slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podpora inovací PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podpora inovací

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Podpora inovací - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Podpora inovací Agentura CzechInvest Mgr . Lucie Kuljovská I ředitelka regionální kanceláře Brno, 21. 11. 2013. Podpora inovací. Nástroje: -- FINANČNÍ: dotace EU, státní podpora (pobídky) -- NEFINANČNÍ: rozvojové projekty CI, poradenství, semináře, další služby Cíl:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Podpora inovací


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Podpora inovacíAgentura CzechInvestMgr. Lucie Kuljovská I ředitelka regionální kanceláře Brno, 21. 11. 2013

podpora inovac
Podpora inovací

Nástroje:

-- FINANČNÍ:

dotace EU, státní podpora (pobídky)

-- NEFINANČNÍ:

rozvojové projekty CI, poradenství, semináře, další služby

Cíl:

podpořit inovace ve firemním sektoru v celém „životním cyklu“ firmy

Začínající podnikatel

Produkční firma

Inovativní firma

Proexportní firma

projekt czechaccelerator 2011 2014
Projekt CzechAccelerator 2011-2014
 • podpora rozvoje inovativních českých firemna vyspělých zahraničních trzích pomocí poradenských služeb, zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností

Žadatel musí:

 • být MSP
 • vlastnit inovativní produkt
 • mít vysoký zájem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy

Nová výzva v plánu 2015.

sp n projekt system4u s r o
Úspěšný projekt - system4u s. r. o.

-- destinace: Singapur

-- dynamická firma (20 zaměstnanců) zaměřená na nové

technologie v oblasti mobilní komunikace

Cíle

-- prozkoumat a vyhodnotit obchodní příležitosti v SEA regionu

-- připravit podmínky pro otevření kanceláře v Singapuru

Realizace

-- 2 pobyty v délce 5 týdnů

-- prezentace potenciálním zákazníkům

-- schůzky s mobilními operátory a potenciálními partnery

-- plánování vzdělávacích seminářů pro firmy

-- networking (Eurocham, Mobile Friday)

-- účast na konferencích (CommunicAsia, Echelon)

Vyhodnocení

-- obchodní příležitosti v regionu jsou, ale jejich využití vyžaduje poměrně velkou časovou a finanční investici

-- kancelář lze otevřít velice snadno a s relativně běžnou výší nákladů (300 SGD za jedno pracoviště za měsíc) v

prostorách Expary

Závěr

-- na základě networkingu jsme zahájili nový projekt v oboru mobilního zdraví společně s inovativní Švýcarskou firmou QUENTIQ

projekt czechekosystem
Projekt CzechEkoSystem
 • zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních MSP jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti
 • získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností příjemců podpory
 • náklady na externí poradenské služby a kouče
 • Výzva ukončena
 • Nová výzva:únor/březen 2014
czechekosystem
CzechEkoSystem
 • Do projektu se může přihlásit
  • --malý a střední podnik s inovativními podnikatelskými záměry
  • --podnik, ve kterém od zahájení podnikatelských aktivit neuběhlo více než 5 let
  • --místo realizace v ČR mimo hl. m. Prahu
 • Výše podpory
 • --podpora 0,2 - 3 mil. Kč v rámci de minimis
czechekosystem1
CzechEkoSystem

I. Výzva (1.5.2012 - 29.6.2012)

-- alokace: 60 mil. Kč

-- počet podaných žádostí: 46

-- počet schválených žádostí: 34

-- 41% projektů z oblasti IT

-- nejvíce žádostí podáno v Jihomoravském a Středočeském kraji

II. Výzva (2.4.2013. - 31.10.2013)

-- alokace: 128 mil. Kč

-- počet podaných žádostí: 35

-- počet žádostí v Jihomoravském kraji: 8

-- data jsou uvedeny ke dni 19.11.2013

pr va du evn ho vlastnictv
Práva duševního vlastnictví

„Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy“

-- ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví ve všech krajským městech

Cíl 

-- představit možnosti ochrany duševních práv v ČR i ve světě

-- poskytnout informace o podání přihlášky, průběhu řízení a vyhledávání

v databázích průmyslově právních informací

-- poskytnout informace, která práva je nutné zvlášť chránit či jaká je role

advokátů a patentových zástupců

-- sdělit praktické tipy pro ochranu práv duševního a průmyslového vlastnictví

Nejbližší semináře 

-- 4.12.2013 v Liberci

Počet účastníků na dosud realizovaných seminářích  

-- 90

-- účast na semináři je bezplatná

finan n f rum
Finanční fórum

-- série seminářů ve všech krajských městech

-- pořádáno Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest

ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou spořitelnou,

a. s., Deloitte Advisory, s. r. o., Genesis Capital s. r. o. a SwissCzech

Technology Transfer, s. r. o.  

Cíl 

-- pomoct českým podnikům při odstraňování finančních bariér ve fázi jejich

založení a rozvoje

-- představit podnikatelům a malým a středním firmám možnosti, jak aktivně

vyhledávat finanční zdroje

-- pomoct se zdokonalit v prezentaci projektů

-- ukázat, jak přesvědčit finanční partnery o reálnosti podnikatelských záměrů

Počet účastníků na dosud realizovaných seminářích  

-- 179

-- účast na semináři je bezplatná

investi n pob dky dle z kona
Investiční pobídky dle zákona

Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012.

CzechInvest – jediný příjemce žádostí v ČR

Podporované oblasti

--Zpracovatelský průmysl

- zavedení nebo rozšíření výroby

--Technologická centra

- vybudování nebo rozšíření V a V centra

-- Centra strategických služeb

- zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského

centra

op podnik n a inovace 2007 2013
OP Podnikání a Inovace 2007-2013
 • -- Základní podmínky:
  • Zpracovatelský průmysl, IT, strategické služby, VaV
  • Výše podpory pro JMK dle velikosti malý/střední/velký podnik – 60/50/40
  • Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období v ČR (mimo Prahu)
  • Udržitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku
  • Platba dotací probíhá po úspěšné realizaci zpětně
  • CzechInvest - jediný příjemce žádosti o dotaci.
 • --Celková alokace: 91,5 mld. Kč, 6 prioritních os – 17 programů
 • -- Aktuální stav programu k 20.10.2013:

Zdroj: CzechInvest, data k 20.10.2013.

v e podpory v kraj ch
Výše podpory v krajích

Celkem 80 mld. Kč

Celkem 43 mld. Kč

Zdroj: CzechInvest, data k 20.10.2013.

po et podan ch dost v op pi
Počet podaných žádostí v OP PI

Celkem 21 364

Celkem 15 800

Zdroj: MPO, data k 30.9.2013.

erp n program inova n projekty potenci l v mil k
Čerpání programů Inovační Projekty, Potenciál v mil.

Zdroj: CzechInvest, data k 30.10.2013.

aktu ln v zvy v op pi
Aktuální výzvy v OP PI
 • Rozvoj

podání RŽ: 4.11. – 16.12.2013

podání PŽ: 4.11. – 20. 1. 2014

-- Inovace

podání RŽ: 11. 11. – 22. 11. 2013

podání PŽ: 11. 11. – 31.1. 2014

-- ICT a strategické služby

podání RŽ: 6. 11. – 17. 12. 2013

podání PŽ: 6. 11. – 7.2. 2014

opera n program podnik n a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK 2014 - 2020

OPPI

2007 - 2013

OPPP

2004 - 2006

Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

Důraz na inovační podpory

+ podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem

Důraz na rozvojové podpory

+ počátek inovační podpory

programovac obdob 2014 2020 op pik
Programovací období 2014 - 2020: OP PIK
 • Důraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami
 • Klíčová skupina příjemců: zejména malé a střední podniky (zvláště inovativní), míra podpory velkých podniků v jednání
 • Zohlednění zejména strukturálně postižených regionů
 • Vyšší využití finančních nástrojů

Změny

  • snížení procentní výše veřejné podpory
slide23
Priotitní osa 1 OP PIK: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovaceSpecifický cíl 1: Zvýšit inovační výkonnost podniků

Podporované aktivity

 • Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy,
 • zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.),
 • zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací,
 • ochrana duševního vlastnictví v podnicích
 • průmyslový výzkum a vývoj,
 • pre-commercial public procurement.

Zdroj: CzechInvest 2013.

slide24

Priotitní osa 1 OP PIK: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovaceSpecifický cíl 2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Podporované aktivity

 • Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů,
 • rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího počtu MSP i větších firem, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace),
 • vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za účasti kvalifikovaných absolventů, při kterých dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj (KTP / mobilita podniková sféra - akademická sféra),
 • podpořit komunikaci a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou,
 • výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum,
 • proof – of – concept.

Zdroj: CzechInvest 2013

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Lucie.kuljovska@czechinvest.org

www.czechinvest.org

agentura pro podporu podnik n a investic st tn p sp vkov organizace zalo ena v roce 1992

Agentura pro podporu podnikání a investicStátní příspěvková organizace založena v roce 1992

Regionální kancelář pro JMKSpielberk Office Centre, Vila K

Holandská 3639 00 Brno