esfri status og utfordringer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESFRI – Status og utfordringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESFRI – Status og utfordringer

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

ESFRI – Status og utfordringer - PowerPoint PPT Presentation

niles
99 Views
Download Presentation

ESFRI – Status og utfordringer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ESFRI – Status og utfordringer EMSO-møte 11-12 juni 2007 Bergen Status: ESFRI/EU Veikartet og prosjektene, støtte under FP7 NFR/KD ESFRI prosessen i Norge MILJØENE Prosjekter med norsk deltagelse AMBISJON Støttebrev og norske ambisjoner NORDEN Nordisk profil Utfordringer: ESFRI Oppdatering av Roadmap NYE FORSLAG Nye norske prosjekter til ESFRI EU/FP/PP Oppfølging av Preparatory Phase prosjekter STRATEGI Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur TIDSPLAN Møter og utlysninger

 2. ESFRI: Det europeiske veikartet og veien videre • 2004/høst: European Strategy Forum on Research Infrastructures: • Oppdrag fra EC, Mandat fra medlemslandene: Støtte utvikling og realisering av en langsiktig strategi for forskningsinfrastruktur i Europa. • Delegater og medlemmer i arbeidsgrupper og ekspertkomiteer utnevnt på Ministernivå (KD). • 2006/høst: Europas første veikart for Forskningsinfrastruktur: • 35 prosjekter innen 7 forskningsområder, tverrfaglig. • Essensiell infrastruktur nødvendig for å bringe europeisk forskning innen flere store forskningsutfordringer til den internasjonale forskningsfronten. • 2007/vår: EC støtte til Preparatory Phase under FP7 • Finansiering av forberedelsesfasen til prosjektene under FP7 – Capacities – Research Infrastructures – Construction of new Research Infrastructures (or major upgrades). • Forskningsinfrastruktur som essensielle hjørnesteiner for å styrke og strukturere det europeiske forskningsrommet (ERA). • 2008/høst: Første oppdatering av veikartet • ESFRI Roadmap er begynnelsen til en løpende prosess i Europa: Plan for oppdatering vedtatt av ESFRI i mai 2007. • Oppdateringsprosessen starter høst 2007. Evaluering av ”Emerging proposals” (identifisert i veikartet) og presentasjon av nye prosjekter. • Prosjekter må være teknisk/teknologisk ”modne”. Preparatory Phase skal frembringe ferdige juridiske, administrative og finansielle planer/avtaler for realisering av prosjektene.

 3. ESFRI prosessen i Forskningsrådet: Oppfølging nasjonalt Etter mandat fra Kunnskapsdepartementet (KD): • Informasjonsarbeid om ESFRI • Hjemmeside for ESFRI prosessen: www.forskningsradet.no/esfri • Informasjonsmøter og nær dialog med miljøene mht. deltagelse i EU/FP7 preparatory phase • NordForsk nordisk koordineringsmøte (26-27. mars) for ESFRI for å presentere nasjonale strategier og avklare eventuelle samarbeidsprosjekter • Oppfølging av ESFRI roadmap prosjekter • Identifisert prosjekter med norsk interesse • Utredning av ESFRI-prosjekter av særlig interesse for Norge: Rapport etter NFR-mal fra miljøene med hensyn til de enkelte prosjektenes vitenskapelig interesse og potensial for norsk forskning • Individuelle støttebrev for hvert ESFRI prosjekt for å dokumentere nasjonal støttetil norske gruppers deltagelse i preparatory phase prosjekter samt autorisering av norsk partner • Prosjektetableringsstøtte (PES) til Preparatory Phase: • Sikre god norsk deltagelse i konsortier til FP7’s ESFRI-utlysning. Standard søknadsprosedyre. • Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur • Vitenskapelig Utstyr, e-Infrastruktur, Vitenskapelige Databaser • ESFRI-prosjektene vil inngå som en del av strategien under hver kategori • Mål for Forskningsrådets oppfølging av ESFRI prosessen • Fremme anbefalinger for KD, gjennom Forskningsrådets styrende organer, for arbeid og utvelgelse av de ESFRI prosjekter Norge bør satse på, godt forankret i Forskningsrådets strategiprosesser for forskningsinfrastruktur og fagmiljøenes engasjement. • Beslutningsgrunnlag: Definere kriterier for prioritering av ESFRI prosjekter av relevans for Norge • Utarbeide og fremme nye forslag for ESFRI for annen infrastruktur av særlig interesse for Norge

 4. Status ESFRI prosjekter: 11 prosjekter med norsk deltagelse i EU/FP7 preparatory phase: No Prosjekt, Norsk koordinator, Institusjon Land • CESSDA (High quality data for social sciences) (UK)Dag Kiberg, NSD • CLARIN (Language resources and technology for research) (NL)Gisle Andersen, UiB/AKSIS + UiO, NTNU, UiT • ESS (European Social Survey) (UK)Kristen Ringdal, NTNU + NSD, SSB • AURORA BOREALIS (European Polar Research Icebreaker) (DE)Olav Eldholm, UiB + UiT, UiO, Oljedirektoratet • EMSO (Multidisciplinary Seafloor Observatory) (FR)Jürgen Mienert, UiT + UiB, UiO, Sintef, CMR, UNifob, HI • EURO ARGO (Ocean Observing Buoy System ) (FR)Kjell Arne Mork, HI • LIFE WATCH (Protection, management and sustainable use of biodiv.) (NL)Tor G. Heggberget, NINA + NIVA, NTNU • European Bio-banking and Biomolecular Resources (FI) Kristian Hveem, NTNU/HUNT + FHI, UiT/ISM, UiB/SMIS • EU-HPC (Integrated European High Power Computing Service) (FI)Jacko Koster, UNINETT-Sigma • EATRIS (Translation of basic discoveries into clinical interventions) (DE)Kjetil Tasken, UiO. • ICOS (Integrated Carbon Observation System) (DE)Daniel Rasse, BioForsk + NILU, UMB, Skog&Landskap

 5. Status ESFRI prosjekter: Prosjekter med mulig norsk interesse der medlemskap kan være aktuelt senere, ikke deltagelse i EU/FP7 preparatory phase: No Prosjekt, Norsk koordinator, Institusjon • ESRF upgrade (European Synchrotron Radiation Facility) NTNU. Deltar ikke i instrumentutvikling. Kommer inn som brukere senere. • XFEL, ILL, IRUVX-FELNTNU m.m. Tilsvarende status som ESRF. Mulige bruker-grupper. • ESS (European Spallation Source) IFE, NTNU, UiO. Eventuelt nordisk konsortium og støtte til svensk lokalisering. • ELT – The European Extremely Large TelescopeMulig norsk interesse under ESO (European Southern Observatory) dersom denne også tar inn solteleskoper (stort europeisk solteleskop). • FAIR – Facility for antiproton and ion researchNorsk deltagelse (UiB, UiO) i flere prosjekter, bl.a. egenskaper til komprimert baryonisk materie og faseendringer. • SPIRAL2 – Rare isotope radioactive beams (EURISOL)Norsk interesse fra bl.a. kjernefysikk UiO, som har skrevet under 2 ”letter of intent” for fysikk med spiral II (kontinuum fysikk og supertunge kjerner). • EROHS (Integration of data, technologies and policies) (DK)NSD. Konsortium er ikke etablert og prosjektet blir kansellert (deltar ikke i Preparatory Phase) Behov/ambisjoner: Ambisjonene i de norske forskningsmiljøene for den norske andelen av ESFRI prosjektene ligger meget anslagsvis i størrelsesorden på 250 - 350 MNOK / år for de neste 10 år.

 6. STØTTEBREV til norske deltagere under FP7/Preparatory Phase • Autorisering: • Generell støtte til Preparatory Phase prosjektet samt autorisering av koordinerende forskningsgruppe i Norge som prosjektpartner • Nasjonal prosess: • Referanse til arbeidet med Nasjonal Strategi for Forskningsinfrastruktur (det norske veikartet). • Nasjonal satsing: • Dokumentasjon av eksisterende relevante nasjonale forsknings-prioriteringer, satsinger og finansiering på feltet.

 7. ESFRI – Status og utfordringer EMSO-møte 11-12 juni 2007 Bergen Status: ESFRI/EU Veikartet og prosjektene, støtte under FP7 NFR/KD ESFRI prosessen i Norge MILJØENE Prosjekter med norsk deltagelse AMBISJON Støttebrev og norske ambisjoner NORDEN Nordisk profil Utfordringer: ESFRI Oppdatering av Roadmap NYE FORSLAG Nye norske prosjekter til ESFRI EU/FP/PP Oppfølging av Preparatory Phase prosjekter STRATEGI Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur TIDSPLAN Møter og utlysninger

 8. ESFRI Roadmap: Oppdatering av veikartet • 2007/vår: Roadmap Working Groups (RWG): • ”Terms of Reference” + ny sammensetting av RWG, grupper for PSE (Physical and Sciences and Engineering), SSH (Social Sciences and Humaniora), BMS (Biology and Medical Sciences) og ENV (Environmental Sciences). • Nominering av nye norske kandidater til gruppene. • 2007/juni: European Conference on Research Infrastructures (ECRI2007), Hamburg • ESFRI-møte: Vedtar oppstart av oppdateringsprosessen • Relativt rask tidsplan for oppdatering av veikartet • 2007/sommer-høst: Innsending av forslag til nye prosjekter • Nye forslag fremlegges av nasjonale delegasjoner. • Bearbeides av RWG’s og E-IRG • 2008/februar: RWG’s første utkast med nye prosjekter • Prosjektene behandles av ESFRI drafting group • 2008/juni: ESFRI’s første ukast til oppdatert veikart • Oppdatert veikart presentert av ESFRI • Politisk validering på ministernivå, review, agreements • 2008/oktober: Publisering av oppdatert veikart • EU/FP7 Capacities: Research Infrastructures Calls 2007 – 2013 • Integrating Activities: Vår 2008 • Preparatory Phase 2: Vår 2010 • Fornybar Energi • Svalbard som Forskningsplattform

 9. Svalbard as International Research Platform ESFRI oppdatert veikart - Miljø: Svalbard som Forskningsplattform ”Svalbard-initiativet” Svalbard Common Observatoryfor the Polar Environment • SCOPE: presentert for ESFRI roadmap men kom ikke med på veikartet. Behov for klargjøring av strategi, mål, innhold, struktur, finansieringsbehov og implementering i forhold til ESFRI roadmap • Kontaktmøter: Gjennomført kontaktmøte med UNIS/UiO. • Strategi: Nasjonalkomiteen for Polarforskning arbeider med et strategi for ”Svalbard som Forskningsplattform” som vil bli en del av det oppdaterte ”Strategidokument for arktisk forskning”. Avventer Riksrevisjonens rapport over offentlig pengebruk på Svalbard. • Nasjonalt koordineringsmøte: Avklare interesser og muligheter. Planlagt arrangert høst 2007 med alle relevante aktører: Eiscat, UNIS, SSC, Ny-Ålesund RI, SvalSat, SvalRak, SSF, Internasjonale forskningsaktører på Svalbard, Uninett, polarkomiteen, .. • Ambisjon: Fremme et norsk Svalbard-forslag til: • ESFRI Roadmap høst 2007 / vår 2008 • FP7 infrastrukturutlysning vår 2008 (Integrating Activities) • ESFRI preparatory phase 2, vår 2010, dersom forslaget kommer inn på veikartet 7 Projects LIFEWATCH EMSO EUFAR

 10. Fornybar Energi: « European Energy Laboratory» ESFRI oppdatert veikart – Energi: Fornybar Energi HiPER ”Energi-initiativet”: European Energy Laboratory • ESFRI’s veikart henviser til behovet for å få frem nye infrastrukturprojekter innen bærekraftige energiformer. • Arbeid og planer for et norsk energi initiativ presentert på kontaktmøte med NTNU/Sintef. Forslag basert på infrastruktur, bl.a. ENGAS. UiB og UiS har også vist interesse for infrastruktursatsing innen dette feltet. • Nasjonalt temamøte: Avklare interesser og muligheter for etablering av et ”European Renewable Energy Laboratory”. Planlagt arrangert tidlig høst 2007 med bred invitasjon. • Ambisjon: Det tas sikte påå fremme et norsk forslag innen fornybar energi til • ESFRI Roadmap høst 2007 / vår 2008 • FP7 infrastrukturutlysning vår 2008 (Integrating Activities) • ESFRI preparatory phase 2, vår 2010, dersom forslaget kommer inn på veikartet 3 Projects IFMIF JHR

 11. FP7 Capacities: Research Infrastructures 2007-2013

 12. NordForsk: ESFRI Infrastruktur i nordisk perspektiv • Denmark: P = High priority projects (leading role/partner) based on a hearing process in late 2006 / beginning of 2007, which are recom-mended by the research council and at least one of the major universities. The hearing also showed interest in other projects on some level. An overview of Danish participation in the consortia will be in place soon. • Finland: Status March 2007. P = Finnish participation. (P) = Finnish participation through international organisation or through project, which has led to the initaitive. • Norway:P = Project in which RCN has accepted partnership. P = Projects participating in FP7 preparatory phase with support letters from RCN. p = projects with Norwegian interest and possible partnership at a later stage. (P) = participation through international organisation. • Iceland: P = Projects planning to participate in FP7 preparatory phase • Sweden:P = High priority projects in which VR has decided to be a coapplicant. P = high priority project for which VR considers to give some support either as leading/role partner or as member (support letter). (P) = paricipation through international organisation. p = Project for which there is some support from research community and for which VR considers to write a support letter. Priorities are based on a consultancy process involving hearings.

 13. NordForsk: JOINT NORDIC USE OF RESEARCH INFRASTRUCTURE NordForsk budget and deadline: • 15 million NOK, 0.5 - 1 MNOK per project. Duration 1-3 years. Deadline Tuesday 4 Sep. 2007. Aims: • Optimize joint Nordic use of research infrastructures, increase the interaction between existing infrastructures, share best practices in operations by making these more available to interested parties. • Optimize joint Nordic participation in the planning and implementation of European and international infrastructure projects. Eligible Infrastructures: • Be of broad Nordic interest, Facilitate research of the highest international quality • Be used by research groups with highly qualified projects, Size not manageable by one single research group • Have a long-term planning frame including scientific aim, financing and use • Have open and easy access to the research community and have a plan to further develop accessibility (including access to the infrastructure, to its contents and to presentation of results) Eligible Applicants: Nordic researchers, research groups, or representatives for infrastructures who participate, will participate or already run existing infrastructure projects. Proposals within any scientific field. Grants may be used for: • Joint Nordic use of research infrastructure, including Nordic use of international infrastructure (such as the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)) or use of infrastructure within the Nordic countries (such as the Nordic DataGrid Facility (NDGF)). • Strengthening Nordic participation in large-scale international projects (such as ESFRI Roadmap projects) or stimulate the planning of future Nordic participation in such projects. • Integrated activities related to existing research infrastructures, including activities for senior researchers, such as guest professorships, and for young researchers, including researcher training, or other joint Nordic R&D activities, including trans-national access to RIs. • Note that grants are not awarded to individual applicants for single activities, but to research groups, preferably consortia, for a coordinated programme of integrated activities.

 14. ESFRI Roadmap: Viktige møter og frister

 15. Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur-Mål • En nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur som bidrar til at norske forskningsmiljøer kan arbeide i den internasjonale forskningsfronten. • En egnet beslutningsstruktur for behandling av de ulike kategorier forskningsinfrastruktur som gir effektiv utnyttelse av ressursene. • Sikre riktig satsing nasjonalt og i internasjonalt samarbeid. • Utarbeide en systematikk for beslutninger som inkluderer forskningsmiljøene og beslutningstagere og gir muligheter til å planlegge i forkant. • Skape bedre vilkår for forskningsmiljøene som øker kvalitet og rekruttering. Britt Ann K. Høiskar

 16. Nasjonal strategi for forsknings-infrastruktur - Kategorier • Vitenskapelig utstyr • Avansert vitenskapelig utstyr (2-30MNOK) • Storutstyr (>30 MNOK) • Internasjonal samarbeid om tungt utstyr (CERN, ESFRI) • eInfrastruktur • lagringssystemer, GRID-løsninger og beregningsressurser. • nordisk, europeisk og globalt samarbeid. • Vitenskapelige databaser, registre, tidsserier og samlinger Britt Ann K. Høiskar

 17. Nasjonal strategi for forsknings-infrastruktur – organisering og tidsplan • Eksterne kontaktgrupper etablert for Vitenskapelig utstyr og Databaser og arbeidet i gruppene er startet • Arbeidet med eInfrastruktur gjennomføres av programstyret for e-vitenskap (eVITA) • Strategien skal være klar innen utgangen av 2007 Britt Ann K. Høiskar

 18. Handlingsplan - innhold • Beskrive hvordan de foreslåtte tiltakene som skisseres i strategien skal realiseres • Beskrive en prosess for hvordan handlingsplanen skal oppdateres regelmessig ------------------------------------ • Veikart (0-versjon) for oppgradering og/eller etablering av nye store nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer. • Veikartet skal peke på noen prioriterte satsinger i perioden 2008-2010 og skal peke på hvilke initiativ som bør realiseres eller utredes nærmere i denne perioden. Britt Ann K. Høiskar

 19. Aurora Borealis BIOBANKS ESS EUHPC (e-IRG) CESSDA Nasjonal Strategi for ForskningsinfrastrukturDet norske veikartet • VITENSKAPELIG UTSTYR - 3 kategorier: • Avansert vitenskapelig utstyr • Storutstyr (svært kostnadskrevende utstyr/infrastruktur) • Internasjonalt samarbeid om utstyr og forskningsinfrastruktur • E-INFRASTRUKTUR:Nasjonal tungregning, GRID, høyhastighetsnett • DATABASER:vitenskapelige databaser, tidsserier, registre og samlinger • Strategien ferdig innen utgangen av 2007 • Ambisjon: Etablere nytt infrastrukturprogram på flere hundre MNok per år.

 20. ESFRI første veikart – Oppfølging: Preparatory phase prosjekter og andre prosjekter av interesse for Norge Eksterne arbeidsgrupper:Mandat for utredning av prosjekter Bidrag til arbeidet med Nasjonal Strategi for Forskningsinfrastruktur – Det norske veikartet Korte beskrivelser som representerer institusjonenes interesser i prosjektet når de er avklart • Prosjektet: Dokumentasjon av infrastruktur • Prosjektets styrker, svakheter, muligheter og eventuell risiko for norsk forskning(SWOT-analyse). Utvikling i forhold til eksisterende europeisk/internasjonal og norsk forskningsinfrastruktur. Nasjonale fortrinn, tidshorisont, kritiske faktorer. • Forskningsbehov/relevans: Analyse av forskningsmulighetene • Faglig ramme, utvikling av fagområdet og den norske forskningen på feltet, betydning i forhold til fremtidige forskningsmål, forskningsfronten, potensiale for internasjonalt samarbeide, kvalitets og rekrutteringselementer. • Brukergruppe: Dokumentasjon av behov og bredde • Norske forskningsmiljøer som vil delta, andre brukergrupper, deltagelse fra norsk næringsliv, tverrfaglig perspektiv. • Konsortium: Beskrivelse av organisering og lokalisering • Sammensetning av internasjonalt konsortium, Norske deltageres kompetanse og rolle i prosjektet (vertskap, eier, deltager, bruker), deltagelse fra norsk/internasjonalt næringsliv, fordeler og ulemper ved lokaliseringsalternativer, muligheter og risiko for Norge. • Finansieringsbehov: Vurdering av investering og drift • Anslag for total prosjektkostnad fordelt på investering, personell og drift, beskrivelse av det norske bidrag med finansieringsplan, driftskostnader og egne personellressurser.

 21. EMSO: Noen refleksjoner og utfordringer EMSO - ESFRI: • Et av 11 prosjekter med norsk deltagelse i Preparatory Phase • Det største og dyreste i Norge • Skal inn på det norske veikartet, på en høyt prioritert plass.. Preparatory Phase: • Deliverables: Ferdige planer for finansiering, administrasjon, organisering, styring, drift, logistikk, juss. Teknisk utvikling "en liten del" av PP! • Modenhet <-> Teknisk utvikling. Næringsliv, utvikling av sensorer.. • Konsortium-modell <-> Nettverk. Internasjonalt samarbeid om alle stasjoner? • Lokalisering <-> Kritiske områder • EMSO/ESFRI: En infrastruktur som Europa trenger for å besvare helt essensielle vitenskapelige problemstillinger og for å komme i den internasjonale forskningsfronten innen feltet. Det norske Veikartet: • Prioritering 30 år <-> Kapasitet. Ikke et prosjekt, et program.. Er forskningsmiljøet stort nok i Norge? • Finansiering <-> Life time + Program. Prioritering av forskningsmidler • Forskning/undervisning <-> Tverrfaglig utdanningsprogram / forskerskole /utveksling .. • Tverrfaglighet <-> Samler geologer og havforskere (biologi/geofysikk) • Lokalisering <-> Kritiske lokaliteter, riktig for alle fag? • Innovasjon <-> Utvikling av sensorer/teknologi med deltagelse fra norske bedrifter, industri • Internasjonalisering <-> Interesse for havbunnsobservatorier i våre områder, norsk interesse utenlands