Download
det lokale uddannelsesudvalg luu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Det lokale uddannelsesudvalg - LUU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser LUU har en central rolle i styringen af de offentlige uddannelsestilbud til transporterhvervet. LUU er bindeled mellem • På den ene side det lokale transporterhverv og skolen • På den anden side den centrale partsstyring i TUR og det lokale transporterhverv • På den tredje side som parternes lokale repræsentanter på skolen TUR ønsker at styrke LUUs muligheder for at løfte disse opgaver. Derfor dette diasshow. - God fornøjelse!

 2. Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Opgaver for LUU på en skole med transport-uddannelser • Formelt grundlag • Opgaver i forhold til skolen • Opgaver i forhold til TUR og parterne Denne præsentation giver en oversigt over de opgaver, som LUU har, enten i forhold til AMU eller til EUD. Start Diasshow og tryk på en tast for at komme videre – eller brug menuerne – den første er på side 4. Når der står hent linkes der til Internettet. Luk siden for at komme tilbage – eller brug menuen i bunden.

 3. Det lokale uddannelsesudvalg - LUU Skolens opgave som sekretariat for udvalget • Planlægning af årets gang – sammen med formandskabet • Årets temaer og emner • Mødeplanlægning • Planlægning af møde med TUR • Opgaver i forhold til de enkelte møder • Udsendelse af dagsorden og materialer • Udarbejdelse af referat og fremskaffelse af oplysninger, som udvalget ønsker • Fremsendelse af referat til TUR

 4. Opgaver for LUU Hovedmenu – tryk på et felt eller fortsæt • LUU AMU • Formelt grundlag • Opgaver i forhold til skolen • Opgaver i forhold til TUR • LUU EUD • Formelt grundlag • Opgaver i forhold til skolen • Opgaver i forhold til TUR • LUU-medlem • Sådan holder jeg mig ajour

 5. Det formelle grundlag for LUU - AMU • Formelt grundlag under AMU • Lov om AMU – se § 9 Hent • Gode råd for LUU under AMU • Lokalt samspil om AMU – hent • Parternes rolle i AMU – hent • De danske arbejdsmarkedsuddannelser – hent

 6. Arbejdsområde for LUU - AMU • Oversigt over skolens godkendelser • Godkendelse til Fælles Kompetence-beskrivelser FKB • Hvad er skolen godkendt til? • Udbud af uddannelser / kurser • Hvad udbyder skolen? • Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til ? • Nye uddannelser på vej Retur til hovedmenu

 7. Arbejdsområde for LUU - AMU Menu – tryk på et felt - eller fortsæt • LUUs opgaver i forhold til skolen • LUUs opgaver i forhold til TUR

 8. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen Menu – tryk på et felt – eller fortsæt • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen – dimensionering • Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser • Dialog om kursernes kvalitet • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelsesmuligheder inden for transportområdet • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter • Rådgive skolen om markedsføring • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser Retur til hovedmenu

 9. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering • Hvad er behovet for AMU-kurser på det lokale arbejdsmarked? • hvilket behov peger det Regionale ArbejdsmarkedsRåd RAR på? • hvilket behov peger A-kasserne på? • hvilket behov peger arbejdsgiverforeninger og fagforeninger på? • Hvilket behov peger skolen på? fortsættes

 10. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Rådgive om anvendelse af EVE-rammen - dimensionering • Hvilke behov peges der på fra centralt hold • TURs strategiplan - hent • Udmeldinger fra 3F, DI (ATL, DTL, Danske Busvognmænd, mv.) • Hent UddannelsesNyt fra 3F • Hent Uddannelsespolitisk Info fra DI • Udmeldinger fra regering og Folketing Retur til menu

 11. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Rådgive om sammensætning af uddannelser til kurser AMUs mindste enhed er en uddannelse. Den kan udbydes alene som kursus – eller flere uddannelser kan sammensættes til et nyt kursus • Skal uddannelser udbydes alene som kurser – eller sammensættes? • Er der behov for længere kurser? • Hvad skal sammensatte uddannelser hedde som kursus? Retur til menu

 12. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder • Diskutere tilfredshedsmålinger med skolen • Alle kursister spørges om tilfredshed med: • Skolen • Det faglige indhold i kurset • Undervisere, udstyr og faciliteter • Udvælg et område til hvert møde Retur til menu

 13. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Dialog om kursernes kvalitet – udvælg grupper af kurser eller områder • Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger - hent • Indhold: TURs anbefalinger sammenholdt med lokale tilpasninger • Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger • Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset • Undervisningsmaterialer • Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere fortsættes

 14. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Dialog om kursernes kvalitet • Diskutere standard på kurserne ud fra TURs anbefalinger • Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - hent • Udbudsform • Fleksibilitet på tid: • Er der behov for udbud uden for normal arbejdstid (aften / weekend)? • Er der behov for split-kurser? • Fleksibilitet på afholdelsesform: • Åbent værksted • Dele af kurset som fjernundervisning Retur til menu

 15. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre kursister opmærksomme på uddannelses-muligheder inden for transportområdet • Andre kurser inden for AMU - hent • Erhvervsuddannelser, herunder især Meritvejen - hent • Kortere videregående uddannelser, herunder især akademiuddannelsen International Transport & Logistik på deltid – hent Retur til menu

 16. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om • Udvikling af nye undervisningsformer • Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring • Udvikling af værktøjer til uddannelses-planlægning og meritafklaring • Der kan søges midler i AMU-programmets TUP-pulje – hent Retur til menu

 17. LUU – AMU: Opgaver i forhold til skolen • Rådgive skolen om markedsføring • Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen lokalt? • Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser • Er der brancheområder, der ikke får deres behov for uddannelser dækket? Retur til menu

 18. LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne Menu – tryk på et felt – eller fortsæt • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU Retur til hovedmenu

 19. LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser • Hvis en uddannelse – eller dele af den – er • uaktuel • ikke lever op til branchens behov • ikke passer til lokale behov • Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig Retur til menu

 20. LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser • Hvis der opstår nye behov på grund af • ny teknologi • nye måder at arbejde på • nye arbejdsområder for transporterhvervet Retur til menu

 21. LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne • Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten • Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten • Udvikling af værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten af uddannelserne Retur til menu

 22. LUU – AMU: Opgaver i forhold til TUR og parterne • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU • Handlingsplaner • TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv - hent • TUR udgivelser til information og markedsføring Retur til menu

 23. Det formelle grundlag for LUU - EUD • Formelt grundlag under EUD • Lov om EUD – se § 39 - 41 Hent • Gode råd for LUU under EUD • LUU - samarbejde og kvalitet i uddannelserne – hent • Fra klar besked til dialog– hent

 24. Arbejdsområde for LUU - EUD • Oversigt over skolens godkendelser • Godkendelse til uddannelser og specialer • Hvad er skolen godkendt til? • Hvad udbyder skolen? • Hvad udbyder skolen ikke - hvem henvises der til? • Nye uddannelser på vej

 25. Arbejdsområde for LUU - EUD Menu– tryk på et felt – eller fortsæt • LUUs opgaver i forhold til skolen • LUUs opgaver i forhold til TUR Retur til hovedmenu

 26. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen Menu– tryk på et felt eller fortsæt • Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser • Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever • Opgaver i forhold til skolepraktik • Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse • Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter • Rådgive skolen om markedsføring • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer Retur til hovedmenu

 27. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Rådgive skolen om indholdet i de uddannelser og specialer, som skolen udbyder Udvælg og gennemgå de enkelte uddannelser / specialer i en fast turnus. • Indhold: Uddannelsens vejledningen sammenholdt med lokale tilpasninger • Faciliteter: Skolens prioriteringer sammenholdt med TURs anbefalinger • Udstyr, lokaler og øvelsesarealer til kurset • Undervisningsmaterialer • Faglærerkvalifikationer og efteruddannelse af faglærere • Dialog med skolen om efterlevelse af Handlingsplan for bedre undervisning i trafikadfærd - hent Retur til menu

 28. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser • Rådgive skolen om prioritering af indsatsen • Behandle handlingsplan for indsatsen årligt • Rådgive skolen om parternes arrangementer, mv. og hjælpe skolen med aftaler • Søge AER om midler – hent • Informere det lokale transporterhverv om muligheder for tilskud • 20.000 kr. til udvidelse af antallet af lærlinge • ATLs tilskud til chaufførlærling - hent fortsættes

 29. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Samarbejde med skolen om at skaffe lærepladser - mesterskaber • Rådgive skolen om arrangement af lokale mesterskaber for lærlinge med henblik på udtagelse af hold til Danmarksmesterskabet • Evt. være behjælpelig med arrangementet, herunder kontakt til virksomheder og lærlinge • Rådgive skolen om deltagelse i Danmarksmesterskabet for lærlinge • Kontakt til virksomheder, der sender lærlinge • Kontakt til lokal presse om mesterskaber • Eksponering af lærlinge og deres virksomhed Retur til menu

 30. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Samarbejde med skolen om at skaffe flere elever • Rådgive skolen om prioritering af indsatsen • Hjælpe skolen med at vise hvad transporterhvervet er • Hjælpe skolen med kontakter til folkeskoler og vejledere • Behandle handlingsplan for indsatsen årligt Retur til menu

 31. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Opgaver i forhold til skolepraktik • Rådgive skolen om fastlæggelse og tolkning af EMMA-kriterierne i forhold til skolepraktik • Deltage i samtaler med elever om egnethed i forhold til EMMA-kriterierne, hvis skolen ønsker dette • Afgøre klager over skolens bortvisning af elever fra skolepraktik • LUUs afgørelse kan ankes til TUR • Behandle skolens kriterier for praktikvirksomheder, der anvendes til udstationering af elever i skolepraktik Retur til menu

 32. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Rådgive skolen om indsatsen over for svage elever og frafald • Behandle oversigt over frafald på • Grundforløbet • Hovedforløbet • Drøfte skolens handlingsplan for at modvirke frafald • Hjælpe skolen med at finde pladser til svage elever Retur til menu

 33. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Dialog med skolen om indsatsen for at gøre lærlinge og elever opmærksomme på – og skaffe sig forudsætningerne for adgang til efter- og videreuddannelse • Efteruddannelse via AMU - hent • Videreuddannelse som Transportlogistiker / Logistikøkonom - hent • Videreuddannelse på deltid på akademi-uddannelsen International Transport & Logistik - hent • Uddannelsen som vognmand – hent Retur til menu

 34. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Tilbyde skolens lærlinge orientering om medlemskab af fagforeninger og om arbejdsgiverforeningernes virke • Arbejdsmarkedets parters rolle • Fordele ved medlemskab af en fagforening • Vilkår og betingelser for at starte selvstændig virksomhed Retur til menu

 35. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Dialog med skolen om forsøgs- og udviklingsprojekter, herunder projekter om • Udvikling af nye undervisningsformer • Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring • Udvikling af værktøjer til uddannelsesplanlægning og meritvurdering • Drøfte skolens handlingsplan for forsøgs- og udviklingsprojekter Retur til menu

 36. LUU – EUD: Opgaver i forhold til skolen • Rådgive skolen om markedsføring • Dialog om kanaler for markedsføring: Hvordan kommer man bedst i kontakt med branchen og nye elever? • Dialog om skolens brochurer, hjemmeside og andre kanaler • Dialog med skolen om behov for nye godkendelser til erhvervsuddannelser eller udbud af specialer Retur til menu

 37. LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR Menu– tryk på et felt – eller fortsæt • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer • Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU • Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer Retur til hovedmenu

 38. LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR • Rådgive TUR om behov for ændringer i uddannelser eller specialer • Hvis en uddannelse – eller dele af den – er • uaktuel • ikke lever op til branchens behov • ikke passer til lokale behov • Hvis sammensætningen af elementer i en uddannelse er uhensigtsmæssig Retur til menu

 39. LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR • Rådgive TUR om behov for nye uddannelser eller specialer • Hvis der opstår nye behov på grund af • ny teknologi • nye måder at arbejde på • nye arbejdsområder for transporterhvervet • nye brancheområder, som bør forsynes med erhvervsuddannelse Retur til menu

 40. LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR • Rådgive TUR om behovet for nye – eller justeringer af eksisterende ordninger • Den 2. vej for deltagere med særlige forudsætninger - hent • Den 3. vej: Meritvejen - hent • Den 4. vej for voksenlærlinge • Korte uddannelser - hent • Behovet for nye ordninger Retur til menu

 41. LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR • Dialog med TUR om kvaliteten af uddannelserne • Hvis LUU er i tvivl om kvaliteten på skolen • Hvis TUR er i tvivl om kvaliteten på skolen • Udvikling af centrale værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten i uddannelserne Retur til menu

 42. LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR • Rådgive TUR om metoder og værktøjer til styrkelse af samarbejdet mellem TUR og LUU • Handlingsplaner • TURs hjemmeside som informationsforum for medlemmer af LUU og det lokale transporterhverv • TURs udgivelser til information og markedsføring – hent Retur til menu

 43. LUU – EUD: Opgaver i forhold til TUR • Rådgive TUR om behovet for kampagner og arrangementer • Målgruppe for kampagne: • nye elever / praktikvirksomheder / vejledere • fokus på særlige brancheområder • Kampagneform og –metoder • Lokale, danske og internationale mesterskaber for lærlinge Retur til menu

 44. LUU – medlem Sådan holder jeg mig ajour • Luk dig ind i TURs rum for LUU-medlemmer og tilmeld dig nyhedsservice – her • Tilmeld dig TURs nyhedsgrupper – her • Hent andre præsentationer fra TUR - her • Få UddannelseNyt fra 3F – her Retur til hovedmenu