tre utmaningar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tre utmaningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tre utmaningar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Tre utmaningar - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Tre utmaningar. Insatser specialiseras/fragmenteras - fler aktörer, uppdragen renodlas, ökad professionalisering Insatser för att förebygga och begränsa sjukdom ges för låg prioritet – fokus på diagnos och behandling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tre utmaningar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tre utmaningar
Tre utmaningar
 • Insatser specialiseras/fragmenteras - fler aktörer, uppdragen renodlas, ökad professionalisering
 • Insatser för att förebygga och begränsa sjukdom ges för låg prioritet – fokus på diagnos och behandling
 • Fler äldre patienter/brukare och fler med långvariga/livslånga och sammansatta sjukdomstillstånd och funktionshinder
specialiseringens avigsidor
Specialiseringens avigsidor
 • Organisatoriska stuprör
 • Ekonomisk kortsiktighet
 • Professionella revirstrider

- förstärker ”Svarte-Petter-tendensen” och försvårar för brukare med komplexa behov att hitta rätt och få stöd

- HELHETSSYN och SAMVERKAN behövs för balans

slide4

Emma 7 år. Hon har cerebral pares och går med stöd. Hon har också nedsatt hörsel. Emma går i första klass. En natt i veckan bor hon på ett korttidshem. Hon vill också börja på ridning.

lärare och

rektor

skolresor

LSS-handläggare

Hjälpmedelscentral

leverantör

Specialistläkare

Tandläkare och

specialisttandläkare

Distriktsläkare

Sjukgymnast

F-KASSA

vårdbidrag,VAB

Arbetsterapeut

elevassistent

specialpedagog

Logoped

f r vilka kan samverkan ha st rst nytta
För vilka kan samverkan ha störst nytta?
 • Personer med behov av omfattande och långvariga insatser från sjukvård och socialtjänst
 • Barn och ungdomar med utvecklingsstörning, stora koncentrationsproblem och/eller socialt och medicinskt utsatta
 • Vuxna personer (”mitt i livet”) med fysiska och/eller psykiska funktionshinder, svåra kroniska sjukdomar, missbruksproblem
 • Äldre personer med multisjukdom, hjärtsvikt, stroke, demenssjukdom
n r r behovet av samverkan i re habilitering st rst
När är behovet av samverkan i re-/habilitering störst?

När personer byter ”livsfas” och helhetssyn och ansvar behöver definieras i en (ny) re/habiliteringsprocess

...patienter skrivs ut från sjukhus till kommunal omvårdnad/hemsjukvård (”utskrivningsklara”)

...ett barn föds med utvecklingsstörning

...döva barn i habilitering börjar skolan eller när vuxenhabiliteringen ska ta över ansvaret

... när en person med missbruksproblem lämnar behandlingshem för eget boende

...äldre personers hälsa snabbt/oförutsett försämras (vid t ex stroke) och vårdbehovet ökar omedelbart och dramatiskt

samverkan i re habilitering en v gledning
Samverkan i re- /habilitering – en vägledning

Ett biopsykosocialt re/habiliteringsbegrepp

Brukarens livskvalitet som övergripande mål

Ett re/habiliterande förhållningssätt

Process i stället för kedja

Gemensamt ansvar för gränsproblem

Samverkan är god ekonomi

Möjligheter och hinder för samverkan

Samverkan bör bli eget kunskaps- och forskningsområde

Tankar om att införa SOSFS 2008:20

fokus p livskvalitet
Fokus på livskvalitet

Viktiga kriterier på

livskvalitet

Självbild

Självrespekt

Aktiviteter

Hälsa

Relationer

Fritid

Bostad

Skola

Utbildning

Arbete

Vård o

omsorg

Livsområden

re habiliterande syns tt
Re-/habiliterande synsätt
 • Brukaren är subjekt i sin egen re-/habilitering
 • Ett pedagogiskt motivationsuppdrag för vårdpersonalen
 • Utgå från en helhetssyn (holism)
 • Fokus på det friska (salutogenes),
 • Fokus på konkreta problem
 • Sök verkliga orsaker bakom symtomen
 • Framtiden gäller
samverka f r att
Samverka för att …
 • hjälpa brukare/patient
 • kombinera insatser och kompetens
 • få bättre resultat
 • effektivare åtgärder
varf r r det s sv rt att samverka
Varför är det så svårt att samverka?
 • Skillnader i värderingar och synsätt
 • Revir och konkurrens
 • Ser inte behovet och helheten
 • Svårt att mäta effekter som ofta kommer sent
 • Tänker inte ”investering”
 • Ettåriga stuprörsbudgetar
 • En får kostnaden, en annan vinsten
 • Bristande kunskap om andras kompetens
 • Oklart ansvar
 • För lite styrning och uppföljning
 • Tar tid
 • Strukturella hinder (regelverk)
slide17

SAMVERKAN

SAMSPEL

SAMORDNING

RESURSER

ORGANISATION

STYRNING

LEDNING

SAMARBETE

PERSONER

RELATIONER

METODER

INTERAKTION

VÄRDEGRUND

människosyn, värderingar, etik

sosfs 2008 20
SOSFS 2008:20
 • Landstinget och kommunen ska gemensamt utarbeta rutiner för samordningen av insatser för enskilda
 • Rutinerna skall säkerställa att (namngiven) personal med ansvar för samordning utses och ges de förutsättningar de behöver
 • De som utses ska också ansvara för att en plan för samordningen upprättas
normeringsbegrepp
Normeringsbegrepp
 • Föreskrifter – regler baserade på lag som ska följas (bemyndigande)
 • Allmänna råd – rekommendationer om hur en lag bör tillämpas
 • Nationella riktlinjer – rekommendationer som grundas på bästa tillgängliga kunskap
samordningsrutiner syfte och utg ngspunkter
Samordningsrutiner - syfte och utgångspunkter
 • Förtydliga och formalisera ansvar och rutiner för att gemensamt upprätta och genomföra individuella samordningsplaner som utgår från brukarnas behov och önskemål
 • Anpassa till målgrupp, verksamhet och lokala förutsättningar
 • Bygga på det som finns – undvik onödig administration
problem och risker med samverkan
Problem och risker med samverkan

samverkan blir ”alltings lösning”

myndighetsövertaget stärks och brukarens integritet kan hotas

myndigheterna kan få mer information än nödvändigt

onödig samverkan ökar byråkratin och skapar frustration

huvuduppgifter
Huvuduppgifter

Samordningsansvariga ...

 • tar initiativ till att samordningsplan upprättas gemensamt (och genomförs) – stöd i rätt tid och rätt ordning
 • är kontaktperson för brukare och anhöriga och deras länk till övrig berörd social- och sjukvårdspersonal
 • hjälper brukaren att identifiera och kontakta andra viktiga aktörer
framg ngsfaktorer
Framgångsfaktorer
 • tydligt och rimligt uppdrag och mandat från berörda chefer och politiker
 • intresse och personlig lämplighet
 • förmåga att
 • - arbeta i nätverk
 • - skapa relation med brukare utan att ta över ansvaret
 • - få kollegor att acceptera uppdrag och roll
inriktning omfattning
Inriktning/omfattning

Samordningsansvaret är tänkt som en

 • inslag i ordinarie arbetet för yrkesgrupper i brukarens re/habilitering (läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, socialarbetare, kurator, biståndsbedömare m fl)
 • inte som heltidsuppdrag för nya professioner typ Case Manager, Personligt ombud, Coach
samverkan f ruts ttningar hot
Samverkan – förutsättningar/hot
 • Ändrade ansvarsgränser är inte lösningen
 • Politiker och chefer måste aktivt medverka
 • Gränsöverskridande samverkan kräver tid
 • Det krävs långsiktiga och hållbara avtal
 • SKL och SoS integrerar sjukvård och socialtjänst
 • Nytt lagstöd (prop 2008/09:193)
 • Socioekonomiska bokslut
 • Mer kunskap och forskning om samverkan

-----------------------------------------------------

- Ökade krav på kortsiktig budgetbalans och besparingar

- Entreprenader och valfrihetssystem kan försvåra