slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift!

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! - PowerPoint PPT Presentation

gavan
131 Views
Download Presentation

Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lenker til lover og forskrifter i denne presentasjonen er markert med understreket skrift! (museklikk for å komme videre, eller piltaster opp/ned for frem/tilbake i presentasjonen)

 2. Lov 1993-04-02 nr 38: • Lov om framstilling og bruk av genmodifiserteorganismer m.m. (genteknologiloven) • Organismer som har fått endret arvestoffet Organismer som har fått endret arvestoffet ved gen- eller celleteknologi betegnes som genmodifiserte organismer (GMO

 3. Gjelder dyr, planter og mikroorganismer • Humane celler i kultur er mikroorganismer • Nakent DNA er ikke omfattet • Loven gjelder ikke mennesker • Mennesker kan pr. def. ikke genmodifiseres!

 4. GMO er - mikroorganismer - planter (inkl. sopp) - dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi (Gjelder også plasmid-transformerte bakterier for opparbeidelse av DNA, eller DNA-overføring med bakterier til f. eks. planteceller)

 5. Loven omfatter: Bruk: Fremstilling: - Dyrking Alle ledd i prosessen - Lagring som konkret fører - Studier frem til en GMO - Destruksjon - Prosessbruk - Transport - Omsetning

 6. Loven omfatter IKKE: • Naturlige prosesser (formering, rekomb) • Tradisjonelle foredlingsmetoder • Mutagener eller stråling (untattsite dir. mut) • Tradisjonelle celleteknologi metoder • Cellefusjon innen samme art (untatt bakterier) • In vitro fertilisering (kunstig befruktning) • Alt DNA-opptak forutsatt ikke rekomb.DNA • Polyploidi v/kjemisk behandling • Nakent DNA

 7. Innesluttetbrukomfattervirksomhet med GMO i et lukket system hvordetanvendesfysiskeinneslutningstiltak for å begrenseorganismenskontakt med mennesker og miljø • All innesluttetbrukav GMO skalforegåilokalergodkjentavHelsedirektoratet • All innesluttetbrukav GMO skalmeldes til ellersøkesgodkjenthosHelsedirektoratet • All brukav GMO somikkeerinnesluttetregnessomutsetting og skalsøkesgodkjentavMiljøverndepartementetved • Miljødirektoratet |

 8. Inneslutning skal tas bokstavlig: GMO skal IKKE ut!!

 9. Alle som driver innesluttet bruk av GMO skal føre INTERNKONTROLL i henhold til FOR 1996-12-06 nr 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

 10. Genteknologilovens forskrifter om: • GM mikroorganismer (GMM) • GM planter (GMP) • GM dyr (GMD) • Transport og import av GMO • Undervisning med GMO

 11. Godkjenning av aktivitet kreves for: • GMM på inneslutningsnivå 3 og 4 • All innesluttet bruk av GM planter • GM dyr - hvis ikke til forskning eller godkjent etter dyrevernloven § 21 • Overføring av humant genmateriale – hvis ikke forskning for å karakterisere det • Ellers er melding tilstrekkelig (nivå 1 og 2)

 12. Melding / søknad innesluttet bruk skal inneholde risikovurdering basert på • Biologisk inneslutning • Risikoklasse (GMM) • Risiko for uhell X konsekvens av uhell • Inneslutningstiltak er beskrevet i forskriftene

 13. Til vurdering 1: Vertsorganismen: Risikoklasse Medfølgende skadelige faktorer

 14. Til vurdering 2: Vektoren: Øverførelsesevne Vertsområde Hjelpevirus i vertscellen Antibiotikaresistens

 15. Til vurdering 3: Genmaterialet: Velkarakterisert uten skadelige sekvenser (Genbibliotek: avh. av DNA-kilden) Toksindannelse Biologisk aktive stoffer

 16. Til meldings- og søknadsskjemaer