Download
edu 3120 topik bimbingan kelompok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDU 3120 TOPIK BIMBINGAN KELOMPOK PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDU 3120 TOPIK BIMBINGAN KELOMPOK

EDU 3120 TOPIK BIMBINGAN KELOMPOK

303 Views Download Presentation
Download Presentation

EDU 3120 TOPIK BIMBINGAN KELOMPOK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EDU 3120TOPIK BIMBINGAN KELOMPOK

 2. OBJEKTIF:I. menjelaskan definisi & jenis kerja kelompokii.menghuraikan peranan & kemahiran pemimpin kelompokiii.menjelaskan hak ahliiv. Menjelaskan proses pembentukan kelompok bimbingan

 3. Apakah “kerja kelompok”? Menurut ASGW ( The Association of Specialists in Group Work, USA): Kerja kelompok adalah usaha membantu atau pun menyelesaikan sesuatu masalah/tugas dalam suasana kelompok. Kerja kelompok meliputi semua aktiviti yang dilakukan oleh sesebuah kelompok yang terancang. (Gladding, Group Work, 1999)

 4. Jenis-jenis kerja kelompok 1. Bimbingan Kelompok 2. Kaunseling Kelompok. 3. Kelompok psikoterapi 4. Kelompok sensitiviti 5. Kelompok T (Training groups) 6. Kelompok kaunseling kerjaya

 5. BIMBINGAN KELOMPOK Menurut ASGW(1989) bimbingan kelompok: ‘a broad profesional practise that refers to the giving of help or the accomplishment of tasks in group setting’. It involves the application of group theory and process by capable profesional practitioners to assist an interdependent collection of people to reach their mutual goals, which may be personal, interpersonal, or tasks related in nature’

 6. BIMBINGAN KELOMPOK Menurut ASGW(1989) bimbingan kelompok: ‘suatu amalan profesional yang luas melibatkan pemberian bantuan (psikologi) atau penyempurnaan tugas dalam kelompok” Amalan ini melibatkan aplikasi teori & proses kelompok oleh pengamal profesional untuk membantu individu mencapai matlamat bersama.

 7. Bimbingan kelompok - kaedah membentuk sesuatu kemahiran diri ataupun interpersonal kepada sekumpulan individu (bimbingan akademik, pemilihan kerjaya, kemahiran komunikasi interpersonal) • Bertujuan mencegah sesuatu masalah atau perlakuan negatif. • Ahli terdiri daripada mereka yang tiada masalah peribadi yang serius.

 8. Ciri-ciri Kelompok Bimbingan • Ahli anggaran sebaya ( sama ada persamaan umur/ peranan) • Anggaran 15- 35 ahli • Mempunyai tema tertentu • Bertujuan mencegah timbulnya masalah kendiri dan interpersonal • Menggalakan kesedaran dan pembangunan kendiri • Diketuai oleh seseorang yang mahir dalam aspek yang ingin diberi bimbingan • Jumlah sesi perjumpaan adalah terhad dan ditetapkan oleh ketua atau fasilitator kelompok

 9. Peranan Kaunselor Dalam Kelompok Bimbingan • Ketua • Pemudah cara/ fasilitator • Peserta • Motivator • Pemerhati proses dan pemberi maklum balas kemajuan kelompok dan ahli perseorangan

 10. Peranan Ahli Dalam Kelompok Bimbingan: • Aktif ambil bahagian • Praktis nilai murni dalam perhubungan antara ahli kelompok • Akur norma / peraturan • Tiada perkongsian masalah peribadi dalam kelompok bimbingan

 11. KELOMPOK BIMBINGAN TERBUKA Konsep terbuka bermaksud keahliannya tidak ditetapkan dimana ahli boleh keluar masuk mengikut keinginan & kesediaan masing-masing. Contohnya, kelompok ‘support group’ yang sering wujud di unit kaunseling IPTA

 12. KELOMPOK TERTUTUP • Kelompok tertutup bermakna bilangan ahlinya terhad dan mempunyai prosedur keluar masuk yg ketat. • Kebiasaannya, ahli di peringkat permulaan kelompok merupakan juga ahli diperingkat akhir. • Ahli baru tidak mendapat tempat dalam kelompok jenis ini.

 13. Apakah Kaunseling Kelompok? • Kaunseling kelompok merujuk kepada usaha menjalankan kaunseling kepada sekumpulan kecil individu. • Biasanya ahli kelompok kaunseling terdiri daripada mereka yang mempunyai masalah yang sama. • Bertujuan pulihkan perlakuan atau atasi masalah normal sekumpulan kecil individu

 14. Ciri Kelompok Kaunseling • 1.Bilangan ahli antara 2-10 orang sahaja • 2.Keahlian secara sukarela (seeloknya) • 3.Ahli bermasalah serupa tetapi mungkin berbeza peringkat • 4.Keahlian ditapis (pilih ahli yang sesuai) • 5.Suasana demokratik, walaupun dibimbing kaunselor • 6.Setiap ahli berhak meluahkan masalah / perasaan • 7.Tanggungjawab perubahan tingkah laku pada • setiap ahli • 8.Patuh pada etika kerahsiaan, adab kelompok (tidak monopoli sesi, tidak diam sahaja, tidak bermusuh, tidak ponteng, tidak mengkritik) • 9.Matlamat dibina dan dipersetujui bersama

 15. Peranan Ahli Dalam Kelompok Kaunseling: Aktif ambil bahagian      Praktis nilai murni dalam perhubungan antara ahli kelompok Akur norma / peraturan Bersedia kongsi masalah dalam kelompok

 16. Peranan Kaunselor Dalam Kelompok Kaunseling: • Ketua • Pemudah cara • Peserta (role model) • Motivator • Pemerhati proses • Pendamai • Pelindung • Penasihat / kaunselor

 17. Beberapa Faedah Kaunseling Kelompok Berbanding Individu • Belajar bercakap jujur • Bantu ahli kenal & lebih faham diri • Bantu terima keadaan diri • Sedar diri tidak keseorangan • Dapat sokongan dari ahli lain untuk berubah • Sedar diri masih diterima orang lain, masih berguna • Belajar mempercayai orang lain • Faham pelbagai ragam manusia • Bina kemahiran perhubungan interpersonal • Peka kepada keperluan orang lain, mendengar secara aktif, berempati, bersimpati, bercakap dalam kumpulan • Peluang menerima dan memberi pertolongan • Belajar cara alternatif atasi masalah

 18. Ciri –ciri Pemimpin kelompok •      Berani • Menjadi contoh yang baik • Hadir secara emosi, kognitif & fizikal • Mengambil berat • Percaya kepada proses kelompok • Terbuka • Tahan dikritik • Lucu • Stamina • Kreatif • Punyai kesedaran diri yang tinggi

 19. Apakah dinamik kelompok? Gladding (1999) mendefinisikan dinamik kelompok sebagai kuasa atau faktor yang boleh mempengaruhi kelompok dari segi proses & maklumat kelompok. i. Proses kelompok :- iaitu pola interaksi antara ahli (group process) kelompok ii. Maklumat kelompok:- iaitu maklumat yang dikongsi (group content) dalam kelompok

 20. Aspek dinamik kelompok yang perlu sentiasa diperhatikan dan dicatat dalam laporan kelompok oleh kaunselor meliputi maklumat seperti: • perlakuan ahli (menghalang atau membantu kelompok?) • pola interaksi ahli • jenis maklumat yang dikongsi • kesediaan ahli berkongsi maklumat diri

 21. BEBERAPA FAKTOR YG MEMPENGARUHI KELOMPOK • 1) Perancangan & Persediaan • 2) Maklumat/komunikasi verbal ant. ahli • Perlakuan • pola interaksi ant. Ahli • Jenis/tujuan kelompok • Setting/persekitaran • Jangkamasa, kekerapan pertemuan • Kriteria keahlian, bilangan, umur ahli • Pola kedudukan ahli • Bentuk aktiviti yg diberi • Komitmen ahli, “trust” • Peringkat kelompok • Sikap ahli & ketua

 22. CONTOH -CONTOH PERLAKUAN & POLA INTERAKSI/KOMUNIKASI A) Gerak geri nonverbal setiap ahli B) Tahap saling mempercayai C) Pengamalan nilai murni D) Tahap kebimbangan E) Perlakuan yang menghalang

 23. Pola komunikasi (siapa yg selalu bercakap antara satu dengan lain, siapa dahulu, siapa kemudian, siapa yg dok diam, siapa ‘becok……) Secara ideal, perkongsian/penyampaian maklumat dlm kumpulan berlaku seiring dgn tahap perkembangan kelompok dan kesediaan ahli utk ‘mendedahkan diri’ seperti gambaran berikut:- Banyak Aktiviti/ interaksi Pengenalan diri Rumusan Tamat Peringkat Awal Tengah

 24. TINGKAHLAKU / PERANAN AHLI DLM KELOMPOK ADA YG POSITIF & NEGATIF Fasilitatif / menolong kelompok mencapai tujuan Menghalang kemajuan Kelompok Mengekalkan perhubungan antara ahli

 25. BEBERAPA PROSEDUR MEMBENTUK KELOMPOK (BIMBINGAN) 1) Membentuk rasional / tujuan yg jelas mengapa sesuatu kelompok bimbingan perlu ditubuhkan, sediakan cadangan 2) Kenalpasti kemahiran (intrapersonal dan interpersonal )yang ingin dipupuk 3) Kenalpasti tajuk-tajuk dan kandungan ceramah ringkas 4) Kenalpasti aktiviti dan /atau prosedur perlaksanaan yg sesuai dengan tajuk serta menarik

 26. 5) Menghebahkan atau mempromosi 6) Memilih ahli kumpulan 7) Menstruktur kelompok: kriteria keahlian Jangka masa pertemuan Kekerapan pertemuan Lokasi pertemuan Bilangan pertemuan Peraturan kelompok Strategi pengendalian ahli bemasalah / sebarang masalah

 27. BEBERAPA STRATEGI MEMULAKAN KELOMPOK TERANCANG ATAU STRUCTURED GROUP (SESI AWAL) • Jelaskan tujuan kelompok • Laksanakan aktiviti perkenalan • -beri maklumat diri bergiliran • -interaksi & temubual ant. ahli aktiviti • ‘outdoor’ atau sukanika (dikenali sebagai • “icebreaker”)

 28. BEBERAPA FAEDAH AKTIVITI TERANCANG • ·Menceriakan suasana • ·Merangsang penglibatan setiap ahli • ·Memudahkan perubahan isu / topik • ·Menyediakan pengalaman sambil belajar • supaya mudah menghayati konsep • ·Bantu ahli relax dalam suasana ceria

 29. BENTUK-BENTUK AKTIVITI • 1)        Laporan Verbal / percakapan bergiliran •       Lukisan (lambang diri, cita-cita) •       Penulisan (sajak, puisi) •       Gerakan/ interaksi antara ahli •        Main peranan / berlakon •       Analisis video (ciri-ciri komunikasi positif dan negatif) •       Kombinasi pelbagai bentuk aktiviti

 30. PERINGATAN MENGENAI AKTIVITI TERANCANG (STRUCTURED EXERCISES) Jelas tujuan Jelas arahan Sesuai dengan topik Tidak terlalu banyak/kerap Tidak membahayakan ahli secara fizikal/emosi