Po rn ochrana
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Požární ochrana. Fotovoltaické elektrárny. FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI. plk. Ing. Zdeněk Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Obnovitelné zdroje. Legislativní rámec OSN a EU Kjótský protokol (ratifikace listopad 2004)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ophira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Po rn ochrana

Požární ochrana

Fotovoltaické

elektrárny

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR


Po rn ochrana

Obnovitelné zdroje

 • Legislativní rámec OSN a EU

 • Kjótský protokol (ratifikace listopad 2004)

  • snížení emisí skleníkových plynů o 8% v roce 2008 až 2012(v porovnání s rokem 1990)

 • Bílá kniha o energetické politice EU COM (95) 682

  • OZ jako nástroj ke snížení energetické závislosti EU

  • OZ jako prostředek ke zvýšení ochrany ŽP

 • Směrnice EP a R 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změněa následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

  • stanoví společný rámec pro podporu energie z OZ

  • stanoví závazné národní podíly výroby energie z OZ

  • stanoví cíl EU v podílu výroby elektřiny z OZ v roce 2020na 20 % (Česká republika má stanovenou kvótu na13 %)

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Obnovitelné zdroje energie

Legislativní rámec ČR

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Obnovitelné zdroje energie

 • Legislativní rámec ČR z oblasti PO

 • Zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  • § 31 odst. 1 písm. b) a c) - výkon SPD - dotčené orgány

  • § 32 - § 35- vymezení výkonu SPD - dotčenost

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

  • § 12 a Příloha 3 bod 5. - stavba a nástupní plocha pro požární techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranného pásma takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Fotovoltaické systémy v ČR

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Fotovoltaické systémy v ČR

Mapa velkých fotovoltaických systémů instalovaných na území České republiky do konce září 2008

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely se skládají ze základních jednotek - solárních článků (velkoplošných diod alespoň s jedním PN přechodem) o rozměru obvykle12 x 12 cm, jejichž napětí činí cca 0,5 V=

Standardně jsou používány sestavy pro jmenovité provozní napětí 12 V, 24 V, 48 V či 60 V =

Takto vytvořené sestavy článků v sériovém nebo sériovo-paralelním řazení jsou hermeticky uzavřeny ve struktuře krycích materiálů výsledného solárního panelu

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

EVA-ethylen vinyl acetát

Tedlar (PVF)-polyvinylfluorid

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Fotovoltaické panely

Monokrystalické (Si)

Ploché amorfní

Minimální požární zatížení p

 • Polykrystalické (Si)

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Zapojení střídače (měniče) napětí

Centralizované– pro velké instalace od 10 kWp

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Zapojení střídače (měniče) napětí

Decentralizované– pro malé výkony od 1 kWp

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Druhy fotovoltaických systémů

 • Drobné aplikace

 • Síťové systémy (grid-on)

 • Ostrovní systémy (grid-off)

  • s přímým napájením

  • systémy s akumulací elektrické energie

  • hybridní systémy (kombinace OZ)

 • BIPV - systémy integrované do budov (Building Integrated Photovoltaics)

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Drobné aplikace

Tvoří nejmenší, avšak nezanedbatelný podíl na fotovoltaickém trhu. Jedná se o fotovoltaické článkyv kalkulačkách nebo také solární nabíječky akumulátorů (mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.)

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Síťové systémy (grid-on)

Jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů. Jedná se o solární systémy připojené na rozvodnou síť

Špičkový výkon síťových systémů připojených k rozvodné síti je v rozmezí jednotek kWp až MWp

Tyto systémy je možné využívat ve dvou režimech:

energiepro vlastní spotřebu s možností prodeje přebytků

energievýlučně na prodej

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Fotovoltaické systémy síťové

 • 1. Solární panel 2. nosná konstrukce 3. DC odpojovač

 • 4. měnič (střídač) 5. Elektroměr 6. monitorovací zařízení

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Ostrovní systémy (grid-off)

Jedná se o systémy sloužící pro výrobu elektrické energie pro účely zásobování staveb, u kterých není vybudována anebo není možné vybudovat elektrickou přípojku.

Ostrovní systémy se dělí na:

systémy s přímým napájením

systémy s akumulací elektrické energie12 V / 24 V / 48 V / 60 V= anebo 230 V~

hybridní systémy (s celoročním provozem)

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

BIPV - systémy integrované do budov

Jedná se o aplikace fotovoltaiky v obvodových pláštích, stropech či střechách budov (v ČR např. nová scéna ND)

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Bezpečnost fotovoltaických systémů

 • Nařízení vlády č.17/2003 Sb.,kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

 • ČSN 33 2000-7-712Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

 • ČSN IEC 755Všeobecné požadavky pro proudové chrániče

 • ČSN EN 61215Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

 • ČSN EN 60439 – 1 ed. 2 + Z1Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Bezpečnost fotovoltaických systémů

 • Fotovoltaické zařízení (PV) na straně DC musí být považováno za činné vždy, i když je odpojeno od strany AC

 • Pro ochranu PV modulů musí být dodrženy pokyny výrobce

 • PV napájecí vodič musí mít na straně AC hlavního přívodu přístroje pro ochranu proti proudovému přetížení a zkratu

 • Ochrana proti elektromagnetickému rušení (EMI)v budovách musí být provedena tak, aby plochy smyček vedení byly co nejmenší a minimalizovalase tak napětí indukovaná při úderu blesku

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Bezpečnost fotovoltaických systémů

 • PV moduly musí být instalovány tak, aby byl zajištěn odvod tepla při maximálním slunečním osvitu v daném místě. Postup instalace stanovuje výrobce

 • U PV měniče musí být na straně DC odpojovač

 • Všechny rozváděče (PV zdroje, PV pole a kompenzační jednotky) musí být označeny štítkem oznamujícím, že části uvnitř rozváděčů mohou být živé ještě po odpojení PV měniče

 • Pozor - ČSN 73 0848 se nevztahuje na výrobny elektřiny a tepla, přenosové soustavy a distribuční soustavy s licencí (TOTAL STOP a CENTRAL STOP…)

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Problematika zákona č. 458/2000 Sb.

Může být elektrická stanice součástí výrobny elektřiny ???

20 m OP

20 m OP

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

20 m OP

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Problematika zákona č. 458/2000 Sb.

Výrobna elektřiny

energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení

Elektrická stanice

soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Problematika zák. č. 183/2006 Sb., zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 133/1985 Sb.

Menší fotovoltaické systémy jsou považovány podle SZ za technické zařízení stavby bez ohlášení, SP a ÚS

Podle EZ se jednáo výrobnu elektřinys ochranným pásmem

20 m OP

20 m OP

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

4 m od OP

nová stavba

4 m od OP

nová stavba

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Problematika zákona č. 183/2006 Sb.a zákona č. 458/2000 Sb.

Technická zařízení stavby (SZ)

Menší fotovoltaické systémy na stavbě připojené na síť a rovněž systémy sloužící pro výrobu elektrické energie k zásobování staveb, u kterých není vybudována elektrická přípojka se ve smyslu SZ posuzují jako technická zařízení stavby

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

Ochranné pásmo výrobny elektřiny (EZ)

Je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Problematika zákona č. 183/2006 Sb.a zákona č. 458/2000 Sb.

Doplnění součásti stavby (stavební zákon)

Současné pojetí § 103 odst. 1) písm. b) bod 4. SZ v kontextu s požadavky § 92 (§ 96) umožňuje doplnit stavbu (v tomto případě „energetickou soustavu“ – její část - elektrizační soustavu) o prvek, který je její součástí či příslušenstvím

Z hlediska stavebního zákona musí být takové doplnění v souladu s podmínkami rozhodnutío umístění stavby, případně s územním souhlasem

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Problematika zákona č. 183/2006 Sb.a zákona č. 458/2000 Sb.

Změna dokončené stavby (stavební zákon)

Pokud je fotovoltaický systém instalován na stavbu popř. do stavby, jedná se o změnu dokončené stavby – o stavební úpravy dokončené stavby

Podle § 81 odst. 3 písm. a) stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Menší fotovoltaické systémy grid-on a grid- off na zastavěném stavebním pozemku

Umístění

Na pozemcích staveb pro bydlení, lzeumístitFVE jako technické zařízení stavby na základě územního rozhodnutí, které lze nahradit územním souhlasem (§ 96 SZ) nebo veřejnoprávní smlouvou

Na pozemku stavby rodinné rekreace je možné umístění FVEpouze na základě výjimky z ustanovení § 21 odst. 7 vyhlášky

č. 501/2006 Sb. a na základě územního rozhodnutí (nejedná seo technické zařízení stavby)

Na pozemku jiné stavby lze FVE umístit jako technické zařízení stavby umístit. Při umisťování se postupuje podle § 76 a násl. stavebního zákona. Územní rozhodnutí je možné nahradit

územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Menší fotovoltaické systémy grid-on a grid- off instalované na stavbě

Užívání

Pokud byl FVS proveden podle § 103 SZ, nevyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas

Pokud byl FVS realizován na základě ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) SZ popř. na základě stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora, vyžaduje jeho užívání oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas

Podle § 122 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

Ambivalentní vlivy FVE instalované na stavbě

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

plk. Ing. Zdeněk Hošek


Po rn ochrana

DĚKUJI instalované na stavbě

ZA POZORNOST

FOTOVOLTAIKA - PRO A PROTI

zdenek.hosek@grh.izscr.cz

plk. Ing. Zdeněk Hošek