slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NPÖ - Västra Götaland PowerPoint Presentation
Download Presentation
NPÖ - Västra Götaland

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

NPÖ - Västra Götaland - PowerPoint PPT Presentation

nikki
217 Views
Download Presentation

NPÖ - Västra Götaland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NPÖ - Västra Götaland

 2. Vad är Nationell Patientöversikt? • - En översikt över patientens vård- och omsorgsinformation från alla vårdgivare i Sverige • - En ”Hitta och titta” lösning • - En del av den beslutade nationella IT-strategin

 3. Varför införs NPÖ? • - För att underlätta samverkan inom och över vårdgivargränserna genom att ge tillgång till relevant vårdinformation och därigenom förbättra patientsäkerheten • - Behovet av en nationell lösning som ger behörig vård- och omsorgspersonal tillgång till viktig patientinformation, oavsett organisationstillhörighet, tid och plats, har styrt utvecklingen av NPÖ

 4. Beslut HSU 2010-02-24 • att Västra Götalandsregionen ska påbörja ett etappvist införande av nationell patientöversikt (NPÖ) med början i april 2010. • att finansieringen sker genom hälso- och sjukvårdsutskottets utvecklingsresurser. • att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Sjukvårdsrådgivningen SVR om anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ).

 5. Projektets omfattning • - Produktion av information till NPÖ från regionens, privata vårdgivares samt kommunernas vård- och omsorgs-system. • - Åtkomst till informationen i NPÖ för behöriga användare • - Projektet omfattar i tid 2010 -2011

 6. När införs NPÖ ? • - Från Västra Götaland presenteras den första patient- informationen i NPÖ i september 2010 • - Förutsättningarna för att införa i verksamheten är att begreppen i Patient datalagen används. • - Första användarna kan starta i september 2010 • - Linjeorganisationen inför, med projektets stöd

 7. Införandeplan för Nationell Patientöversikt2010•Anslutning av landstingen Sörmland, Jönköping, SLL Norrtälje, Östergötland, Blekinge, Kronoberg samt Västra Götalandsregionen•Många kommuner och privata vårdgivare ansluts2011•Ytterligare 10 landsting ansluts•Många kommuner och privata vårdgivare ansluts 2012•De sista tre landstingen ansluts

 8. De olika vårdgivarna använder NPÖ för att få tillgång till varandras information och loggar in med sina SITHS-kort… 8

 9. 9

 10. 6

 11. Informationsmängder i NPÖ • Vård- och omsorgstagare • - Uppmärksamhetssignal • - Diagnos • - Vård- och omsorgstjänst • - Läkemedel - läkemedelsförteckningen • - Vård- och omsorgskontakt • - Funktionstillstånd • - Vård- och omsorgsplan • - Undersökningsresultat

 12. Verksamhetsfrågor • - Chefläkargruppen är referensgrupp - Lars Gelander • - Vilka Nyttoeffekter ger NPÖ? • - Vilka informationsmängder är viktigast att få tillgång till? • - Vilken information skall visas? • - Från vilka system skall den hämtas? • - Hur gammal information skall visas? • - Signerad eller osignerad information??

 13. Avgränsningar under 2010 • - Begränsning av antal system • - Begränsning av antal användare • - Begränsning av antal informationsmängder • - Begränsning av information inom vissa informationsmängder • - Ett geografiskt område som start

 14. NPÖ NPÖ INFORMATIONSSYSTEM Asynja BFR Elvis Journal III Klara Labbsystem Medidoc Melior Obstetrix

 15. Produktion av information till NPÖ • Genomförandeplan: • - Bild och funktionsregistret september • - Melior - sjukhusens journalsystem oktober • - Asynja - privata vårdgivare i primärvården oktober • - Journal lll/Medidoc primärvårdens journalsystem ? • - Laboratoriesvar • - Ytterligare system: SVPL - Klara, Obstetrix, ELVIS

 16. Information från Västra Götaland till NPÖ

 17. Vad krävs för att använda NPÖ? • - Verksamhetschefen beslutar om behörighet till NPÖ • - Användarna har kunskap om funktion och regelverk • - Inloggning sker med Tjänstekortet • - Patienten ger sitt samtycke enligt Sammanhållen journalföring

 18. Åtkomst till information i NPÖ • Steg 1 September 2010 • Användare på Alingsås lasarett samt i delar av Primärvården Södra Älvsborg, offentlig och privat • Steg 2 Oktober 2010 - • Primärvård, offentlig och privat • Sjukhus i Västra Götalandsregionen • Steg 3 Under 2011 • Kommunal vård och omsorg

 19. Utvärderingsprojekt • - Ett Uppdrag till Nordic Centre for Health and Social Assessment (NCHSA) under 3 år. • - Frågeställningar: • Vad kännetecknar implementeringen av NPÖ? • Vilken genomslagskraft får NPÖ på vårdens professioner? • Hur påverkas det värdeskapande mötet med patienten/brukaren? • - Metod bla Intervjuer av användare, företrädare för patientorganisationer och projektmedlemmar

 20. Frågor? - Kontakta oss • Dan Wiklund, • styrgruppsordförandedan.wiklund@vgregion.se • Carl-Erik Johnsson • vice styrgruppsordförandecarl-erik.johnsson@vgregion.se • Ingela Jägerstedt Larsson, • projektledareingela.jagerstedt-larsson@vgregion.se • Patrik Mattsson, • tekniskprojektledarepatrik.mattsson@vgregion.se • http://intra.vgregion.se/npo

 21. SLUT

 22. 27

 23. Styrgrupp • Dan Wiklund – ordförande • Carl-Erik Johnsson – v ordförande • Anki Forsell • Bengt-Göran Olausson • Kaj Stenlöf • Lars Björkman • Lennart Holeby • Marianne Berggren • Mikael Johansson • Petra Emanuelsson • Ingela Jägerstedt Larsson - Projektledare

 24. Diskussionsfrågor • Förslag på införande strategi för Åtkomstprojektet? • Förslag på grupp för information? • Kontaktpersoner IT och • Kontaktpersoner Verksamhet