slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podsumowanie z realizacji projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podsumowanie z realizacji projektu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Podsumowanie z realizacji projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” realizowany w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Podsumowanie z realizacji projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podsumowanie z realizacji projektu' - mariko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”realizowany w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

Podsumowanie z realizacji projektu

slide2

Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej potrzeb edukacyjnych zaplanowano realizację zajęć wspomagających uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

W ramach projektu prowadzone były:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
 • Zajęcia logopedyczne.
zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu wiedzy matematycznej gr i

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej gr. I

Prowadząca: mgr Ewa Konieczna

slide4

Grupa liczyła 5 uczniów klasy I w tym 4 dziewczynki i 1 chłopiec

Głównym celem pracy z dziećmi był:

 • Rozwój oraz korekta zaburzonych procesów poznawczych;
 • Rekonstrukcja wiadomości i umiejętności;
 • Kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych.

Metody pracy na zajęciach zostały dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów.

W trakcie zajęć skupiano się na utrwalaniu i doskonaleniu wiadomości z edukacji matematycznej.

Praca z dziećmi polegała na:

 • treningu rozumowania, zabawach i grach logicznych,
 • ćwiczeniu orientacji przestrzennej, rozwijaniu spostrzegawczości wzrokowej,
 • dodawaniu, odejmowaniu w zakresie 10,
 • rozwiązywaniu zadań tekstowych różnymi metodami, zapisywaniu ich rozwiązań różnymi sposobami (graf, drzewko, oś liczbowa),
 • rozwiązywaniu zadań nietypowych
 • układaniu zadań tekstowych do rysunku i formuły matematycznej,
 • nazywanie dni tygodni oraz określanie ich kolejności.
 • praktyczne ćwiczenia w liczeniu pieniędzy, odczytywaniu pełnych godzin na zegarze,
 • dokonywanie prostych obliczeń zegarowych, pieniężnych i kalendarzowych.
rozwijanie wyobra ni wzrokowej i spostrzegawczo ci wykorzystanie tangram w mozaiki i logico
Rozwijanie wyobraźni wzrokowej i spostrzegawczości- wykorzystanie tangramów, mozaiki i logico
zaj cia dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu wiedzy matematycznej gr ii

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej gr. II

Prowadząca: mgr inż. Jolanta Orzechowska

slide10

Grupa liczyła 7 uczniów : 4 z klasy II i 3 z klasy III.

 • Głównym celem pracy z dziećmi było:
 • Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności liczenia poprzez: wyszukiwanie, porządkowanie, rozpoznawanie, łączenie, segregowanie, rysowanie, odmierzanie, liczenie dobieranie.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczbami naturalnymi i działaniami matematycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
 • Praca z dziećmi polegała na:
 • rozwiązywaniu zadań powiązanych z rzeczywistością,
 • stwarzaniu sytuacji problemowych, dzięki którym manipulowano konkretami co w konsekwencji prowadziło do operacji matematycznych i zapisywania działań za pomocą znaków matematycznych.
 • Osiągnięcie zamierzonych celów:
 • Uczestnicząc w tych zajęciach nabrali sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań, utrwalili umiejętności praktyczne oraz podstawowe wiadomości z zakresu geometrii.
 • Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywali proste zadania tekstowe.
doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie100
Doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie100:

Wykorzystaniem gier dydaktycznych – „Piramida matematyczna”

Działania na konkretach

w czasie zabawy w sklep utrwalono dzia ania zwi zane z liczeniem i przeliczaniem pieni dzy
W czasie zabawy w sklep utrwalono działania związane z liczeniem i przeliczaniem pieniędzy.
zaj cia dla dzieci z trudno ciami w nauce czytania i pisania
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Prowadząca: mgr Krystyna Mazur

slide17

Grupa I – 4 uczniów z kl. I

 • Grupa II – 4 uczniów z kl. I
 • Grupa III – 4 uczniów z kl. II
 • Grupa IV – 4 uczniów z kl. III
 • Cele zajęć:
 • pomoc i ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi;
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania;
 • pomoc i ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi;
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych niezbędnych w nauce czytania i pisania;
 • Praca z dziećmi polegała naćwiczeniu techniki czytania i pisania poprzez różnego rodzaju ćwiczenia:
 • trening czytania wyrazów o różnej strukturze graficznej, układanie wyrazów, zdań z wykorzystaniem alfabetu ruchomego, układanek i rozsypanek sylabowo - wyrazowych,
 • czytanie „suwaków” i „łańcuchów” wyrazowych, rozwiązywanie rebusów obrazkowo – wyrazowych,
 • układanie zdań z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowych, uzupełnianie luk wyrazowych w tekście,
 • ćwiczenia grafomotoryczne i kaligraficzne, pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów i zdań,
 • opracowanie zasad wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Zajęcia prowadzono w 4 grupach:

wiczenia w czytaniu
Ćwiczenia w czytaniu

Ćwiczenia słuchu fonematycznego różnicowanie głosek

slide21

Ćwiczenia w czytaniu

z wykorzystaniem układanek obrazkowo – wyrazowo –zdaniowych.

slide25

Ćwiczenia w pisaniu

 • Ćwiczenia manualne – przewlekanie sznurków
slide27

Nauka pisania liter

 • Utrwalanie obrazu graficznego liter Metodą Dobrego Startu
slide28

Ćwiczenia kaligraficzne

usprawniające rękę piszącą.

slide31
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych

Prowadząca: mgr Ewa Konieczna

slide32

Grupa liczyła 8 uczniów z klas I –III, 6 chłopców i 2 dziewczynki.

Cele zajęć :

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • pogłębianie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni ucznia,
 • umiejętności twórczego i logicznego myślenia,
 • stymulowanie rozwoju uczniów,
 • rozbudzanie ciekawości matematycznej,
 • pogłębianie wiadomości, umiejętności oraz postaw uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej.
zaj cia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne

Prowadząca: Edyta Szmigiel- Skóra

slide39

W zajęciach logopedycznych w ramach Projektu uczestniczyła jedna grupa licząca troje uczniów.

 • Cel główny zajęć:
 • korygowanie nieprawidłowej artykulacji głosek sz, ż, cz, dż.
 • 2. Tematyka zajęć dotyczyła następujących obszarów:
 • usprawniania narządów artykulacyjnych;
 • usprawnianie słuchu fizycznego i fonematycznego;
 • usprawniania funkcji oddechowo- fonacyjnych;
 • usprawniania pamięci słuchowej i wzrokowej;
 • utrwalania prawidłowej realizacji głosek.
 • Do prowadzenia zajęć wykorzystano nowoczesne, profesjonalne programy multimedialne, różnorodne gry i zabawy logopedyczne, zakupione w ramach Projektu.
slide43

25 VI. 2013 r. w Urzędzie Gminy Charsznica odbyło się podsumowanie Projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica” podczas, którego uczniowie naszej szkoły zaprezentowali umiejętności zdobyte w takcie prowadzonych zajęć.

slide45

Realizacja Programu Indywidualizacja nauczania i wychowania przyniosła oczekiwane rezultaty, a dzieci biorące udział w Projekcie osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości. Wszystkie dzieci pokonały trudności w zdobywaniu wiedzy matematycznej, w czytaniu i pisaniu oraz poszerzyły wiadomości i umiejętności matematyczno- przyrodnicze.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, a dodatkową motywacją do systematycznego i aktywnego uczestnictwa były pomoce dydaktyczne Projektu, które uatrakcyjniły zajęcia.