fyzick geografie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FYZICKÁ GEOGRAFIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

FYZICKÁ GEOGRAFIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

- zabývá se studiem fyzickogeografické sféry FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA - tvořena 6 geosférami - 1. litosféra 2. pedosféra 3. kryosféra 4. hydrosféra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FYZICKÁ GEOGRAFIE' - nirav


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fyzick geografie

- zabývá se studiem fyzickogeografické sféry

FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA

- tvořena 6 geosférami - 1. litosféra

2. pedosféra

3. kryosféra

4. hydrosféra

5. atmosféra

6. biosféra

FYZICKÁ GEOGRAFIE
slide3

- pevný obal Země

- zahrnuje zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště

- sféra tvořená horninami v pevném stavu

- sahá do hloubky 100-300 km

- pod litosférou se nachází ASTENOSFÉRA = tvořena horninami v roztaveném stavu

slide6

Zemská kůra

- nejsvrchnější pevná vrstva Země

- představuje pouze 1.5% hmotnosti Země

- tvořena - 95% z vyvřelých hornin

- 5% z přeměněných a usazených hornin

Hornina= základní stavební jednotka zemské kůry

Vyvřelé horniny - vznik krystalizací magmatu

- hlubinné ( žula )- utuhly v hlubinách zemské kůry

- žilné ( apatit)- utuhly v puklinách

- výlevné ( čedič, znělec) – utuhly na zemském povrchu

Usazené horniny - vznik erozí starších hornin a jejich

sedimentací ( štěrk, písek, vápenec)

Přeměněné horniny- vznik přeměnou vyvřelých nebo

usazených hornin ( ruly, svory)

slide7

Dělení:

a) kontinentální

b) oceánská

c) přechodná

a) Kontinentální

- sahá do hloubky 0-50 km ( Himaláje až 80km)

- složena z 3 vrstev - sediment , žula, čedič

b) Oceánská

- sahá do hloubky 6-15 km

- složena - sediment, sedimento-čedičová vrstva, čedič

c) Přechodná

- v oblastech přechodu pevnin v oceány

- složena ze 2 vrstev- sedimentovou a čedičovou

slide8

ZEMSKÝ PLÁŠT

- složení převážně z křemičitanů, oxidy železa, hořčík

- představuje 64% hmotnosti Země

-svrchní, střední, spodní

Svrchní plášt

- tvořen spodní částí litosféry a astenosférou

- sahá do hloubky 300-400 km

Střední plášt

- sahá do hloubky 1000km

Spodní plášt

- sahá do hloubky 2900km

slide9

ZEMSKÉ JÁDRO

- předpokládané složení železo a nikl

- představuje 31% hmotnosti Země

- vnější

- vnitřní

Vnější jádro

- sahá do hloubky 4980km

- polotekuté

Vnitřní jádro

- sahá do hloubky 6378 km

- pravděpodobně pevné

slide10

LITOSFÉRA A LITOSFÉRICKÉ DESKY

- Litosféra není celistvá

- je rozdělena na celky zvané Litosférické desky, které obsahují jak pevninskou , tak oceánskou kůru

- nejmocnější v oblasti vysokých pohoří

- nejméně mocné v oblasti oceánského lože

- pohybují se po plastickém podkladu Astenosféry

- pohyb díky Konvekčním proudům= pomalé proudění plastické hmoty hornin

- proudění způsobeno tepelnými rozdíly mezi různými částmi astenosféry

slide11

Pohyby litosferických desek

a) desky se od sebe vzdalují

b) desky se přibližují

c) desky se pohybují podél sebe

slide14

ENDOGENNÍ POCHODY

- vznik v důsledku pohybu litosférických desek

1. Horotvorná činnost

2. Vulkanismus

3. Zemětřesení

Horotvorná činnost

- vzniká v místě střetu litosférických desek

- obrovské tlaky způsobují vrásnění a vznik zlomů

- vrstvy sedimentů se horotvorným tlakem zprohýbají = vznik vrás

- v místech, kde se poruší souvislost vrstev

= vznik zlomů

slide15

Vulkanismus ( sopečná činnost)

- jev při kterém dochází k přemistování magmatických

hmot ze zemského nitra k povrchu Země

- magma se prodírá pod mohutným tlakem puklinami na

povrch

- místo kde dochází k výlevu magmatu = sopka

- magma vytékající na povrch se nazývá = láva

slide16

Zemětřesení

- jev , při kterém dochází k otřesu Země

- příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském nitru

- místo, kde zemětřesení vzniká = HYPOCENTRUM

- nejbližší místo hypocentra na zemském povrchu =

EPICENTRUM

- vznik podél hranic litosférických desek

slide18

Exogenní pochody

- vnější

- síly se projevují účinky slunečních paprsků, vody, ledu

a mrazu, vzduchu a větru a účinky organizmů včetně

člověka

- působení těchto činitelů bývá často zesilováno gravitací

Dělení:

1. svahové pochody

2. říční pochody

3. kryogenní pochody

4. větrné pochody

5. mořské pochody

6. biogenní pochody

7. antropogenní pochody

slide19

1) Svahové pochody

- pohyb uvolněných hornin po svatích způsobený zemskou tíží

- sesuvy půdy, řícení balvanů, bahenní proudy, laviny

2) Říční pochody

- voda stékající po zemském povrchu ho modeluje vymýláním, odnosem a usazováním

Ron - nesoustředěný povrchový odtok vody

- vzniká při dešti nebo tání sněhu

- na svahu vytváří ronové rýhy

Vodní tok – soustředěný povrchový odtok vody

- protéká korytem

- voda modeluje koryto unášeným materiálem

slide20

- jednak ve svislém směru = hloubková eroze

- a také ve směru horizontálním = boční eroze

- hrubozrnné úlomky vlečené po dně =splaveniny

- jemnozrnný materiál obsažený ve vodě =plaveniny

Vodní tok – 3 části

a) horní

- řeky mají velký spád, převládá výmol nad usazováním

- říční údolí je těsné, příčný profil písmene V

b) střední

- převládá sedimentace nad erozí

- klikacení říčních toků = meandr ( zákrut více než 180 stupňů)

c) dolní – vznik ostrovů a delt

- řeky ztrácí energii- unášené hmoty se akumulují

slide21

3) Kryogenní pochody

- hlavní exogenní činitel v polárních a velehorských oblastech ( voda v pevném skupenství)

- sníh se mění na led a vznikají ledovce

Ledovce – pevninské -zásobárny vody ( Antarktida,Gronsko)

- horské – vyplňují údolí hor ( Himaláje, Kavkaz)

- plošné - pokrývají oblasti plochých hornatin

( Skandinavie)

Moréna – soubor hmot dopravovaných ledovcem

( písek, hlína, suť)

- čelní, boční, spodní, střední

slide22

4.) Větrné pochody

- v oblastech které nejsou dostatečně kryty rostliným porostem ( pouště, stepi, pláže)

- vítr působí na terén mechanicky prostřednictvím

unášeného prachu a písku

- obrušování skal – tvoření skalních říms, oken

- vátý písek – duny, čeřiny ( vlnky)

5.) Mořské pochody

- na pobřeží – příliv, odliv, příboj( vyvolán větrem)

- podemílání, obrušování, vznik jeskyní, výklenků

- rušivá činnost moře se nazývá ABRAZE

slide23

6.) Biogenní pochody

- organismy působí na georeliéf rušivou či tvořivou činností

- rušivě- hlavně za svého života, a to mechanickým a chemickým účinkem

- organismy urychlují zvětrávací proces

- tvořivá činnost – teprve po odumření

- ze zbytků těl se tvoří v moři vápnité, křemité horniny, z organických zbytků těl živice (ropa, zemní plyn), v rašeliništích rašelina, z rostlin uhlí, činností láčkovců- korálové útesy

7.) Antropogenní pochody

- tvořeny člověkem

-vyvýšené - stavby, skládky, městské aglomerace

-vyhloubené - lomy, pískovny, průplavy

-rovinné - silnice, letistě

-podzemní – tunely, doly