sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2011 2012 ewaluacja przedszkola n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA - PRZEDSZKOLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA - PRZEDSZKOLA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA - PRZEDSZKOLA - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA - PRZEDSZKOLA. ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI. Liczba wszystkich ewaluacji przeprowadzonych w województwie wielkopolskim rok szkolny 2011/12. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w przedszkolach rok szkolny 2011/12.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA - PRZEDSZKOLA' - odette-hardy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2011 2012 ewaluacja przedszkola
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGOROK SZKOLNY 2011/2012EWALUACJA - PRZEDSZKOLA

ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI

slide4

Przedszkola w województwie wielkopolskim

POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

EFEKTY

TYP PLACÓWKI

WYMAGANIE

slide5

DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

Dzieci potrafią działać samodzielnie

Dzieci potrafią działać w grupie

W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka

Przedszkole wspiera działania twórcze dzieci

Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych

W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci

Analiza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci

W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci

Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci

 • SUKCESY
 • Dzięki konsekwentnie realizowanej koncepcji pracy przedszkola, dziecirozwijają możliwości poznawcze, kompetencje społeczne oraz sprawność fizyczną, są samodzielne i twórcze, oraz stabilne emocjonalnie;
 • Rzetelność i dokładność w analizach dokonywanych przez nauczycieli pozwala na proponowanie zmiany/modyfikacje w sposobie kształcenia umiejętności w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • PROBLEMY
 • Brak szczegółowych i trafnych wniosków z analizy osiągnięć dzieci na poziomie indywidualnym, grupy i przedszkola;
 • Brak oceny skuteczności i efektywności podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych;
 • W niektórych przedszkolach nauczyciele wykorzystują zbyt mało zabaw ruchowych podczas zajęć z dziećmi;
 • Nie przestrzegane są zalecane warunki realizacji podstawy programowej.
slide6

DZIECI SĄ AKTYWNE

SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu

Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych

 • SUKCESY
 • Zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci;
 • Celowo dobrane zadania/materiał dydaktyczny proponowany przez przedszkole wpływa stymulująco na rozwój i postęp w opanowywaniu różnych umiejętności przez dzieci;
 • Jakość i różnorodność dostępnych zajęć dodatkowych dla dzieci, wspiera ich działania twórcze, dzieci chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności ruchowej oraz artystycznej: muzycznej, plastycznej, teatralnej;
 • Aktywności i otwartości dzieci sprzyja udział w licznych projektach, programach (np. Comenius Regio) i konkursach organizowanych przez instytucje współpracujące z przedszkolem.
 • PROBLEMY
 • Przedszkola nie wyzwalają samodzielności twórczej dzieci, ograniczając się do proponowania działań i rozwiązań schematycznych, wg określonego szablonu.
slide7

RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci

W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje

W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze

Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane

 • SUKCESY
 • Przedszkola zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo pod względem rozwiązań organizacyjnych i technicznych np. zabezpieczanie drzwi, dyżury pracowników, elektroniczny system rejestrowania obecności dzieci;
 • Konsekwentnie wdrażane w przedszkolach kodeksy, regulaminy i zasady, wynikające z norm etycznych, obyczajowych pomagają wzmocnić właściwe zachowania dzieci;
 • W przedszkolach systematycznie dokonuje się analizy i oceny podejmowanych przez nauczycieli działań wychowawczych;
 • Dzieci prezentują zachowania z normami społecznymi.

PROBLEMY

Wnioski/rekomendacje formułowane w przedszkolach, w związku z uzyskiwanymi efektami pracy wychowawczej są bardzo ogólne, co utrudnia planowanie, modyfikowanie i doskonalenie pracy wychowawczej adekwatnie do potrzeb przedszkola;

Przedszkola często ograniczają się do budowania systemu zakazów, niż systemu wzmacniania pożądanych społecznie postaw, np. otwartości, tolerancji, pomocy innym, uczciwości, prawdomówności…

W przedszkolach występuje przyzwolenie na zachowania, które nie sprzyjają nabywaniu właściwych norm zachowania.

slide8

Przedszkola w województwie wielkopolskim

POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

ZARZĄDZANIE

TYP PLACÓWKI

WYMAGANIE

slide9

FUNKCJONUJE PRACA W ZESPOŁACH

SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów

Zespoły analizują efekty swojej pracy

Nauczyciele wspólnie planują działania w przedszkolu opierając się na analizie efektów pracy zespołów

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy

Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy

 • SUKCESY
 • Zespoły nauczycielskie realnie wpływają na działania przedszkola poprzez modyfikowanie oferty przedszkola;
 • Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów szczególnie podczas organizowania wspólnych przedsięwzięć, np. imprez i uroczystości przedszkolnych, konkursów, wycieczek, wyjazdów.
 • PROBLEMY
 • Nauczyciele nie uczestniczą w szkoleniach w dotyczących metod i form współpracy;
 • Planowanie działań zespołów rzadko wynika z analiz efektów ich pracy. Nauczyciele rzadko definiują efekt pracy zespołowej, nie formułują wniosków z wartościowania rezultatów swojej pracy;
 • Brak systemowego podejścia do pracy zespołów, która najczęściej przybiera charakter doraźny.
slide10

SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY

SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

Dyrektor przedszkola angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej

Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola

Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli

Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola

 • PROBLEMY
 • Sposób planowania nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji wewnętrznej nie zawsze jest użyteczny i odpowiada na rzeczywistym potrzebom przedszkola;
 • Nauczyciele nie w pełni rozumieją ideę oraz istotę działań ewaluacyjnych, np. nie powoływano formalnie zespołu ds. ewaluacji;
 • Problem dla niektórych przedszkoli stanowiczytelne, otwarte formułowanie krytycznych uwag i spostrzeżeń dot. działań i wyników pracy pedagogicznej, ujawnianie niepowodzeń i porażek dydaktycznych lub wychowawczych - wynikających z nadzoru pedagogicznego lub analizy danych o pracy przedszkola;
 • Wnioski nadzoru pedagogicznego nie znajdują czytelnego przełożenia w planach pracy - nie znajdują kontynuacji w pracy na następny rok.

SUKCESY

Nauczyciele angażują się w proces ewaluacji wewnętrznej i są świadomi jej pozytywnej roli w podnoszeniu jakości pracy własnej oraz pracy przedszkola;

Kompetentnie planowany i realizowany nadzór pedagogiczny, oraz spójność planowanych działań wynikających z jego wniosków, wpływają na korzystne zmiany w funkcjonowaniu przedszkola.

slide11

SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE

SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

Warunki lokalowe przedszkola są wystarczające do realizowania podstawy programowej

i przyjętych programów wychowania przedszkolnego

W przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego

W przedszkolu istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia przedszkola

W przedszkolu podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego

 • PROBLEMY
 • Brak spełniania wymogów w szczególności dotyczących warunków lokalowych: np. zły stan techniczny toalet oraz sal;
 • Braki w wyposażeniu i urządzeniu sal(niewiele pomocy dydaktycznych, zniszczony sprzęt audiowizualny, tablice nie umieszczane na wysokości wzroku dziecka);
 • Liczebność dzieci w oddziałach przekracza dopuszczalną normę;
 • Brak dostosowania warunków architektonicznych dla dzieci niepełnosprawnych.
 • SUKCESY
 • Przedszkola dzięki efektywnej współpracyz rodzicami oraz instytucjami samorządu lokalnego zapewniają właściwe warunki lokalowe;
 • Celowo dobrane wyposażanie dydaktyczne przedszkola, służy zaspokajaniu ciekawości poznawczej dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych, sprzyja aktywności ruchowej i twórczej.