kutlu do um haftasi b lg yari masi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on

KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI. HOŞGELDİNİZ. 1.Peygamber efendimizin fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir?. Muhacir Ashab-ı Suffa Ehli Beyt Ensar C. 2.Peygamberimizin Kabe Hakemliği hangi olay ile ilgilidir?. Kabe’nin İdaresiyle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kutlu do um haftasi b lg yari masi

KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI

HOŞGELDİNİZ

1 peygamber efendimizin fertleri ve bunlar n soyundan gelenlere ne ad verilir
1.Peygamber efendimizin fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir?
 • Muhacir
 • Ashab-ı Suffa
 • Ehli Beyt
 • Ensar

C

2 peygamberimizin kabe hakemli i hangi olay ile ilgilidir
2.Peygamberimizin Kabe Hakemliği hangi olay ile ilgilidir?
 • Kabe’nin İdaresiyle
 • Kabe’nin putlardan temizlenmesi ile
 • Mekke’nin fethinden sonra idareci tayini ile
 • Tamir esnasında Hacerü’l- Esved’in yerine konması ile

D

3 hz muhammed in en b y k mucizesi hangisidir
3.Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi hangisidir?
 • Gelecekten haber vermesi
 • Kuran-ı Kerim
 • Ay’ı ikiye bölmesi
 • Miraç hadisesi

B

4 hz peygamberin s zleri ve s nneti ile ortaya kan ilim dal na ne ad verilir
4.Hz. Peygamberin sözleri ve sünneti ile ortaya çıkan ilim dalına ne ad verilir?
 • Hadis
 • Tefsir
 • Akaid
 • Fıkıh

A

5 vahiy hz peygamberimize ne zaman do rudan do ruya bildirilmi tir
5.Vahiy Hz. Peygamberimize ne zaman doğrudan doğruya bildirilmiştir?
 • Regaib
 • Mevlid
 • Beraat
 • Kadir

D

slide7

6.On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a) diyor ki : “Bana hiçbir gün ’ öf ’ bile demedi , beni azarlamadı” Bu söz Peygamberimizin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Sadakati

B) Güvenirliği

C) Hoşgörüsü

D) Metaneti

C

7 peygamber efendimiz sa l nda kimin arkas nda namaz k lm t r
7.Peygamber efendimiz sağlığında kimin arkasında namaz kılmıştır?
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebubekir

D

8 hz muhammed e gelen ilk vahiy hangisidir
8.Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy hangisidir?
 • Yaradan Rabbinin adıyla oku
 • And olsun ki Adem’i süzme çamurdan yarattık
 • Ey Adem ! Sen ve eşin beraberce cennete yerleşin
 • Ey örtüye bürünüp yatan , kalk ve insanları uyar

A

9 lk cuma namaz nerede k l nd
9.İlk Cuma namazı nerede kılındı?
 • Mescid-i Nebevi
 • Mescid-i Kıbleteyn
 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Kuba

D

10 hangisi hz peygamberi temsil eder
10.Hangisi Hz. Peygamberi temsil eder?
 • Lale
 • Karanfil
 • Gül
 • Menekşe

C

11 hz peygamberi m sl man olarak g ren ve m sl man olarak len ki ilere ne denir
11.Hz.Peygamberi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen kişilere ne denir?
 • Münker
 • Sahabe
 • Müşrik
 • Tabiin

B

12 peygamberimizin ki g n e it olan zarardad r s z onun hangi zelli ini g sterir
12.Peygamberimizin “İki günü eşit olan zarardadır” sözü onun hangi özelliğini gösterir?
 • Danışarak iş yapmasını
 • Merhametli olmasını
 • Zamanı iyi değerlendirmesini
 • Hakkı gözetmesini

C

13 peygamberimizin z lme u rayanlar n hakk n korumak i in ye oldu u derne in ad nedir
13.Peygamberimizin zülme uğrayanların hakkını korumak için üye olduğu derneğin adı nedir?
 • Hacerü’l – Esved
 • Hılfu’l - Fudul
 • Daru’n – Nedve
 • Ben-u Ahmer

B

slide15

14.Hz. Peygamber bir hadisinde “İnsan , elinin emeğinden daha hayırlısını yememiştir” buyurur.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Alçak gönüllülük
 • Çalışkanlık
 • Lüks ve savurganlıktan kaçınmak
 • Şefkat ve merhamet

B

15 hz peygamberin 25 ya lar nda iken evlendi i ilk han m kimdir
15.Hz.Peygamberin 25 yaşlarında iken evlendiği ilk hanımı kimdir?

A)Hz.Maria

B)Hz.Aişe

C)Hz.Sevde

D)Hz.Hatice

D

16 mira gecesinde a a daki ibadetlerden hangisi m sl manlara farz k l nm t r
16.Miraç Gecesinde aşağıdaki ibadetlerden hangisi müslümanlara farz kılınmıştır?
 • Oruç
 • Zekat
 • Namaz
 • Hac

C

17 diyanet leri ba kan m z n ad nedir
17.Diyanet İşleri Başkanımızın adı nedir?

A)Prof. Dr. M.Sait Yazıcıoğlu

B)Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

C)Prof. Dr. Mehmet Aydın

D)Mehmet Nuri Yılmaz

B

18 peygamberimiz veda hutbesini nerede ka tarihinde yapm t r
18.Peygamberimiz Veda Hutbesini nerede kaç tarihinde yapmıştır?
 • 622 Medine
 • 622 Mekke
 • 632 Medine
 • 632 Mekke

D

19 peygamber efendimizin do du u m barek gece a a dakilerden hangisidir
19.Peygamber efendimizin doğduğu mübarek gece aşağıdakilerden hangisidir?
 • Miraç Kandili
 • Beraat Kandili
 • Mevlid Kandili
 • Regaib Kandili

C

20 peygamberimizin soyunu devam ettiren ki i a a dakilerden hangisidir
20.Peygamberimizin soyunu devam ettiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeynep

B) Abdullah

C) Fatıma

D) Aişe

C

21 mekke den hicret edenlere yard m eden medineli m sl manlara ne ad verilir
21.Mekke’den hicret edenlere yardım eden Medineli müslümanlara ne ad verilir?
 • Muhacir
 • Sahabe
 • Ensar
 • Evliya

C

slide23

22.Hz.Muhammed bir hadisinde ‘Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.’demiştir. Bu hadisle aşağıdakilerden hangisinin tavsiye edildiği söylenebilir?

 • A)Hırsızlık yapmamanın
 • B)Savurganlıktan kaçınmanın
 • C)Boş konuşmamanın
 • D)İnsanlara yardım etmenin

C

slide24

23.Peygamberimiz ‘Yalandan sakının,çünkü yalan bir tarafta,iman da bir taraftadır.Yalan ile iman bir arada bulunmaz.’diye buyurmuşlardır. Peygamberimizin bu sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Yalan söylemek günahtır.

B)Hristiyanlar yalan söyler.

C)Müslümanlar yalan söylememelidir.

D)İman ile yalan birbirine terstir.

B

24 hz muhammedi g nderili amac a a dakilerden hangisidir
24.Hz.Muhammedi gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)İnsanlara vaaz etmek
 • B)İbadet yapmak
 • C)Devlet kurmak
 • D)Güzel ahlakı tamamlamak

D

25 medinedeki mescid i nebi nin yan nda yap lan e itim retim kurumunun ad nedir
25.Medinedeki Mescid-i Nebi’nin yanında yapılan eğitim öğretim kurumunun adı nedir?
 • A)Suffa
 • B)Kabe
 • C)Medrese
 • D)Kuba

A

26 lk vahiy hangisidir ve ka tarihinde gelmi tir
26.İlk vahiy hangisidir ve kaç tarihinde gelmiştir?
 • A) Alak Süresi - 622
 • B) Fatiha Süresi - 610
 • C) Fatiha Süresi - 612
 • D) Alak Süresi - 610

D

slide28

27.Peygamberimizin hicretten bir buçuk yıl önce Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve Arş-ı alaya yükseltilmesine ne ad verilir?

 • A) İsra - Mevlid
 • B) Miraç - Mevlid
 • C) İsra - Miraç
 • D) Hicret - Miraç

C

28 a a dakilerden hangisi ilk m sl manlardan de ildir
28.Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
 • Hz. Ali
 • Hz. Ebubekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Hatice

C

29 peygamber efendimizin mezar n n bulundu u yere ne ad verilir
29.Peygamber Efendimizin mezarının bulunduğu yere ne ad verilir?

A) Ravza-i Mutahhara

B) Cennet-ül Baki

C) Mescid-i Haram

D) Mescid-i Aksa

A

30 m sl manlar medine ye hicret etti inde onlara yard m eden medine halk na ne ad verilir
30.Müslümanlar Medine’ye hicret ettiğinde onlara yardım eden Medine halkına ne ad verilir?
 • A) Muhacir
 • B) Mevali
 • C) Hanif
 • D) Ensar

D

hazirlayan ve bu sunuyu b ze ula tiran
HAZIRLAYAN VE BU SUNUYU BİZE ULAŞTIRAN

Kişiye teşekkür ederiz.

www.NihatHatipoglu.com