Lover og forskrifter
Download
1 / 34

Lover og forskrifter - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Lover og forskrifter. Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter. 23. November 2011 Lone Storgaard. LoneS ergoterapi 2011. Lovverk. Aktuell lovverk: Personopplysningsloven Helseregisterloven Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Pasientskadeloven. Aktuelle lovverk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lover og forskrifter' - ohio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lover og forskrifter

Lover og forskrifter

Fokus på privat praktiserende ergoterapeuter

 • 23. November 2011

 • Lone Storgaard

LoneS ergoterapi 2011


Lovverk
Lovverk

Aktuell lovverk:

 • Personopplysningsloven

 • Helseregisterloven

 • Helsepersonelloven

 • Pasientrettighetsloven

 • Pasientskadeloven


Aktuelle lovverk
Aktuelle lovverk

 • Regnskaps- og bokføringsloven

 • Forvaltningsloven

 • Folketrygdloven

 • Arbeidsmiljøloven


Love fortsatt
Love - fortsatt

 • Forskrift: Gir utfyllende og mer detaljerte krav, har alltid hjemmel i en eller flere lover

  Eks. forskrift om pasientjournal

 • Veileder: Kan være et hjelpemiddel for å etablere effektive systemer. Går på et tema. Hvordan skal jeg forholde meg til evt: Barn og internett, journalsystemer, mv.


Lov om behandling av personopplysninger personopplysningsloven
Lov om behandling av personopplysninger: (Personopplysningsloven)

 • Formål: Lovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandlinger av personopplysninger

 • Når man behandler personopplysninger innebærer det at man må følge lovverket og ha tilfredsstillende rutiner og kontroll for både bruk og beskyttelse av disse opplysningene

 • Det stilles varierende krav til behandling og beskyttelse av alle opplysninger som samles inn

 • Enkeltpersonsforetak, har ikke alltid helt samme regler. Men alle har uansett krav på vern om personopplysninger: Det er en samfunnsplikt å sørge for at opplysninger om enkeltpersoner håndteres med nødvendig respekt. ( Ryddighet-positiv merverdi og omvendt)


Personopplysningsloven
Personopplysningsloven

 • Vilkår er at, personopplysninger, kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket (§ 8).

 • Det stilles grunnkrav til behandling av sensitive personopplysninger (§ 11)

 • § 14 Internkontroll: Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i denne loven, herunder sikre personopplysningenes kvalitet. Det kan være opplysninger om egne ansatte, lønn, kunder


Personopplysningsloven1
Personopplysningsloven

 • Formål med behandling av opplysninger?

 • Er det innhentet samtykke ?


Personopplysningsloven2
Personopplysningsloven

 • Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes

 • Informasjonssikkerhet: Dokumentasjon skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. Dokumentasjon skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemda.


Personopplysningsloven3
Personopplysningsloven

 • Behandlingsansvarlig skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter senest 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn

 • Taushetserklæring. I enkle tilfelle kan det også gjelde i en nærmere spesifisert periode etter ansettelsesforholdet er avsluttet


Veileder
Veileder

 • Bestill eller last ned veileder i internkontroll og informasjonssikkerhet, hos Datatilsynet.no


Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger helseregisterloven
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger: (Helseregisterloven)

 • § 1.Lovens formål

  Formålet med denne lov er å bidra til å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte. Gjennom forskning og statistikk skal loven bidra til informasjon og kunnskap om befolkningens helseforhold, årsaker til nedsatt helse og utvikling av sykdom for administrasjon, kvalitetssikring, planlegging og styring. Loven skal sikre at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger


Helseregisterloven
Helseregisterloven

 • Helseregistre og behandling av helseopplysninger :– taushetsbelagte opplysninger

 • Før helseopplysninger innhentes for behandling, skal samtykke fra den registrerte foreligge, hvis ikke annet er bestemt i annen lov

 • Gjelder både offentlig og privat virksomhet


Helseregisterloven1
Helseregisterloven

 • Det kan ikke etableres andre sentrale helseregistre med helseopplysninger enn det som er laget ved lov

 • Enhver behandling av helseopplysninger skal ha et uttrykkelig angitt formål


Helseregisterloven2
Helseregisterloven

 • Taushetsplikt, blir beskrevet i flere lover.

  Her opplyses det, § 15, at taushetsplikt likevel ikke er til hinder for utlevering av opplysninger om en pasient skal betale egenandel til helsepersonell eller andre.


Lov om helsepersonell m v helsepersonelloven
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven):

 • Lovens formål: er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste

 • Lovens virkeområde: gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket

 • Med helsepersonell menes også ergoterapeuter § 48


Helsepersonelloven
Helsepersonelloven

 • Forsvarlighet. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig

 • Øyeblikkelig hjelp, helsepersonell skal straks gi hjelp, når det antas at hjelpen er påtrengende nødvendig

 • Informasjon til pasienter: Skal gi informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasientrettighetsloven § 3 (pasientens rett til informasjon)


Helsepersonelloven1
Helsepersonelloven

 • Markedsføring, av helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig

 • Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter

 • Helsepersonell med autorisasjon har plikt til å melde fra til kommunen, (evt. kommunelegen) ved åpning, overtagelse eller hvis man trer inn i virksomhet.

 • Politi attest skal vedlegges hvis det ytes tjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Dog ikke hvis tjenestene ytes sporadisk

 • Gi din arbeidsgiver opplysninger om bierhverv, eierinteresse og lignende i annen virksomhet


Helsepersonelloven2
Helsepersonelloven

 • Plikt etter pasientskadeloven § 8.Plikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten til å melde fra og yte tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

  • Ut fra årsverk og stillingsbrøk      


Helsepersonelloven3
Helsepersonelloven

 • Taushetsplikt: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Helseopplysninger kan gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp – med mindre pasienten motsetter seg det

 • Begrensninger i taushetsplikten: Flere punkter i § 23


Helsepersonelloven4
Helsepersonelloven

 • Helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket adgang til virksomhetens lokaler og gi alle de opplysninger som ansees påkrevd for utøvelsen av tilsyn med helsepersonellets virksomhet.

 • Opplysninger til nødetater, sosialtjeneste og barneverntjeneste. Vær oppmerksom på forhold som bør føre til videre tiltak

 • Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat. Leger, psykologer og optiker, kan/skal oppfordre til å levere inn sertifikat, evt. gi melding til offentlige myndigheter

 • Melding om betydelig personskade. Helsepersonell skal gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket


Helsepersonelloven5
Helsepersonelloven

 • Dokumentasjonsplikt: Plikt til å føre journal. Lettforståelig for andre, krav til journalens innhold, god yrkesskikk, relevante og nødvendige opplysninger.

 • Hvem har ført opplysninger i journalen

 • Plikt til å gi pasienten innsyn i journalen

 • Retting / sletting (Pasientrettighetsloven Kapittel 5)


Helsepersonelloven6
Helsepersonelloven

 • Autorisasjon, gis inntil 75 år, det kan søkes om dispensasjon.

  (Advarsel, tilbakekalling, suspenjon, begrensning av autorisasjon)

 • Bruk av beskyttet tittel. Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell


Lov om pasientrettigheter pasientrettighetsloven
Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven):

 • Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme

  tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.

 • Gjelder for alle som oppholder seg i riket


Pasientrettighetsloven
Pasientrettighetsloven

 • Helsehjelp kan kun gis med pasientens samtykke, pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake

 • Pasientens rett til Individuell plan – langvarige og koordinerte helsetjenester

 • Pasientens rett til medvirkning, ved gjennomføringen av helsehjelpen, velge mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder


Pasientrettighetsloven1
Pasientrettighetsloven

 • Pasientens rett til nødvendig informasjon for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Evt. risikoer, bivirkninger, adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning. Informasjonen skal gjøres forståelig

 • Informasjon, dersom pasienten samtykker eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og hjelpen som ytes

 • Samtykket kan bortfalle dersom pasienten ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter


Pasientrettighetsloven2
Pasientrettighetsloven

 • Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.

 • Pasienten kan nektes innsyn, ved særlige grunner

 • En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette

 • Retting og sletting av journaler. Pasienten eller den som opplysningene gjelder, kan kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes (helsepersonelloven § 42 til § 44)


Pasientrettighetsloven3
Pasientrettighetsloven

 • Klage

 • Hvis den som yter helsehjelpen avviser anmodningen eller mener at rettighetene er oppfylt, kan det klages til Helsetilsynet i fylket

 • Ergoterapi er ingen lovpålagt tjeneste og kan ikke påklages (kvaliteten på vår tjeneste kan påklages, Helsepersonelloven)


Pasientrettighetsloven4
Pasientrettighetsloven

 • Det eksisterer et pasient- og brukerombud, som skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene


Forskrift om pasientjournal
Forskrift om pasientjournal

 • Forskriften gir nærmere regler om:

  Helsepersonells dokumentasjonsplikt

 • Virksomhetens ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem

 • Rett til innsyn i journal


Forskrift om pasientjournal1
Forskrift om pasientjournal

 • Krav til oppbevaring og oppbevaringstid:

  Pasientjournaler skal oppbevares slik at de ikke kommer til skade eller blir ødelagt, og at uvedkommende ikke får adgang til dem.

  Avlevering eller deponering bør ikke skje før det er gått minst 10 år etter siste innføring i journalen

  Journaler i privat virksomhet kan avleveres til et offentlig arkivdepot eller deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon


Pasientskadeloven
Pasientskadeloven

 • Skader som er voldt av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens ……

 • Skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket


Dokumentasjon av timebestillinger
Dokumentasjon av timebestillinger

 • Dersom du utfører tjenester etter timebestilling er du i følge Bokføringsforskriften pålagt å registrere bestilte timer. Registreringen skal omfatte tidspunkt for utførelsen av tjenesten og kundens navn.


Regnskaps og bokf ringsplikt
Regnskaps- og bokføringsplikt

 • Alle som driver næringsvirksomhet, er regnskaps- og bokføringspliktig etter regnskaps-og bokføringsloven med tilhørende forskrifter.

 • Dette innebærer blant annet at alle bilag skal oppbevares forsvarlig i minst ti år.

 • Det er straffbart å ikke fylle de lovpålagte kravene. Skattedirektoratet anbefaler bruk av regnskapsfører dersom du ikke selv har de nødvendige kunnskaper.


Drive privat
Drive privat

 • Detstilles ingen spesielle krav/godkjenning for å starte konsulentvirksomhet eller rådgivende virksomhet.

 • Vær imidlertid oppmerksom på at flere yrkestitler er beskyttede og at noen tjenester bare kan utføres av personer med spesiell tillatelse eller autorisasjon (for eksempel byggherreansvar, revisjon, regnskapsføring, eiendomsmegling, helsetjenester m.fl.).