slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strålevernsloven med forskrift PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strålevernsloven med forskrift

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Strålevernsloven med forskrift - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Strålevernsloven med forskrift. Anders Widmark Seksjon for Dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern Høgskolelektor, Høgskolen i Gjøvik anders.widmark@nrpa.no. Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) www.nrpa.no. Ole Harbitz. Direktør. Anne Marit Østreng. Info. Stab.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strålevernsloven med forskrift' - Faraday


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strålevernsloven med forskrift

Anders Widmark

Seksjon for Dosimetri og medisinsk strålebruk

Statens strålevern

Høgskolelektor, Høgskolen i Gjøvik

anders.widmark@nrpa.no

norwegian radiation protection authority nrpa www nrpa no
Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) www.nrpa.no

Ole Harbitz

Direktør

Anne Marit Østreng

Info

Stab

Per Strand

Gunnar Saxebøl

Martin Høiby

Beredskap og miljø

Strålevern og sikkerhet

Plan og administrasjon

Dosimetri og

Hilde M. Olerud

Beredskap

medisinsk strålebruk

Industriell og forskningsmessig

Ole Reistad

Miljøovervåkning

strålebruk

Helse- og

Ikke-ioniserende

Merete Hannevik

miljøvurderinger

stråling

seksjon dosimetri og medisinsk str lebruk section for dosimetry and medical applications
Seksjon dosimetri og medisinsk strålebrukSection for Dosimetry and Medical Applications

Diagnostikk

Eva B.

Anders W.

Ingelin B.

Terapi/nukleær

Hans B.

Elin Agathe H.

Jan Frede U.

Trond E.O.

KVIST

Sverre L. (60%)

Taran H. (50%)

D.Clemet J. (60%)

Ingrid K.E. (60%)

KS Mammo

Kristin P.

Ingrid H.

Ida O.

Kirsti B.

Seksjon DMS

Hilde M. Olerud, seksjonssjef

medisinsk str lebruk i norge
FAGOMRÅDER

Planar konvensjonell røntgen fotografering og gjennomlysning, fra film/folie til digital registrering

Mammografi, klinisk/screening

Computed tomografi (CT)

Intervensjonsradiologi

Barneradiologi

Nukleær medisin

Tannlege, veterinær, små skjelett

Ekstern stråleterapi

Brachy terapi

IIS anvendelser (MRI, UL, lys…)

Grensen mellom diagnostikk og terapi utviskes

Medisinsk strålebruk i Norge

FORVALTNING

 • 90 små og store sykehus med 1500 røntgenapparater, 27 Linac og 4 Brachy installasjoner
 • 500 installasjoner ved legesentre og veterinærer, mange tusen tannleger
 • 25 nukleærmedisinske avdelinger (60 – 70 anlegg)
 • vern av pasienter og yrkeseksponerte
 • berettigelse og optimalisering
 • oversikt over medisinsk bruk av stråling – installasjon og bruk
 • informasjon og kunnskapsformidling
 • KS prosjekter
lovgivningen innen eu for str levern
”Lovgivningen” innen EU for strålevern

EUROATOM traktaten

Basic Safety Standard – BSS

Arbeidstagere og befolkning

Patient Safety Standard – MED

Veiledninger – Radiation Protection serie

Nasjonal implementering i lovgivningen

direktivet for beskyttelse av arbeidstagere og befolkning basic safety standard bss
Direktivet for beskyttelse av arbeidstagere og befolkningBasic Safety Standard (BSS)
 • ICRP 60 – Berettigelse, optimalisering og dosegrenser
 • Fosteret regnes som ”member of the public”
 • 1 mSv til foster resterende del av svangerskapet
 • Ammende kvinner skal ikke arbeide der det er risiko for

radioaktiv kontaminasjon

pasientdirektivet medical exposure directive med
PasientdirektivetMedical Exposure Directive (MED)
 • Formål å beskytte:
  • pasienter som undersøkes eller behandles med ioniserende stråling
  • personer som deltar i screening-undersøkelser
  • frivillige friske personer som deltar i medisinske, biomedisinske, diagnostiske eller terapeutiske forsøk
  • personer som deltar i rettsmedisinske undersøkelser
 • Spesielt fokus: Pediatrisk diagnostikk og behandling
 • Screeningsundersøkelser, CT, Intervensjonsradiologi og Stråleterapi
radiation protection publikasjoner
Radiation Protection publikasjoner:
 • 97: Radiation protection following Iodine-131 therapy
 • 100: Guidance for protection of unborn children and infants

irradiated due to parental medical exposure

 • 109: Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) for medical

exposure

 • 116: Guideline on education and training in radiation protection for

medical exposures

 • 118: Referral criteria for imaging
 • 119: Multimedia and audiovisual radiation protection training in

interventional radiology

lov om str levern og bruk av str ling av 12 mai 2000
Erstatter lov av 18. Juni 1938

Forskrifter harmonisert med EU’s ”Pasientdirektiv” (97/43 Euratom) og ”Basic safety standard (96/29 Euratom) kan hjemles her

Basert på ICRP’s strålevernsprinsipper

Omhandler strålevern av både mennesker og miljø

Omhandler planlegging og beredskap mot uhell og ulykker

Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. Mai 2000
slide10

Struktur

Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000

Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 1. januar 2004

NB! Kommentarene

Veiledning for Diagnostisk røntgenanlegg som er underlagt godkjenning

Veiledning for industrielle kontrollkilder

Veiledning for Diagnostisk røntgenanlegg som er underlagt melding

Veiledning for bruk av åpne radioaktiv kilder i laboratorium

Veiledning for strålevern ved stråleterapi

 • Veiledere for IIS
 • RF yrke
 • RF befolkning
 • UV Solarieeiere
 • EMF yrke

Veiledning for behandling og fjerning av radioaktivt avfall fra sykehus, laboratorier etc.

forskrift om str levern og bruk av str ling

OBS

 • Forskriften vil ha overgangsordninger
Forskrift om strålevern og bruk av stråling
 • Vedtatt 21. november 2003 og gjort gjeldende fra 01.01.2004
  • Overgangsordninger
 • Kun én forskrift som omhandler hele strålevernsområdet
  • Generell
  • Lite brukervennlig
 • Behov for brukerorienterte veiledninger
 • Gjelder for alle virksomheter som bruker strålekilder
m let med forskriften
Målet med forskriften
 • Sikre et godt strålevern
 • Plassering av ansvar
 • Gir hjemmel til å stille krav
 • Forenkle forvaltningen
 • Forberede brukere på hva Strålevernet driver tilsyn etter
viktige paragrafer medisinsk bruk
Viktige paragrafer - medisinsk bruk

§5: Godkjenning

§6: Melding

§8: Strålevernsansvarlig

§16: Skjerming og tekniske sikkerhetskrav

§20: Klassifisering og merking av arbeidsplassen

§31: Stråledose/aktivitet til pasient

§33: Krav til kompetanse og opplæring

§36: Dosimetri ved ioniserende strålebehandling

§38: Strålebehandling

internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften
 • Oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av strålevernkrav
 • Brukere har de kunnskaper og ferdigheter i systematisk strålevernarbeid som regelverket krever
 • Dokumentasjon som følge av krav i strålevernloven: instrukser, tillatelser, kompetansebevis og sertifikater
 • Internkontrollforskriften (HMS) gjøres gjeldende for strålevernlovgivningen fra 1.1.2006.
 • Følger: Virksomhetene må på en systematisk måte dokumentere at det er etablert systemer som sikrer at regelverket på strålevernområdet etterleves
 • Dvs. kravene i strålevernsloven må innarbeides i virksomhetens internkontrollsystem
godkjenningsprosessen

Regionssykehusene først ut

Fylkesvis/helseforetaksvis?

Godkjenningsprosessen
 • Virksomheten må
  • Dokumentere at kravene gitt i forskriften er ivaretatt ved virksomheten
 • Overgangsordninger for
  • Når virksomheten må være godkjent
  • Når de ulike §§ må være implementert
 • Godkjennelsen
  • Gis for en gitt tidsperiode (5-10 år)
  • Spesifiserer tillatte modaliteter
  • Nye modaliteter krever ny godkjenning
  • Hvis krav ikke oppfylles, søkes om dispensasjon
 • Når skal ditt sykehus søke?
  • Tidsplan vil bli utarbeidet på vårparten
5 godkjenning
§5 – Godkjenning

Hvem?

 • Virksomheter som driver med
  • Røntgendiagnostikk
   • CT, angio/intervensjon, gjennomlysning, mammografi, pediatri
  • Screening
  • Nukleærmedisin
  • Stråleterapi (ved installasjon og drift)
  • MRI
 • Leverandører av medisinsk utstyr som avgir stråling

DVS.

Sykehus og røntgeninstitutt (private og offentlige)

krav til godkjenning 1
Krav til godkjenning – 1

Utdrag fra kommentardelen:

 • Organisasjon som ivaretar strålevern og sikkerhet
  • Plassering av ansvar
 • Utpeke strålevernsansvarlig
 • Oversikt hos bruker over strålekilder med dokumenterte tiltak for bygningsmessig skjerming
 • System for utdanning, opplæring og vedlikehold av kompetanse innen strålevern, arbeidsmetodikk og apparatur for berørt personale
krav til godkjenning 2
Krav til godkjenning – 2
 • Rutiner for vedlikehold og kvalitetskontroll av apparatur
 • Nødvendige dosimetrifunksjoner
 • Instrukser for intern transport av radioaktivt materiale, behandling av avfall og utslipp
 • Plan for avvik- og uhellshåndtering
 • Spesielle krav forbundet med diagnostikk, stråleterapi og nukleærmedisin
godkjenning av forhandlere
Godkjenning av forhandlere

Foreløpige krav:

 • Føre oversikt over salg av anlegg som avgir stråling
 • Informere kjøperen om risikomomenter ifm. bruken
 • Flere detaljerte krav kan bli aktuelle
 • Diagnostikk:
  • Kjennskap til Strålevernets anbefalinger om bygningsmessig skjerming, veilede kjøperen

Trolig ikke før 2006

6 melding av str lekilder
§6 – Melding av strålekilder
 • Hvem er kun underlagt melding?
  • Primærhelsetjenesten
  • Tannleger
  • Veterinærer
  • Kiropraktorer
  • Osteoporosevirksomheter
  • Evt. andre brukere
 • Alle virksomheter skal melde inn strålekilder som
  • Anskaffes
  • Flyttes
  • Kondemneres (tas ut av bruk)
8 str levernsansvarlig
§8 - Strålevernsansvarlig
 • Skal utpekes ved virksomheten
  • Valg av organisering
 • Strålevernets kontaktperson
 • Kunne bruke måleutstyr og vurdere måleresultater
 • Veilede arbeidstagere om sikker bruk av strålekilder, samt verne- og måleutstyr
 • Ivareta HMS ifm. strålevern av arbeidstakere og evt. tredje person
16 skjerming og tekniske sikkerhetskrav
§16 – Skjerming og tekniske sikkerhetskrav
 • Virksomheten skal planlegge skjerming og strålebruk slik at individer av allmennheten ikke kan bli eksponert for mer enn 0,25 mSv/år
 • Personlig verneutstyr og tekniske sikkerhetssystemer skal finnes der det er nødvendig
  • Jevnlig kontroll av verne- og sikkerhetsutstyr
16 konsekvenser
§16 - Konsekvenser
 • Virksomheten er ansvarlig for å ivareta kravet på 0,25 mSv/år til allmennheten

Forvaltning (i støpeskjeen!):

 • Diagnostikk
  • Nytt: ingen godkjenning av laboratorium, kun melding
  • Generelle anbefalinger om bygningsmessig skjerming
 • Stråleterapi og nukleærmedisin
  • Som før: godkjenning av laboratorium + melding
slide24

0,25 Pb Yes 9

0,35 Pb Yes 7

Better to shield more organs, than switching to thicker shielding

Relative effective dose and different shielding combinations (90 kV)

Lead apron Thyroid collar Relative effective dose (%)

No No 100

0,25 Pb No 17

0,35 Pb No 14

0,5 Pb No 12

20 klassifisering og merking av arbeidsplassen
§20 – Klassifisering og merking av arbeidsplassen
 • Klassifisering av arbeidsplassen
  • Kontrollert område: kan motta doser < 6 mSv/år
   • Fysisk avgrenset
  • Overvåket område: kan motta doser < 1 mSv/år
   • Merkes med skilt
  • Øvrig areal: doser < 1 mSv/år ikke mulig
 • Arbeidere på kontrollert og overvåket område
  • Skal bære persondosimeter
 • Utfordring:
  • Hvordan gjøres dette innen medisinsk strålebruk???
slide26
§ 21 Dosegrenser m.m.
 • All stråleeksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig, og følgende dosegrenser skal ikke overskrides:
 • Dosegrensen for arbeidstakere over 18 år er 20 mSv per kalenderår.
 • Stråledosen til øyelinsen skal ikke overstige 150 mSv per år.
 • Stråledosen til hud, hender og føtter skal ikke overstige 500 mSv per år.
 • For gravide kvinner gjelder at dosen til fosteret ikke skal overstige 1 mSv for den resterende delen av svangerskapet, dvs etter at graviditet er kjent.
 • Der det er grunn til å tro at en arbeidstaker har overskredet dosegrensen, skal arbeidsgiver straks foreta en undersøkelse for å kartlegge årsakene til overskridelsen, og iverksette tiltak for å unngå gjentakelser.
slide27
§ 22 Persondosimetri m.m.
 • Arbeidstakere som arbeider innen kontrollert eller overvåket område, skal bære persondosimeter eller på annen måte få fastlagt den personlige stråleeksponering.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne informeres om doseavlesningene og plikter å oppbevare persondoserapportene .
 • Resultatene fra doseovervåkingen skal årlig

rapporteres til Statens strålevern.

31 str ledose aktivitet til pasient
§31 – Stråledose/aktivitet til pasient
 • Virksomheten skal beregne og ha oversikt over representative doser/administrert aktivitet til pasienter ved typiske røntgen- og nukleærmedisinske undersøkelser
 • Skal sammenlignes med diagnostiske referanseverdier gitt av Statens strålevern
  • iverksette tiltak for å finne årsak/redusere høye doser

Representativ dose/aktivitet:

 • Virksomhetens egne konstaterte verdier for en gitt undersøkelse basert på et antall ”typiske” pasienter
31 konsekvenser
§31 - Konsekvenser
 • Krever tilgang på måleutstyr
  • DAP, ESD, CTDI, DLP, etc.
  • Mange anlegg har innebygd dosemonitorering
 • Krever kompetanse og opplæring
  • Bruke måleutstyr
  • Forstå de ulike dosestørrelsene og bruke de relevante størrelsene
slide31
§ 32 Kvinner i fertil alder
 • Kvinner i fertil alder skal spørres om de er gravide før undersøkelsen eller behandlingen iverksettes.
 • Dersom graviditet foreligger eller ikke kan utelukkes, skal særskilt oppmerksomhet rettes mot beskyttelse av foster.
 • I vurderingen av berettigelse skal det tas hensyn til forventet dose til foster, om undersøkelsen eller behandlingen kan utsettes med hensyn til kvinnens helsetilstand og om det finnes alternative metoder som innebærer mindre risiko for skader.
 • Bestemmelsen er spesielt viktig dersom livmor vil komme til å ligge i primærstrålefeltet, men også i andre tilfeller for å kunne gi relevant informasjon om doser og risiko forbundet med eksponering av foster til pasienten.
 • Det er rekvirerende lege i samarbeid med avdelingen som er ansvarlig for å innhente opplysninger om graviditet, men det gir en ekstra trygghet dersom ansvaret blir fulgt opp av personalet som utfører behandlingen eller undersøkelsen.
 • Ved røntgendiagnostiske undersøkelser er risikoen for skader på foster liten, og fokus på stråledose må ikke være til hinder for at livstruende tilstander utredes.
33 krav om kompetanse og oppl ring
§33 – Krav om kompetanse og opplæring

Spesialkompetanse:

 • Røntgendiagnostikk
  • Godkjenning: radiolog
  • Melding: lege med kunnskap innen SV og apparatur
 • Annen rtg.diagnostikk
  • Lege el. tannlege med opplæring i strålevern for gjeldende apparatur
 • Strålebehandling
  • Høy- og mellomenergi: onkolog med komp. i str.terapi
 • Nukleærmedisin
  • Undersøkelser: lege med spes.komp. i nukl.med.
  • Behandling: onkolog eller lege med spes.komp. i nukl.med.
33 krav til kompetanse og oppl ring
§33 – Krav til kompetanse og opplæring

Kompetanse for utførelse:

 • Røntgeninstallasjoner
  • Faste anlegg: betjenes av radiograf eller personell (SB og SV)
  • Mobile C-buer: leger (SB, SV og apparatur)
 • Stråleterapianlegg
  • Stråleterapeut (bachelor), etterutdanning i stråleterapi eller annen dokumentert helsefaglig utdanning på samme nivå
 • Nukleærmedisinsk anlegg
  • Personale med min. 3-årig høyskoleutdanning (radiograf, bioingeniør, el.) med videreutdanning innen nukl.med, og SV godkjent av Strålevernet
33 krav til kompetanse og oppl ring34
§33 – Krav til kompetanse og opplæring

Realfaglig kompetanse (tilstedeværelse):

 • Ved virksomheter som driver medisinsk strålebruk som er underlagt godkjenning (§5) skal det inngå realfaglig personell på masternivå med spes.komp. innen medisinsk fysikk
  • Stråleterapi og nukleærmedisin: fast tilknyttet, antall tilpasset virksomhetens omfang, utpeking av faglig ansvarlig
  • Diagnostikk: tilknyttet organisatorisk
 • Realfaglig personell
  • Fysiker med 3 års teoretisk og praktisk fordypning i medisinsk fysikk, hvorav minst 1 år i klinisk praksis.
 • Realfaglig personell – faglig ansvarlig
  • Ytterligere to års klinisk erfaring
33 krav til kompetanse og oppl ring35
§33 – Krav til kompetanse og opplæring
 • Leger som bruker røntgenapparater til veiledning under intervensjon, operasjon m.v., skal ha nødvendig opplæring i strålebruk og strålevern
 • Alt berørt personale skal ha spesifikk opplæring før ny apparatur eller nye metoder tas i klinisk bruk

Radiation Protection 116: Guideline on education and training in radiation protection for medical exposures. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/116_en.htm

SSI –Rapport 95-12. Förslag til kursplan. Tilståndsbunden utbildning i strålskydd och utrustningens handhavande för personal i röntgenverksamheter. Statens strålskyddsinstitut, 1995.

36 dosimetri ved ioniserende str lebehandling
§ 36.Dosimetri ved ioniserende strålebehandling
 • Virksomheten skal ha et referanseinstrument til måling av dose
 • Referanseinstrumentet skal hvert annet år kalibreres mot nasjonal normal (sekundærlab. Strålevernet)
 • Kilder som brukes til strålebehandling, skal være kalibrert mot referanseinstrumentet for de strålekvalitetene som brukes klinisk
 • Kalibrering av strålekilder til strålebehandling skal skje ved mottakskontroll, ved vedlikehold av betydning for dosimetrien og etter planlagte rutiner
37 38 39 spesielle krav
§37/38/39 – spesielle krav
 • §37: Røntgendiagnostikk
 • §38: Strålebehandling
 • §39: Nukleærmedisin
slide38

§ 37 Røntgendiagnostikk

 • Ved CT, angiografi og intervensjon, konvensjonelle røntgenundersøkelser av magetarmkanalen og undersøkelser som er spesielt innrettet på barn, skal eksponeringsparameterne registreres for alle pasienter. Røntgenapparatur som anskaffes nytt, skal være utstyrt med en anordning som gir et mål for stråledose til pasient under undersøkelsen, og disse dataene skal legges ved pasientenes journal eller på annen måte kunne fremskaffes.
 • Til bruk ved faste røntgeninstallasjoner skal det utvikles standardiserte protokoller for optimal innstilling av apparaturen for de vanligste medisinske spørsmålsstillingene. Slike protokoller er veiledende, apparatinnstillingene skal endres til det som er optimalt for den enkelte pasient. Gonader, øyelinser, bryster og skjoldbruskkjertel skal skjermes for primærstrålefeltet, dersom slik skjerming ikke skjuler områder av klinisk interesse.
 • Representative verdier for dose basert på et utvalg pasienter kan ut fra dette beregnes og sammenholdes med diagnostiske referanseverdier gitt av Statens strålevern, til hjelp for optimalisering innen røntgendiagnostikk.
 • Dosen til pasientens gonader kan i enkelte tilfeller reduseres vesentlig ved å skjerme dissemed bly. Det anbefales å skjerme testikler på menn yngre enn 50 år, dersom testiklene blir liggende i primærstrålefeltet eller nærmere enn 5 cm fra feltkant. Det anbefales å skjerme kvinner yngre enn 45 år, hvis eggstokker blir liggende i primærfeltet i AP projeksjon, men ikke hvis det dekker over strukturer av klinisk interesse.
slide39

150 cm

30x30

10 Gycm2

11 mGy

Source-object dist. 50 cm

Radiation field 10x10

DAP 10 Gycm2

ESD 100 mGy

DAP is the total exposure given to an area or patient (Gycm2). DAP is a reasonable measure of the stochastic risk for the patient.

ESD, measured in a point, will decrease with the square of the distance from the target.

Dose-area product (DAP)vrs. Entrance Surface Dose (ESD)

100 cm

20x20

10 Gycm2

25 mGy

150 cm

100 cm

50 cm

Dose-area chamber

slide40

Dose-Area Product (DAP) vrs. Entrance Surface Dose (ESD)

II input screen: Æ = 32 cm

SOD = 70cm; SID = 100 cm

Area= px r2

Area II fieldÆ32-100cm = px32 2 = 804 cm2

2

Area Patient surface SOD-70cm = new distance2 x old area

old distance2

Area Patient surface SOD-70cm = 702 x 804 = 394 cm2

1002

a= 804 cm2

10 cm

20 cm

a= 394 cm2

If DAP is 180 Gycm2 the ESD will be:

180 Gycm2

394 cm2

70 cm

= 0,457 Gy = 457 mGy

Dose-area chamber

slide41

Change from 32 to 16 cm II entrance field

Area= px r2

Area II fieldÆ16-100cm = px162 = 201 cm2

2

Area Patient surface SOD-50cm = new distance2 x old area

old distance2

Area Patient surface SOD-50cm = 502 x 201 = 50 cm2

1002

15 cm

35 cm

50 cm

If DAP is 180 Gycm2 the ESD will be:

180 Gycm2

50 cm2

= 3,6 Gy

slide42

Mean values - PTCA

No. of

Dose-area product

Fluoroscopy

Hospital

2

procedures

[Gycm

time [min]

]

Finland II

29

35,3

11,3

Island I

13

36,7

14,4

Denmark I

12

58,0

10,6

Denmark II

12

59,3

12,6

9,4

Sweden I

53

63,0

Finland III

10

64,8

14,7

Norway I

10

70,3

14,1

Finland IV

10

71,7

11,7

Norway I

15

14,9

73,4

Norway III

19

80,2

11,5

Denmark III

8

109,9

23,1

Sweden II

32

120,9

20,3

23,0

Sweden III

27

130,0

Finland I

7

175,4

10,5

Norway IV

24

24,7

190,1

Dose-Area Product and fluoroscopy time during PTCA

15 nordic hospitals – 281 procedures

Widmark A, Fosmark H, Einarsson G, Gundtoft P, Hjardemaal O, Leitz O, Pukkila O. Guidance levels in the Nordic countries: A preliminary report for selected interventional procedures. Radiation Protection Dosimetry Vol. 94, Nos 1-2, pp. 133-135 (2001).

38 str lebehandling
§38: Strålebehandling
 • Det skal finnes verktøy for individuell planlegging
 • Det skal finnes et system for verifikasjon
 • Det skal finnes prosedyrer for rapportering og oppfølging av avvik
 • Det skal være et system for dosimetrisk og geometrisk kontroll
 • Om kravene ikke oppfylles nå søk dispensasjon
veiledninger
Veiledninger
 • Det vil bli utarbeidet brukerrelaterte veiledninger
  • Røntgendiagnostikk (godkjenning)
  • Røntgendiagnostikk (melding)
  • Nukleærmedisin
  • Stråleterapi
   • Utgangspunkt i eksisterende midlertidig veiledning
 • Hjelp for virksomheten å implementere kravene gitt i forskriften
 • Tilgjengelig så fort som mulig etter 01.01.2004
tilsynsstrategi organisasjon forskrift
TILSYNSSTRATEGI

Målinger på strålemedisinsk apparatur, detaljtilsyn

Vurdering av stråleverns-organisasjon på stedet

Ansvarslinjer

Kvalitetskontroll prosedyrer

Dosemonitorering

Protokoller

Prosjektrettet tilsyn

FoU, informasjon, undervisning

Rapportering fra sykehusene til Strålevernet, tilsyn per post

Oppdragsforskning (som SSI)

Tilsynsstrategi - organisasjon - forskrift

LEGGER FØRINGER

 • Avhenger av hvor mye ansvar som legges ut i regionene, statliggjøring av sykehusene ?
 • Lokal kompetanse, vi trenger noen å snakke mer der ute
 • Tilsyn er ikke kvalitetskontroll
  • KS-prosjekter innen mammo- screening og stråleterapi
  • Lungescreening?
  • Diagnostikk, nukleærmedisin?
 • Hvor mange på Strålevernet skal jobbe med tilsyn innen medisin?
tilsyn
Tilsyn
 • Apparattilsyn på vei ut

Nye tilsynsmetoder:

 • Systemrevisjon
  • Intervjubasert
  • Gjennomgang av dokumenter, rutiner, etc.
 • Tekniske kontroller
oppsummering forskriften
Oppsummering - forskriften
 • Store krav til virksomheter sammenlignet med tidligere
 • Regelverk på nivå med EU landene
 • Strålevern inn under HMS
 • Ansvar for å ivareta strålevern er plassert hos bruker
 • Skille mellom godkjenning og melding
 • Utpeking av strålevernsansvarlig
 • Økt fokus på internkontroll, kompetanse og dose til pasient
 • Behov for brukerrettet veiledning til forskriften
 • Overgangsordninger og dispensasjoner
 • Tilsyn blir mer systemrevisjonsbasert
slide48

Referanser:

Lov om strålevern og bruk av stråling. http://www.lovdata.no/all/nl-20000512-036.html

Forskrift om strålevern og bruk av stråling. http://www.lovdata.no/all/nl-20000512-036.html

Samleside for EU publikasjoner om strålevern. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/ radioprotection/publication_en.htm

Radiation Protection 109: Guidance on diagnostic reference levels (DRL’s) for medicalexposures.

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/109_en.htm

Radiation Protection 131:Effects of in utero exposure to ionizing radiation during the early phases of pregnancy. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/

publication/131_en.htm

Radiation Protection 116: Guideline on education and training in radiation protection for medical

exposures. http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/

publication/116_en.htm

SSI –Rapport 95-12. Förslag til kursplan. Tilståndsbunden utbildning i strålskydd och utrustningens handhavande för personal i röntgenverksamheter. Statens strålskyddsinstitut, 1995.

Strålevern ved bruk av C-bue. Statens strålevern, 2003. http://www.nrpa.no/fpinternet/

virksomhetsomrader/medisinsk_stralebruk/C_buer.pdf