slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svenska Brandbefälets Riksförbund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svenska Brandbefälets Riksförbund

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
opa

Svenska Brandbefälets Riksförbund - PowerPoint PPT Presentation

141 Views
Download Presentation
Svenska Brandbefälets Riksförbund
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Svenska Brandbefälets Riksförbund Svenska Brandbefälets Riksförbund

 2. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 3. Historik Svenska Brandbefälets Riksförbund bildades 1958 genom sammanläggning av Svenska Brandbefälsförbundet och Brandbefälets Riksförbund f d Landsbygdens Brandbefälsförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 4. Målgrupp Svenskt brandbefäl dvs den som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 5. Medlemskap • Medlem kan den bli som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor. • Medlemskap kan även erhållas av den som respektive länsförening finner lämplig och som kan berika länsföreningens och riksförbundets verksamhet. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 6. Verksamhetsidé Svenskt Brandbefäl ska ha en framträdande roll i utvecklingen av verksamhetsområdet ”Skydd mot olyckor”. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 7. SBR har till uppgift att: • befrämja utvecklingen av samhällets skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser och härmed sammanhängande frågor, • tillvarataga brandbefälets roll i denna utveckling, • i kamratlig anda sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenheter och kunskaper. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 8. SBR ska • utveckla brandbefälets roll som ledare genom förbättrad kompetensutbildning och fortbildning. • stå för information och kunskapsspridning genom medlemstidningen Räddningsledaren, medlemsträffar mm. • ta aktiv del i räddningstjänstens utveckling såväl nationellt som regionalt. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 9. SBR ska • medverka till utökad samverkan mellan räddningstjänsterna och mellan övriga myndigheter och organisationer. • främja internationellt utbyte och samarbete framför allt inom Norden och EU. • verka för ett utökat utbyte med företag och organisationer som är av betydelse för förbundets verksamhet. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 10. Framtid • VU har fått kongressens uppdrag att under den nuvarande kongressperioden arbeta med och lämna förslag till framtida strategier och arbetssätt för SBR. Arbetet inleds hösten 2008. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 11. Organisation 3000 medlemmar 19 länsföreningar Förbundsstyrelse VU Kongress Svenska Brandbefälets Riksförbund

 12. 3000 medlemmar Förbundets verksamhet bygger på den enskilde medlemmens engagemang. Den enskilde medlemmen är medlem i en länsförening. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 13. 19 länsföreningar Länsföreningarnas uppgift är att ansvara för förbundets verksamhet på regional nivå. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 14. Förbundsstyrelsen styr förbundets verksamhet och bereder frågor till kongressen. • Sammanträder normalt två gånger per år. • Arbetet ska präglas av verksamhetsfrågor och erfarenhetsutbyte mellan länsföreningarna. • Består av förbundsordföranden samt en 1:e och en 2:e vice ordförande och två ledamöter utsedda av förbundskongressen samt respektive länsförenings ordförande. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 15. Verkställande utskottet (VU): ansvarar för löpande verksamhetsfrågor, bereder frågor till förbundsstyrelsen och ansvarar för förbundets kontakter på riksnivå och internationellt. Ordförande Peter Löthman, Sundsvall - Timrå 1:e vice ordförande Arto Koivumaa, Ö Norrbotten 2:e vice ordf. (sekreterare) Ulf Lago, Norrköping Ledamot Göran Schnell Ledamot (kassör) Kristian Hansson, Södertörn Biträdande kassör Sune Hellberg, Fellingsbro Svenska Brandbefälets Riksförbund

 16. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. • Sammanträder en gång vart tredje år. • Rösträtt vid förbundskongress har förbundsstyrelsens ledamöter samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar i respektive länsförening. • Närvarorätt vid förbundskongress har förbundets samtliga medlemmar. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 17. Vad gör SBR? • BRAND-konferensen • Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling • Räddningsledaren • Hemsidan • Internationellt arbete • Representation i styrelser, arbetsgrupper och råd • Remissinstans Svenska Brandbefälets Riksförbund

 18. BRAND-konferensen är vår årliga konferens som arrangeras i samarbete med Svenska Brandskydds-föreningen. Representanter från SBR och SBF utgör tillsammans med värdkommunen den programgrupp som arbetar med utformningen av konferensen. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 19. Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling Ett samarbete mellan SBR och SBF i syfte att tillhandahålla en ledarskapsutbildning för kommunal räddningstjänst med fokus på ledarskap under icke insatstid. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 20. Räddningsledaren är vår medlemstidning som kommer ut med 4 nr/år. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 21. Hemsidan www.brandbefal.se Svenska Brandbefälets Riksförbund

 22. Internationellt arbete • Nordiskt möte • FEU (The Federation of the European Union Fire Officers Associations) • CTIF (Commité Technique International de Prevention et d’extinction de Feu) Svenska Brandbefälets Riksförbund

 23. SBR representeras i: • SBF’s styrelse (Peter Löthman), • BRANDFORSK (Anders Bergqvist), • SRV’s kursplaneråd (Cecilia Uneram), • Räddningsskolornas utbildningsråd. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 24. Varför gå med i SBR? Vi är den enda organisationen inom svensk räddningstjänst som: • tillvaratar ”svenskt brandbefäls” gemensamma intressen. • opartiskt driver yrkesfrågor såsom utbildning, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och arbetsledarfrågor. • kan uttala sig kritiskt utan att bli betraktad som en partsinlaga. Svenska Brandbefälets Riksförbund

 25. Sommedlem får du: • Delta både i din egen och andra länsföreningarnas aktiviteter. • Din röst hörd via SBR’s medverkan i styrelser, arbetsgrupper och råd. • 4 nr av tidningen Räddningsledaren. • Tillgång till ett värdefullt nätverk. Varmt välkommen i gemenskapen! Svenska Brandbefälets Riksförbund