hedonisk modell n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hedonisk modell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Hedonisk modell - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Hedonisk modell. Föreläsning Lund, 10/2-2011 Mats Wilhelmsson Centrum för bank och finans (KTH) Institutet för bostadsforskning (Uppsala universitet). 10 februari 2011. Förmiddag Föreläsning två artiklar Eftermiddag Presentation av sex artiklar Två grupper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hedonisk modell' - oakes


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hedonisk modell

Hedonisk modell

Föreläsning Lund, 10/2-2011

Mats Wilhelmsson

Centrum för bank och finans (KTH)

Institutet för bostadsforskning (Uppsala universitet)

10 februari 2011
10 februari 2011
 • Förmiddag
  • Föreläsning två artiklar
 • Eftermiddag
  • Presentation av sex artiklar
  • Två grupper
1 varf r anv nda sig av hedonisk metodik
(1) Varför använda sig av hedonisk metodik?
 • Värdera kostnader och nyttigheter
 • Alla varor och nyttigheter har inte ett (explicit) pris. Vi måste skatta ett (implicit) pris
 • Två metoder
  • ”revealed preference” metod
   • fastighetsmarknaden
  • ”stated preference” metod
2 varf r anv nda sig av hedonisk metodik
(2) Varför använda sig av hedonisk metodik?
 • Som värderingsmodell
 • Vi önskar ta fram ett förväntat pris på en fastighet mha historisk prisinformation.
3 varf r anv nda sig av hedonisk metodik
(3) Varför använda sig av hedonisk metodik?
 • Skatta prisutvecklingen på bostadsmarknaden mha historisk prisinformation
gemensamt
Gemensamt
 • Regressionsanalys
 • Kontrollera för att fastigheter
  • ser olika ut
  • ligger på olika platser
  • har sålts vid olika tidpunkter
prisvariation i rummet
Prisvariation i rummet
 • Varför varierar fastighetspriser i rummet?
  • Dvs. hur kan vi förklara priset om vi använder oss av tvärsnittsdata?
 • Egenskaper
  • Fastighetsknutna
   • Storlek, kvalitet, ålder
  • Områdesknutna
   • Positiva och negativa externa effekter
   • Förekomst av kollektiva varor
   • Segmenterad marknad
 • Relationen mellan fastighetens pris och fastighetens egenskaper skattas mha den sk hedoniska regressionen.
den hedoniska regressionen
Den hedoniska regressionen
 • Den hedoniska regressionsmodellen är baserad på den hedoniska värdemodellen där vi antar att fastighetens pris är en funktion av dess egenskaper.
 • Den hedoniska regressionen kontrollerar för skillnader i egenskaper mellan fastigheter genom att sätta ett värde på dessa skillnader.
 • Dvs. vi skattar implicita (hedoniska) priser på egenskaperna.
  • Haas (1922), Court (1937) ochRosen (1974)
den hedoniska v rdemodellen
Den hedoniska värdemodellen
 • Egenskaper(Z)
  • Fastighetsknutna(F)
  • Områdesknutna (O)
  • Tidsbundna (T)
den hedoniska teorin
Den hedoniska teorin

Skattade parametrar (koefficienter) I den hedoniska ekvationen är lika med den marginella betalningsviljan , dvs. de hedoniska priserna är lika med hur mycket vi är villiga att offra av andra variabler för att få egenskaperna.

den hedoniska teorin1
Den hedoniska teorin
 • Första steget: estimera P(Z)
 • Andra steget: estimera
 • Det andra steget ger oss
  • Egenpriselasticitet
  • Inkomstelasticitet

Price

z

n r r den anv nd
När är den använd?
 • Värdering/fastighetstaxering
 • Skatta betalningsviljan på egenskaper
  • Områdesegenskaper
   • Golfbanor, högspänningsledningar, sjöutsikt, detaljplaner, närhet till vägar (buller) etc
  • Fastighetsegenskaper
   • Storlek, kvalitet, antal rum
 • Tiden
   • Indexkonstruktion
artikel 1 the impact of traffic noise on the values of single family houses
Artikel 1:“The Impact of Traffic Noise on the Values of Single-family Houses”
 • Buller är något man är tar hänsyn till i planering av bostäder och infrastruktur.
 • Buller är av de miljöproblem som är en av de högst rankade i samhället.
 • Trafikbuller är den vanligaste källan till buller.
 • Nästan 1,6 miljoner människor I Sverige är påverkade av buller I sin hem. Knappt 20% av dessa bor I bostäder där bullernivån är mer än 65 dBa.
 • “The objective of the paper is to provide an empirical analysis of the impact traffic noise have on the values of single-family houses.”
buller och st rning
Buller och störning
 • 0 decibel gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta
 • 10 decibel mänsklig andning på 3 meters avstånd
 • 20 decibel viskningar
 • 50 decibel kraftigt regn
 • 60 decibel normalt samtal
 • 70 decibel vältrafikerad gata på 5 meters avstånd
 • 75 decibel tvättmaskin
 • 80 decibel dammsugare på 1 meters avstånd
 • 85 decibel stadstrafik
 • 90 decibel hårtork, gräsklippare
 • 100 decibel traktor, slagborr på 2 meters avstånd
 • 110 decibel konsert, motorsåg på 1 meters avstånd
 • 120 decibel ambulans, knall från åska
 • 130 decibel gränsen för smärta
 • 140 decibel fyrverkeri, gevärsskott på 1 meters avstånd
 • 150 decibel jetmotor på 30 meters avstånd, kan orsaka fysisk skada
 • 200 decibel människor kan dö
design av studien
Design av studien
 • Under antagandet att negativa externa effekter kapitaliseras i fastighetspriserna så har vi använt en hedonisk modell.
 • Mikrostudie (area 300 x 300 meter)
 • Förort till Stockholm
 • 1986-1995
 • Närhet till en större väg (Bergslagsvägen)
 • Ungefär 300 fastigheter har sålts under perioden av totalt 1000 (vissa har sålts flera gånger)
  • (30% omsättning på 10 år)
 • Resultat: Närhet till genomfartsvägen kapitaliseras I fastighetspriserna upp till 30 %.
slide16

300 meter

1000 meter

NA

SA

ekonometrisk analys
Ekonometrisk analys
 • Modelspecifikation

Price = b0 + b1. living area + b2. lot size + b3. age + b4. quality + b5. corner + b6. park + b7. FPI + b8. HV + b9. BBV + b10. VV + b11. SA + b12. SAliving area + b13. SAquality + b14. SAnoise + b15. SAlot size + b16. noise + b17. Noiseexp + ei

 • Log-linjär specification
sammanfattning
Sammanfattning
 • Bullereffekten är stor.
 • Statistiskt och ekonomiskt signifikant
 • Den empiriska analysen tyder på att I genomsnitt så minskar värdet på en fastighet med 0,6% per decibel eller med hela 30% om vi jämför en fastighet som är utsatt för buller med en som inte är det.
 • Den samhällsekonomisk nyttan att slippa buller värdera till 8000 kronor per person och år vid ljudnivåer över 72 dBA.
slide23
Artikel 2:“Household Consumption Pattern of Housing Attributes: A Linear Expenditure System with Hedonic Prices”
 • Att skatta det första steget innebär att vi får en skattning av det implicita priset på en punkt på efterfrågekurvan.
 • För att kunna skatta betalningsviljan korrekt krävs det att vi har kunskaper om pris- och inkomstkänsligheten hos hushållen.
 • “The objective of this research is to demonstrate a new approach to how income and own-price elasticities for housing attributes can be estimates.”
f rsta och andra steget
Första och andra steget
 • Första steget: Bostadspriser är en funktion av dess egenskaper  skattar hedoniska priser
 • Andra steget: De hedoniska priserna är en funktion av kvantitet, inkomst och socioekonomiska attribut.
 • Dock problem med andra steget
  • Simultant beslut – samtidigt som man bestämmer sig för hur mycket “storlek” man köper bestämmer man det implicita priset man måste betala.
  • Två möjligheter att kontrollera för detta
   • Antag en nyttofunktion
   • Analys av flera marknader
  • Ekonometriskt problem: endogeneity. OLS kräver exogenitet – inte uppfyllt här
   • Instrument variabel teknik.
teoretisk modell
Teoretisk modell

Nyttofunktion:

Inkomstrestriktion:

Första-ordningens villkor:

funktionsform
Funktionsform

Box-Cox transformation:

Olikafunktionsformer

Linjär==0

Log-linjär==1

Semi-log linjär=1 and =0

Inverse semi-log linjär =0 and =1

andra steget
Andra steget

Basbehov

Budgetandelar

Om inkomsten ökar med 1%, kommer efterfrågan på bostadsarea att öka med 0,5 %.

Om det implicita priset ökar med 1 %, kommer efterfrågad kvantitet av bostadsarea att sjunka med 0,5 %.

sammanfattning1
Sammanfattning
 • Viktigt att skatta andra steget
 • Få gör det då man sällan har egenskaper på köparen
 • Pris- och inkomstkänslighet kan användas
  • Samhällsekonomiska bedömningar
  • Planering av bostäder och bostadsområden
 • Resultatet här tyder bland annat på
  • Ökar inkomsten med 1 procent så ökar bostadsefterfrågan med 0,5 procent.
  • Buller och bostadsarea är relativt pris- och inkomstkänsligt
   • Personer med högre inkomster är villiga att betala mer för att slippa buller.
  • Inkomstkänsligheten är större om du har barn
   • Även barnfamiljer är villiga att betala mer för att slippa buller.
  • Har du låg LTV så är du mindre inkomstkänslig