PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk PowerPoint Presentation
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

play fullscreen
1 / 50
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk
308 Views
Download Presentation
arne
Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KMITAVÝ POHYB alebo O pravidelnom opakovaní sa PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 2. Test Perióda kmitania udáva: a) čas trvania jedného kmitu, b) čas trvania jedného kyvu, c) dvojnásobok doby kyvu, d) počet kmitov za sekundu. 2

 3. Test Frekvencia kmitania udáva: a) čas trvania jedného kmitu, b) čas trvania jedného kyvu, c) počet kyvov za sekundu, d) počet kmitov za sekundu. 3

 4. Test Súvislosť medzi veličinami perióda a frekvencia kmitania je: 4

 5. Test V rovnovážnej polohe pružinového oscilátora pre pôsobiace sily platí: a) FG = FP , b) FG > FP , c) FG < FP , d) FG = -FP. 1

 6. Test Vzdialenosť okamžitej polohy oscilátora od rovnovážnej polohy udáva: a) amplitúda výchylky, b) okamžitá výchylka, c) výkmit, d) perióda. 2

 7. Test Základná rovnica kmitavého pohybu je: a) ym= y sin t , b) y = ym sin t , c) y = ym cos t , d) y = ym sin 2pft . 5

 8. RÝCHLOSŤ KMITAVÉHO POHYBU alebo Ako sa mení rýchlosť počas kmitania PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 9. Test Rýchlosť kmitavého pohybu pri prechode oscilátora rovnovážnou polohou dosahuje hodnotu: a) maximálnu, b) minimálnu, c) nulovú, d) v = wym. 1

 10. Test Rýchlosť kmitavého pohybu pri prechode oscilátora amplitúdou dosahuje hodnotu: a) maximálnu, b) minimálnu, c) nulovú, d) v = wym. 2

 11. Test Pre okamžitú rýchlosť kmitavého pohybu oscilátora platí: a) v = vmsinwt, b) v = wymsinwt, c) v = vmcoswt, d) v = wymcoswt. 4

 12. ZRÝCHLENIE KMITAVÉHO POHYBU alebo Aký je to nerovnomerne zrýchlený pohyb? PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 13. Test Zrýchlenie kmitavého pohybu pri prechode oscilátora rovnovážnou polohou dosahuje hodnotu: a) maximálnu, b) minimálnu, c) nulovú, d) am = w2y. 1

 14. Test Zrýchlenie kmitavého pohybu pri prechode oscilátora amplitúdou dosahuje hodnotu: a) maximálnu, b) minimálnu, c) nulovú, d) am = w2y. 2

 15. Test Vektor zrýchlenia kmitavého pohybu má vždy smer: a) od rovnovážnej polohy k amplitúde, b) do rovnovážnej polohy, c) opačný ako okamžitá výchylka, d) zvisle nadol. 3

 16. Test Pre okamžité zrýchlenie kmitavého pohybu oscilátora platí: a) a = -amsinwt, b) a = -w2y c) a =- w2ymcoswt, d) a = -amcoswt. 4

 17. DYNAMIKA KMITAVÉHO POHYBU alebo Aká sila spôsobuje harmonické kmitanie? PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 18. Test Veľkosť sily spôsobujúcej harmonické kmitanie oscilátora je priamo úmerná: a) predĺženiu pružiny, b) rýchlosti pohybu oscilátora, c) okamžitej výchylke, d) okamžitému zrýchleniu. 3

 19. Test Vektor sily spôsobujúci harmonické kmitanie oscilátora má vždy smer: a) zvislý nahor, b) zvislý nadol, c) do amplitúdy, d) do rovnovážnej polohy. 4

 20. Test Vzťah medzi frekvenciou vlastných kmitov oscilátora a jeho parametrami je: 6

 21. PREMENY ENERGIE V MECHANICKOM OSCILÁTORE alebo Na čo sú tlmiče perovania v automobile PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 22. Test Potenciálna energia pružnosti oscilátora dosahuje minimálne hodnoty, ak sa oscilátor pri kmitaní nachádza: a) v rovnovážnej polohe, b) v hornej amplitúde, c) v dolnej amplitúde, d) vo výkmite. 2

 23. Test Kinetická energia oscilátora dosahuje maximálne hodnoty, ak sa oscilátor pri kmitaní nachádza: a) v rovnovážnej polohe, b) v hornej amplitúde, c) v dolnej amplitúde, d) vo výkmite. 3

 24. Test Celková energia oscilátora je daná vzťahom: 6

 25. Test Pri tlmenom kmitaní sa postupne premieňa energia oscilátora na: a) vnútornú energiu oscilátora, b) vnútornú energiu prostredia, c) mechanickú energiu oscilátora, d) tepelnú energiu. 7

 26. REZONANCIA OSCILÁTORA alebo Aj malá sila môže vynútiť veľké kmitanie PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 27. Test Amplitúda nútených kmitov oscilátora závisí od: a) frekvencie vlastných kmitov, b) frekvencie vonkajšieho silového pôsobenia c) parametrov oscilátora, d) amplitúdy vynucujúcej veličiny. 1

 28. Test Pri rezonancii dosahuje amplitúda kmitov: a) minimálne hodnoty, b) nulové hodnoty, c) maximálne hodnoty, d) ostáva konštantná. 3

 29. Test K rezonancii dochádza, ak frekvencia veličiny vynucujúcej kmitanie je zhodná s frekvenciou: a) danou parametrami oscilátora, b) vlastných kmitov oscilátora, c) f = 50 Hz, d) závislou od parametrov oscilátora. 4

 30. POSTUPNÉ MECHANICKÉ VLNENIE alebo Čo sa stane s kmitaním v pružnom prostredí PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 31. Ktorým smerom postupuje vlnenie, ak sa daný bod pohybuje nadol? a) doľava b) doprava

 32. Ktorým smerom postupuje vlnenie, ak sa daný bod pohybuje nadol? a) doľava b) doprava

 33. Ktorým smerom postupuje vlnenie, ak sa daný bod pohybuje nahor? a) doľava b) doprava

 34. ROVNICA POSTUPNEJ MECHANICKEJ VLNY alebo Ako sa dá vypočítať okamžitá výchylka PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 35. Vzťah pre vlnovú dĺžku je

 36. Test Rovnica postupnej mechanickej vlny je: 1

 37. STOJATÉ VLNENIE alebo Ako to vyzerá, keď sa niečo vlní a zároveň stojí PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 38. Test Stojaté mechanické vlnenie nastáva interferenciou: a)dvoch vlnení postupujúcich proti sebe, b) priamej a odrazenej vlny, c) dvoch vlnení s stretávajúcich sa s rovnakou fázou, d) dvoch vlnení s stretávajúcich sa s opačnou fázou. 1

 39. Test Pri stojatom mechanickom vlnení kmitajú jednotlivé body: a) s rovnakou amplitúdou, b) s nerovnakou amplitúdou, c) s rovnakou fázou medzi dvoma uzlami, d) s rôznou fázou medzi dvoma uzlami. 2

 40. Test Pri stojatom mechanickom vlnení sa: a) prenáša prostredím kinetická energia, b) prenáša prostredím potenciálna energia, c) neprenáša prostredím energia, d) prenáša prostredím hmota. 3

 41. Test Pri stojatom mechanickom vlnení sa premieňa: a) mechanická energia na vnútornú, b) potenciálna energia na kinetickú a naopak, c) kinetická energia na vnútornú, d) potenciálna energia na vnútornú. 4

 42. ZVUK A JEHO VLASTNOSTI alebo O výške, intenzite a farbe zvuku PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 43. Test Zvuk je: a) každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, b) každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom sluchový vnem, c) každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktoré pôsobí na ľudské ucho, d) mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale od 16 kHz do 16 000 kHz. 1

 44. Test Periodické zvuky sú také, ktoré: a) majú harmonický priebeh, b) nemajú harmonický priebeh, c) v časovom priebehu sú pravidelne sa opakujúce časti, d) sú pre ľudské ucho ľubozvučné. 2

 45. Test Subjektívnu stránku vnímania zvuku vystihujú: a) výška zvuku, farba zvuku, hĺbka zvuku, b) výška zvuku, odtieň zvuku a hlasitosť, c) hĺbka zvuku, farba zvuku a hlasitosť, d) výška zvuku, farba zvuku a hlasitosť. 3

 46. Test Farba zvuku je určená: a) vyššími harmonickými tónmi, b) farbou hudobného nástroja, c) základnou - najnižšou frekvenciou, d) strednými harmonickými tónmi. 4

 47. Test Ozvena je jav, ktorý vzniká pri: a) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená 34 m, b) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená 17 m, c) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená 34 m, d) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja zvuku vzdialená 17 m. 5

 48. Test Hlasitosť zvuku je určená veličinou intenzita zvuku, pre ktorú platí vzťah: 6

 49. Test • Ultrazvuk je : • mechanické vlnenie s frekvenciami menšími • ako 16 Hz • b) mechanické vlnenie s frekvenciami väčšími • ako 16 Hz • c) mechanické vlnenie s frekvenciami väčšími • ako 16 kHz (20 kHz) • d) mechanické vlnenie s frekvenciami menšími • ako 16 kHz (20 kHz) 10

 50. Test • Infrazvuk je : • mechanické vlnenie s frekvenciami menšími • ako 16 Hz • b) mechanické vlnenie s frekvenciami väčšími • ako 16 Hz • c) mechanické vlnenie s frekvenciami väčšími • ako 16 kHz (20 kHz) • d) mechanické vlnenie s frekvenciami menšími • ako 16 kHz (20 kHz) 10