konference for lokale uddannelsesudvalg oktober 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference for lokale uddannelsesudvalg Oktober 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference for lokale uddannelsesudvalg Oktober 2012

play fullscreen
1 / 21

Konference for lokale uddannelsesudvalg Oktober 2012

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Konference for lokale uddannelsesudvalg Oktober 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konference for lokale uddannelsesudvalgOktober 2012

 2. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserTorsten Lindum Poulsen, tlp@bygud.dk. www.bygud.dk Hvad har vi så til fælles? Samme lovgivning, opgaver, skolen, organisationer og lokalområdet. Unge elever og kursister . Hvad er forskelligt ? Det ”fagfaglige” i de enkelte uddannelser. Kontakter i lokalområdet

 3. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserTorsten Lindum Poulsen, tlp@bygud.dk. www.bygud.dk

 4. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserTorsten Lindum Poulsen, tlp@bygud.dk. www.bygud.dk • Rådgive og formidle samarbejde mellem skole og det lokale erhvervsliv. • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, der er beskrevet i fagbilag, indgangsbekendtgørelse og uddannelsesordning for den enkelte uddannelse. • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen. • I samråd med skolen at sikre udbuddet af skolens valgfag og uddannelsens valgfri specialefag. • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder. • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed. • Afholde eller deltage i afholdelsen af svendeprøverne. • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af evt. skolepraktik og kvalitetssikring af elevernes uddannelse. • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet. • Samarbejde med skole og andre udvalg i bygge- og anlægsindgangen om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

 5. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserDe lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Undervisningen • Rådgive og formidle samarbejde mellem skole og det lokale erhvervsliv. • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, der er beskrevet i fagbilag, indgangsbekendtgørelse og uddannelsesordning for den enkelte uddannelse. • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen. • Fælles hovedforløbsfag: • Byggepladsindretning • Nivellering og afsætning • Arbejdsmiljø, • Matematik F Grundfag • Samfundsfag 4 Byggeri og Samfund

 6. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserDe lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Undervisningen • I samråd med skolen at sikre udbuddet af skolens valgfag og uddannelsens valgfri specialefag.

 7. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Godkendelse af praktikvirksomheder • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder. Afgørelsen om praktikvirksomheden kan godkendes som praktiksted, træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de for uddannelsen fastsatte praktikregler, samt om virksomheden i øvrigt kan give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold. Det papirmæssige arbejde, registrering og dokumentation omkring godkendelsesarbejdet tager Byggeriets Uddannelser sig af. Den praktiske vurdering og ansvar er uddelegeret til lokale uddannelsesudvalg efter bestemmelser i de faglige udvalg, fordi der her er både det lokale og faglige kendskab til at vurdere om, virksomhederne har tilstrækkelige ressourcer til en oplæring.De lokale uddannelsesudvalg har derved et væsentligt ansvar for, at godkendelsesproceduren fungerer tilfredsstillende og har samtidigt mulighed for en tæt kontakt til praktikvirksomhederne i lokalområdet.I forbindelse med vurderingen kan de lokale uddannelsesudvalg bede virksomheden om telefonisk at oplyse en række relevante informationer om at have elever ansat i virksomheden, virksomhedens uddannelsesmuligheder og eventuelt en orientering om virksomhedens beskæftigelsesforventninger. De lokale uddannelsesudvalg for de berørte uddannelser vil følge op på virksomhedens godkendelse ved at invitere til et informationsmøde på den lokale erhvervsskole, hvor virksomheden vil blive præsenteret for uddannelsesforløbet, hvilke krav der er til virksomhedens dokumentation, de lokale muligheder for vejledning i uddannelsesudvalg og skole, svendeprøver, kurser for oplæringsansvarlige m.m.De lokale uddannelsesudvalg indkalder selv til møderne.

 8. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Godkendelse af praktikvirksomheder • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder. Godkendelsesforløb og tidsramme for detVirksomheden indsender det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema til Byggeriets Uddannelser.Når Byggeriets Uddannelser modtager ansøgningsskemaet, foretages der en vurdering af, om de opgivne oplysninger er tilstrækkelige. Ellers anmodes virksomheden om yderligere informationer. På baggrund af oplysningerne skriver Byggeriets Uddannelser et udkast til godkendelsen og evt. begrænsninger af denne. Dette udkast samt virksomhedens anmodning om godkendelse sendes til høring hos det lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg vurderer udkastet og oplysningerne på baggrund af deres lokale kendskab uden nødvendigvis at kontakte virksomheden. Eller også kontakter de virksomheden telefonisk, hvis der er brug for yderligere oplysninger. I helt særlige tilfælde aftales et besøg på virksomheden. Når Byggeriets Uddannelser efterfølgende får godkendernes tilbagemelding, vil virksomheden få tilsendt godkendelsen. Her vil virksomheden også modtage information om en elevs uddannelsesforhold, orientering om lønforhold, ferie, tilskud m.m. Samt pjecen Den gode praktikplads Har Byggeriets Uddannelsen ikke hørt fra godkenderne inden 10 arbejdsdage, foretages en administrativ godkendelse.Behandlingen af virksomhedens ansøgning vil være gennemført i løbet af et par uger.Godkendelsen offentliggøres endvidere elektronisk på www.praktikpladsen.dk.

 9. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Tvistigheder • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.

 10. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Svendeprøver • Afholde eller deltage i afholdelsen af svendeprøverne. Fælles udvikling mod digitalisering af svendeprøverneFælles udvikling mod fagteoretisk og mundtlig eksamen som del af svendeprøven Fælles udvikling mod selvstændigt opgaveløsninger ud fra en relevant faglig case Ensartede regler for bedømmelser og censordeltagelse efter Bekendtgørelse om prøver og eksamen Ensartede afregningssatser – følger finansministeriets satser

 11. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserDe lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Svendeprøver • Afholde eller deltage i afholdelsen af svendeprøverne. I henhold til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, kan de faglige udvalg bestemme, at praktikvirksomheden helt eller delvis refunderer udvalget udgifter i forbindelse med afholdelsen af svendeprøver.Det faglige Udvalg for xxxxxx har bestemt at fastsætte svendeprøvegebyret for xxx i 201x ud fra de faktiske udgifter.Det samlede svendeprøvegebyr opkræves af Byggeriets Uddannelser.Svendeprøvegebyret beregnes på baggrund af posteringer til svendeprøven i det faglige udvalgs budget delt ligeligt med det forventede antal svendeprøveelever for alle uddannelsens specialer.I beregningen af svendeprøvegebyret indgår en tredjedel af det beløb, som organisationerne bag uddannelsen betaler for driften af udvalgets sekretariatsbetjening i Byggeriets Uddannelser (personale, husleje, teknik m.m.).Endvidere indgår følgende udgifter: censorernes bedømmelsesarbejde, afholdelse af konferencer for henholdsvis censorer og skuemestre, medaljer og svendebreve, samt udvikling af svendeprøveopgaver.Virksomheder der er medlem af Dansk Byggeri eller BKL betaler gennem deres organisationsbidrag deres andel af ovennævnte udgifter bortset fra udgiften til censorernes bedømmelsesarbejde. Derfor reduceres deres svendeprøvegebyr tilsvarende.Virksomheder der ikke er medlem af Dansk Byggeri eller BKL betaler det budgetterede gebyr

 12. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserDe lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Svendeprøver • Afholde eller deltage i afholdelsen af svendeprøverne.

 13. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Kvalitetssikre • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af evt. skolepraktik og kvalitetssikring af elevernes uddannelse

 14. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Skaffe praktikpladser Efterår 2012 Praktikpladsopsøgende arbejde • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet. Forår 2012 4.371.863 kr.

 15. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserDe lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Skaffe praktikpladser Praktikpladsopsøgende arbejde De lokale uddannelsesudvalg skal samarbejde med den lokale skole om en Generel handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde. Uanset om der er AER-bevillinger eller ej !!! AER-bevillingerne er de lokale uddannelsesudvalgs ansvar og skal følges – fremgå af lokale LUU-mødereferater. Der er ansat en tværgående konsulent i Byggeriets Uddannelser til at støtte de lokale uddannelsesudvalg i dette arbejde – brug ham !!!! Regionale erfaringsudvekslingsmøder Undervisning i brug af PraktikPlus • Arbejde med at skaffe de nødvendige • praktikpladser i lokalområdet.

 16. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Skaffe praktikpladser Praktikpladsopsøgende arbejde • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.

 17. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Efteruddannelse • Samarbejde med skole og andre udvalg i bygge- og anlægsindgangen om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet. • Lokale uddannelsesudvalg på bygge- og anlægsområdet • Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) har besluttet, at anmode de skoler, som har godkendelse til et eller flere udbud af BAI’s fælles kompetencebeskrivelser (FKB), om at nedsætte lokale uddannelsesudvalg, så de fremover vil være fælles for både BAI’s efteruddannelser og • for de matchende faglige erhvervsuddannelser, som skolen allerede har nedsat lokale uddannelsesudvalg for, så de • to uddannelsesområdet ses i en sammenhæng. • Det er således forventningen, at disse fælles lokale AMU/EUD-udvalg ser på: • Strategi for efteruddannelsen på skolen • Markedsføringen af AMU • Kontakten til det lokale erhvervsliv på bygge- og anlægsområdet • Behovene for efteruddannelse i området • Behovene for faglæreruddannelse som tilgodeser skolens efteruddannelsesprogram • Behovet for udvikling af undervisningsmaterialer til efteruddannelserne • Behov for gennemførelse af forskellige udviklingsprojekter og analyser med relation til efteruddannelsen på skolen

 18. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets Uddannelser De lokale uddannelsesudvalg har til opgave at: Efteruddannelse • Samarbejde med skole og andre udvalg i bygge- og anlægsindgangen om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

 19. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserAndet: DM og VM Aarhus som vært. DM i Skills 2013 finder sted den 24.-26. januar i NRGi Park og Arena på Stadion Alle 37 deltagende fag Anlægsstruktør Brolægger Bygningsstruktør Flisemurer Gulvlægger Murer Tagdækker Teknisk isolatør Tækkemand Tømrer SkolekonkurrencerRegionskonkurrencer 60 folkeskolehold på baggrund af forkonkurrencer med 10.000 deltager 2.-7. Juli 2013 in Leipzig

 20. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserAndet: EUX Eux er et tilbud til eleverne i erhvervsuddannelserne, der også gerne vil have en gymnasial eksamen. En erhvervsuddannelse + en gymnasial eksamen = et svendebrev og et eux-eksamensbevis. Det betyder, at eleverne bliver uddannet som håndværkere, men samtidig tager eksamen i de mere boglige gymnasiale fag, der kræves, hvis de efterfølgende ønsker at søge ind på en videregående uddannelse. Eux-forløbet inden for bygge- og anlægsområdet er bygget op, så den retter sig mod videreuddannelse til for eksempel arkitekt eller bygningsingeniør, men den giver også adgang til gymnasiale suppleringskurser, hvis man vil have en anden form for videregående uddannelse EUX på bygge- og anlæg er ens i den gymnasiale overbygning, opbygning og tidsramme for Træfagenes Byggeuddannelse, Mureruddannelsen, Maskinsnedkeruddannelsen, Stenhuggeruddannelsen, Snedkeruddannelsen, Struktør- og Brolæggeruddannelsen

 21. Konference for lokale uddannelsesudvalg Byggeriets UddannelserAndet: Elektronisk Uddannelseskort Uddannelseskort EUDUddannelseskortet indeholder oplysninger om gennemført(e) uddannelser og igangværende uddannelse inden for ”vores uddannelsesområde”. Beviserne kan udskrives. AMUKompetencekortet indeholder en oversigt over alle gennemførte AMU-kurser. AMU beviserne kan ikke udskrives. Kontraktuddannelser og certifikaterKompetencekortet indeholder oplysninger om de kontraktuddannelser og certifikater Byggeriets Uddannelser har. Beviserne kan udskrives. Kortet kan bestilles på og efterfølgende aflæses fra www.bygud.dk. Brugeren logger sig ind via NemId. Kortet kan aflæses på en mobiltelefon. QR koden scannes på kortet. Brugeren indtaster sin PIN kode og kan se en oversigt over sine kompetencer i form af uddannelse og kurser Alle medlemmer i Bygge- og anlægsoverenskomstområde samt virksomhedsejer i Dansk Byggeri kan bestille et gratis kort i en introperiode Alle øvrige kan bestille og genbestilles et uddannelseskort mod betaling Alle elever der er påbegyndt en uddannelse inden for Byggeriets Uddannelsers uddannelser kan bestille et gratis kort