slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
توجه به پژوهش در کنار آموزش PowerPoint Presentation
Download Presentation
توجه به پژوهش در کنار آموزش

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

توجه به پژوهش در کنار آموزش - PowerPoint PPT Presentation

norman-baird
88 Views
Download Presentation

توجه به پژوهش در کنار آموزش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. توجه به پژوهش در کنار آموزش

  2. ضرورت پرداختن به بحث تنوع دانش در سؤال های پژوهشی • برخی از راهبردهای تعیین شده در سند ملی آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله چهارم (88 -84) (سالمی، 1385): • توسعه علمی آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی • اتخاذ رویکرد پژوهش محوری در آموزش

  3. برخی از اهداف فرهنگی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران (شریعتمداری، 1374): • پرورش نیروی اندیشه و تفکر • تشویق و ترغیب افراد به پژوهش و ابداع و ابتکار

  4. برخی از اصول و خط مشی های دوره راهنمایی مصوب شورای تغییر نظام آموزش و پرورش در آبان ماه 1374 (وکیلیان، 1374): • لزوم ایجاد روحیه همکاری و تعاون در انجام کارها • لزوم آموزش راه یادگرفتن، خودآموزی و تحقیق به نوجوان

  5. در مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش (شرکایی، متولی زاده و ریاحی نژاد، 1385)، دانش آموز پس از طی دوره راهنمایی: • روحیه علمی، قدرت استدلال و تفکر انتقادی دارد. • نحوه یادگیری را فراگرفته • شیوه صحیح مطالعه و تحقیق را می داند. • به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی دارد.

  6. در چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش (صافی، 1385) تأکید شده بر: • توسعه فعالیت های پژوهشی و تحقیقی دانش آموزان و معلمان در جهت ایجاد زمینه های گسترش نهضت نرم افزاری و تولید علم و دانش و فناوری در کشور