1 / 22

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU (BTH-UKK) I. TOPLANTISI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU (BTH-UKK) I. TOPLANTISI. 29 Nisan 2009 ANKARA. GÜNDEM. Giriş TÜBİSAD Girişimi Kurumumuz Çalışmaları BTH-UKK ve Çalışma Grupları Eylem Planı. BT HİZMETLERİ. Günümüzde kurum ve kuruluşlar, İş verimliliklerini artırmak ve

nira
Download Presentation

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU (BTH-UKK) I. TOPLANTISI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ ULUSAL KOORDİNASYON KURULU(BTH-UKK)I. TOPLANTISI 29 Nisan 2009 ANKARA

 2. GÜNDEM • Giriş • TÜBİSAD Girişimi • Kurumumuz Çalışmaları • BTH-UKK ve Çalışma Grupları • Eylem Planı

 3. BT HİZMETLERİ Günümüzde kurum ve kuruluşlar, • İş verimliliklerini artırmak ve • rekabet güçlerini korumak amacıyla • son teknolojileri takip etmek ve • bu teknolojileri BT altyapıları ile bütünleştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

 4. BT HİZMETLERİ Bu çalışmaların sonucu olarak BT altyapıları; • farklı teknolojileri, platformları ve uygulamaları içeren • büyük ve karmaşık yapılar halini almaktadır. Bu büyük ve karmaşık altyapıların sorunsuz bir şekilde; • çalışır durumda tutulması, • işletilmesi, • yönetilmesi, • yeni teknolojilere uygun bir şekilde güncellenmesi için özel uzmanlıklara ihtiyaç duyulmaktadır

 5. BT HİZMETLERİ • Kurum ve kuruluşlar BT hizmetlerini uzmanlaşmış hizmet sağlayıcılardan almakta • Ancak uzman servis sağlayıcıların sundukları hizmetler arasında da ciddi farklılıklar bulunmakta • Bu farklılıkların giderilmesi ve BT sektöründe gerek hizmet veren gerekse de hizmet alan tüm tarafların sunulacak hizmetlere güveninin sağlanabilmesi için sektöre ilişkin düzenleme yapılması uygun bir çözüm olarak gözükmekte

 6. TÜBİSAD Girişimi • 26 Aralık 2008 tarihinde yapılan E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 26. Toplantısında TÜBİSAD, konu ile ilgili bir çalışma yapmakta olduğunu ifade etmiştir. • TÜBİSAD ile 04 Mart 2008 tarihinde Kurumumuzda bir toplantı yapılmış ve toplantıda TÜBİSAD yaptığı “bt_POTA” başlıklı çalışma ile ilgili bir sunum yapmıştır.

 7. bt_POTA BT Hizmetlerinin sınıflandırılması • Konvansiyonel Hizmetler • Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri • Danışmanlık Hizmetleri • Çözüm Geliştirme ve Uyarlama Hizmetleri

 8. KURUMUMUZ ÇALIŞMALARI 20 Mart 2009 tarihinde Kurumumuzda DPT ve TSE ile bir toplantı yapılmıştır. • TSE’nin ilgili standart çalışmalarının taranması, • Benzer uluslar arası çalışmaların incelenmesi, • “btPOTA” çalışması ile mevcut çalışmalarının örtüşme durumunun tespiti • TSE’nin ilgili birimleri ile doğrudan temasa geçilmesi • BTK, STK’lar, KİK, TSE’nin ilgili birimleri, DPT ve diğer ilgili tarafların katılımıyla konunun değerlendirilmesi

 9. KURUMUMUZ ÇALIŞMALARI TSE’nin ilgili standart çalışmalarının taranması “Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu” Uluslar arası çalışmaların incelenmesi • COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) • ITIL (IT Infrastructure Library) • CMMI (Capability Maturity Model Integration) • SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination)

 10. TSE Standartları

 11. TSE Standartları

 12. TSE Standartları

 13. CoBIT Süreçleri

 14. STK Toplantısı 13 Nisan 2009 tarihinde E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu üyesi STK’larla bir toplantı yapılmıştır. İcra Kurulu’ndan BTK’ya görev kararının çıkarılması TÜBİSAD’ın yürütmekte olduğu sertifikasyon çalışmalarına Kurumumuzun gözlemci olarak katılması BT Hizmetleri UKK ve Çalışma Gruplarının kurulması ÇG’nin, mevcut çalışmaları göz önüne alarak İhtiyaç Analizi yapması BT Hizmetlerinin Düzenlenmesi konusunda öneriler sunması

 15. “BTH-UKK” ve ÇALIŞMA GRUPLARI “BTH-UKK” Yürütme Kurulu Danışmanlık Hizmetleri Çözüm Geliştirme ve Uyarlama Hizmetleri Konvansiyonel Hizmetler Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

 16. Çözüm Geliştirme ve Uyarlama HizmetleriI. Çalışma Grubu • Uygulama Geliştirme ve Uyarlama • Sistem Entegrasyon • Altyapı Geliştirme • Proje Yönetimi

 17. Konvansiyonel HizmetlerII. Çalışma Grubu • PC-Server-Çevre Birimleri Bakım / Destek • ATM Bakım / Destek • POS Bakım / Destek • Network Bakım / Destek • BT Güvenlik Ürünleri / Sistemleri Bakım / Destek • Sistem / Altyapı Yazılımları Bakım / Destek • Uygulama Bakım / Destek

 18. Danışmanlık HizmetleriIII. Çalışma grubu • Sistem ve Altyapı Danışmanlığı • Network ve Güvenlik Danışmanlığı • Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı • Süreç Danışmanlığı • Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı

 19. Dış Kaynak Kullanım HizmetleriIV. Çalışma Grubu • Yardım Masası • Masaüstü Hizmetleri • Uygulama Geliştirme Dış Kaynak Hizmetleri • İşletim ve Yönetim Hizmetleri • Olağanüstü Durum Hizmetleri • İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

 20. EYLEM PLANI - I • 11.05.2009 tarihine kadar Başkan, Başkan Yardımcısı, Raportör veya Üye olarak görev alınmak istenen Grup ile ilgili bth-ukk@btk.gov.tradresine mesaj gönderilmesi • 18.05.2009 tarihinde Çalışma Grubu Başkan, Başkan Yardımcıları, Raportör ve üyelerinin son halinin tüm katılımcılara bildirilmesi • 18-22 Mayıs 2009 çalışma grubu başkanları ve raportörleri ile toplantı (Çalışma planı usul ve esasların belirlenmesi)

 21. EYLEM PLANI - II • 22 Mayıs 2009 tarihi itibariyle Grupların çalışmalara başlaması • 17 Mart 2010 tarihinde Çalışma Grubu sonuçlarının BTK’ya teslim edilmesi • 20 Mart 2010 tarihinde taslak düzenlemelerin görüşe açılması • 20 Nisan 2010 tarihinde görüş alma işleminin tamamlanması • 17 Mayıs 2010 tarihinde 2. “BTH” UKK toplantısı ile son değerlendirmelerin alınması

 22. Teşekkür Ederim bth-ukk@btk.gov.tr

More Related