z v re n zpr va o realizaci projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Závěrečná zpráva o realizaci projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Závěrečná zpráva o realizaci projektu - PowerPoint PPT Presentation

nubia
85 Views
Download Presentation

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Závěrečná zpráva o realizaci projektu • Název projektu : • Rostoklaty- Rekonstrukce kuchyně a šatny kulturního domu Rostoklaty č.p. 27 • Reg.č. žádosti : 09/008/41200/000945 MZeEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 2. Realizátor projektu :OBEC ROSTOKLATY • kraj :Středočeský • okres :Kolín • obec s rozšířenou působností : Český Brod • počet obyvatel : 461

 3. Přípravná fáze – Výběrové řízení pro zakázky do 500 tis. Kč • Dne 15.2.2010 byla vybraným 7 uchazečům zaslána „ Výzva k podání nabídky“ se lhůtou do 26.3.2010. Ve stanovené lhůtě byly podány 4 nabídky. Výběrová komise, která se skládala ze zástupců všech místních spolků se sešla 29.3.2010. Firma OMISTAV s.r.o. podala nabídku s nejnižší cenou a projekt realizovala.

 4. Realizace projektu • Smlouva o dílo byla podepsána dne 14.4.2010 • Termín zahájení : 3.5.2010 • Termín ukončení : 2.7.2010 • Cena bez DPH : 307.773 Kč • Dodatek č. 1 ( bez DPH ) : 76.720 Kč

 5. Zdůvodnění víceprací • Vzhledem k povaze stavby došlo k nárůstu rozsahu rekonstrukčních prací , především byl navýšen rozsah opravy stěn a podlahy. • Zděná příčka dělící prostor kuchyně od návštěvníků KD byla nahrazena praktickým pultem.

 6. Rekapitulace finančních nákladů • číselný kód název plán skutečnost • 357 stavební výdaje na obnovu 290.000 315.893 • 375 výdaje na zprac. techn.dok. 8.000 8.000 • 373 výdaje na nákup zařízení 170.000 68.600 • --------------------------------------------------------------------------------- • Celkem Kč ( bez DPH ) 468.000 392.493 • nezpůsobilé výdaje ( DPH ) 88.920 76.898 • Čerpání dotace 421.000 353.243

 7. Výsledek projektu : • Po dokončení rekonstrukce KD se zvedla úroveň kulturního prostředí ve kterém obec a místní spolky pořádají v hojném množství kulturní , společenské a sportovní akce. Nové prostředí umožní pořádání dalších společenských akcí. • Nová šatna a kuchyň poskytne obsluze komfortnější zázemí, návštěvníkům příjemný pocit z nového prostředí.

 8. Související stavební činnost – mimo dotaci • Obec v průběhu realizace změnila systém vytápění. Lokální systém byl nahrazen centrálním. Byly odstraněny 3 lokální kamna na uhlí, které si před i v době pořádání akce žádaly obsluhu. V sále KD byly instalovány radiátory, byla provedena renovace kotelny a komína. • Tím byla odstraněna vysoká prašnost, náročnost pro obsluhu a nebezpečnost.

 9. Závěr : • Nově zrekonstruovaný KD umožňuje jeho dlouhodobé využívání. Úroveň prostředí dokáže ovlivnit a umocnit zážitky z kulturních a společenských akcí. • Bez poskytnuté dotace by provedení rekonstrukce kuchyně a šatny bylo nemožné, bylo nad finanční možnosti obce.

 10. Fotodokumentace – původní stav

 11. Fotodokumentace – průběh realizace

 12. Fotodokumentace – nový stav

 13. Zveme Vás na slavnostní otevřenínově zrekonstruovaných prostor • Slavností uvedení nové kuchyně a šatny do provozu za účasti zástupců MAS Pošembeří, obce a místních spolků se bude konat v září 2010.

 14. Děkujeme všem, kteří se podíleli na projektu • Radka Nováková, starostka • Josef Lukáš, • místostarosta