Smittevern –
Download
1 / 19

Smittevern – lover og forskrifter - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Smittevern – lover og forskrifter. Regional smittevernlege Kirsten Gravningen Kompetansesenter i smittevern Helse Nord. Smittevern – lover og forskrifter. Generelt: De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker har krav på rett informasjon og rett beskyttelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Smittevern – lover og forskrifter' - graceland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Smittevern –

lover og forskrifter

Regional smittevernlege

Kirsten Gravningen

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord


Smittevern lover og forskrifter
Smittevern – lover og forskrifter

 • Generelt:

  • De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver

  • Arbeidstaker har krav på rett informasjon og rett beskyttelse


Hvilke lover og forskrifter gjelder
Hvilke lover og forskrifter gjelder?

 • Smittevernloven

 • Forskrift om smittevern i helsetjenesten

 • Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer på arbeidsplassen

 • Spesialisthelsetjenesteloven

 • Lov om statlig tilsyn

 • Forskrift om internkontroll

 • http://www.lovdata.no


Smittevernloven 01 07 1995
Smittevernloven (01.07.1995)

 • Man har valgt å opprettholde en egen lovgivning for vern mot smittsomme sykdommer

 • Smittsomme sykdommer er et folkehelseproblem, derfor har loven som utgangspunkt at smittevern er en særomsorg fra det offentliges side

 • Gjelder hele Norges befolkning, ikke bare sykehusansatte


Smittevernlovens veileder kap 8 1 4 avdelinger og ansatte
Smittevernlovens veileder, kap 8.1.4Avdelinger og ansatte

 • Hver avdeling/enhet ved en helseinstitusjon har selvstendig ansvar for å kvalitetssikre sitt eget fagområde, og å følge overordnede retningslinjer gitt for slikt arbeid

 • Avdelingsledelsen skal legge forholdene til rette slik at det er mulig å gjennomføre de fastsattetiltakene


Smittevernloven i norge av 1995 1 en generell lov
Smittevernloven i Norge av 19951. En generell lov

 • Gjelder for alle smittsomme sykdommer

 • Omfatter både personrettede og miljørettede tiltak

 • Fleksibel

 • Unngår et negativt stempel på en bestemt sykdom eller sykdomsgruppe

 • Utfylles og presiseres av forskrifter


Smittevernloven i norge av 1995 2 en funksjonell lov
Smittevernloven i Norge av 19952. En funksjonell lov

 • Alle tiltak med kjent effekt i arbeidet med å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de overføres i befolkningen, er søkt gitt hjemmelsgrunnlag i loven


Smittevernloven i norge av 1995 3 basert p frivillig medvirkning
Smittevernloven i Norge av 19953. Basert på frivillig medvirkning

 • Forutsetter at befolkningen holdes løpende orientert om smittsomme sykdommer som kan true vår helse.

 • Helsemyndigheter lokalt og nasjonalt er pålagt en plikt til å drive informasjonsarbeid.

 • Kommuner, fylkesmann og regionale helseforetak/staten plikter å gjøre tilbudene tilgjengelig for den enkelte.


Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner 01 07 2005
Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner (01.07.2005)

 • Gjelder for helseinstitusjonen og ikke for enkeltpersoner. Stiller krav til institusjonens rutiner for å hindre smitte til pasienter og ansatte

 • Skal forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i sykehus og andre helseinstitusjoner

 • Forskriften utfyller og presiserer Smittevernloven på flere områder

 • Utgifter forbundet med oppgaver etter denne forskriften dekkes av den økonomisk ansvarlige for virksomheten


Forskriften kvalitetssikring i helseinstitusjoner
ForskriftenKvalitetssikring i helseinstitusjoner

 • Internkontroll

  • påse at krav fastsatt i lov eller forskrift overholdes. Gjelder rettslige krav til egen virksomhet.

 • Hygienekomité

  • administrativt/faglig ansvar for infeksjonsforebygging på sykehus

 • Internrevisjon

  • systematisk analyse av virksomheten for å vurdere om aktivitetene er i samsvar med ønsket standard


Forskriften infeksjonskontrollprogram
Forskriften Infeksjonskontrollprogram

 • Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke sykehusinfeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd

 • Skal omfatte:

  • Infeksjonsovervåking

  • Infeksjonsforebygging


Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer p arbeidsplassen 19 12 1997
Forskrift om vern mot eksponering forbiologiske faktorer på arbeidsplassen (19.12.1997)

 • Er rettet mot alle arbeidsplasser i Norge (Arbeidsmiljølovgivning fra Arbeids- og inkluderingsdept.)

 • Arbeidstakernes beste vern. Forskriften gir svært god beskyttelse av arbeidstakerne.

 • Arbeidstakere skal tilbys

  • Nødvendig opplæring og nødvendig beskyttelsesutstyr

  • Rutiner for å forebygge at smitte skjer, avfall/utstyr

 • Arbeidsgivers ansvar å foreta

  • Løpende risikovurdering

  • Iverksette verne- og sikkerhetstiltak

  • Dersom fare for smittsom sykdom som kan forebygges med for eksempel vaksine, skal arbeidsgiver tilbys dette for arbeidsgivers kostnad


Risiko for biologisk betinget helsefare
Risiko for biologisk betinget helsefare

 • Området skal merkes med advarselsskilt


Spesialisthelsetjenesteloven 02 07 1999
Spesialisthelsetjenesteloven (02.07.1999)

 • Går på selve institusjonen

 • Alle ledd i sykehus skal drive forsvarlig

 • Alle avdelinger i sykehus må følge de lokale kravene som sykehusene stiller ift

  • Lojalitet

  • Forsvarlig utførelse

 • Hver enkelt ansatt må følge kravene som institusjonen stiller den enkelte ansatte


Spesialisthelsetjenesteloven 02 07 19991
Spesialisthelsetjenesteloven (02.07.1999)

 • Formål

  • Fremme folkehelsa

  • Sikre tjenestens kvalitet

  • Sikre likeverdig tjenestetilbud

  • Sikre god ressursutnyttelse

  • Tjenestene skal være tilpasset pasientenes behov og være tilgjengelige

 • Virkeområde

  • Spesialisthelsetjenester; offentlige og private


Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 30 03 1984
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (30.03.1984)

 • Loven stiller krav om forsvarlig drift av helsetjenestene

 • Gjelder helsetjenesten som en enhet, og kan i stor grad gjelde det tekniske, for eksempel ved svikt i strømforsyning som kan påvirke liv og helse for pasientene

 • §3 Krav om at sykehuset skal ha internkontrollsystem (egen forskrift i 2002)


Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten 20 12 2002
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (20.12.2002)

 • Internkontroll = Systematiske tiltak som sikrer at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i helselovgivingen

 • Faglig forsvarlighet

 • Systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid

 • Alle kritiske situasjoner krever skriftlige prosedyrer


Smittevernplan 2004 06 helse nord rhf
Smittevernplan 2004-06 Helse Nord RHF (20.12.2002)

 • Overordnet strategidokument for arbeid med smittevern i Helse Nord

 • Skal revideres i 2006

 • Visjon:

  • ”Vi i Helse Nord skal være best på samarbeid innen smittevern i landet”


Takk for oppmerksomheten! (20.12.2002)

http://www.lovdata.no


ad