network layer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Network Layer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Network Layer - PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on

Network Layer. โดย อาจารย์ นัณฑ์ศิ ตา ชูรัตน์. Network Layer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Network Layer' - olwen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
network layer

Network Layer

โดย

อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์

network layer1
Network Layer

ทำหน้าที่จัดเส้นทางของข้อมูล ที่อาจต้องเดินทางผ่านระบบเครือข่ายในหลาย Segment และเป็นผู้ตัดสินใจว่าเส้นทางใดควรเป็นเส้นทางที่จะส่งข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่าย ความสำคัญของการบริการ และปัจจัยอื่น ๆ NetworkLayer จะรับผิดชอบในส่วนของการกำหนด Address และการส่งข้อมูลแบบ “จากต้นถึงปลายทาง”(End-to-End)

network layer2
Network layer

หน้าที่กำหนดเส้นทางและสร้างความสัมพันธ์กับข้อมูลหลาย ๆ ตัว ให้เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่าย คือ  router protocol  ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางและสนับสนุนการทำงานใน layer  นี้

router จะทำงานและทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการเลือกเส้นทางให้กับเครือข่าย

n etwork layer cont
NetworkLayer(Cont.)

NetworkLayer จะเลือกเส้นทาง ในการสื่อสารข้อมูลที่สั้นที่สุดและใช้เวลาในการสื่อสารน้อยที่สุด

router
การทำงานของ Router
  • Routerเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (network)
  • Routerหน้าที่หลักของคือ การอ้างอิงไอพีแอดเดรสระหว่างเครื่องลูกข่ายที่อยู่กันคนละเครือข่าย รวมที่ทั้งการเลือกและจัดเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อนำข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบของแพ็กเกจจากเครื่องลูกข่ายต้นทางบนเครือข่ายที่ตนดูแลอยู่ไปยังเครื่องลูกข่ายที่อยู่กันคนละเครือข่าย
router1
การจัดวางตำแหน่งของ Router

การจัดวาง Routerที่เชื่อมต่อกันบน WANคือการไหลของข้อมูลข่าวสารแบบ 80/20 %

80% คือ ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารกันได้ภายในเครือข่ายเดียวกัน

20% คือ ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่จะข้ามไปมาระหว่างเครือข่ายได้

routing protocol
Routing Protocol

คือโพรโทคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน routing table ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆที่ทำงานในระดับ Network Layer (Layer 3) เช่น Router เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งข้อมูล (IP packet) ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยที่ผู้ดูแลเครือข่ายไม่ต้องแก้ไขข้อมูล routing table ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา เรียกว่าการทำงานของ Routing Protocol ทำให้เกิดการใช้งาน dynamic routing ต่อระบบเครือข่าย

routing protocol1
Routing Protocol :โปรโตคอลเลือกเส้นทาง

หัวใจหลักของ Routerคือการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด

โปรโตคอลเลือกเส้นทาง ในการคำนวณและจัดหาเส้นทาง ที่ดีที่สุด ที่เร็วที่สุด ไปสู่ปลายทางในรูปแบบของ Software

routing protocol2
ตัวอย่าง Routing Protocol
  • RIP (Routing Information Protocol)
  • OSPF (Open Shortest Path First)
  • IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary)
  • EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary)
  • BGP (Border Gateway Protocol)
packet network layer 2
Packet ที่ใช้ใน Network layer มี 2 ประเภท

Data Packet- ใช้ส่งผ่านข้อมูลของผู้ใช้ภายในเครือข่าย- Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทาง ได้แก่ IP และIPX

Router Update Packet- ใช้ปรับปรุงเส้นทางการเชื่อมต่อของเครือข่าย- Protocol ที่ใช้ ได้แก่ RIP, EIGRP, OSPF - สร้างและบำรุงรักษาตารางเส้นทางใน router

routing a packet
Routing a Packet

1. router ได้รับ  packet และหา IP address ปลายทาง2. ถ้า packet ไม่ได้ถูกกำหนดเส้นทาง router จะหาที่อยู่ปลายทางให้จากเส้นทางที่มีอยู่ในตาราง3. เมื่อพบจุดหมายปลายทาง packet จะถูกส่งไปที่เป้าหมายนั้น4. ที่ปลายทาง packet ก็คือ frame ที่ถูกส่งออกมาในเครือข่าย

class 2
โปรโตคอลเลือกเส้นทาง แบ่งออกเป็นระดับชั้น (Class)ใหญ่ ได้ 2 แบบ ดังนี้

ระดับขั้นInterior Domain

- Link Stateซึ่งอาศัยสถานะ การเชื่อมต่อเป็นตัวกำหนด

- DistanceVector ซึ่งเป็น RoutingProtocol ที่อาศัยหลักเกณฑ์ในเรื่องระยะทางเป็นตัวกำหนด

ระดับขั้นExterior

- เป็น โปรโตคอลเลือกเส้นทาง ที่นำมาใช้เพื่อเชื่อมกลุ่มของ Routerจำนวนมากหลายๆกลุ่มเข้าด้วยกันได้แก่ BGP

distance vector
Distance Vector

เราติ้งโปรโตคอลแบบ Distance Vector (เช่น RIP, IGRP) นั้น จะใช้ปัจจัยที่ว่า “คำนึงถึงระยะทาง” เป็นตัวกำหนดเส้นทางที่เราเตอร์เลือกที่จะส่งแพคเกตของข้อมูลออกไปในเน็ตเวิร์ก

โปรโตคอลแบบ Distance Vector จะพิจารณานั้น มีดังต่อไปนี้

เราเตอร์จะเลือกเส้นทางที่ใช้เพื่อการเดินทางไปสู่ที่สั้นที่สุด โดยพิจารณาจาก Next Hop เราเตอร์ ว่า จำนวนเราเตอร์ที่จะไปถึงปลายทางนั้น มีอยู่กี่ตัว

ad