Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk PowerPoint Presentation
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

201 Views Download Presentation
Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RYCHLOST KMITAVÉHO POHYBU aneb Jako se rychlost v průběhu kmitání mění PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

  2. Pravoúhlý průmět rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici do roviny kolmé k rovině kružnice - je harmonický kmitavý pohyb.

  3. Vztah pro okamžitou rychlost y v vy A to x 0 z v - vektor rychlosti rovnoměrného pohybu po kružnici vy - pravoúhlý průmět rychlosti rovnoměrného pohybu v do směru osy y je okamžitá rychlost kmitavého pohybu.

  4. Vztah pro okamžitou rychlost y C v vy A B to x 0 z Rychlost kmitavého pohybu se mění periodicky podle funkce kosinus.

  5. Časový diagram rychlosti kmitavého pohybu y,v 0 t vm - amplituda rychlosti Rychlost je maximální - vm, při průchodu rovnovážnou polohou, nulová v amplitudách.

  6. Řešte úlohu: Těleso vykonává harmonický pohyb s amplitudou výchylky 12 cm a s frekvencí 4 Hz. Vypočítejte okamžitou rychlost tělesa v časech t1 = 0,02 s a t2 = 0,104 s od začátku pohybu. v1 = 2,6 m.s-1 v2 = - 2,6 m.s-1

  7. Test Rychlost kmitavého pohybu při průchodu oscilátoru rovnovážnou polohou dosahuje hodnotu: a) maximální, b) minimální, c) nulovou, d) v = wym. 1

  8. Test Rychlost kmitavého pohybu při průchodu oscilátoru amplitudou dosahuje hodnotu: a) maximální, b) minimální, c) nulovou, d) v = wym. 2

  9. Test Rychlost kmitavého pohybu při průchodu oscilátoru rovnovážnou polohou z horní amplitudy dosahuje hodnotu: a) maximální, b) minimální, c) v = + wym, d) v = - wym. 3

  10. Test Pro okamžitou rychlost kmitavého pohybu oscilátoru platí: a) v = vmsinwt, b) v = wymsinwt, c) v = vmcoswt, d) v = wymcoswt. 4