psychologia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psychologia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psychologia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Psychologia - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Psychologia. Przegląd teorii psychologicznych. Czym zajmiemy się na tych wykładach?. Przegląd teorii psychologicznych Procesy poznawcze Spostrzeganie Uwaga Pamięć Uczenie się Potrzeby i motywacja Emocje i stres Różnice indywidualne Osobowość Temperament Inteligencja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychologia' - norton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psychologia

Psychologia

Przegląd teorii psychologicznych

czym zajmiemy si na tych wyk adach
Czym zajmiemy się na tych wykładach?
 • Przegląd teorii psychologicznych
 • Procesy poznawcze
  • Spostrzeganie
  • Uwaga
  • Pamięć
  • Uczenie się
 • Potrzeby i motywacja
 • Emocje i stres
 • Różnice indywidualne
  • Osobowość
  • Temperament
  • Inteligencja
  • Inteligencja emocjonalna
 • Wpływ społeczny
literatura
Literatura
 • Aronson, E. (2004). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN
 • Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP
 • Pervin, L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP
 • Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP
 • Zimbardo, P. (2001). Psychologia i życie. Warszawa: PWN
psychologia1
Psychologia
 • Psychologia definiowana jest jako naukowe badanie zachowania jednostek i ich procesów psychicznych
 • Psychologia jest nauką:
  • społeczną
  • behawioralną
  • o mózgu
  • o poznawaniu
  • o zdrowiu
cele psychologii
Cele psychologii
 • Celem psychologii jest pogłębianie wiedzy o czynnościach psychicznych, dzięki którym człowiek reguluje swoje stosunki z otoczeniem, poznaje je i przekształca zgodnie ze swoimi potrzebami (Tomaszewski 1991)
 • Cele psychologii to:
  • Eksploracja i deskrypcja
  • Eksplanacja (wyjaśnianie) procesów psychicznych
  • Predykcja (przewidywanie) i zachowań ludzkich
  • Oddziaływanie
przedmiot zainteresowania psychologii
Przedmiot zainteresowania psychologii
 • sfera motywacyjna człowieka – określająca mechanizmy ukierunkowujące zachowania
 • sfera emocji i uczuć – dotycząca rozkładów stanów aktywacji i mobilizacji energii, klasyfikacji stanów emocjonalnych i ich energetyzującej roli w zachowaniu
 • procesy umysłowe o charakterze elementarnym – poszukiwania, odbioru i selekcji informacji; integrowania, redukowania i transformowania informacji; utrwalania, przechowywania i odtwarzania informacji oraz analiza i przetwarzanie informacji
 • złożone programy umysłowe przewidywania, programowania, kontroli i korekcji działania; świadomość; plany i programy działania; poziomy organizacji zachowania, postawy wobec otoczenia
 • Mechanizmy komunikacji: geneza i struktura języka, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna: językowe i pozajęzykowe środki komunikacji
 • Geneza i struktura osobowości
strukturalizm wilhelm wundt titchener
Strukturalizm (Wilhelm Wundt, Titchener)
 • Początek psychologii jako nauki
 • Wszelkie doznania psychiczne można

zrozumieć jako kombinację prostych zdarzeń

czyli elementów.

 • Zasadniczą strukturę ludzkiej psychiki można ujawnić przez analizowanie wszystkich podstawowych elementów wrażeń i innych doświadczeń, które tworzą życie psychiczne jednostki - poprzez - badanie struktury doświadczenia
 • Koncentracja na strukturze czy treści psychiki (co? a nie jak)
 • Introspekcja jako główna metoda poznania
 • Doznania psychiczne są kombinacją prostych zdarzeń czy elementów
 • Wprowadzenie eksperymentu, który był metodologicznym uzupełnieniem metody introspekcyjnej (pierwsze laboratorium psychologiczne – Lipsk, 1879)
funkcjonalizm john dewey william james
Funkcjonalizm (John Dewey, William James)
 • koncentracja na celach i funkcjach, którym służą dane zachowania (dlaczego? i po co?)
 • funkcja świadomości polega na tym, iż ułatwia dostosowanie zachowania jednostki do jej środowiska, co jest istotne dla jej przeżycia
 • przedmiotem zainteresowania stała się świadomość jako ciągły strumień, a nie sprowadzany do elementów treści i struktur.
 • nacisk na przystosowanie do środowiska i na praktyczną użyteczność działań przez badanie całego funkcjonującego organizmu, wchodzącego w interakcje ze środowiskiem
 • większe znaczenie mają akty i funkcje procesów psychicznych, a nie treść psychiki (jaka jest funkcja czy cel określonego zachowania?)
ewolucjonizm 1859 r
Ewolucjonizm 1859 r.
 • idea doboru naturalnego - organizmy, które lepiej przystosowują się do swoich środowisk, bardziej efektywnie przekazują swoje geny potomstwu.
 • t. Darwina pozbawiła człowieka szczególnego miejsca wśród istot żywych, przypisując mu przodków wspólnych ze zwierzętami
 • wielu psychologów starało się oddzielić wpływ natury (czynników dziedzicznych) od wpływu czynników środowiskowych. Z ewolucyjnego punktu widzenia jest to niecelowe, ponieważ wszystkie dziedziczone cechy i tak były ukształtowane w jakimś sensie przez środowisko
 • wszystkie gatunki ciągle się zmieniają
kierunki wsp czesnej psychologii
Kierunki współczesnej psychologii
 • Psychoanaliza (Zygmunt Freud)
 • Behawioryzm (John Watson, B.F. Skinner)
 • Psychologia humanistyczna (A.H. Maslow, K. Rogers)
 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia ewolucyjna (Herbert Spencer)
 • Psychologia pozytywna (Seligman, Csiksentmichalyi)
psychoanaliza zygmunt freud
Psychoanaliza (Zygmunt Freud)
 • Podejściepsychodynamiczne - podstawowe pojęcie - motywacja
 • przyczyną działań ludzkich są wrodzone instynkty, biologiczne popędy,
 • osobowość wg Freuda: Id, Ego, Superego.
 • Id – najbardziej podstawowa, nieświadoma struktura, stanowi źródło energii –funkcjonuje wedle zasady przyjemności
 • Ego – pełni role koordynatora kontaktów z rzeczywistością i rządzi się zasadą realizmu
 • Superego – zinternalizowane reguły postępowania i normy moralne, pełnią funkcję samokontroli.
 • redukcja napięcia wewnętrznego
 • istotą zachowania jest rozwiązywanie konfliktów miedzy potrzebami i wymaganiami zewnętrznymi
 • zachowanie napędzane przez potężne siły wewnętrzne
behawioryzm john watson b f skinner
Behawioryzm(John Watson, B.F. Skinner)
 • Człowiek rodzi się bez bagażu genetycznego, „tabula rasa”
 • pełna środowiskowa determinacja zachowania
 • „Dajcie mi niemowlę, a zrobię z niego, kogo chcecie”
 • przedmiotem badań jest zewnętrzne zachowania organizmów jako obserwowalne aspekty funkcjonowania jednostki
 • zachowanie jest dostępne obserwacji i oparte na formule S – R
 • warunkowanie jako wszelka forma zmiany zachowania nabywania doświadczeń i procesów intelektualnych
psychologia humanistyczna a h maslow carl rogers rollo may
Psychologia humanistyczna (A.H. Maslow, Carl Rogers, Rollo May)
 • podejście holistyczne do człowieka
 • reakcja na nurt psychoanalizy i behawioryzmu
 • człowiek z natury jest istotą aktywną, dobrą i ma zdolność swobodnego wyboru
 • podnoszenie i doskonalenie własnego potencjału
 • koncentracja na subiektywnym świecie, doświadczanym przez jednostkę
 • odrzucenie obiektywności naukowej, do której pretendowały inne nurty psychologii
 • stoi na stanowisku relatywizmu poznawczego
psychologia poznawcza
Psychologia poznawcza
 • przedmiotem zainteresowania jest myśl ludzka i procesy związane z gromadzeniem wiedzy
 • człowiek działa, bo myśli, a myśli, bo jest istotą rozumną- „myślę, więc jestem” Kartezjusza
 • dzięki świadomości własnych procesów umysłowych ludzie mogą mieć poczucie osobistej tożsamości
 • myśli nadają znaczenie wszystkim naszym doświadczeniom, a także kształtują percepcjęi reakcję na świat
 • jednostka jest reaktywna i aktywna, bo wybiera i tworzy indywidualne środowiska bodźcowe
 • jednostka reaguje na rzeczywistość jaka przedstawia się w subiektywnej przestrzeni wewnętrznego świata myśli i wyobraźni
psychologia ewolucyjna herbert spencer
Psychologia ewolucyjna(Herbert Spencer)
 • podstawą podejścia ewolucjonistycznego jest pojęcie adaptacyjności zachowania i umysłu
 • zdolności ludzkiego umysłu ewoluowały w ciągu milionów lat służąc konkretnym celom przystosowawczym, podobnie jak nasze zdolności fizyczne
 • mózgi zwierząt ewoluują zupełnie tak samo jak inne narządy: dobór naturalny kształtuje ich strukturę i funkcje stosownie do wymagańśrodowiska fizycznego i społecznego
 • postępy ewolucjonizmu pozwalają badaczom lepiej poznać, co znaczy zachowanie przystosowawcze
podsumowanie
Podsumowanie
 • Żadna z tych teorii psychologii „nie wymarła”
 • Każda z nich może mieć zastosowanie w innych dziedzinach życia
 • Współczesna nauka czerpie w jakimś stopniu z każdej z nich
psychologia pozytywna

0

Jakość życia

Psychologia pozytywna

Jak przeżyć? Czy jak dobrze żyć?

Obiektem zainteresowania jest „przeciętny” zdrowy człowiek, który prowadzi satysfakcjonujące go życie

Celem jest wyjaśnienie w jaki sposób takie dobre życie można osiągnąć oraz wypracowanie metod wsparcia podmiotu na drodze do dobrego życia

PP dokonuje tego przy pomocy badań naukowych prowadzonych zgodnie ze standardami metodologicznymi w tzw. tradycyjnym nurcie psychologii (Bacon, 2005).

g wni przedstawiciele pp
Główni przedstawiciele PP

Martin Seligman – PensylvaniaUniversity – optymizm

MihalyCsikszentmihalyi – ClaremontGraduateUniversity of California – flow

Ed Diener – Illinois University – dobrostan

Charles Snyder (zm. 2006) – Kansas University – nadzieja

Barbara Fredrickson - University of North Carolina at Chapel Hill – pozytywne emocje

SonyaLyubomirsky - University of California – szczęście