Svenska Brandbefälets Riksförbund
Download
1 / 25

Svenska Brandbef lets Riksf rbund SBR - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Updated On :

Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR). är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar. Historik. Svenska Brandbefälets Riksförbund bildades 1958 genom sammanläggning av Svenska Brandbefälsförbundet och

Related searches for Svenska Brandbef lets Riksf rbund SBR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svenska Brandbef lets Riksf rbund SBR' - opa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Svenska Brandbefälets Riksförbund

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Svenska brandbef lets riksf rbund sbr l.jpg
Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR)

är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Historik l.jpg
Historik

Svenska Brandbefälets Riksförbund

bildades 1958 genom sammanläggning av

Svenska Brandbefälsförbundet och

Brandbefälets Riksförbund f d

Landsbygdens Brandbefälsförbund.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


M lgrupp l.jpg
Målgrupp

Svenskt brandbefäl

dvs den som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Medlemskap l.jpg
Medlemskap

 • Medlem kan den bli som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor.

 • Medlemskap kan även erhållas av den som respektive länsförening finner lämplig och som kan berika länsföreningens och riksförbundets verksamhet.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Verksamhetsid l.jpg
Verksamhetsidé

Svenskt Brandbefäl ska ha en framträdande roll i utvecklingen av verksamhetsområdet ”Skydd mot olyckor”.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Sbr har till uppgift att l.jpg
SBR har till uppgift att:

 • befrämja utvecklingen av samhällets skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser och härmed sammanhängande frågor,

 • tillvarataga brandbefälets roll i denna utveckling,

 • i kamratlig anda sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenheter och kunskaper.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Sbr ska l.jpg
SBR ska

 • utveckla brandbefälets roll som ledare genom förbättrad kompetensutbildning och fortbildning.

 • stå för information och kunskapsspridning genom medlemstidningen Räddningsledaren, medlemsträffar mm.

 • ta aktiv del i räddningstjänstens utveckling såväl nationellt som regionalt.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Sbr ska9 l.jpg
SBR ska

 • medverka till utökad samverkan mellan räddningstjänsterna och mellan övriga myndigheter och organisationer.

 • främja internationellt utbyte och samarbete framför allt inom Norden och EU.

 • verka för ett utökat utbyte med företag och organisationer som är av betydelse för förbundets verksamhet.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Framtid l.jpg
Framtid

 • VU har fått kongressens uppdrag att under den nuvarande kongressperioden arbeta med och lämna förslag till framtida strategier och arbetssätt för SBR. Arbetet inleds hösten 2008.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Organisation l.jpg
Organisation

3000 medlemmar

19 länsföreningar

Förbundsstyrelse

VU

Kongress

Svenska Brandbefälets Riksförbund


3000 medlemmar l.jpg
3000 medlemmar

Förbundets verksamhet bygger på den enskilde medlemmens engagemang.

Den enskilde medlemmen är medlem i en länsförening.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


19 l nsf reningar l.jpg
19 länsföreningar

Länsföreningarnas uppgift är att

ansvara för förbundets verksamhet på

regional nivå.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


F rbundsstyrelsen l.jpg
Förbundsstyrelsen

styr förbundets verksamhet och bereder frågor till kongressen.

 • Sammanträder normalt två gånger per år.

 • Arbetet ska präglas av verksamhetsfrågor och erfarenhetsutbyte mellan länsföreningarna.

 • Består av förbundsordföranden samt en 1:e och en 2:e vice ordförande och två ledamöter utsedda av förbundskongressen samt respektive länsförenings ordförande.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Verkst llande utskottet vu l.jpg
Verkställande utskottet (VU):

ansvarar för löpande verksamhetsfrågor, bereder frågor till förbundsstyrelsen och ansvarar för förbundets kontakter på riksnivå och internationellt.

Ordförande Peter Löthman, Sundsvall - Timrå

1:e vice ordförande Arto Koivumaa, Ö Norrbotten

2:e vice ordf. (sekreterare) Ulf Lago, Norrköping

Ledamot Göran Schnell

Ledamot (kassör) Kristian Hansson, Södertörn

Biträdande kassör Sune Hellberg, Fellingsbro

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Kongressen l.jpg
Kongressen

är förbundets högsta beslutande organ.

 • Sammanträder en gång vart tredje år.

 • Rösträtt vid förbundskongress har förbundsstyrelsens ledamöter samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar i respektive länsförening.

 • Närvarorätt vid förbundskongress har förbundets samtliga medlemmar.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Vad g r sbr l.jpg
Vad gör SBR?

 • BRAND-konferensen

 • Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling

 • Räddningsledaren

 • Hemsidan

 • Internationellt arbete

 • Representation i styrelser, arbetsgrupper och råd

 • Remissinstans

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Brand konferensen l.jpg
BRAND-konferensen

är vår årliga konferens som arrangeras i samarbete med Svenska Brandskydds-föreningen.

Representanter från SBR och SBF utgör tillsammans med värdkommunen den programgrupp som arbetar med utformningen av konferensen.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Institutet f r r ddningstj nstens ledarskapsutveckling l.jpg
Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling

Ett samarbete mellan SBR och SBF i syfte att tillhandahålla en ledarskapsutbildning för kommunal räddningstjänst med fokus på ledarskap under icke insatstid.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


R ddningsledaren l.jpg
Räddningsledaren

är vår medlemstidning som kommer ut

med 4 nr/år.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Hemsidan l.jpg
Hemsidan

www.brandbefal.se

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Internationellt arbete l.jpg
Internationellt arbete

 • Nordiskt möte

 • FEU (The Federation of the European Union Fire Officers Associations)

 • CTIF (Commité Technique International de Prevention et d’extinction de Feu)

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Sbr representeras i l.jpg
SBR representeras i:

 • SBF’s styrelse (Peter Löthman),

 • BRANDFORSK (Anders Bergqvist),

 • SRV’s kursplaneråd (Cecilia Uneram),

 • Räddningsskolornas utbildningsråd.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Varf r g med i sbr l.jpg
Varför gå med i SBR?

Vi är den enda organisationen inom svensk räddningstjänst som:

 • tillvaratar ”svenskt brandbefäls” gemensamma intressen.

 • opartiskt driver yrkesfrågor såsom utbildning, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och arbetsledarfrågor.

 • kan uttala sig kritiskt utan att bli betraktad som en partsinlaga.

Svenska Brandbefälets Riksförbund


Som medlem f r du l.jpg
Sommedlem får du:

 • Delta både i din egen och andra länsföreningarnas aktiviteter.

 • Din röst hörd via SBR’s medverkan i styrelser, arbetsgrupper och råd.

 • 4 nr av tidningen Räddningsledaren.

 • Tillgång till ett värdefullt nätverk.

  Varmt välkommen i gemenskapen!

Svenska Brandbefälets Riksförbund


ad