v 15 12 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
??? ?.?????? ?????????? V.15-12-2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

??? ?.?????? ?????????? V.15-12-2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks) บท ที่ 5 โปรโตคอล TCP/IP หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2548 :62 ). เรียนรู้ ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น. โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V.15-12-2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ?.?????? ?????????? V.15-12-2011' - nissim-norris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v 15 12 2011

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

(Data Communications and Networks)

บทที่ 5โปรโตคอล TCP/IP

หนังสืออ้างอิง

เอกสิทธิ์ วิริยจารี. (2548:62). เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco

ภาคปฏิบัติ.--กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V.15-12-2011

slide2
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอล TCP/IP
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ Tree Way Handshake
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหมายเลขพอร์ต (port number) สื่อสาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอล ARP (Address Resolution Protocol)
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอล ICMP (Internet Control Message Protocol)
slide4

ข้อแตกต่างระหว่าง OSI Model กับ TCP/IP คือ OSI Model จะนิยามหน้าที่ของแต่ละเลเยอร์อย่างชัดเจนและเจาะจง แต่สำหรับ TCP/IP นั้นจะนิยามแต่ละเลเยอร์อย่างกว้างๆ สามารถแบ่งแยกได้เป็น 5 เลเยอร์

เลเยอร์บนสุดจะเกี่ยวข้องกับโปรเซสและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทำงานอยู่บน Network ครอบคลุมทั้ง 3 เลเยอร์ของ OSI Model

มีการกำหนดให้มีโปรโตคอลในระดับ Transport Layer อยู่ 2 ประเภทเพื่อการควบคุมการสื่อสารระหว่างโฮสต์ต้นทางกับโฮสต์ปลายทาง ได้แก่ โปรโตคอล TCP (Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol)

โปรโตคอล TCP
slide5

ส่วนเลเยอร์ต่ำลงมาถูกจัดให้เป็นเลเยอร์ของโปรโตคอล IP (Internet Protocol) ดูแลในเรื่องของรับส่งแพ็กเก็ตไปบนเน็ตเวิร์กโดยตรง

เลเยอร์สุดท้าย คือ Network Interface Layer ถูกจัดให้เป็นเลเยอร์ของเน็ตเวิร์กประเภทต่างๆ ที่เข้ามารองรับโปรโตคอล TCP/IP ข้างต้นทั้งหมด

โปรโตคอล TCP (ต่อ)
slide6

โปรโตคอล TCP ในเลเยร์ของ Transport มีหน้าที่หลักๆ คือ

จัดแบ่งข้อมูลจากระดับแอปพลิเคชันเลเยอร์ให้มีขนาดพอเหมาะที่จะส่งไปบนเครือข่าย หน่วยของข้อมูลในระดับนี้เรียกว่า TCP Segment

เริ่มต้นสร้างการเชื่อมต่อระหว่างต้นทางและปลายทางให้สำเร็จก่อน ก่อนที่ทั้งต้นทางและปลายทางจะมีการรับส่งข้อมูลกันจริงๆ การรับส่งข้อมูลโดยมีการสร้างการเชื่อมต่อก่อนการส่งนี้เรียกว่า การสื่อสารแบบ Connection-Oriented และกระบวนการที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ คือ Three Way Handshake

มีการใส่หมายเลข Sequence Number (SEQ) ลงไปใน TCP Segment ที่ส่งไปเพื่อจัดลำดับการส่งข้อมูล เมื่อปลายทางได้รับ TCP Segment นั้นๆ แล้วจะต้องมีการส่งการยืนยัน (Acknowledgement: ACK)กลับมาให้เครื่องต้นทางทราบว่าได้รับ TCP Segment นั้นๆ แล้ว

โปรโตคอล TCP (ต่อ)
slide7

นอกจากนั้นเครื่องต้นทางยังมีการตรวจสอบว่า แพ็กเก็ตถูกส่งไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางหรือไม่ โดยการตรวจสอบว่าได้รับ ACK กลับมาหรือยัง

กรณีที่ไม่ได้รับ ACK ยืนยันกลับมาภายในเวลารอคอยที่เหมาะสมค่าหนึ่ง จะเข้าใจว่า TCP Segment นั้นส่งไปไม่ถึงยังเครื่องปลายทาง ในกรณีนี้เครื่องต้นทางจะมีการส่งใหม่ (retransmission)อีกครั้ง และเพื่มเวลารอคอยออกไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะได้รับ ACK กลับมา กลไกนี้ เรียกว่า Error Recovery ซึ่งทำให้โปรโตคอล TCP มีความน่าเชื่อถือในการรับส่งข้อมูล (Reliability)

ในการส่ง ACK เพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนนั้น เครื่องปลายทางไม่จำเป็นต้องส่ง ACK กลับทุกๆ TCP Segment ที่ได้รับ แต่สามารถ ACK เมื่อได้รับข้อมูลหลายๆ TCP Segment ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนได้ โดยเครื่องต้นทางและเครื่องปลายทางมีการตกลงกันแต่แรกว่าจะให้ผู้ที่ได้รับ TCP Segment ตอบยืนยัน (ACK)กลับมาเมื่อได้รับ TCP Segment ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่

โปรโตคอล TCP (ต่อ)
slide8

ขนาดของ TCP Segment ที่ผู้ส่งสามารถส่งได้ในครั้งหนึ่งๆ โดยไม่ต้องรอคอยให้มีการตอบรับนี้เรียกว่า Window Size หมายความว่า ผู้รับสามารถรอรับข้อมูลจนครบตามขนาด Window Size ก่อนแล้วจึงค่อยส่ง ACK ไปทีเดียว

ควบคุมลำดับขั้นตอนของการส่งแพ็กเก็ตของโปรโตคอล IP ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดสรรขนาดบัฟเฟอร์ข้อมูลที่เหมาะสมไว้ทั้งในขณะรับและขณะส่งข้อมูล

ช่วยประกอบรวมแพ็กเก็ต IP ที่ได้รับเข้ามาให้เป็นข้อมูลผืนเดียวกัน สำหรับส่งต่อขึ้นไปยังแอปพลิเคชันในระดับบน

โปรโตคอล TCP (ต่อ)
three way handshake1

เป็นกระบวนการในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างต้นทางกับปลายทางเป็นกระบวนการในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างต้นทางกับปลายทาง

โฮสต์ต้นทางจะเริ่มต้นของสร้างการเชื่อมต่อด้วยการส่งแพ็กเก็ต TCP ที่มีการเซตฟิลด์ SYN (Synchronize) และรอให้ปลายทางส่งแพ็กเก็ต TCP ที่มีฟิลด์ SYN และ ACK กับมาก่อน

จากนั้นต้นทางจึงตอบยืนยันว่าต้องการรับส่งข้อมูลด้วยอีกครั้ง เป็นอันจบสิ้น

หลังจากผ่านกระบวนการข้างต้นนี้แล้ว โฮสต์ต้นทางและโฮสต์ปลายทางก็จะพร้อมที่จะเริ่มรับส่งข้อมูลกัน โดยระหว่างกระบวนการนี้ โฮสต์ต้นทางและปลายทางจะมีการตกลงกันว่าจะใช้ขนาดของ Window Size ขนาดเท่าไหร่ และหมายเลข Sequence Number (Seq) ของโฮสต์และฝั่ง จะมีค่าเริ่มต้นเท่ากับเท่าไหร่

กระบวนการ Three Way Handshake (ต่อ)