consultant diversiteitsscan dr steve troupin ku leuven instituut voor de overheid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Consultant Diversiteitsscan Dr. Steve Troupin KU Leuven Instituut voor de Overheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Consultant Diversiteitsscan Dr. Steve Troupin KU Leuven Instituut voor de Overheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Consultant Diversiteitsscan Dr. Steve Troupin KU Leuven Instituut voor de Overheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Consultant Diversiteitsscan Dr. Steve Troupin KU Leuven Instituut voor de Overheid. Commissie Emancipatiezaken , 18 februari 2014, Ellipsgebouw , Brussel. Voorstelling. KU Leuven Instituut voor de Overheid Wetenschappelijk onderzoeksinstelling in bestuurskunde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Consultant Diversiteitsscan Dr. Steve Troupin KU Leuven Instituut voor de Overheid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
consultant diversiteitsscan dr steve troupin ku leuven instituut voor de overheid

Consultant DiversiteitsscanDr. Steve TroupinKU Leuven Instituutvoor de Overheid

CommissieEmancipatiezaken,

18 februari 2014,

Ellipsgebouw, Brussel

voorstelling
Voorstelling
 • KU Leuven Instituutvoor de Overheid
  • Wetenschappelijkonderzoeksinstelling in bestuurskunde
  • Traditie van toegepastonderzoek
  • Financiën en begroting, HRM, beleidsevaluatie,…
 • Steve Troupin
  • Wetenschappelijkmedewerkerbijhet IO sinds 2007
  • Project « Opvolging en begeleiding van hetsecundairenetwerk van sociale zekerheid », Belspo, 2007-2009
  • Doctoraat « Prestatie-audit en professionaliseringvan hetopenbaarbestuur », 2008-2012, Prof. Dr. Geert Bouckaert
  • Projectcoördinator« Risicomanagement » bij IAVA, 2012-2013
  • StrategicProjectsOfficerat International Institute of Administrative Sciencessindsseptember
onderzoeksopdracht
Onderzoeksopdracht
 • Metenwe de juistedingen?
  • Vraagnaarbeleidsrelevantie van de diversiteitsscan: draagt de DS bijtoteendiversereVlaamseOverheid?
 • Meten we de dingen juist?
  • Vraagnaar de technischekwaliteit van de indicatoren
  • Vraagnaaroveralproces van dataverzameling (objectivering vs. werklast) en -verwerking (totaalscore)
 • Twee outputs
  • Vernieuwdediversiteitsscan
  • Optimaliseringspistesvoorhetproces ‘diversiteitsscan’
oefening
Oefening

Ik ben leraar. Semester 2 begint, en ikmoetdriezakencommunicerenaanmijnstudenten:

 • De resultaten van hun examens voorsemester 1
 • Hoehet examen van semester 2 zalverlopen
 • Hoe de les van volgend jaar zal aangepast worden ifv het facultair beleid

Vragen:

 • U bent een student. Wat wilt u vooral weten?
 • U bent de leraar.
  • Welkeboodschapvindt u belangrijkst?
  • Hoe zou u die boodschapoverdragen?
uitleg
Uitleg
 • De leraar = de Dienst; de studenten = de entiteiten; het examen = de DS; de les = hetactieplan; hetgedrag van studenten = het OP
 • In hetnajaar van 2012,
  • Worden de resultaten van 2011 gepubliceerd
  • Wordthetactieplan 2013 bekendgemaakt
  • Bereiden de entiteiten hun operationeel plan 2013 voor
  • Wordt de blanco-diversiteitsscan 2012 gepubliceerd
 • Met alsgevolg
  • Veelaandachtvoor de resultaten van 2011
  • Minderaandactvoor de evaluatie van 2012
  • Weinigaandachtvoor de prioriteiten van 2013
huidige situatie
Huidigesituatie
 • Doel
 • de Dienstgebruiktresultaten van de DS omeenbeterbeleidtevoeren
 • de Entiteitenwordenbetergestimuleerdom tot diversiteitsbeleidbijtedragen
 • Hiervoor:
 • Nieuwkalendervoorprocesdiversiteitsscan
drie o ptimaliseringspistes
Drieoptimaliseringspistes
 • Proces DS afstemmen op processen AP en OP
  • blanco-DS eenjaarervoorsturen
  • de entiteitenvullen de diversiteitsscanzelf in
  • de resultatenzijnvroegerbeschikbaar
 • De link makentussen de resultaten van DS J-1 en AP J+1
  • contextspecifiekeinspanningenwordengewaardeerd
  • algemeenpositievebijdragenwordenmeegenomen in AP
 • De entiteitenwordengestimuleerdom het AP in het OP meetenemen
  • aankondiging op tijd van evaluatiecriteria
  • uitbreiding scope evaluatie
2 de ds van 2012 gebruiken voor ap 2014
2. De DS van 2012 gebruikenvoor AP 2014
 • Vraagstelling: beleidsrelevantie van de DSMeten we de juistedingen?
 • De DS bevattentalrijkevoorbeelden van innovatievebijdragen tot diversiteit
  • bijgelijkwaardigekandidatenvoorkeurgevenaankandidatenuitdoelgroepen
  • toelatinghoofddoek
  • diversiteitintegreren in peilingpersoneelstevredenheid
 • Draagtdit tot diversiteitbij? De Dienstmoetzelfoordelen
  • nee
  • ja, in die specifieke context: intiatiefwaarderen
  • ja, over het algemeen: opnemen in AP/DS 2014
3 de entiteiten beter stimuleren
3. De entiteitenbeterstimuleren
 • Probleem: de entiteitenhebbenminstinvloed op wat de aandachtmeesttrekt, de cijfers=> overigeaspectenbecijferen