did iosios kalbos klaidos ir kaip j i vengti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Didžiosios kalbos klaidos ir kaip jų išvengti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Didžiosios kalbos klaidos ir kaip jų išvengti

play fullscreen
1 / 34

Didžiosios kalbos klaidos ir kaip jų išvengti

306 Views Download Presentation
Download Presentation

Didžiosios kalbos klaidos ir kaip jų išvengti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dokumentų rengimo taisyklės ir vengtinos klaidos Didžiosios kalbos klaidos ir kaip jų išvengti

 2. ŠALTINIAI • Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (Žin., 2011, Nr. 32-1534; 2011, Nr. 67-3209); • Dokumentų rengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 88-4229; 2012, Nr. 15-683); • Dokumentų saugojimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 2-64; 2012, Nr. 79-4131); • Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 88-4230; 2012, Nr. 72-3768); • Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašas (Žin., 2008, Nr. 118-4488; 2009, Nr. 108-4573; 2010, Nr. 136-6972); • Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0 (Žin., 2009, Nr. 108-4574); • Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 3-104; 2012 Nr. 79-4132); • Įslaptintos informacijos administravimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 143-5193; 2012 Nr. 130-6638); • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2007, Nr. 4-154; 2008, Nr. 50-1846; 2008, Nr. 81-3181; 2010, Nr. 79-4055; 2012, Nr. 44-2147); • Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės (Žin., 2012, Nr. 2-63); • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1140;2011, Nr. 33); • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklės (Žin., 2012, Nr. 72-3767) ir kt.

 3. ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI A4 A5 A5 L Ne mažesnė kaip 20 mm Ne mažesnė kaip 10 mm Ne mažesnė kaip 30 mm Ne mažesnė kaip 20 mm

 4. ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI Ne mažesnė kaip 30 mm A4 L Ne mažesnė kaip 10 mm Ne mažesnė kaip 20 mm Ne mažesnė kaip 20 mm

 5. DOKUMENTO LAPŲ NUMERACIJA Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antras ir tolesni lapai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis. 2 2-10

 6. DOKUMENTŲ REKVIZITAI • Rekvizitas – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas. Kiekvienas dokumentas būtinai privalo turėti šiuos pagrindiniusrekvizitus: • adresantą, • adresatą, • datą, • dokumento sudarymo vietą, • dokumento pavadinimą, • tekstą, • parašą.

 7. VISI REKVIZITAI 1. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas; 2. Dokumento sudarytojo pavadinimas; 3. Įstaigos duomenys; 4. Adresatas; 5. Dokumento pavadinimas; 6. Dokumento data; 7. Dokumento registracijos numeris; 8. Dokumento sudarymo vieta; 9. Dokumento tekstas; 10. Parašas; 11. Dokumento tvirtinimo žyma; 12. Specialioji žyma; 13. Priedo žyma; 14. Gauto dokumento registracijos žyma; 15. Gauto dokumento nuoroda; 16. Rezoliucija; 17. Dokumento suderinimo žyma; 18. Viza; 19. Supažindinimo žyma; 20. Dokumento rengėjo nuoroda; 21. Dokumento paieškos nuoroda; 22. Tikrumo žyma.

 8. 2-10 Direktorius /Parašas/ Petras Petraitis • Pastaba Kai spausdinamą dokumentą sudaro daugiau nei vienas lapas, rekvizitai turi būti išdėstyti taip, kad į atskirą lapą nebūtų perkeliamas vien parašo ir po juo esantys kiti rekvizitai.

 9. REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO BŪDAI • Išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX • Kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

 10. TARPAI TARP REKVIZITŲ Kiekvienas rekvizitas išdėstomas nustatytoje dokumento vietoje ir atskiriamas nuo aukščiau esančių rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Išimtys : 2014-08-09 Nr. 21-000 Vilnius Dokumento sudarymo vieta išdėstoma po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu, nepaliekant vienos eilutės intervalo

 11. TARPAI TARP REKVIZITŲ 2014-08-09 Nr. 21-000 Į 2014-03-21 Nr. 1-13 Gauto dokumento nuorodaatsakomuosiuose raštuose rašoma po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais, nepaliekant vienos eilutės intervalo. LietuvosRespublikosšvietimo ir mokslo ministerijai DĖL ....... Raštuoseantraštė nuo aukščiauesančioadresatorekvizitoatskiriamadidesniuneivienoseilutės intervalu

 12. ADRESANTAS • Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis (gali būti didesnėmis negu kitų rekvizitų) raidėmis ir dėstomas išilginiu centruotu būdu. • Pastaba.Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės aktuose nustatytą pavadinimą. Vadinasi, pavadinimo struktūra privalo atitikti oficialią (pavyzdžiui, Juridinių asmenų registre registruotą) formą. Pavyzdžiui: • UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARS LIBRI“

 13. ADRESANTAS Kai dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, įstaigos vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis tarnautojas, rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę, pvz.: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS Kai dokumento (tarnybinio pranešimo, tarnautojo ataskaitos ir kt.) sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis juridinių įgaliojimų, sudarytojo rekvizite rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę, pvz.: RŪDIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAS Kai dokumento sudarytojas yra komisija, sudaryta iš kelių įstaigų atstovų, jos pavadinimas rašomas pagal teisės akte nustatytą komisijos funkciją, pvz.: PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMOKOMISIJA

 14. ĮSTAIGOS DUOMENYS Įstaigos duomenų struktūra priklauso nuo dokumento sudarytojo. Dažnai nurodomi šie duomenys: • juridinio asmens teisinė forma; • buveinė; • kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kita reikalinga informacija); • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; • juridinio asmens kodas; • pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 00 / A. Stulginskio g. 0, 0000 Vilnius, tel. (8 0)  000 0000, tel./faks. (8 0)  000 0000, el. p. aaa@aaa.aa. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000

 15. ADRESATAS • Rašomas mažosiomis raidėmis (pagal įstaigų bei kitų institucijų sudėtinių pavadinimų rašybos taisykles) nuo dokumento kairiosios paraštės ir dėstomas kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedros vedėjui Petrui Petraičiui • Kai dokumentas adresuojamas fiziniam asmeniui, adresato rekvizitas rašomas kartu su adresu, pvz.: Onai Onaitei Žolyno g. 0-00 00000 Vilnius

 16. DOKUMENTO PAVADINIMAS Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė. PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS Dokumento rūšies pavadinimas tvarkomuosiuose dokumentuose rašomas atskiroje eilutėje, pvz.: ĮSAKYMASDĖL PRIEDO SKYRIMO Raštuosedokumento rūšies pavadinimas nenurodomas. Antraštė pradedama žodžiu „dėl“, rašoma nuo dokumento kairiosios paraštės ir nuo aukščiau esančio adresato rekvizito atskiriama didesniu nei vienos eilutės intervalu, pvz.: DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS

 17. DOKUMENTO DATA IR VIETA ĮSAKYMAS DĖL PRIEDO SKYRIMO 2014 m. rugpjūčio 9 d. Nr. P-21 Vilnius Dokumento datarašomapodokumentopavadinimuišilginiucentruotu būdu PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS 2014-08-09 Nr. 21-21 Vilnius Rašantdatąskaitmenų grupėmis (įstaigos rengiamuose dokumentuose), skaitmenys skiriami brūkšneliais. DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS 2014-08-09 Nr. 21 Raštuose data rašoma dokumento dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu arba, jei įstaigos duomenys nurodomi dokumento apatinėje paraštėje, – dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.

 18. DOKUMENTO TEKSTAS Dokumento tekstas (lentelė, grafikas ir kt.)rašomas: • po dokumento datos, registracijos numerio, sudarymo vietos, raštuose – po antraštės rekvizitais; • nuo aukščiau parašytų rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu; • pastraipų pirmąsias eilutes spausdinant vienodu, ne daugiau kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios paraštės. Tekstas gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais.

 19. PARAŠAS Direktorius /Parašas/ Petras Petraitis L. e. direktoriaus pareigas /Parašas/ Petras Petraitis Kai dokumentą pasirašo laikinai vadovo pareigas einantis asmuo, tokios jo pareigos nurodomos parašo rekvizite Direktorius /Parašas/ Petras Petraitis Direktoriaus pavaduotoja /Parašas/ Ona Onaitė Kai dokumentą pasirašo keli darbuotojai, parašo rekvizitai išdėstomi vienas po kitu pagal pasirašančių asmenų einamas pareigas ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu

 20. KANCELIARINĖ KALBA • Kanceliarinė kalba – tai oficialioji įstaigų ir jų dokumentų kalba. Ja rašomi administraciniai ir tarnybiniai dokumentai, įvairūs tvarkomieji ir kitokie reikalų raštai. Kanceliarinė kalba kartais tiesiog ir vadinama reikalų raštų kalba. • 4 žodžių taisyklė: • Trumpumas • Paprastumas • Efektyvumas • Nuoširdumas

 21. ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ RAŠYMAS Rašant įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimus, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: • 1) ar tikrinis pavadinimas negali būti išskaidytas į kelias dalis (t. y. ar į jį neįeina smulkesnių struktūrinių padalinių pavadinimai); • 2) ar jis neturi kabutėmis skiriamo simbolinio pavadinimo; • 3) negalima pamiršti išimčių: aukščiausiasias institucijas nusakančių pavadinimų visus žodžius turime rašyti didžiąja raide.

 22. ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ RAŠYMAS • Lietuvos mokslų akademija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Mokesčių policijos departamentas • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija • Panevėžio akcinė bendrovė „Kalnapilis“, AB „Lietuvos avialinijos“, bet: Viešoji įstaiga Šilainių poliklinika • Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų katedra • Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinis pensijų įstatymas, Aukštųjų mokyklų steigimo ir atestavimo nuostatai

 23. ĮMONĖS TEISINĖS FORMOS NURODYMAS • Lietuvių kalbai nebūdinga įmonės, įstaigos, organizacijos teisinę formą nusakančius žodžius nurodyti po pavadinimo, šie žodžiai teikiami prieš pavadinimą, pvz.: uždaroji akcinė bendrovė „Ars libri“, arba UAB „Ars libri“. Jei teisinė forma ar jos santrumpa nurodoma po pavadinimo, ją būtina išskirti kableliais, pvz.: „Liteksa“, akcinė bendrovė, arba „Liteksa“, AB. • Taip pat išskiriami ir kiti po tikrinio pavadinimo vartojami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpos (akcinė bendrovė, viešoji įstaiga, valstybės įmonė, individuali įmonė ir kt.).

 24. SKYRYBOS KLAIDOS • Įmonė užsiimanti (= Įmonė, užsiimanti) atliekų tvarkymu, turi vadovautis specialiais reikalavimais. • Onos Onaitės, gimusios 1987-07-11 (=1987-07-11, šeima) šeiminė padėtis. • Klaipėdos rajono agentūra, vykdydama direktoriaus nurodymą, patikrino kaip (= patikrino, kaip) tvarkomos atliekos.

 25. PADALYVIS • Jei Jūsų netenkina šio prašymo nagrinėjimo rezultatai, Jūs turite teisę paduoti skundą vadovaujantis (= vadovaudamiesi) Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. • Išnagrinėjus (= Išnagrinėję) Jūsų prašymą, teikiame Jums žemės sklypo patvirtintą kopiją.

 26. LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS • DALIES KILMININKAS Klaipėdos rajono skyrius nėra įgaliotas išduoti sutikimus (= sutikimų). Gyventojai daro pažeidimus (= pažeidimų). • VIETININKAS Statybai skirta 900 tūkst. litų, tame skaičiuje (taisoma: iš jų; iš to skaičiaus) 500 tūkstančių litų montavimo ir apdailos darbams.

 27. TEKSTO TVARKYBOS NETIKSLUMAI Tarpeliai Vilniaus r. sav. (ne Vilniaus r.sav.) 2012 m. (ne 2012m.); Žolyno g. 20 (ne Žolyno g.20) ir pan. Brūkšnelis paskaita-koncertas, pasitarimas-seminaras, Kymantaitė-Čiurlionienė Brūkšnys Vilniaus rajono skyrius (toliau-skyrius) (= toliau − skyrius). Lankytojai priimami 12.30–16.30 valandomis. 2003-2011 m. (= 2003−2011 m.)

 28. TAISYKLINGAS ADRESAVIMAS • Užrašant adresą, nereikia dėti kablelio ar brūkšnelio tarp indekso ir vietovardžio nuorodos, o jei laiškas siunčiamas Lietuvoje, nereikalinga ir santrumpa LT: Onai OnaiteiŽolyno g. 901122 Vilnius

 29. REKVIZITŲ RAŠYBA • Nurodant įmonės kontaktus, jei nėra išvardijimo, lietuvių kalboje dvitaškis nerašomas, pvz.: Telefonas: <…> (=Telefonas <…>); Faksas: <…> (=Faksas <…>); El. paštas: <…> (=El. paštas <…>). • Elektroninispaštas (ne emeilas!) trumpintinasel. paštasarbael. p. Derinantpriesistemosgalimiirsutrumpinimaie. paštas, e. p.Faksastrumpinamasfaks. • Ženklas/lietuviųkalbojereiškiaarba, todėlklaidapasvirąjįbrūkšnįrašytisutrumpintųžodžių gale, vietojetaško. Pvz.: atsiskaitomojisąskaita – a. s. (ne a/s), įmonėskodas – į. k. (ne į/k), asmenskodas – a. k. (ne a/k) ir pan.

 30. LITO TRUMPINIMAS • Lito santrumpa – Lt (pirma santrumpos raidė visada didžioji, rašoma be taško). Pvz.: Kiekvienas konferencijos dalyvis turės sumokėti 25 Lt dalyvio mokestį. • Po santrumpos taškas rašomas tik tuo atveju, kai ja baigiamas sakinys, pvz.: Dalyvio mokestis – 20 Lt. Visos prekės kainavo 120 Lt. • Tarptautinis lito žymėjimas – LTL

 31. SKAITMENŲ RAŠYMAS • Dešimtainės skaičių dalys atskiriamos kableliais (ne taškais): 548,50 Lt • Dideli skaičiai žymimi grupuojamais skiemenimis: 3 000 000,00 Telefonų ir faksų numeriai: • Tel. (8 5) 241 3156 •  Mob. 8 699 90 656 •  Faks. (8 5) 241 3153 Po santrumpų tel., faks. dvitaškis rašomos tik tuomet, kai išvardijami keli numeriai.

 32. DAŽNESNĖS KANCELIARINĖS KALBOS KLAIDOS • Apiforminti – įformintiApjungti – sujungtiApmokamos atostogos – mokamosApskaitą vesti – tvarkytiAtstatyti diplomatinius santykius – atkurtiAtstovauti savivaldybę – atstovauti savivaldybeiAukštame lygyje – aukšto lygio (geras)Bėgyje (pvz., metų) – per metusDaugiau šimto – daugiau kaip šimtasDaugumoje – dažniausiaiDidelių pastangų dėka – didelėmis pastangomisDienai  (pvz., informuoti kovo 1 dienai) – iki kovo 1 d.Keliuose egzemplioriuose – keliais egzemplioriaisGlausti terminai – trumpi terminai

 33. DAŽNESNĖS KANCELIARINĖS KALBOS KLAIDOS • Imti už pagrindą – imti pagrindu, kaip pagrindąĮsisavinti, įsavinti lėšas – panaudoti, sunaudotiĮtakoti – daryti įtakąKaip taisyklė – dažniausiaiKompetencijos ribose – pagal savo kompetencijąNešti atsakomybę – būti atsakingamNuimti nuo pareigų – atleisti iš pareigų Paskaičiuoti – apskaičiuotiPilnas krūvis – visas krūvisPrabalsuoti – pabalsuotiUž  pagrindą imti – pagrindu, kaip pagrindąVesti apskaitą – tvarkyti apskaitąVietoj to, kad išsiaiškinti – užuot išsiaiškinę

 34. Ačiū už dėmesį!