video n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VIDEO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

VIDEO - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

VIDEO. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. (PSM). DEFINISI. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Program pembangunan dan pentadbiran sumber manusia untuk meningkatkan prestasi dan kualiti di samping memenuhi keperluan dan kepuasan mereka .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VIDEO' - norman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

(PSM)

definisi
DEFINISI

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Program pembangunandanpentadbiransumbermanusiauntukmeningkatkanprestasidankualiti di sampingmemenuhikeperluandankepuasanmereka.
 • Suatusistem yang komprehensifdanbersepadubagimengurustenagakerjasecaraefektifdalamusahauntukmencapaimatlamatorganisasi – Courtland (1993)
slide4

MenurutFaridahwatiMohdShamsudin et al.2006 ‘Pengurusansumbermanusia’ merujukkepadacaradanpendekatanyang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitandengansumbermanusiadalamorganisasi agar selaridanmencapaimatlamatorganisasi

slide5

BerdasarkanByars & Rue (2006), ‘pengurusansumbermanusia’ ataupadasatuketikadahuludikenalisebagai ‘pengurusanpersonelia’ ataupentadbiranpersonelia’, merupakansuatuaktiviti yang dijalankandalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasi berorientasikanperniagaanatauperkhidmatan.

slide6

ManakalaSarimahHanimpula

berpandanganbahawapengurusan

sumbermanusiamerupakan suatu

pendekatan pengurusan strategik

yang melibatkan elementerpenting

dalamorganisasiiaituindividu yang

menyumbangkan idea, kepakaran

dantenagakearahpencapaian

objektiforganisasi.

slide7

MengikutCelladurai (1994), perkhidmatansumbermanusiadalamorganisasisukandanrekreasibolehdiklasifikasikankepada:

 • Perkhidmatanpeserta
 • Perkhidmatanuntukpenonton
 • Perkhidmatanuntukpenaja
slide8

PERANAN PSM

Mendapatkanpekerjadengankelayakandankemahiran yang diperlukan.

Memastikanbilanganpekerja yang diperlukandapatdipenuhidanmampumenarikpekerja lain untukmenyertaiorganisasi.

3. Menyediakan program-program latihandanpembangunan yang diperlukanuntukkakitangan.

4. Bertindaksebagaiinstrumen yang mengawalaktivitisertamenyelesaikanmasalah. Cth; persoalanpampasandanganjarankakitangansupayamerekaberdayasaing, wakilorganisasiuntukmenyelesaikanpertikaianindustridengankesatuanpekerja.

slide9

OBJEKTIF PSM

 • Menarikcalon yang layakuntukmemohonpekerjaan di firma berkenaan.
 • Membangunkantahapkebolehandankepakaranpekerjabagimendapatkantingkatprestasi yang tinggi.

3. Mengekalkankakitangan yang berkualitidanberpotensi.

aktiviti pengurusan sumber manusia
AKTIVITI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • PERANCANGAN (spesifikasikerja, huraiankerja)
 • PENGREKRUTAN
 • PEMILIHAN
 • ORIENTASI DAN SUAI KENAL
 • LATIHAN DAN PEMBANGUNAN
 • PENILAIAN PRESTASI
 • PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN
 • KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA
slide12

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PERANCANGAN

1 perancangan sumber manusia
1. PERANCANGAN SUMBER MANUSIA
 • Melibatkanpenganalisisansituasipekerjaansekarangdanmasadepansertamembentukstrategiuntukmemenuhikeperluansumbermanusiabagiorganisasi.
 • Melibatkan 2 aktiviti:
 • Analisispekerjaan
 • Ramalansumbermanusia
i analisis pekerjaan
i) AnalisisPekerjaan
 • Kajianmendalam yang dilakukanbagimengenalpastitugas-tugas yang perludisempurnakanolehpenjawatsesuatujawatansertasyarat-syarat yang mestiadasebelumseseorangindividumenyandangsesuatujawatan.
 • 2 perkara yang akandiperolehihasildaripadaanalisispekerjaan:

a. Huraiankerja (Job Description)

b. Spesifikasikerja (Job Specification)

a huraian kerja

a) HuraianKerja

Senaraibertulis yang menerangkantentangtugasdantanggungjawab yang perludilaksanakanolehseseorangpenjawat.

b) SpesifikasiKerja

Dokumenyang menerangkantentangkemahiran, pendidikandanpengalaman yang perludimilikiolehseseorangindividu yang akanmenjawatsesuatujawatan.

ii ramalan sumber manusia
ii) RAMALAN SUMBER MANUSIA

Melibatkanusahamembuatjangkaankeataskeperluansemasadanmasadepansumbermanusia. Unjurandengantekniktertentudan data sejarahdigunakan.

Kegagalanmembuatramalanmengakibatkanberlakunyamasalahsepertilebihanpekerjapadamasabebankerjasedikit, ketiadaankakitangandengankemahiran yang diperlukandankakitangan yang adatiadakemahiran

slide18

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PENGREKRUTAN

2 pengrekrutan
2. PENGREKRUTAN
 • Merupakan proses mengenalpastidanmenarikminatcalon yang berkelayakanuntukmengisijawatankosongdalamorganisasi.
 • Calon yang sesuaibolehdiperolehimelaluisumber:
   • Pengrekrutandalaman; kaedahtertutupdanterbuka
   • Pengrekrutanluaran; pengiklanan, agensipekerjaan, kampus
i pengrekrutan dalaman
i) PengrekrutanDalaman
 • Tawaranpekerjaandilakukankepadapekerja di dalamorganisasiitusendiri
 • Terbahagikepadaduajenis:

- Kaedahtertutup; pengurusakanmemutuskanpekerjamana yang perludinaikkanpangkatsetelahmengambilkirapandangandaripenyelia yang berkaitan. Pekerjaberkelayakanbolehmengisiborangpermohonan, mengambilujiandanditemudugaolehpengurus.

- Kaedahterbuka; maklumattentangjawatankosong di hebahkanmelaluipapanbuletinatausuratpekelilingorganisasi. Pekerja yang berkelayakanbolehlahmengisiborangpermohonan, mengambilujiandanditemudugaolehpengurus.

ii pengrekrutan luaran
ii) PengrekrutanLuaran
 • Tawaranpekerjaandilakukankepadapihakluardariorganisasi.
 • Pengrekrutanluarandiperolehidarisumber;

- Media Pengiklanan

- Agensipekerjaan,

- KampusUniversitidanKolej.

- PejabatBuruh

slide22

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PEMILIHAN

3 pemilihan
3. PEMILIHAN
 • Proses mengambilpekerja yang terbaikdaripadasejumlahcalon–calon yang memohonsesuatupekerjaan.
 • Pekerja yang dipilihmestilahmempunyaikelayakan yang diperlukanberdasarkanspesifikasikerja.
 • Antarakaedahlazim yang digunakandalammelakukanpemilihankakitangan:
 • Borangpermohonan
 • Saringan
 • Ujian
 • Temuduga
 • Semakrujukandanlatarbelakang
 • Ujianfizikaldankesihatan.
i borang permohonan
i) BorangPermohonan
 • Calon yang berminatakanmengisiborangpermohonankerja.
 • Calonperlumenyertakanmaklumatperibadi (resume) dansalinansijil-sijil yang disahkan.

ii) Saringan

 • Tapisanawalkeatasborangpermohonanbagimemilihcalon yang memenuhisyaratuntuk di pilihke proses seterusnya.
iii ujian
iii) Ujian
 • Ujiandilakukanuntukmemilihpemohon yang benar-benarmempunyaipengetahuan, kebolehandankeupayaanuntukmemegangjawatan yang ditawarkan.
slide26

iv) Temuduga

 • Calon yang sesuaidanmemenuhisyaratakandipanggiluntuktemuduga.
 • Iaadalahuntukmendapatkanmaklumat yang terperincidaripadacalonberhubungdengankelayakan, pengalaman, kemahiran, sikapterhadappekerjaan, komunikasi, idea dansebagainya.
 • Calonakandiberitahutentangtugas-tugasnya, sekiranyaditawarkantempatuntukberkhidmat, polisisyarikat, gaji yang ditawarkandanaspek lain yang berkaitrapatdenganorganisasi.
v semak rujukan dan latar belakang
v) SemakRujukan Dan LatarBelakang
 • Bertujuanuntukmemeriksakebenaranpenyatacalonmengenaidirimerekadanmengetahuipendapat orang lain tentangdiricalon.
 • Sumberrujukanadalahdari; syarikatpemohonterdahulu, namarujukan yang dinyatakandalamborangpermohonan

vi) UjianFizikal Dan Kesihatan

 • Bertujuanuntukmemastikancalontersebutsihatdanbebasdaripadapenyakitdanmerbahaya. Termasukujiandadah.
slide28

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

ORIENTASI & SUAIKENAL

4 orientasi dan suaikenal
4. ORIENTASI DAN SUAIKENAL

Calon-calon yang berjayaakandiberiorientasiiaituproses memperkenalkan, menyesuaikandanmembudayakanpekerjabarudengansuasanapekerjaandalamorganisasi.

Orientasimemperkenalkanpekerjabarudengantugas, pengurusdankumpulankerja yang baru..

slide30

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

LATIHAN & PEMBANGUNAN

slide31

5. LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

 • Usaha organisasiuntukmembolehkanpekerjamempelajaripengetahuan, kemahiranataugelagat yang berkaitandengankerja.

Terdiridaripada:

   • Latihansemasakerja (On the job training)
   • Latihan di luarwaktukerja (Off the job training)
i latihan semasa kerja on the job training
i) LatihanSemasaKerja(On The Job Training)
 • Dijalankansemasapekerjasedangbekerja.
 • Jenislatihan yang biasadiamalkanialah:
 • Program perantisan
 • Mentor
 • Pusingankerja
slide33

a) Program Perantisan

 • Program yang perludilaluiolehcalondalammasa yang telahditetapkandenganmempelajaridanmelakukantugas-tugas yang telahditentukansebelumditerimasebagaipekerjabertaraf.
 • b) Mentor
 • Pekerjabarudibimbingolehpekerja lama dalamwaktubekerja.
 • c) PusinganKerja
 • - Latihankepadapekerjamelaluipemindahansecarasistematikdarisatubahagiankebahagian yang lain. Pekerjadapatmemperolehipelbagaikemahirandanpengetahuan.
ii latihan di luar kerja off the job training
ii) LatihanDi luarKerja(Off The Job Training)
 • Latihan yang dijalankan di luarmasabekerjaseperti di pusat-pusatlatihan, bilik seminar atau di manasahajalokasi yang bukantempatbekerjasebenarpekerja.
 • Terdapatjurulatih yang memberipetunjuk/penerangankepadapekerjaterlibat
slide35

PEMBANGUNAN PENGURUSAN (KERJAYA PEKERJA)

 • Program inidijalankanbagimeningkatkankemahirankonseptual, analitikaldanpenyelesaianmasalah.
 • Biasanyadijalankanolehpengurusataupakarsepertimemberilatihankepimpinankepadapengurusbawahan
slide37

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PENILAIAN PRESTASI

slide38

6. PENILAIAN PRESTASI

 • Merupakansatu proses yang sistematikbagimenilaikekuatan/kelemahanpekerjadalammelakukankerjanya.

Tujuan:

 • Memberimaklumbalaskepadapekerjaberhubungprestasimereka.
 • Menyediakanlangkah-langkahtertentuuntukmeningkatkanprestasimereka.
 • Memberiasaskepadapihakpengurusandalammenentukanganjarankepadapekerja.
 • Memberikanmaklumatberhubungdengankeberkesananaktiviti-aktivitipemilihan, latihandanpembangunanpekerja.
 • Memberikanmaklumatkepadapengurustentangkualitisumbermanusia yang adauntuktujuanpertumbuhanorganisasi.
kaedah penilaian prestasi
KaedahPenilaianPrestasi
 • SkalaPerkadaran

menggunakanborang yang diformatkan. Pekerjadinilaidarisegikualitiatauciri-ciri lain. Setiapfaktordiberiskala. Contohnya 1 (sangattidakmemuaskan) 5 (sangatmemuaskan) dll.

 • PerbandinganPekerja

mengkelaskanpekerjaberdasarkanfaktor-faktorsepertiprestasikerjadannilainyakepadaorganisasi. Hanyaseorangindividusahajadiletakkan di kelastertentu.

 • Esei

Penilaimenghuraikanprestasipekerja yang merangkumikelebihandankelemahandalambentukesei, dikemukakanjugacadanganbagimembaikiprestasipekerja.

slide40

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

slide41

7. PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

 • Merupakanbayarandanimbuhan yang diberikankepadapekerjadalambentukganjarankewanganataubukankewangansebagaipertukaranbagipelaksanaansesuatukerja yang telahditetapkan
 • Merupakanbayarandanimbuhan yang diberikankepadapekerjasebagaipertukaranbagipelaksanaansesuatukerja yang telahditetapkan
 • Bolehdilakukanmengikutsenioritiatau merit pekerja
 • Cthganjaranialahgaji, upah, bonus dll
 • Cthpampasan, ganjaranpersaraan, gantirugi
ganjaran kewangan dan bukan kewangan
GANJARAN KEWANGAN DAN BUKAN KEWANGAN

Ganjaranbentukwang

 • Gaji
 • Upah
 • Komisenjualan
 • Bonus tahunanElaun

Ganjaranbukankewangan

 • Kemudahanperubatan
 • Anugerahkhidmatcemerlang
 • Kemudahanrumahdankenderaansyarikat
 • Cutibergaji
 • Peluanguntukmelanjutkanpelajaran
 • Insuranskesihatan
slide43

PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA

slide44

8. KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA

 • Keselamatanpekerjaadalahbertujuanmewujudkantahapkepuasansertamotivasi yang tinggi di kalanganpekerja.
 • LANGKAH MENJAGA KESELAMATAN PEKERJA
 • Memberilatihankeselamatankepadapekerja
 • Menyediakanalatkeselamatan
 • Menubuhkanjawatankuasakeselamatan
perhubungan industri
PERHUBUNGAN INDUSTRI
 • Hubunganantarapekerjadanmajikan.
 • Bidanginimencakupiisu, masalahdanpengurusanpekerjaandanperilakupekerja.
 • Definisi: Proses manusiadanorganisasibertindakbalas di tempatkerjabagi
 • menetapkansyarat-syaratdansuasana
 • kerjayang bolehditerimasebagai
 • standard ataupiawaianolehseluruh
 • masyarakat.
kesatuan sekerja
KesatuanSekerja
 • Persatuanpekerja yang bekerjasamauntukcubamemperbaikikeadaankerjamereka
 • Objektif:

- Mengaturhubungan di antarapekerjadengan

majikan, atau di antarapekerjadenganpekerja

ataudi antaramajikandenganmajikan.

- Sebagaiperwakilanpekerjaataumajikan

dalampertelingkahanperindustrian.

- Menyusun, menyokongataumembiayai

mogokataukuncikilangdalamtukanganatau

industriataumenentukanperuntukangajiatau

faedahuntukahlisemasamogokataukunci

kilang.

peranan kesatuan sekerja
PerananKesatuanSekerja
 • Mewujudkanalat yang sahuntukdiadakanperundinganbersama di antaraburuhdenganmajikantentangupah, masabekerjadansyarat-syaratpekerjaan.
 • KesatuanSekerjaakanmengambillangkah-langkahbagimelindungihak-hakahlimereka.

- menasihatiahlitentanghak-hakmereka.

- memintakerajaanmeluluskanperundangan

- memperkenalkanpolisi-polisi yang akan

memberikanfaedahkepadaahli-ahlinya.

slide48

Terdapat3 pendekatanbagimengekalkanhubungan yang harmonis di antarapekerjadanmajikan:

 • Rundinganperlulahmengikutcara yang baik (good faith) apabilakesatuansekerjadanpihakmajikanberkomunikasidansalingbekerjasamaantarasatusama lain.
 • Pihakpengurusanperlumenunjukkankesanggupanuntukberhubungdanberundingdengankesatuansekerja. Serta sanggupberkompromidalamkeadaan-keadaan yang tegang, mengambilpandangan orang tengahjikasesuaidanbersikaptoleransisepanjangmasa.
 • Kedua-duabelahpihakperlumengadakankerjasamabukansetakatmemenuhiperuntukanundang-undangtetapibersediamenyelesaikansegalamasalah yang timbulhasildaripadahubunganmajikandenganpekerja.
slide49

Secarakeseluruhannya, ‘pengurusansumbermanusia’ merujukpadapendekatan yang diambilolehsesebuahorganisasidalammerancang, mengurusdanmengawalelemenpentingdalamsesebuahorganisasiiaituindividudalammencapaiobjektiforganisasitersebut.

slide51

RUJUKAN

Pengurusan Dan PentadbiranPendidikanJasmani Dan Sukan, OUM edition

DarlySiedentop. (2001). Introduction to Physical Education, Fitness and Sports. McGraw Hill. New York.

Ruben Acosta Hernandez. (2002). Managing Sports Organization. Human Kinetics. USA

slide52

DISEDIAKAN OLEH…….

ARIVALAGAN A/L RAJA MANICKAM

PARTHIBAN A/L MUTHIAH

RAVIND A/L SIVALINGAM

ROOBENDHIRAN A/L SIVASAMY

SIVANATHAN A/L ANBU SELVAM

YOGANANTHARAJ A/L RENGANATHAN

( 5 PISMP MT/PJ/BT)

soalan
Soalan
 • Antaraberikutadalahkaedahpenilaianprestasi, kecuali

A. skalapengkadaran

B. upah

C. perbandinganpekerja

D. esei