Download
resultats de l estudi baixa activitat estacional bae n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resultats de l’estudi Baixa Activitat Estacional (BAE) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resultats de l’estudi Baixa Activitat Estacional (BAE)

Resultats de l’estudi Baixa Activitat Estacional (BAE)

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Resultats de l’estudi Baixa Activitat Estacional (BAE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Resultats de l’estudiBaixa Activitat Estacional (BAE) Desestacionalització turística a Castell Platja d’Aro – Calonge Gener 2011

 2. El projecte BAE (Baixa Activitat Estacional) • Finalitat: Millorar la rendibilitat econòmica i social del sector turístic, i del seu àmbit d’influència, durant el calendari de baixa activitat estacional • Objectius: • Analitzar l’estructura de la BAE, les causes i els seus efectes • Desenvolupar eines que permetin valorar actuacions alternatives destinades a reduir l’estacionalitat • Facilitar la creació d’una organització estable per aplicar els resultats del projecte Observatori de Turisme de Catalunya

 3. Principals resultats del Projecte • Coneixement de les causes del problema i demostrar que la cooperació és una condició per a la solució • Identificació dels tipus d’accions per incrementar l’activitat turística durant la BAE • Disposició d’una eina per avaluar anticipadament el resultat de les polítiques d’actuació per reduir l’estacionalitat • Formulació d’una proposta d’organització per aplicar els resultats del projecte Observatori de Turisme de Catalunya

 4. Què és l’estacionalitat turística i quins són els seus efectes És un fenomen caracteritzat per les variacions que experimenta el nivell d’activitat turística segons unes pautes temporals periòdiques. Efectes de la congestió Efectes de la baixa activitat • Augmenta el preu de molts serveis turístics i, per tant, del marge de benefici. • Obliga al sector públic a fer costoses inversions per dimensionar les infraestructures i equipaments fins a cobrir les necessitats dels dies de màxima demanda que es produeixin alguns dies de l’any • El sector turístic, i les empreses vinculades, treballen molt per sota de la seva capacitat productiva • La baixa activitat genera una caiguda dels resultats d’explotació , precarietat de l’ocupació i tancament temporal d’empreses Observatori de Turisme de Catalunya

 5. Estacionalitat del nivell d’activitat: dos exemples El calendari de l’estacionalitat és diferent segons les destinacions. % Utilització = % de les places contractades sobre el total de les places existents Observatori de Turisme de Catalunya

 6. Beneficis de reduir la Baixa Activitat Estacional • Amortitzar més ràpidament les inversions i augmentar els guanys. Incrementar la productivitat i poder ser més competitius • Crear i mantenir més llocs de feina i de més qualitat • Millorar el grau d’utilització i de conservació dels recursos turístics públics i privats Observatori de Turisme de Catalunya

 7. Causes de la BAE Vacances laborals Vacances escolars Caps de setmana, festius i ponts Factors de demanda • Calendari laboral • Calendari escolar • Calendari institucional Factors d’oferta • Clima • Manca d’atractiu de l’oferta • Preu Nivell d’activitat Estacions climatològiques Manca d’atractiu de l’oferta Preus relatius amb altres destins Observatori de Turisme de Catalunya

 8. Condicionants de partida • El caràcter crònic de l’estacionalitat justificava un nou enfocament: tant de la metodologia, com de l’àmbit territorial de l’estudi i de les solucions • El coneixement de la realitat i l’aplicació futura dels resultats del projecte feia necessària la participació activa dels empresaris, associacions i responsables del sector públic local • El desenvolupament del projecte s’havia de considerar com una prova pilot, en una destinació, exportable a la resta de destinacions catalanes Observatori de Turisme de Catalunya

 9. El projecte BAE Àmbit Destinació: Platja d’Aro – Calonge Metodologia: Dinàmica de Sistemes • Fases del projecte • Anàlisi de l’estacionalitat i creació del model de funcionament de la mateixa • Model de simulació de l’oferta i la demanda turística • Model de simulació d’activitats Observatori de Turisme de Catalunya

 10. Àmbit: Castell d’Aro- Calonge La destinació durant el calendari BAE Les principals activitats dels visitants: Castell-Platja d’Aro Passejar i anar de compres a les nombroses botigues Calonge Passejar El calendari de les estacions climàtiques -turístiques coincideix amb el nivells d’utilització de les places hoteleres a la Costa Brava Observatori de Turisme de Catalunya

 11. Metodologia: Dinàmica de Sistemes (1) Anàlisi qualitatiu 1. Identificació del problema (baixa activitat estacional) 2. Diagrama causal dels elements actuals del sistema 3. Estudi de propostes per modificar els elements actuals 4. Conclusions i recomanacions Les diferències estacionals entre la capacitat de l’oferta existent i la demanda efectiva, impulsen als agents turístics locals a actuar per adaptar l’oferta i incrementar la demanda, per reduir aquestes variacions d’activitat i millorar els resultats de la seva gestió Observatori de Turisme de Catalunya

 12. Metodologia: Dinàmica de Sistemes (3) II. Anàlisi quantitatiu 2. Valorar l’impacte de possibles canvis o noves accions Observatori de Turisme de Catalunya

 13. Metodologia. Dinàmica de Sistemes II.Anàlisi quantitatiu. Permet visualitzar l’efecte conjunt de diferents actuacions Efectes del increment de les hores d’activitat sobre la utilització del parc de places d’allotjament

 14. Fase I. La destinació com a Sistema: Situació actual Cal millorar la col·laboració entre tots els agents turístics i concentrar els esforços en actuacions específiques per incrementar l’activitat a temporada baixa Observatori de Turisme de Catalunya

 15. Fase I. La incidència del projecte de Baixa Estacionalitat Turística El projecte és una solució als agents turístics afectats pels efectes de l’estacionalitat Observatori de Turisme de Catalunya

 16. Fase II. Avaluació de les activitats turístiques El cost per hora i usuari de l’activitat és un element essencial per triar els projectes de millora de l’oferta Observatori de Turisme de Catalunya

 17. Fase III. La destinació turística com a Sistema. Situació futura El funcionament d’una entitat especialitzada en la gestió de la BAE constitueix una garantia d’èxit en la solució del problema Observatori de Turisme de Catalunya

 18. Fase III. Entitat gestora de la BAE. Participants i funcions Observatori de Turisme de Catalunya