projekta
Projektni plan / Obimprojekta

 • Izveštavanjazapotrebeprojekta Open Arms a naosnovutraženihparametara

 • Mogućnost da se pratiiradisaličnimslogovimakorisnika

  • Napravi

  • Pretraži

  • Izmeni

  • Obriši(originalni set parametara se moraproširiti)

 • Zakonskoizveštavanjebaziranona:

  • Standardnimšablonima

  • Nestandardnimšablonimaiformama (zalokalnuilidaljuupotrebu)


Projektni plan raspored vremenske procene
Projektni plan / Raspored (vremenskeprocene)


Rizici
Rizici

 • Vremenskaograničenja (srednji) – pravilnovođenjeprojektaiimplementacija u okvirimagranicaprojekta (pridržavanjeobimaprojekta)

 • Zainteresovanestraneikomunikacijaslabogintenziteta (nizak) – vrlo dobra komunikacijaisaradnja od stranezaposlenih u centruJabuka

 • Postojećainfrastruktura (nizak) –rešenje ne zahtevanikakveposebnehardverskenitisoftverskeuslove

 • Prikupljanjezahteva u smislunajboljihželja(nizak) – svezahtevano od stranezainteresovanihstrana je opravdanosadubokimstepenomrazumevanja; jednomusaglašenipredstavljajugraniceprojekta

 • Koristiupotrebarešenja (nizak) – zaposlenih u drugimcentrima bi trebalo da prepoznajukoristovogrešenjai da gausvojeiupotrebljavajunadnevnojosnovi


Tehnike i tehnologije
Tehnikeitehnologije

 • Nezavisnaaplikacija

  • Po kompjuteru

 • Baziranona web tehnologijiiupotrebi

  • Izsvakog browser-a

 • Lokalnabaza

 • Ad-hoc backup (preporuka: nanedeljnojosnovi)

 • Implementacija:

  • Rešenje1: Apache/PHP/MySQL

  • Rešenje 2: Apache/C#/MySQL

  • Rešenje 3: IIS/C#/MS SQL Express

  • Rešenje 4: IIS/C#/MySQL


Pregled arhitekture sistema
Pregledarhitekturesistema

Listakorisnika

Softverskorešenje

Rezultatipretrage

Uneti, izmenitiiliizbrisatikorisnika

Regulatorniizveštaji

Izveštavanje

Login

Admin

Šablon

Korisnikaplikacije

Log

Korisnik

Admin DB

DB


Logovanje ulazak u sistem
Logovanje (ulazak u sistem)


Pretraga i filtriranje
Pretragaifiltriranje


Korisnik manipulacija slogovima
Korisnik / manipulacijaslogovimaTrening
Trening

 • Administrativnitrening

  • Instalacijske procedure (kako, štaigde)

  • Dnevnoodržavanje

  • Ad-Hoc Backup (saskriptama)

  • Izvoz/uvozpersonalnihslogova

  • Model baze/ tabeleišeme

 • Korisničkitrening

  • Kreiranjekorisnikaiunos u sistem

  • Pretragakorisnika

  • Izmene/ modifikacijepostojećihkorisnika

  • Ad-hoc (proizvoljno) izveštavanje

  • Izveštavanjebaziranonapredefinisanimšablonima (regulatornouređeni)


Dokumentacija
Dokumentacija

 • Dokumentacijabaziranananajčešćepostavljenimpitanjima

  • U okviru same aplikacije (posebnasekcija)

  • Nezavisnidokument (u elektronskojformi)

 • Online pomoć (u okviruaplikacije)

 • Korisničkouputstvo

 • Kodnadokumentacija


Zaklju ak
Zaključak

 • SoftverskoRešenje bi trebalo da pokrije / implementiraosnovnepotrebeCentra

 • SoftverskoRešenje bi trebalo da se koristinadnevnojosnovi

 • SoftverskoRešenje bi trebalo da održava IT administrator (saosnovnimrazumevanjemoperativnogsistemaibazauopšteno); nikakveprogramerskeveštineiliznanjanisupotrebna

 • SoftverskoRešenje se moženaknadnoizmenitiilipoboljšatinovimfunkcionalnostima (alioninisuuključeniifinansiraniovimprojektom)


Kraj prezentacije
Krajprezentacije

HvalaVam


ad