1 / 7

Ehkäisevän päihdetyön verkoston strategia

Ehkäisevän päihdetyön verkoston strategia. 2012-1015. EPT-verkoston yhteistoiminnan tehtävä. Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä voimavarat yhdistäen. EPT-verkoston yhteistoiminnan päämäärä. Yhteiskunta , jossa on enemmän hyvinvointia ja vähemmän päihteitä.

noel-jones
Download Presentation

Ehkäisevän päihdetyön verkoston strategia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ehkäisevän päihdetyön verkoston strategia 2012-1015

  2. EPT-verkoston yhteistoiminnan tehtävä Vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä voimavarat yhdistäen.

  3. EPT-verkoston yhteistoiminnan päämäärä Yhteiskunta, jossa on enemmän hyvinvointia ja vähemmän päihteitä.

  4. Yhteistoiminnan painopistealueet ja osatavoitteet 2012-2015 1. Painopistealue: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ilmapiirin muuttaminen • Ehkäisevän päihdetyön toimijat osallistuvat vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun • Yhteiskunnallinen asenneilmapiiri muuttuu päihteitä koskien vähemmän sallivaksi Päätöksentekoon vaikuttaminen • Päättäjät kuulevat paremmin ehkäisevän päihdetyön ääntä • Ehkäisevän päihdetyön toimijat vaikuttavat voimakkaammin päihdepolitiikkaan Kohderyhmät: päättäjät, media, kansalaiset

  5. Yhteistoiminnan painopistealueet ja osatavoitteet 2012-2015 2. Painopistealue: Yhteistyöverkostosta lisäarvoa Jaettu asiantuntijuus • Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen osaaminen ja asiantuntijuus täydentävät toisiaan • Toimijat tietävät, mitä kukin tekee, ja erilaista osaamista hyödynnetään Yhteistyön edistäminen tavoitteellisesti • Verkoston toimintamallin kehittäminen innostavassa yhteistyön ilmapiirissä • Verkosto tuottaa lisäarvoa kullekin järjestölle tarjoamalla vertais- ja keskustelufoorumin sekä toimijaresurssin • Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen toiminnassa on vähemmän päällekkäisyyksiä ja enemmän tehokkuutta

  6. Yhteistoiminnan painopistealueet ja osatavoitteet 2012-2015 3. Painopistealue: Ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen Laadun kehittäminen • Arviointikulttuurin edistäminen • Onnistumisista ja epäonnistumisista oppiminen • Tiedon ja ideoiden synnyttäminen Ehkäisevän päihdetyön arvostuksen lisääminen • Ehkäisevä päihdetyö saa enemmän näkyvyyttä • Ehkäisevän päihdetyön tulokset ja saavutukset tunnetaan paremmin

  7. Toimintaa ohjaavat arvot Avoin vuorovaikutus • Luottamus, toisten kunnioittaminen, jakaminen • Toinen toistaan tukien ja täydentäen Sitoutuneisuus • Sitoutuminen vastuulliseen yhteistyöhön • Sitoutuminen tavoitteelliseen ja vaikuttavaan toimintaan Innostava yhteistyö • Positiivista ehkäisevää päihdetyötä, uskallusta ja rohkeutta • Tekemisen meininki

More Related