vrednovanje postignu a u enika na socioemocinalnom podru ju skupni rad n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VREDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCINALNOM PODRUČJU skupni rad PowerPoint Presentation
Download Presentation
VREDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCINALNOM PODRUČJU skupni rad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

VREDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCINALNOM PODRUČJU skupni rad - PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

VREDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCINALNOM PODRUČJU skupni rad. Elvira Nimac, prof. psiholog OŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb. ocjenjivanje, vrednovanje = procjenjivanje realizacije ciljeva nastave !. kognitivno (akademsko)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VREDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCINALNOM PODRUČJU skupni rad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vrednovanje postignu a u enika na socioemocinalnom podru ju skupni rad

VREDNOVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA NA SOCIOEMOCINALNOM PODRUČJU skupni rad

Elvira Nimac, prof. psihologOŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb

ocjenjivanje vrednovanje procjenjivanje realizacije ciljeva nastave
ocjenjivanje, vrednovanje = procjenjivanje realizacije ciljeva nastave !
 • kognitivno(akademsko)
 • socio-emocionalno(stavovi, uvjerenja, sustav vrijednosti, ponašanje)
 • psihomotoričko

obrazovna postignuća

Područja:ravnopravna

to su socioemocionalne kompetencije
Što su socioemocionalne kompetencije?

osobine potrebne za uspješno funkcioniranje učenika i osoba u njegovom okruženju

(stavovi, uvjerenja, interesi, sustav vrijednosti, ...  ponašanje)

 • odnose se na:
    • način izvršavanja obaveza (odnos prema obavezama)
    • poštivanje pravila ponašanja i odnos prema drugima
    • sposobnost suradnje (ponašanje u grupi/skupini)

ciljevi nastave  nužno vrednovanje

opsjednutost akademskim postignu ima
Opsjednutost akademskim postignućima
 • zapadna kultura (i naša) i škole opsjednute akademskom inteligencijom i postignućima u nastavi se zanemaruje EI
 • u tradicionalnim školama dominira vrednovanje akademskog područja (kognitivno – pismeni i usmeni ispiti)
 • IQ djece porastao za 20 bodova u odnosu na početak 20. st.
 • djeca akademski sve inteligentnija, ali emocionalne i društvene sposobnosti iz generacije u generaciju su sve lošije
va nost socioemocionalnih kompetencija
Važnost socioemocionalnih kompetencija
 • neakademska postignuća - jednakovrijedni ciljevi:

1) složenost proizvodnog procesa nužan rad u timudjecutreba osposobiti za suradnju

   • znanja, stavovi i uvjerenja međusobno povezani
   • za uspjeh u životu (odgovoran, ispunjen, uglavnom zadovoljan pojedinac) važnije su socioemocionalne kompetencije od kognitivnih
kako se razvijaju socioemocionalne kompetencije ei
Kako se razvijaju socioemocionalne kompetencije? EI
 • najviše kroz skupinski rad i rad na projektima
 • i kroz “tradicionalne” oblike rada
 • kroz svakodnevnu komunikaciju
 • i rješavanje “malih” problema
kako se vrednuju socioemocionalna postignu a
Kako se vrednuju socioemocionalna postignuća?

PROMATRANJE i BILJEŽENJE ČESTINE JAVLJANJA PONAŠANJA

najpogodnije tijekom skupinskog rada

dobro pripremljen  dovoljno vremena

 • što prije napraviti bilješke(zaborav) – instrumenti:
    • tablice
    • ček liste
    • skale procjene
 • pomoćno sredstvo (olakšava posao)
  • vodič kroz promatranje
  • brzo i efikasno pravljenje upotrebljivih bilješki
tablice1
TABLICE
 • sadržaj instrumenta se prilagođava potrebi grupe (ono što treba razvijati)
ek lista popis pona anja

Ček lista(popis ponašanja)

instrument zajednostavno bilježenje rezultata promatranja

 • popis ponašanja koja se promatraju
 • uz svako ponašanje rubrika za stavljanje oznake(križić, kvačica)je li prisutno ili ne
skala procjene
Skala procjene
 • slična ček listi: popisana ponašanja koja se opažaju - opažljiva manifestacija kompetencije(ili dijela kompetencije)

instrument za procjenu stupnja prisutnosti ponašanja

 • uz ponašanje stupnjevi u kojimamože bitiizraženo moguće finijepraćenje promjena !!!
va nost pripreme vrednovanja
Važnost pripreme vrednovanja
 • oslanjanje na „dojam“(„zdrav razum“) pri “mjerenju” neakademskih postignuća
    • utjecaj predrasuda i stereotipa
    • selektivno pamćenje (što nam smeta)

važnost temeljite pripreme i planiranja vrednovanja

odnosi se na sva područja

slide14

Definiranje očekivanih kompetencija

 • učitelj mora točno znati što želi razviti kod učenika

PRIMJERENO VLADANJE Poštivanje pravila ponašanja

slide15

2) Operacionaliziranje kompetencija

 • podijele se na što manje konkretne dijelove
 • navedu se primjeri važnih ponašanja po kojima se učenici sa razvijenom kompetencijom razlikuju od onih koji ju nemaju (dobrodefiniraju osobinu)
 • moguće mjerenje razvijenostisvakekomponente

PRIMJERENO VLADANJE

vje ba 1 izrada instrumenta operacionaliziranje
Vježba 1Izrada instrumenta - operacionaliziranje
 • u malim skupinama
 • prije početka rada pročitati “PONAŠANJE U SKUPINI” iz Tablice za vrednovanje sposobnosti za rad u skupini (u 2. vježbi ćete vrednovati vlastito i ponašanje ostalih članova skupine tijekom 1. vježbe)
 • 1. korak vrednovanja: UPOZNAVANJE UČENIKA S KRITERIJIMA
    • prije početka rada
slide17
operacionalizirati SPOSOBNOST PREDSTAVLJANJA:
   • definirati elemente kvalitetnog predstavljanja - na temelju iskustva definirati ponašanja koja ćete procjenjivati tijekom predstavljanja referata, postera ili nekog drugog uratka
   • zapišite kako se ponaša učenik koji kvalitetno predstavlja neki uradak – koja ponašanja očekujete od njega
 • afirmativno, kratko, konkretno, razumljivo (svima), pregledno

10 min.

slide19

- kad potpuno savladaju “osnove” – dodati nove elemente

- postepeno usvajanje složenih kompetencija

slide20

- sažimanje nekoliko usvojenih kompetencija koje vjerojatno čine “cjelinu” – preglednost i pamtljivost elemenata

slide21

3) Određivanje pokazatelja uspjeha i neuspjeha

a) DEFINIRANJE ZNAČENJA OCJENE(kriterij)

dobije ocjenu ovisno o zadovoljenim kriterijima

b)DEFINIRANJE UČESTALOSTI PONAŠANJA(skala procjene)

registrira se i bilježi koliko često se javljaju konkretna ponašanja (označi se stupanj izraženosti)

slide25

- mogući različiti pokazatelji ostvarenosti ciljeva

- različit broj stupnjeva procjene

slide26

4) Izabere se postupak ili tehnika mjerenja učinka

 • u odnosu na unaprijed utvrđeni ishod učenja(kompetenciju)
 • 5-15 min. promatra se funkcioniranje jednog djeteta
  • tijekom nast. sata: 1- 4 učenika (ovisno o vještini učitelja)
 • u poznatim situacijama u kojima je dijete opušteno
 • diskretno – dijete ne zna da je promatrano
  • da ne bi omeli proces učenja
  • “prirodno” (uobičajeno) ponašanje
 • voditi računa outjecaju na učenje i poučavanje

Promatranje i bilježenje čestine javljanja ponašanja

cilj vrednovanja:POTAKNUTI NA KVALITETNIJI RAD(ako pristup negativno djeluje na motivaciju učenika, treba ga mijenjati)

na ini bilje enja
Načini bilježenja
 • mogućnost nadoknade (učenje, navika ispravljanja grešaka, odgovornost)
slide31

niste sigurni u procjenu – polje ostavite prazno

 • drugi put obratite pažnju na to ponašanje(ili nije bilo prilike za izražavanje tog ponašanja)
slide33

- ako rezultat vrednovanja treba biti izražen brojčanom ocjenom, važno definirati dodatne kriterije

slide34
MENTORSTVO- označiti prisutne elemente- vraćati dok nisu prisutni sviusvaja kriterije kvalitetenavikava se raditi izvrsno

prisutni svi elementi = odličan – može predstavljati

uklju ivanje u enika u proces vrednovanja
Uključivanje učenika u proces vrednovanja
 • postiže se nekoliko ciljeva:
  • osjećaj kontrole nad uspjehom  motivacija za rad
  • usvaja kriterije i razvija vještinu ocjenjivanja
    • realnije vrednovanje svojeg i tuđeg uspjeha
    • prihvaćanje ocjene
    • postaje neovisan o vanjskoj procjeni i kontroli

podiže razinu postignuća

razlika grupe skupine i tima
Razlika grupe, skupine i tima
 • grupa:
   • više ljudi koji čine cjelinu ili djeluju kao cjelina (razredni odjel)
 • skupina:
   • skup osoba združenih zajedničkim ciljem(učenici koji zajedno izrađuju plakat)
 • tim:
   • skupina stručnjaka i specijalista okupljenih na nekom projektu ili zadatku (učenici koji zajedno izrađuju plakat, ali svatko ima svoj zadatak ovisno o kompetencijama)

Vladimir Anić “RJEČNIK HRVATSKOG JEZIKA”

ciljevi skupinskog rada
Ciljevi skupinskog rada
 • primarni cilj:
   • razvijanje vještina i sposobnosti nasocijalnom i emocionalnompodručju razvoja ličnosti
 • sekundarnicilj:
   • razvijanje vještina i sposobnosti na akademskom području
komponente za vrednovanje skupinskog rada ono to se mo e vrednovati prema klippert 2001
Komponente za vrednovanje skupinskog radaono što se može vrednovati(prema Klippert, 2001.)
 • skupni procesi
 • ponašanje svakog pojedinca tijekom rada (doprinos grupnom uratku, upornost, suradnja, poštivanje pravila ponašanja)
 • način predstavljanja
 • kvaliteta skupnog uratka
 • akademska postignuća
 • vrednovanje svih komponenti složen proces  traži vrijeme i koncentraciju
 • ograničen kapacitet radne memorije
 • vještinu samovrednovanja graditi korak po korak

- tijekom jednoga sata vrednovati jednu komponentu (kad postanu vješti, više)

koraci pri vrednovanju
Koraci pri vrednovanju

0) upoznavanje s kriterijima

   • prije skupinskog rada
   • moraju biti ispred učenika – usmjeravanje ponašanja
 • individualno ispunjavanje upitnika
   • vodi učenika kroz proces vrednovanja
   • u uputi naglasiti važnost iskrenosti – informirati o cilju (bolji rad skupine)
 • uspoređivanje procjena unutar skupine
   • svi svoja zapažanja pročitaju ostalim članovima
 • rasprava o procjenama
   • sličnosti i razlike
   • obrazložiti svoju procjenu
 • donošenje zajedničkog vrijednosnog suda
 • plan za poboljšanje skupinskog rada
slide43

Ciljevi ispunjavanja upitnika i rasprave

 • osvještavanje problema tijekom skupinskog rada
 • internaliziranje pravila ponašanja
 • senzibiliziranje za potrebe i prava drugih
 • razvijanje kritičnosti i samokritičnosti

povećavanjespremnost za pridržavanje pravila ponašanja

SAMOREGULIRANO PONAŠANJE

procjena sposobnosti predstavljanja
Procjena sposobnosti predstavljanja
 • kvalitetu predstavljanja ocjenjuju
   • svi učenici ili
   • “žiri”(po jedan član iz svake skupine)
 • osobito poticajno određivanje prezentatora na kraju grupnog rada ždrijebom(znaju da postoji mogućnost da oni budu prezentatori  više se trudeu pripremi prezentacije)
 • pripremiti kriterije kvalitetnog predstavljanja ili skale procjene(ako se ne koriste obrasci, kriteriji trebaju biti “ispred” učenika)
vrednovanje skupnog uratka
Vrednovanje skupnog uratka
 • moguća 3 načina
 • svi članovi istu ocjenu za rezultat zajedničkog rada
  • ovisi o kvaliteti rada svakog člana
  • odgojno djelovanje: potiče sve članove na maksimalan angažman i suradnju
 • svaki član svoju ocjenu
  • učenici ne doprinose podjednako zajedničkom uratku
 • svaki član dobije zajedničku i svoju ocjenu
  • najpoticajniji način
mogu nosti kombiniranja individualne i skupne ocjene
Mogućnosti kombiniranja individualne i skupne ocjene
 • skupna:obraditi temu i napraviti poster – ocjena za poster
 • individualna: kvaliteta predstavljanja, ponašanje tijekom rada..
 • rješavanje zadataka – bodovi(korisno u fazi uvježbavanja neke kompetencije)
   • kriteriji - individualna ocjena
   • zbrajanje individualnih bodova – skupna ocjena
    • svakaskupinadobijeocjenu ovisno o broju bodova(ne moraju se iskoristiti sve ocjene od 1-5)
    • najbolja skupinadobijeodličan(samo jedna skupina dobije ocjenu)
    • heterogeneskupine imajujednaku šansu

poticanje natjecanja među skupinama i unutarskupnekohezije

vje ba 2
Vježba 2

„Razmislite o tijeku proteklog skupnog rada (tijekom zadnja 2 tjedna)i raspravite o tome. Pri tome ćete se koristiti tablicom koju ćeteispuniti.“

 • Ova tablica za vrednovanje pruža Vam mogućnost da procijenite vlastiti rad u skupini i rad ostalih članova.
slide49

Najprije procijenitesvoje ponašanje tijekom rada.

 • Dobro razmislite kako ste se ponašali i procjenu izrazite ocjenom od 1 do 5 ovisno o tome koliko čestoste se ponašali na opisani način.
 • Ocjenu upišite u praznu rubriku uz opisano ponašanje u stupcu Vispod svoga imena(V=vlastita ocjena) .
slide50

Na isti način procijenite ponašanje ostalih članova svoje skupine. Ocjenu upišite u praznu rubriku uz opisano ponašanje u stupcu Čispod imena svakog člana(Č=članovi grupe) .

slide51

Kada ste unijeli ocjene za svakog člana, prvi po abecedipročitat ćeglasno ostalim članovima svoju ocjenu za prvog slijedećegčlana .

 • Ako se svi slažete u ocjeni, upišite ju u praznu rubriku uz opisano ponašanje u stupcu Z(Z=zajednička ocjena).
slide52

Ako se ne slažete u ocjeni, raspravite o njoj (svatko treba obrazložiti svoju ocjenu).

 • Nakon rasprave dogovorite se oko zajedničke ocjene i upišite ju.
 • Ako se ne možete dogovoriti oko ocjene, izračunajte srednju ocjenu i upišite ju.
 • To činite za jedno po jedno ponašanje slijedeći redosljed u tablici.
 • Zatim isto učinite za slijedećeg člana (po abecedi).
slide53

Jedan čitljivo ispunjen primjerak tablice predajte meni (nastavniku). Potrebna mi jeVaša pomoć pri procjeniVaše sposobnosti za rad u skupini. Usporedit ćuVaše procjene sa svojima i ako se razlikuju tražit ćuod Vas obrazloženje za ocjene.

jednostavnija verzija
“JEDNOSTAVNIJA” VERZIJA
 • svi članovi skupine dobiju isti protokol
 • upišu svoje ime i imena ostalih članova skupine
jo jednostavnija verzija
JOŠ “JEDNOSTAVNIJA” VERZIJA
 • unaprijed odrediti 4 učenika(1 skupinu)
 • diskretno promatrati i napraviti odmah zabilješku
 • pred kraj sata pitati svakog učenika kako ocjenjuje svoje funkcioniranje komponentu po komponentu
 • reći svoju procjenu
 • u slučaju neslaganja tražiti obrazloženje i sam obrazložiti – pitati i ostale članove skupine (ili razred)
va nost sustavnog kori tenja i vrednovanja skupnog rada
Važnost sustavnog korištenja i vrednovanja skupnog rada

preduvjet za uvježbavanje i prihvaćanje skupnog rada

 • na početku korištenja vrednovati nakon svakog skupnog rada
 • kasnije(naviknu na skupni rad i usvoje pravila ponašanja) dovoljna povremena vrednovanja
 • vrednovanje nužno kada se jave problemi u radu skupine
 • formalno vrednovanje tek nakon razdoblja uvježbavanja
   • trebaju upoznati pravila ponašanja i naviknuti na njih(daju se ocjene, ali se ne upisuju u imenik)

najbolje napreduju kad se prati i vrednuje njihov napredak

zaklju ne ocjene za sposobnost rada u skupini mogu i pristupi
Zaključne ocjene za sposobnost rada u skupinimogući pristupi

 unutar svakog predmeta

 • komponenta (rubrika)SPOSOBNOST SURADNJE
 • sastavni dio zaključne ocjene iz predmeta
 • 20% utječe na zaključnu ocjenu iz predmeta

zajednička za sve predmete

 • posebna rubrika u svjedodžbi
 • na temelju usporedbe i rasprave predmetnih učitelja - daju zajedničku ocjenu
na in zaklju ivanja ocjena u afektivnom podru ju
Način zaključivanja ocjena u afektivnom području
 • na temelju protokoliranog praćenja napretka
 • komponentu po komponentu (zaključna ocjena opisuje razvijenost različitih kompetencija)

4

5

5

3

 • % napisanih DZ tijekom razdoblja (1-2 mj.) - ocjena za redovitost pisanja (važno provjeravati i kvalitetu)
slide63

na kraju ocjena za cjelokupnu kompetenciju - ne “srednja ocjena” osim u slučaju neodlučnosti

 • ocjene nisu potpuno objektivne - češća vrednovanja(najmanje2 u polugodištu)  manja subjektivnost

4

je li mogu e dovoljno esto vrednovati komponente skupnog rada
Je li moguće dovoljno često vrednovati komponente skupnog rada?
 • timski pristup: nekoliko učitelja uskladi rad (dogovor):
   • razdobolje za skupni rad
   • komponenta koja se vrednuje
   • u kojem predmetu se prati koji učenik
   • isti instrumenti
   • skupine istog sastava
   • usporede ocjene
   • veća objektivnost
   • češća sumativna vrednovanja  češća informacija učeniku
slide65
30 učenika u razredu – 1 skupina = 5 učenika  6 skupina
 • za skupni rad potreban blok sat
 • tijekom 2 sata moguće ocijeniti rad 2 skupine(8-10 učenika)
 • ako se tijekom 1 tjedna skupni rad koristi jednom
slide66

Kraj!

Ispunjavanje lista za vrednovanje predavanja/radionice