slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ i B om – Giải pháp thông minh và tối ưu cho công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ i B om – Giải pháp thông minh và tối ưu cho công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp ”

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

“ i B om – Giải pháp thông minh và tối ưu cho công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp ” - PowerPoint PPT Presentation

noel
152 Views
Download Presentation

“ i B om – Giải pháp thông minh và tối ưu cho công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “iBom– Giảiphápthông minh vàtốiưuchocôngtác quảntrịvàđiềuhànhdoanhnghiệp”

 2. Nội dung • GiớithiệuiSoftco 1 • KiếntrúciBom 2 • LợiíchtriểnkhaiiBom 3 • Demo 4

 3. GiớithiệuiSoftco

 4. Kháchhàngtiêubiểu

 5. Nội dung • GiớithiệuiSoftco 1 • KiếntrúciBom 2 • LợiíchtriểnkhaiiBom 3 • Demo 4

 6. SựrađờicủaiBom Phầnmềm quảnlý Phòng ban GiảiphápiBom

 7. iBomhỗtrợnhữnggì? • Lập KH & giaoviệc • Côngvăn • Côngviệc • Nhânsự • Vậttư/ thiếtbị • Dựán • Thựcthi • Thựchiện • Báocáokếhoạch • - • - • Báocáocôngviệc • Kiểmsoát • Công văn • Côngviệc • Nhânsự • Vậttư/ thiếtbị • Dựán

 8. Kiếntrúcứngdụng QL Nhânsự QL Dựán v QL Côngvăn v Côngviệc Hệthống/ Quytrình Nhiệmvụ Kếhoạch Vụviệc QL Vậttư QL Tàisản

 9. QuảnlýHệthống/ Quytrình Người ĐN quytrình Admin • Nhập/sửa ĐN quytrình • Gánngườithựchiện • Quảnlýngườidùng • Phânquyền • Đưaquytrìnhvàoápdụng • Tạmdừngquytrình • Xóabỏquytrình • Xemquytrình • Thựchiệnxửlýtheothaotáccủaquytrình Nhânviên

 10. Điềuhànhcôngviệc Lãnhđạocty • Giaoviệc • Đônđốccôngviệc • Phêduyệtbáocáo KH/ CV • ChỉđạoBáocáogiao ban • Báocáocôngviệchàngngày • Tạosựkiện • Tạovụviệc Côngviệc • Xemsựkiện, vănbản • Theo dõitiếnđộcôngviệc Nhiệmvụ Kếhoạch • Xemsựkiện, vănbản, nhiệmvụ Nhânviên • Giaoviệc • Lập/ Báocáokếhoạchtuần • Phêduyệtbáocáocủa NV • Tạosựkiện Vụviệc LĐ phòng ban

 11. Quảnlýcôngvăn Lãnhđạocty • Đưa ý kiếnchỉđạo • Phêduyệtcôngvăn • Chuyển/ Phânxửlý • Pháthành LĐ phòng ban • Xemcôngvăn • Xemcôngvăn Vănthư • Lưutrữvàphânloại • Chuyển/ Phânxửlý • Pháthành • TH, báocáocôngvănđi, đến • Soạnvănbảndựthảo Nhânviên

 12. Quảnlýdựán Lãnhđạocty Bộphậnkỹthuật • Giaoviệc • Đônđốccôngviệc • Kiểmsoát chi phí • Kiểmsoáttiếnđộ • Kiểmsoátkếhoạch, tiếnđộdựán • Lưutrữ/ cậpnhậtdanhmụcdựán • Lậpdựtoán • Lậpkếhoạchthựchiện • Tổchứcthicông • Báocáodựán Bộphậnkếhoạch • Nhậnviệc • Lậpdựtoán • Quảnlýhợpđồng • Kiểmsoát chi phí • Theo dõithanhquyếttoán • Báocáocôngviệc Đơnvịthicông

 13. QL thiếtbị/ tàisản Lãnhđạocty • Xemxét/ phêduyệtyêucầu Phòngquảnlý TB/TS • Theo dõitìnhtrạng TB/TS • Kiểmsoátquátrìnhsửdụng • Báosựcố • Khaibáonhậttrình • Báodưthừa • Phânloại/ Lưutrữ/ cậpnhậthồsơlýlịch TB/TS • Lậpkếhoạch SCBD • QL sửachữa/ nghiệmthu • Kiểmkê/ báogiảm • Quảnlýkiểmđịnh/ bảohiểm • Quảnlýnhậttrình • Yêucầu/ điềuđộng • Báocáotìnhtrạng TB/TS Ngườisửdụng • Theo dõi • lịchsửdụng Yêucầu TB/TS Phòng ban khác

 14. Quảnlýkhovậttư Lãnhđạocty Phêduyệt/ xemxétyêucầu Thủkho Kiểmsoátchủngloạivàsốlượngvậttư • Yêucầuxuất • Đưaranhucầuhànghóa • Phânloại/ Lưutrữ/ Cậpnhậtdanhmụchànghóa • Nhập/ xuất • Kiểmkê/ Điềuchỉnh • Báocáonhập/ xuất/ tồn • Phântíchkhảnăngđápứng • Yêucầuthuê/ mua Xemchủngloạivàsốlượngvậttư Ngườicónhucầusửdụng

 15. Quảnlýnhânsự Lãnhđạocty • Bổnhiệm/ Miễnnhiệm • Điềuđộng/ Thuyênchuyển • Điềuchỉnhthunhập • Khenthưởng/ Kỷluật • Phêduyệtcácquyếtđịnh • Tuyểndụng • Đềbạt/ đềcử • Chấmcông Ứngviên • Xemhồsơ Ứngtuyển online LĐ phòng ban • Xemhồsơ • Lậpbảnglương • Quảnlýcôngtác BHXH • Tổnghợpthuế • Lưutrữhồsơ • Chấmcông • Soạnthảo/ ban hànhthủtục HC Bộphậntiềnlương NV Hànhchính

 16. Tiệních Lịchsựkiện Tin nhắn iBom Mobile iBom Client 16

 17. Nội dung • GiớithiệuiSoftco 1 • KiếntrúciBom 2 • LợiíchtriểnkhaiiBom 3 • Demo 4

 18. LợiíchtriểnkhaiiBom • Tốiưuhiệuquảlàmviệcvàhiệuquảquảnlý • Giaoviệcvàxửlýcôngviệc mọi lúc mọinơi • Cảnhbáo tin tứcnộibộkịpthời qua nhiềuphươngtiện • Rútngắnthờigianxửlýcôngviệc • Đảmbảo an toàntuyệtđốitrongcôngtácbảomật • Tiếtkiệmthờigianvàchi phí • Vănphòngphẩm • Lưuchuyểncôngvăn • Liênlạcđiệnthoại • Thờigianlàmviệcthủcông

 19. ĐặctrưngcủaiBom

 20. TriểnkhaiĐiềukiệncần • PHƯƠNG THỨC • PHƯƠNG TIỆN • DỮ LIỆU LAN Computer Server Smart Phone Internet

 21. TriểnkhaiLộtrình

 22. Nội dung • GiớithiệuiSoftco 1 • KiếntrúciBom 2 • LợiíchtriểnkhaiiBom 3 • Demo 4

 23. Xintrântrọngcảmơn! CôngtyPhầnmềmTrítuệ Tel: (04) 37875018     Fax: (04) 37875017 Website: www.isoftco.com | www.ibom.com.vn     E-Mail: contact@isoftco.com