slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
... starp servitūtu, pievedceļa izveidošanu un tāda zemesgabala konfigurācijas izvēli, kas nodrošina piekļuves iespējas PowerPoint Presentation
Download Presentation
... starp servitūtu, pievedceļa izveidošanu un tāda zemesgabala konfigurācijas izvēli, kas nodrošina piekļuves iespējas

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

... starp servitūtu, pievedceļa izveidošanu un tāda zemesgabala konfigurācijas izvēli, kas nodrošina piekļuves iespējas - PowerPoint PPT Presentation

nirav
171 Views
Download Presentation

... starp servitūtu, pievedceļa izveidošanu un tāda zemesgabala konfigurācijas izvēli, kas nodrošina piekļuves iespējas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ... starp servitūtu, pievedceļa izveidošanu un tāda zemesgabala konfigurācijas izvēli, kas nodrošina piekļuves iespējas zemesgabalam...

 2. Ceļa servitūti, un ar tiem saistītās problēmas. “...Vislielākās jukas ir radušās tur, kur pagastu vai pilsētu pašvaldības, piešķirot zemi lietošanā, aizmirsušas noteikt ceļu servitūtus. Daudzviet nerimst tiesu prāvas un turpinās kaimiņu strīdi par to, pa kuru taciņu vai ceļu kurš un uz kuru pusi drīkst iet pa kaimiņa zemi. Parasti šāda rakstura strīdi notiek gadījumos, kad zemes īpašnieks vai mantinieks atceras, ka bijušajā īpašumā ceļš uz kaimiņa sētu nav bijis, bet šodien kaimiņš lepni dodas gar pašiem mājas logiem un vēl nomet kādus atkritumus pie durvīm.” /citāts no topoša jurista kursa darba/

 3. Ko darīt ? Šādus jautājumus vajadzētu risināt uz vietas, kopā ar vietējās varas pārstāvjiem atrodot kompromisa variantu abām pusēm miermīlīgā atmosfērā.Topošajiem un esošajiem īpašniekiem jāpievērš lielāka uzmanība jau kārtojot īpašuma tiesības, lai vēlāk nerastos problēmas, kas saistītas ar apgrūtinājumiem uz esošo īpašumu. Piešķirot zemes gabalu, paredzēt likumīgas piekļuves iespējas!

 4. Servitūtu nodibināšana. Saskaņā ar Civillikuma 1231. pantu servitūtus nodibina:ar likumu; ar tiesas spriedumu;ar līgumu vai testamentu. Civillikumā noteikts: lai sāktos servitūta tiesības, proti, apgrūtinājums vienai pusei (kaimiņam) un labums otrai pusei (kaimiņam), šis servitūts jāieraksta apgrūtināmās personas zemesgrāmatā. Tikai pēc tam servitūts stājas spēkā un var izmantot tajā minētās tiesības.

 5. Servitūta tiesība nostiprināma zemesgrāmatā visos četros gadījumos, kad saskaņā ar Civillikuma 1231.pantu tiek nodibināts servitūts: 1. Nostiprinājuma ieraksts zemesgrāmatā tiek izdarīts, pamatojoties uz administratīvo aktu, kas nosacīts ar likumu (piemēram, likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 22.panta trešā daļa un likums “Par autoceļiem” 6.1 pants). 2. Spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru nodibināts servitūts.

 6. Servitūtu nodibināšanas pamati 3. Ja servitūts nodibināts ar līgumu, nostiprinājums zemesgrāmatā izdarāms, pamatojoties uz abu līdzēju pieteikumu par nostiprinājuma ierakstīšanu zemesgrāmatā. Līgums – abpusēja, apzināta vienošanās, kas pauž abu pušu brīvu gribu un kas noformēta rakstveidā saskaņā ar Civillikuma 1483.panta 3.punkta prasību- Likums prasa rakstisku formu, kad tas jāieraksta zemesgrāmatā 4. Ja servitūts nodibināts ar testamentu vai mantojuma līgumu, kas atzīts par stājušos spēkā ar notariālu aktu vai tiesas spriedumu, nostiprinājums zemesgrāmatā izdarāms ar mantinieka piekrišanu /Civillikuma 1235.pants, Zemesgrāmatu likuma 44.pants/ šeit un turpmāk izmantoti Augstākās tiesasSenāta Civillietu departamentaJudikatūras nodaļas secinājumi

 7. Zemesgrāmatu likums 44.pants. Ierakstu veidā uz nekustamu īpašumu nostiprina tiesības, kam pamatā ir tiesisks darījums, tiesas spriedums vai lēmums vai administratīvu iestāžu akts vai kas pastāv uz paša likuma (5. p.) pamata; tāpat nostiprina minēto tiesību pārgrozījumus un dzēsumu. Atzīmju veidā nostiprina tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus.

 8. Spēkā esoši normatīvie akti 09.07.1992. likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 22.panta trešās daļas prasība: • lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādāms zemes novērtējums, servitūti,kas attiecas uz zemes īpašumu, kā arī cita nekustamā īpašuma novērtējums un zemes lietošanas veidu eksplikācija. Lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā, ja nepieciešams, jānorāda arī zemes apsaimniekošanas īpašie noteikumi. Visos gadījumos lēmumam pievienojams zemes nogabala robežu plāns. 25.11.1991. Ministru Padomes lēmums Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi“: 55.p. Lauku servitūtus paredz zemes ierīcības un zemes meliorācijas projektos, apbūves ģenerālplānos, teritorijas plānojuma un apbūves projektos.

 9. 11.03.1992. likums „Par autoceļiem” 6.1 pants: Ceļa servitūts (1) Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna. • Šādā gadījumā šo likumu var uzskatīt kā pamatu servitūta nodibināšanai (Civillikuma 1231.panta 1.punktu), ko valsts vai pašvaldība attiecīgā institūcija izlemj, pieņemot aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu. Ja tas nav izdarīts, atjaunojot īpašuma tiesības vai privatizējot zemes gabalus, tad tas izdarāms ar tiesas spriedumu. • Braucamā ceļa servitūtu var nodibināt uz vēl neesošu ceļu (Civillikuma 1233.pants), kas jāiekārto servitūta izlietotājam (Civillikuma 1156.panta komentārs – G.Višņakova, K.Balodis, Civillikuma komentāri, Rīga, 1998.gads, 86. lpp.).

 10. 2. pants. Autoceļš • Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. (4) Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā. (2) Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas u. c.), ceļu inženierbūves (autobusu pieturvietas,paviljoni, paātrinājuma joslas, ...stāvvietas, pasažieru atpūtas laukumi,... veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi...)

 11. Servitūta lielums • Braucamā ceļa servitūta platums 4,5 metri nosakāms, ja, nodibinot servitūtu, nekas nav teikts par ceļa platumu (Civillikuma 1158.pants). Tiesa tiesīga noteikt ceļa platumu mazāku, jo tas atbilst Civillikuma 1139.pants nosacījumam, ka servitūta tiesība jāizlieto taisnprātīgi, saudzējot pēc iespējas cita īpašuma tiesību. Pastāvot šaubām par braucamā ceļa platumu, tas nosakāms vismazākā apmērā (Civillikuma 1132.pants). • Ja rodas šaubas par servitūta apmēru, tas arvien pieņemams vismazākā apmērā (Civillikuma 1132.pants). Lai tiesas spriedums neizraisītu šaubas par servitūta apmēru, tiesas spriedumā, nodibinot braucamā ceļa servitūtu, norādāms braucamā ceļa garums un platums, vai arī servitūts apstiprināms saskaņā ar tiesai iesniegto dokumentu (plānojumu, skici), kurā servitūta apmēri norādīti.

 12. Problēmas • Zemesgrāmatas reģistrēja pašvaldību lēmumos noteiktos servitūtus atzīmju veidā! Vai tas tiek ņemts vērā civiltiesiskos, administratīvajos procesos? (? TM) • Piekļuves “ignorēšana” vēl joprojām- shēmās pirms zemes piešķiršanas ar roku pierakstītas piezīmes (jāvienojas pašiem; būs jāvienojas ar x zemes īpašnieku!; var piebraukt pa LVM teritoriju?) vai uzmērīta (ierādīta) zeme kā starpgabals bez vienošanās par piekļuvi

 13. Citas problēmas • Pašvaldību izsniegtas izziņas, ka ēku un būvju piederība nav konstatēta (arī par pajām privatizētas ēkas...sekas?)- “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.p.(11.) • Līdz 30.12.2009. nebija pieņemts MK R par valstij piekrītošajiem zemes gabaliem (pieņēma 31.05.2010.MKR 297., sekas?) • Zemes reformas pabeigšanai- ļoti daudz starpgabali-mērīšanas pārpalikumi, starp, gar a/ceļiem, slapji meža gabaliņi, l/s zemes u.c.!(kāpēc? VZD?) • Pieņemu, ka arī daļa pašvaldību nav pieņēmušas lēmumu par starpgabalu izņemšanu no zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes

 14. 3.pants (2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt ... 4) tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”

 15. Zemes starpgabals- publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība: a) pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, b) lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam); “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”

 16. Dīvainības • Var mācīties ģeometriju atsevišķās teritorijās... • Mazi zemes gabali (0,11; 0,28; 0,46 ha...) starp autoceļiem vai ceļa joslā (Autoceļa likums!) • Ļoti mazas zemes vienības izkaisītā veidā pa visu Latviju (vienai pretendentei 25 z.gab. 16 novados starp Pāvilostu, Īslīci, Burtniekiem un Kaunatu ...) • Upju aizsargjoslas; regulāri applūstošas teritorijas; slapji, neizmantojami zemes gabali • Ezeru un upju posmu (kā starpgabalu) piešķiršana (CL 1108.p.?) • Atrodas blakus, bet piešķiršanas brīdī vēl 3-4 zemes vienības. Kāpēc neapvieno? Mērniecības izdevumi! • Nekvalitatīvu VZD darbu akceptē pašvaldību darbinieki (paraksta shēmas, neskatot saturu!)

 17. Kāda ir pašvaldību izvēle?Kā plānojam teritoriju?Piekļuvi katrai zemes vienībai!

 18. Ko vēl varam izdarīt lietas labā? Pārdomās dalījās: LPS padomniece, pašvaldību pārstāve CZK-Sniedze Sproģe sniedzes@lps.lv 08.03.2011.