POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im. JANA BRZECHWY W CZERSKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Wioleta Pora Monika Kulas Małgorzata Dolna Beata Lewandowska, (w zastępstwie) Katarzyna Wesołowska - Konefał.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - anneke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im. JANA BRZECHWY W CZERSKUW ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej
Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej PRZEDSZKOLU

 • Wioleta Pora

 • Monika Kulas

 • Małgorzata Dolna

 • Beata Lewandowska, (w zastępstwie) Katarzyna Wesołowska - Konefał


Cele i zadania zespo u
Cele i zadania zespołu: PRZEDSZKOLU

Głównym celem pracy zespołu jest planowanie, koordynowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom.

Do zadań zespołu należ w szczególności:

 • ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zespół PRZEDSZKOLU opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub plan działań wspierających dla dzieci posiadających opinię psychologiczną.

Plan działań wspierających jest również przygotowany dla dziecka, które zostało zdiagnozowane i zakwalifikowane do pracy indywidualnej.

Zespół prowadzi kartę indywidualnych potrzeb dziecka, dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Podmiotami oddziaływań PRZEDSZKOLU zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zatem dzieci:

 • szczególnie uzdolnione,

 • niepełnosprawne,

 • niedostosowane społecznie,

 • zagrożone niedostosowaniem społecznym,

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 • z zaburzeniami komunikacji językowej,

 • z chorobami przewlekłymi,

 • z doświadczeniami sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,


W naszym przedszkolu zosta o obj tych 17 d zieci pomoc psychologiczno pedagogiczn
W naszym przedszkolu zostało objętych 17 PRZEDSZKOLU dzieci pomocą psychologiczno - pedagogiczną:

Wśród nich wyróżniamy:

 • Dzieci z autyzmem dziecięcym

 • Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym (z zaburzeniami zachowania i emocji)

 • Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym i niesprawnością ruchową

 • Dzieci ze wzmożonym napędem psychoruchowym

 • Dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym


Pomoc dla dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno pedagogicznej
Pomoc dla dzieci z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej :

Dla dzieci z autyzmem:

Zalecenia w pracy dydaktycznej:

 • Usprawnianie funkcji myślenia i kojarzenia ,

 • Wdrażanie nauki poprzez zabawę,

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • Rozwijanie myślenia (również myślenia przyczynowo – skutkowego), wnioskowania, kojarzenia, tworzenia analogii, kategorii myślowych,

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulacji myślenia i intuicji matematycznych

 • Usprawnianie motoryki dużej i małej

 • Rozwijanie mowy i myślenia słowno-pojęciowego

 • Rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych

 • Wdrażanie i nauka samodzielnej pracy, motywacji poznawczej, umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Cele ogólne Psychologiczno - Pedagogicznej :

 • Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji.

 • Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.

 • Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.

 • Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.

 • Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

 • Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia.

 • Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy.

 • Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.

 • Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej.

 • Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym: Psychologiczno - Pedagogicznej :

Zalecenia w pracy dydaktycznej:

 • Usprawnianie funkcji myślenia i kojarzenia ,

 • Wdrażanie nauki poprzez zabawę,

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • Rozwijanie myślenia (również myślenia przyczynowo – skutkowego), wnioskowania, kojarzenia, tworzenia analogii, kategorii myślowych,

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulacji myślenia i intuicji matematycznych

 • Usprawnianie motoryki dużej i małej

 • Rozwijanie mowy i myślenia słowno-pojęciowego

 • Rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych

 • Wdrażanie i nauka samodzielnej pracy, motywacji poznawczej, umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Cele Psychologiczno - Pedagogicznej :ogólne

 • Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji.

 • Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.

 • Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.

 • Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.

 • Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

 • Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia.

 • Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy.

 • Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.

 • Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej.

 • Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (nadpobudliwością):

Celem pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym jest doprowadzenie do podniesienia koncentracji uwagi i większej jej podzielności, opanowania potrzeby ruchu, obniżenia impulsywności w wyniku czego dziecko staje się spokojniejsze i może doświadczyć sukcesów w sferze poznawczej, uznania ze strony innych oraz polepszyć relacje z innymi osobami.

Celem terapii dzieci zahamowanych psychoruchowo jest wyeliminowanie zachowań nieprawidłowych, wyzwolenie aktywności dziecka oraz stymulowanie samodzielnych form reagowania. Ważne jest aby dziecko z takimi problemami otaczać atmosferą spokoju i życzliwości.

Do problemów dziecka trzeba podchodzić z wyrozumiałością i cierpliwością, zapewniając mu poczucie pełnego bezpieczeństwa. Należy nagradzać dziecko za najmniejsze postępy w sferach zaburzonych.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Cele (nadpobudliwością):ogólne

 • Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji.

 • Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.

 • Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.

 • Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.

 • Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę.

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

 • Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia.

 • Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy.

 • Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.

 • Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej.

 • Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Wskazówki przydatne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym (nadpobudliwością)::

 • Ignorowanie zachowań niepożądanych.

 • Odesłanie w odosobnione miejsce – należy określić czas kary.

 • Konsekwencja polegająca na konfrontacji skutków z podjętą przez dziecko decyzją.

 • Wyciszenie zachowań niepożądanych poprzez inną propozycję.

 • Nabywanie przekonania, że jestem słuchany i akceptowany przez innych oraz sam potrafię także słuchać.

 • Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych, estetycznych, technicznych, matematycznych i innych.

 • Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabaw rozwijających: koordynację wzrokowo- ruchową, zwinność, zręczność, wyczucie napięcia mięśni, kierunku i odległości oraz uwzględnienie wykonywania ćwiczeń naprzemiennie prawą i lewą ręką lub obiema rękami naraz.

 • Malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Pomoc logopedyczna (nadpobudliwością)::

Prowadząca: Monika Kulas

Cele ogólne:

 • usprawnianie motoryki i narządów artykulacyjnych,

 • wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust,

 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i naśladowania dźwięków,

 • przezwyciężenie trudności artykulacyjnych,

 • wywoływanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek,

 • wzbogacanie słownictwa,

 • zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie tematycznej.


Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych
Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych: (nadpobudliwością):

Kółko dla dzieci zdolnych:

Prowadząca: Ewelina Chmielewska

Cele ogólne:

 • wzbogacanie słownika dziecka,

 • zachęcanie do otwartości na pomysły,

 • tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiągniętych celów.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Kółko plastyczne: (nadpobudliwością):

Prowadząca: Irena Kaszubowska

Cele ogólne:

 • rozwijanie dziecięcych talentów,

 • lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego,

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi

 • budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową,

 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk – przyrodniczych społecznych


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Kółko plastyczno - techniczne: (nadpobudliwością):

Prowadzące: Alicja Walenczak, Monika Kulas, Ewa Kleniewska

Cele ogólne:

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,

 • stworzenie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami ,

 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,

 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności,

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,

 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Kółko wokalne: (nadpobudliwością):

Prowadzące: Marta Kwiatkowska, Małgorzata Sękowska

Cele ogólne:

 • muzyczny rozwój dzieci,

 • indywidualne i zespołowe przeżywanie muzyki,

 • rozwijanie wrażliwości na muzykę,

 • kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych,

 • kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki,

 • kształcenie emisji głosu,

 • rozbudzenie do muzykowania indywidualnego i zespołowego,

 • poznawanie zróżnicowanego repertuaru muzycznego,

 • rozbudzanie radości z kontaktu z muzyką.


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Kółko teatralne (nadpobudliwością):

Prowadzące: Danuta Sprenga, Marta Kordys

Cele ogólne:

 • rozwijanie dziecięcej wrażliwości,

 • wyzwalanie aktywności ruchowej,

 • rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.


B dziemy tworzy takie warunki aby ka de dziecko osi gn o sukces na miar swoich mo liwo ci
"Będziemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości."


Zesp ds pomocy psychologiczno pedagogicznej

Dziękujemy za uwagę :) osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości."