psychologia w zarz dzaniu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psychologia w zarządzaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psychologia w zarządzaniu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Psychologia w zarządzaniu - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Psychologia w zarządzaniu. Wykład 1. Tematyka wykładu. Rola psychologii w procesach zarządzania Dopasowanie pracownika do pracy – kompetencje, preferencje, zainteresowania zawodowe Motywacja do pracy Stres w organizacji Kierowanie i przywództwo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psychologia w zarządzaniu' - shanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tematyka wyk adu
Tematyka wykładu
 • Rola psychologii w procesach zarządzania
 • Dopasowanie pracownika do pracy – kompetencje, preferencje, zainteresowania zawodowe
 • Motywacja do pracy
 • Stres w organizacji
 • Kierowanie i przywództwo
 • Cechy sytuacji pracy a dobrostan pracowników – witaminowy model Warr’a
 • Kolokwium zaliczeniowe
literatura
Literatura:
 • Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna ekonomiczna
 • Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2007). Kwestionariusz zainteresowań zawodowych – nowa metoda w doradztwie zawodowym, W: T. Witkowski (red.), Dobór personelu, (329-356). Taszów: MODERATOR
 • Bańka, A. (2002). Psychologia pracy. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t 3, (283-320), Gdańsk: GWP
 • Bańka, A. (2002). Psychologia organizacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t 3, (321-350), Gdańsk: GWP
 • Jachnis, A. (2008). Psychologia organizacji. Warszawa: Difin
 • Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE
 • Nosal, C. (2007). Struktura preferencji zawodowych i metoda ich diagnozy. W: T. Witkowski (red.), Dobór personelu, (173-196). Taszów: Moderator
psychologia pracy i organizacji
Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia pracy
  • Przedmiotem zainteresowań jest psychika i zachowanie człowieka w konkretnych warunkach aktywności zawodowej
  • Pomaga lepiej przygotować ludzi do pracy, racjonalizować jej organizację i osiągać z niej zadowolenie
  • Skupienie na procesach indywidualnych
 • Psychologia organizacji/zarządzania
  • Przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji
  • Pomaga lepiej przygotować managerów/liderów do kierowania pracą zespołu
  • Skupienie na procesach grupowych, podejmowaniu decyzji, kierowaniu i motywowaniu ludzi.
psychologia pracy
Psychologia pracy
 • Najważniejsze pytania - jak osiągnąć?:
  • Skuteczność indywidualnego działania pracownika
  • Wysokie wyniki przy minimalizacji kosztów (zmniejszony wysiłek, najłatwiejszy sposób, najkrótszy czas)
  • Bezpieczeństwo w pracy (fizyczne i psychologiczne)
  • Zadowolenie z pracy i poczucie jej wysokiej jakości (sukcesu)
 • Klasyczne ujęcia:
  • Przystosowanie człowieka do pracy
  • Psychologia stosunków międzyludzkich
  • Dostosowanie pracy do człowieka
 • Współczesne ujęcia:
  • Podejście interakcyjne/transakcyjne
   • Dopasowanie człowiek-praca
psychologia organizacji
Psychologia organizacji
 • Analiza wpływu wszystkich podsystemów organizacji na zachowania pracownicze
 • „Zachowania organizacyjne” – kluczowe pojęcie
  • System zachowań i działań związanych z wykorzystywaniem przez ludzi zadań pracy oraz osiąganiem celów organizacji
  • Ma zastosowanie głównie w procesie kierowania ludźmi
 • Elementy organizacji jako systemu społecznego
  • Role
  • Normy
  • Władza
  • Klimat organizacyjny
 • Dopasowanie człowiek-organizacja
dopasowanie cz owieka do pracy
Dopasowanie człowieka do pracy
 • Predyspozycje
  • Cechy fizyczne
  • Zdolności (uzdolnienia, talenty)
  • Cechy temperamentu i osobowości
  • Kompetencje zawodowe
  • Preferencje, zainteresowania zawodowe
kompetencje
Kompetencje
 • Na kompetencje składają się następujące elementy (Spencer i inni, 1990; za: Armstrong, 2000, s. 244)
  • Motywy – ukierunkowanie zachowania
  • Cechy – psychologiczne predyspozycje do określonego sposobu zachowania (np. samokontrola, odporność na stres, itp.)
  • Samoocena – postawy i wartości danej osoby
  • Wiedza merytoryczna – potwierdzona lub nie świadectwami, dyplomami, itp.
  • Umiejętności poznawcze i behawioralne – ukryte (np. sposób rozumowania) lub obserwowalne ( aktywne słuchanie)
preferencje holland
Preferencje (Holland)
 • Wybór zawodu i drogi kariery zawodowej stanowi bardzo ważny aspekt rozwoju osobowości człowieka
 • 6 typów podstawowych preferencji zawodowych oraz analogiczne do nich typy środowisk zawodowych (rodzajów organizacji), w obrębie których dominują określone osobowości, style zachowania i rozwiązywania problemów oraz oferowane możliwości rozwoju.
 • Ludzie poszukują takich środowisk, które umożliwią im jak najwyższy poziom wykorzystania ich możliwościi preferencji (zdolności, kompetencji, postaw) oraz realizację określonych wartości i ról społecznych

Badawcze

(nauka)

Realistyczne

(technika)

Konwenc-jonalne

(biznes – operacje)

Artystyczne

(sztuka)

Przedsiębiorcze

(biznes - kontakt)

Społeczne

(usługi społeczne)

zainteresowania
Zainteresowania
 • Klasyczne teorie zainteresowań zawodowych – Parsonsa, Ginzberga, Roe, Supera, Predigera
 • Zainteresowania wyrażają się względnie stałym i częstym zorientowaniem uwagi dowolnej i mimowolnej podmiotu na określone kategorie obiektów, czynności, stanów lub sytuacji
 • Złożoność i niejednorodność pojęcia zainteresowań
 • Zainteresowania a preferencje i kompetencje
model uwarunkowa i przejaw w zainteresowa bajcar borkowska czerw g siorowska n osal

postrzegane

umiejętności

Czynniki związane

z obrazem siebie

Zainteresowania zawodowe

zachowania

preferencje

emocje

Czynniki

środowiskowe

Czynniki

genetyczne

Model uwarunkowań i przejawów zainteresowań(Bajcar, Borkowska, Czerw, Gąsiorowska, Nosal)
rodzaje zainteresowa zawodowych
Rodzaje zainteresowań zawodowych

Artystyczne

Badawcze

Handlowe

Komunikacyjne

Konwencjonalne

Mechaniczne

Opiekuńcze

Perswazyjne

Przedsiębiorcze

Realistyczne

Społeczne