slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012. Oslo Kommunale Foreldre Utvalg er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Oslo kommune.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012' - onan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SKOLEGRUPPE C

OPPSUMMERING 2007 - 2012

slide2

Oslo Kommunale Foreldre Utvalg er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Oslo kommune.

 • Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng, og sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes beste.
 • Oppstart 2007.
 • Fra årsskiftet 2011 – 2012
 • Arbeider for tiden med :
 • Holdningsskapende arbeide
 • Skolebehovsplan 2012-2022
 • Global Dignity
 • SAMFOR
 • Seminarer:
 • Grunnkurs i FAU arbeid – årlig.
 • Nettvett og digital mobbing.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide3

Hva er en skolegruppe?

 • Det er en inndeling av skolene i Oslo som ledes av en områdedirektør. Skolegruppene benevnes fra A til H der A-F er grunnskolene, gruppe G = Videregående skoler og gruppe H = voksenopplæringen.
 • Skolegruppemøtet er en arena der man som FAU leder/representanter får anledning til å møte ”likesinnede” og utveksle informasjon.
 • Områdedirektøren er rektors overordnede i Utdanningsetaten og vil være en pådriver for at skolene til enhver tid jobber for å oppfylle målsettinger/planer og iverksetter tiltak som er nødvendige for å nå disse målene.
 • I tillegg til å følge opp skolenes faglige/sosiale resultater, er skole – hjem samarbeid et av fokusområder til område-
 • direktørene.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide4

Positiv – Trygt - Inkluderende Læringsmiljø

Opplæringsloven paragraf 9a – elevenes arbeidsmiljølov:

 • Psykisk helse i Oslo skolene (2007).
 • Manifest mot mobbing.
 • Skolens ansvar – stimulere og engasjere elev-, foresatt –og ansatt massen i temaet.
 • Ha fokus på temaet daglig.
 • Skoleledelsen går foran i trivsel og antimobbe arbeidet i egen skole.
 • Elevråd.
 • FAU.
 • Driftsstyret.
 • Å få innsikt og kunnskap om hverandre.
 • Åpenhet om elev – og foresatt undersøkelsen i FAU.
 • Åpenhet rundt temaet på egen skole, på foreldremøtene og i Elevråd.
 • Viktig å engasjere foresatte fra alle grupper.
 • Skolemiljøutvalg (SMU).
 • Etablering av nettverk – å bryte barrierer.
 • Medvirkningsprosess.
 • Sosialisering – skolen er et sosialt samlingspunkt.
 • Høsten 2012 – Utdanningsetaten (UDE) kurset skolens ledelse i paragr 9a.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide5

Forslag til tiltak:

 • Å ha en plan for hjem- og skole samarbeid i forhold til trivsel og antimobbe arbeide – evalueres– revideres – publiseres ut på skolens hjemmeside årlig.
 • Interne trivselsundersøkelser (trinn) – elev og foresatt – psykososialmiljø.
 • Skolemekling: S – sosial, K – konfliktløser, M – modig.
 • Voksne for Barn (VfB): Jobber for å fremme barn/ unges psykiske helse i Norge - Zippys venner.
 • Trivselsleder: elevdrevet program - skape trygghet i friminuttene – inkluderingstiltak.
 • Fadderordning.
 • Synliggjøre sosialkompetanse på Ukeplan/lekseplan.
 • Sosiale aktiviteter utenfor skoletid.
 • Internasjonaldag/kveld : FN dagen 24.oktober.
 • Dignity Day.
 • Temauke/ -er hentet fra UDE.
 • Forebygge mobbing:
 • Hvilke rutiner har skolen? Er disse tydelig kommunisert og gjort kjent for ALLE? Rutiner for å avdekke mobbing: Vet elever, lærere og foresatte hvordan de kan melde fra om mistanke om mobbing? (Anonymt, uten å bli oppfattet som sladring) Rutiner for å håndtere mobbing når det er avdekket (Dette skal være dekket av skolens prosedyrer. Er de kjent?)
 • Idebank
 • Følg med på www.oslokfu.no / facebook.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide6

Om læring - presentasjoner:

 • Få alle elever å fullføre (gjennomføre) 13-årig skoleløp
 • Teach First (TF) – å styrke ledelsen.
 • Grunnleggende ferdigheter.
 • Kunnskapssenter - Groruddalen satsning:
 • Stovner, Gran, Rommen
 • Realfagsenter.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide7

Om læringsutbytte:

 • 4 satsningsområder :
 • Få alle elever å fullføre videregående skole.
 • Grunnleggende ferdigheter.
 • Bedre eksamens resultater .
 • Ro og orden.
 • Grunnleggende ferdigheter.
 • Læreren (kvalitet/kompetanseheving/vikarer).
 • Vurdering av lærere.
 • Ro og trygghet i arbeidssituasjonen.
 • Tankens mål.
 • Strukturere timene – oppstart til oppsummering av timen.
 • Inspirerende lærere som leder læring.
 • Kreative tilnærminger i realfag .
 • Nye valgfag.
 • Strukturere samarbeidet mellom hjem- og skole om elevenes læringsutbytte og utvikling.
 • Læringssløyfen.
 • Tilpasset opplæring.
 • Vurdering for læring (skriftlig tilbakemelding)
 • Lekser (Individuell tilpasset trening –repeterende oppgaver – mål/trening)
 • Faglige forbedringer (pedagogikk, studieteknikk)
 • Leksehjelp:
 • Stor variasjon, stort frafall fra 5. trinn – innhold, assistenter, prioritering.
 • Pedagogisk – psykisk tjeneste (PPT):
 • Ressursteam, kartlegger enkelt elevs utvikling/ læring.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide8

Foreldrerollen – å styrke :

Foreldre engasjement.

Hver 3. elev har minoritets bakgrunn.

 • Å motivere og delta i sentrale psykososiale undersøkelser for foresatte.
 • Foreldreskole – foreldre veiledning.
 • Mobilskole – tilgjengelighet / tilgjengelig informasjon.
 • ABC – sammen:

Minoritetsspråklige mødrer – tilføre kunnskap om barnas skolehverdag – økt innflytelse og handlingskraft.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide9

Foreldrearbeidsutvalg (FAU):

 • Hjem – og skolesamarbeid.
 • Hva er et godt samarbeide mellom skole og hjem?
 • Skolens ansvar for å legge til rette for samarbeid.
 • Strukturering og organisering av FAU – se Oslo KFU’s «Innføring i FAU arbeide».
 • Samarbeidet dreier seg om å være i dialog.
 • Medvirknings mulighet – FAU vil være en brobygger!
 • Etablering av foreldrenettverk – ressurser.
 • Å delta i skolens holdningsskapende arbeide – psykososiale miljø (rettigheter og plikter).
 • Synliggjøre satsningsområdene i egen skole.
 • Å dra veksler/utbytte erfaringer!
 • Å delta aktiv og komme med innspill til skolens arbeide: faglig .

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide10

Foreldremøte:

 • Planlegges i god tid sammen med foreldrekontakten.
 • Skolen har sterke, tydelige og klare forventninger om oppmøte fra foresatte gruppen.
 • Ressurser i foresatte gruppen.
 • Dialog og medvirkning på lokalt plan.
 • Mobilskole.
 • Diskusjonsgrupper (språk).
 • Tema: trivsel, antimobbing, faglig innhold, sosiale aktiviteter –hvordan?)
 • Mailgrupper.
 • Inkluderingstiltak (for elever/foresatte): Klasseklubber/ årstidsgrupper.
 • Idebank for aktiviteter.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide11

Oslo KFU har deltatt, sammen med UDE, i følgende fora:

 • Psykisk helse i Oslo skolene (2007).
 • SAMFOR
 • Skolegrenser – skolebehov
 • Følg Oslo KFU på www.oslokfu.no / facebook

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell

slide12

Temaer for 2013 

 • -Skole/hjem (-mobbing, -minoriteter på banen, foreldreovertagelse)
 • -Læringsmiljøt (uro, mestringsgrupper, individuell opplæring, planverk, lekser)
 • -Resultater, kvalitet, nivåskole
 • -DS-rollen (budsjettering)
 • -Skolebehovsplanen
 • -Læreren (kvalitet/konsekvenser/oppfølging/kompetanseheving)
 • -Utvikling, skolen lære av erfaringer...
 • -Mottaksklasse, ressurser, selvbestemmelse
 • -Nasjonale prøver
 • FAU's rolle (samarbeidet med rektor)
 • IKT (Fronter)
 • Innsikt skoler.
 • EarlyYears (EY).
 • Fronter.
 • Veiledet lesing.
 • Fagtekst (forts veiledet lesing).
 • Overgang fra barnehage til 1. klasse/ 7-8 trinn

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell